C O U RANT. No. iiS' MïDDELBÜPvGSCHE ZATURDx\G 1807 DEN 5 SEPTEMBER. Si 5 ff*" ""9 5 i, s 5-= g - c c o a *o ïS-ë SS*! 5 p -- a e ».g s if^: 'S 'O S^'S e 2 3 ws-q Ji 15 pflexi rre», iedff. door ezel. i,e« Ipuöt Eere. a Lid lom* OH nan, iviie ihem Prins fColo. Heit laus, r dt! fpsra Schip twee De 3sgeIJ ioD?«a g"ii, 100' eNir. It eens ;gio II [svoot ii ;n; ds )mvsa wy Itei e doeü, 1 by de ngLO ennnj in onzt «*3 a £3 i g «J V CU 7^ O E .0 O O) u> 9 D E N E M A Pv K E N. TriEL den 54 ^"g^'i"^- ^"'^8" ir;«-^r/«Aj- 1\ «'i^r», het welk als Wa^tfchip in de Suad post liad is op den w-eg naar Noorwegen by Skagetiin rde de' Engelfchen gev.llen. Wyl dit Sch.p oud ws en flegts ia ponders voerde, beklaagt men v.n onzen kant allceu bet verlie.der Officieren en der Man- ^''^D^'n =7 Augustus. Ueedj federt eentge da- sen is de Post uit bet Eiland Seelandea zelfs Luit Zw«den, acbtergebleeven; ook verneemt men, cat de Engellchen alles aanwenden, om de gemeen- ■Tchsp onzerfelegrapbeoaf tebteeken, en dat zy reeds foüimicen dier werktuigen, inzonderheid dat op het Biland Sprötusfcben SeeUnd en Fühneaveri^ield ïiebben. Eene lulke angstvallige rorgvulriigbeid fchynt aanteduiden dat de gebeunenitfenomllreeks Koppen- liagen nóg niet zeer vootdeelig voor hun geweest zyn. ondtnusfchen zyn sUe hunne pogingen niet toereikend, Qjn in eene zoo digi met Eilanden bezaaide, en zoo zeer met ondiepten vervulde Zee, den toegang heen en ■weder volkomen af te nuitetl. Aanverfcheidene onzer bel'waanifte Officiers is het nog onlangs gelukt, om tot op Seeland door te dringen; en zelfs verzekert men dat drie Regimenten, namelyk het ifteen 3de Regi ment Tutlandfcbe Ir.fanterie, en het Dragondtr-Regi- ment van Horzens, benouden op Seeland aan wal X N w 4. i' C 4; t> 1> <L> c 5 E -o c - o S g <u i' n <u ex, Ik roep u op, odd de wapenen aan te grypen tï-"o "g g o gen Vyanden, die niet alleen u geweldadig overvallen ^g'-ë g, o :S hebben, maar ook onder het masker der vriendfcliap - g tot uwe Kusten genaderd zyn. Zyt indachtig, dat gy aiflamt van voorouders, die doot tnoed en eendrrgtv <u ontfterfelyken roem behaald hebben. Koning HaarJfle- o bS W X o r^ CS fchen Holftein en iSeeland uitmasketlVotkotnén befeF- fende heeft nevens die van Seeland, ook wel inzon- J; derheid tot de Inwoners van Moen, Falfter enLaland, getigt de navolgende PROCLAMATIE. L A N D G E K o o T E n I a-O bo J£ tïj ««'S c i 01- 6< •D e f^ feO o •T3 ü-c JU ■=0 s o t E E t4 &x. bO ge- Het gebrek aan regelmatige berigten maakt, den en Vaderland! dat zy uw krygsgeroep, en niets is u onitiogelyk. Welaan! vat de wapens op, verzamelt^j J 'm oj öndar de Vanen van den Üeenen-Vorst, én verdryfig E "g alles i want niets kan u weerftaan. Myn eenigefpytis* <E g a dat het tegenwoordig oogenblik my niet toelaat, aan .g 5 uwe fpitfe te ftryden." 1 S. 1 „In hetHoofdkwartier te Klei, den ao Augustus 1807» g o t. „FREDERIK, /f*-05«/'/r>»''*|-= S-" DUITSCHLAND. "WEErCEI^^n 19 Augusiui. Men heeft thans is- - -^^ e*— W 'T ,5 ■"O E <t> a 2 C 1« a o kere berichten uit Bucharest, die de tydiög bevestigen, o"sa "5 dat den 4 een Wapenftilftand tusfcben de wederzVdfche J 'S -t= ■co c o *Legers aan den Donsu gefloten isdat dezelve den 5 ïi J^_ 5^^ -" aan de Troepen is bekend gemaakt, en dat den sllel a o '-S g to K 4. - g a «j co e we?, f!eTfgei.j datéllc' treurige ren flag an onn ROW. ,URKü!. Jasren ea nkvfOOT )E. /TAN. !de Bar, Inftntem ^ove 'M i, in<p>-. weede 11 j, JACS- vertee!' byf»»' rnadefby ifNo.66, >LANTA' Sepoo! ea van Hu» meer (f, orden l«- ntagie- D. S),?: en c""* '?i^' Weljemel* 1 Verkoop» te;, julien vet' j kan de» ANIÏ. komen zyn dat van d: niet ontvan jnanfchsppen ----- ter verdeuiging des Vaderlands vertoont ZiCh aldaar, Tvasr men het naast by het gevaar it, ook in bare llerk- fte ktfcht. Bur(;ers en Boeren wedyveien om het zeerst en -de beambten geven hunne onderhootigen het loffe- lykst voorbeeld. Van alle oorden des Eilandi ftroo- jnen gewapende Boeren zaam. De Ambtman van So. roe alleen heeft 400 zynet Landliedei onder de wape- nen gebragt. Koppenhagen verdedigt zich met een voor- beeldeloozen moed zoo te Zee.tls te Land; verfchei- de Engeifcbe Fregatten *yn door de Deenfche Kanon- peer booten ïoodanig toegerigt, dat zy hunne Ankers hebben moeten krppenen de vlugt nemen. Aan de landzyde worden alle boomendie bet gezigt uit de ■vesting belemmeren, omgehouwen, en men maakt lan- llslten, om ook de overige Voorfteden, waiineer het Ijoodig zyn zal, te verbranden. Tot dit alles gefchie» den gedurige uitvallenin een derzelve heeft de K»pi- jein »-«« Hommel eene Engeifcbe verfcