•ïpi i. Il- ?sil' MI13DELBURGSCHE 'ïBo? C O U RAN T, lUi^ D I N G S D A G DEN 8 SEPTEMBER* V iE N. 'X rm DE GIIENZEN .te,v H ^ugusjus. tle^eil- l:gevolgenvnr,de„Wppenftiitt.ndzyn ger:oerd T U IR. K GIIENZ 5 "a SPANJE. £r^ 2 5 _2 5 ,5 u - o <u s a,3 o g5 ra SI tS O A ri s s 5 gs cZga3 g B ji s ^-< c g, maakt, cn U nadirband in het Weicarfcbe ingelyfd. Vsanuigen en zelfs, niet gevaar vin defalütriteit v»» V rvkegevolgenvnr, den gewc r: o o M o :v> ci; y C p -o Cl -a o» P» c -a "-S .'- tl ?-' o u r^ ^-' G 2 c; cj co ^H C> op b.Vel ^er Porte, dn de Wspenrcbr.Tfir-,: ophield, ru :ir.c d)i rzelfden ('s? greep )iv de per r verbroVel Z=^ hl.r hoe de Servië,, deze her>.u,ng Se, vy,r.cclykheden en hec geen c.rop «evolgd "'^Tn', dezer ni.and verkondigdede Vizier lbr«1>im, ^- J" Wape iServifcheVouriice P.e op sue pnt-,tH, «an. Den 5 leverden de Troepen der VrvU, vereenigd mer de Rusfen, eenen flryd tegen de Ouomsnnifcbe Troepen, wwrin deze laatfte gella- cen «crcen, en on-nrecks 12,000 msn ann coodenen lv«c.flcn verloren. Eerst den 10 omving Czerni- Cuü-üé ie Pelgrado het berigt der verbreking vnn den evtl'llVrd en vertrok dienze'.fden dsg nnar het Le- Mïcld door den Ondetbevelhebbec Mladen INIil- lavrrov ich die echter reeds den 13 te Belgrado terug- E^keeid is." MADRID den 17 Jugtistus. De tyding valide <'ocr- ee.len, <'oor de or./en by Ruënüs-Ayref op de Engel- fch.n b;h.ifld. fchvnt zich te bevestigen. De heden ^isMclotnen Posi vr.n Ksdix meldt de komst te Lisfa- t< ,1 ven een Koopvasrdv-fchip, koteende vsn BuSncs- /iv'ps, asn boord hebbende den IJisfchop en sndere pe,;,ren dier Provirtie, Langs dien weg vern-emt iren. dit. i'i den loop der maand Mei jl. onze Troe- j-en 'ca.' E' ftcirchcr in de Enfenads de Barrngan gefiagen, Zich v^n M.-.ldor?do meester getnaskren het water srn AT,,r;oA'icio jfgelneden hebben", 'sVyands verlies v'rir'i (.p acöo mfn cpeegeven; Het Spaansch Beftuur hf:i1 van !-'ir.a -ene vcifterking van 8000 gewapende ii^-nffï-fp tn 15,000 Ntt's-rs ontvangen. Men verwacht .de cfBc'ëi.-le bevestiging oier lyding, welke hoop zou ie' en drt. de hngttfthen van Mcnte-Video verdreven .-o Cd H H C.1 o S Door de herftelüng vsn dit Vo'rtiehdom moet den 14. Oftober 1806, een blyvend Hiftoriesch aandenken ge- fticht Worden. Volgens JTommigen is de Maaifchalk Dnvoast, volgens anderen echter Masfenadie korts te jena was, tot Hertog van dat nieuw Vorftendom beliemd. VVeimar zalzegt men, dóór het VorlTen- dom Erfiinh fchadeloos gefteld worden. De Univerfi- teit van ]ena zr,l ryklyk begiftigd tot de aanzieiilyküe Hope achool Van Duitséhland verheven en door Kei- zer Napoleon in byzondeVe befcherming genomen wor den. Zoo veel fchyht zeker, dat Keizer SNspoleonj die eene byzondeie gehegtheid voor jena gekregen heeft, ,i«ts groots met die plaats voorheeft, watirvan de ont. Wikkeling zeef n:by moet zyn. KASSEL den 29 Augustus. Öp morgen wordt d<; Staatsraad Jellivet uit Parys alhier verwachtom aan het Hoofd der Westphsalfche Regering te liaan. Tct de rccrutering vsn de Armee zyn de bevelen reeds uit Psrys afgezonden of dezelve vrywillig zal zyn dan or 'er eene foort vnn Confcriptie zal plaats hebben, is nog niet bekend. Men begroot het aflntal Troepen waarop dezelve zat komen, op 30,000 Man, daaroc- der begrepen twee üesfifcheRegittiènten cie in Frank, ryk in Gu'srnifoeD zyn. 'Gedurende de Organifatie van deze Armee zal het Konirgryk WeStp'ialen vooreerste g door eene Divifie Franftihe Troepeii be?,?t w,5rdenen c c wel zoo men vetzekert^ gekommsndeerd. HAMBURG den s8 Augtiiius. (.3 o Q o a c <u "O •- C K a „f- cj .-.: co 1 co r> OW 1/3 T' S- S '■'J v^ C Vj o -- 0^ o TiC o ,- K E •rn ai .-i GJ g - o o. c p.. w o u w .y s o» C/5 ■So -O CVS ir, 2 os 0\ BD fcr 3 a-S e «j .i(i c/a o ca o [vj N C «J C ir ^c^'^^-o S S g c door dêii Maaifchdk Scalt ^r^^^Z ►^vi'^ 'S^ fcEa i)e Ëngelfcheii heb« -g 5: ben niet alleen tUe gemeenfchap inèt Seeland afgeftc-^ ""- den toast ook hier en daar lang de Kusten vsn dat --■ .1 .^f^ 9. ii --1 p R U t S S N. KC'.'JllvCi-BERGtN den.t7 Augustvi, Eiland ên op Sproë defeinpalen én tülegraphen vernield, waardoor men geene nadere zekere berigten nopens den toeftsnd van ziaken aan dien.kant heefti Volgens par- ticuHere berichten eti geruchten zouden dè Deenen uit Koppeshsgen gedurig uitvallen doec eü het voordcel rir.srby verfcheide keeren iian hunne zyde gebleven zyn. VtiTi eenen anderen kantzou hunne Armee op See land* onder bevel des Generaal Csrstenskiold nog door twee Regimenten Infanterie en eeti Regiment Ka. VRllerie verfterkt zyn geworden dié volgens fchryvên Dé aan-i uit Wyburg in jutland, nog gelukkig o-nHe 'Uttte der Pru'^^fifchf Armdc wotdt thsns op 1 zouden hebben weten te komen» Zekef is hét, dsteen j -80.CCO man peregeide Troepen en 6o,cGb man Land' jniire beftoot. Het aantal der Officiers zal in dezelf de mate veiminderen deels door hït vertrek der genen, cie hunre goederen en Vvioonplaatfen in de Ef^ieftane Lr.f.dllreken hebban deels door het affcbeid, het geen Efn een aantal anderen gegeve'^ is, cn deels door het oiüflag, hetwelk vérCcheidene anderen zelven begeerd bïbhen. "ntlir het getal dezer laaifleti is ook de ver- üier.delvke, thans dric-tn-tachtigierige Veld-Mnarfchalk var Völ endorf. die in FredeTÜtskrygsfch.Oo! gevormd, en dl ot dien groeten Vorst byzondcr geacht v/erd. On- der dtïzeilj i pvclger. Fredrik Wilhelm II, had hy zich aliiio? tcs-en den (laOog verklaard, doch zyn rosd h»d £ien aehoor gevotidcn. Even Zeer, doch ook even vruc'iieliu s, h;d hy, t)rtder den tegenwoordigen Ko nira, den ru onf^ngs zoo ongelukkig gevoerden Oo'- ]oa pf^eri'.ien, 2oo dra echter het ftcllig b.fl'jit tot c'eti kryg genonuü w;s, vergat hy zyre byzondere mietiiiig, en iroogde flechts zynen Koning tnet aile zyne tipn oveiige l-rscnien te dienen. In weerwil van zynen ^uderdnm trok hy zeif te velde, en werd, na den flag Van Jer.a door de Fravifchente Effort, kryg^gevan- gen geiraiiht. Keizer Napoleon heeft den gryzen kry^s- tn.-^i^! met ordsrfcheiiling be'ri'ndeld, en hem zyn Trsk^ tejnent_als VeldrWsarfchaik fliptelvk doen'uitbetalen. DC ,T S C H L A N D. DRESDEN den £7 Augusitis. Wcaens hetgerugt, S.éat er federt Ir.rg reed? gelcopcn heeft, als of onze üv Kónings voornenien zoude zyn, om een Fra^sch Maar- fchalk, en wel den M.:arfcbalk Ney tot Genefalisfi. wus van zyne Armee u benoemenis nog niets be- bepaald bekend. FRAl>3KFORT dm 57 Augustus. Z. D. H, de l>r;ns van Oranje heeft onlangs een bezoek afgelegd aan het Hof van Nr^sfau te Biberich en is vervolgens ppai BerUn vertrokken. Men verzekert, dat volgens etne fchikking tnsfchen dezen Prins en Z. K. H. den G:';i'thertog vsn Natfau, de eerfte de inkomden van de hez'ttinfen van zyn Huis, waar yan de Groothef. tog bezit zsl nemenzsl blyven genieten. Den 09 /iu^mtus. Men verfpreidt hier, dstKeizet 'Kapolein eer nieuw Vornendom oprichten wil, en dat dit zal 7VP bet Vorllercorr vsn ]ena. In vroeger tyd beeft vieikelyK jera ten afzonderlyk ïiertogdom Uitge- 9:intsl ervcren Officiers gelukkig óver de Relt gekomen .-q is en zich by de moedige Seelsndftbe Militie bevindt* g =- De Hollandfche Troepen naderen meer en meerI:un-Q tié eigene Grenzen; gepasfeerde Zondag zyn de twee-ó naar Seelandi: i-^^-^-° S .S "5 S <u -o. it O <u aas t: A^ e jo o o o o -52 o -^ »- .s e laatfte Ho'Isndfche Infanterie Regimenten die by dé belegering van Straaifund geweest zyn door het Lauen- •- S burgfche gepasfeerd^ zich nasr Lunenburg begevende, Volgen?' Brieven nit Rostok hadden de Zweden op j. g bet Eiland Danholm Batreryen tegen Straalfond aange-,g so legd, en was oök Werkelyk het Borabardemet reeds -S ,g begonnen5 doch riadei-e berigten nielden dat de Fran- - -S S "'S g fchen in den nScht tusfchen den 24. en 25 Augustus,.2 2 tnet 120 kleine Vaartuigen eene Landing op gemeldeS q S - S 2 Pilsr.d ondernoraetien zieh van hetzelve meester ge- 5 g E g; S laakt hebbe» zynde de Bezetting, uit 600 Man be- ^-^ j S U -S J* o» B <u ,=2 g-s^ o r; <u o 5 E U -= P 5d a <U o j. (U OJ te !^J: S *-• f^ Xi -O fiaandc, grootendeel! in hunne handen gevallen, FRANKRYK. <u n - PARYS deri 31 AtlgUsius. Deti io dezer heeft een g t; -S q -'s Amerikaanfche Goelette Br&st, eenen Scheeps-Lul- c e= z g s tenant aan wal gezetnaar men zegt, belast met aller- ^c^^to^j ^ewigfte depêches voor den Gezant der Vereenigde Sta-"" J j»; 1, t: g ten, te Parys. De zelfde Goelêt had nog eenen ande 5» - c '-= s <u T. CU CJ W3 u, O .iS- XI 2 - 2 5 rr, Gek c w> s S heeft het Vssrtuig terftofid rynen cours naar Londen j.^ w 5 o JJ ren Officier aan boorddie depêches baar den Ameri- kaanfchen Gezant tè Londen moest overbrengen. - o 2 t>^ Cd p oj o o. o S 'c« ..ca o N -O -O bc <L< voortgezeti H m -o N..S J O DEN Maag den^ September. Kèninkljk Decreet van den 28 Augastus 1807. 2 Lode^l'yi Napoleon, door dé gi-atïé Gods en deGon- ftitutie des Konitigryk, Koning van Holland. Overwegende, dat het, in overeenftemiiiiniT mét de rö Ware belangen vén ons Koningryk, onze bsdoelingis,-^'S i. - j„ door alle middeletlwelke in ons vermogen zyn n)e-.ë t^ .q c- J detewerken tot den gewenschientiitflagdergroo:emaat-(£ co" regelen j door Z. M. den Keizer en Koning tegen den 45 geraeenen Vyand genomen ter verkryging vsn den al- S geroéenen Vrede, cn dé chafhnnkelykheid dtr Zeeën g o. g- ti3i«c«2i23 e gJ^gOHoitu -" Jl! CS ,-" S W o- j: B cü t^ <H O S Ot •o R V in S o S r: overwegende, dateenige fubalterne Agenten zich heb 'j. q c^ -S ben fchuldtg gemaakt aan zwakheid en verzuim inde >- 'g o a> S tC 2 CU (3 uitvoering det niEstregeleh by onS Decreet vanden 15 L^ f c CJ December 1806 voorgefchreven overwegende de be- hendigheid en trouwloosheid, waarmede, in verfchcU dene vysndelyke Havensde Papieren der. Neutrale <i> g. ei 3

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1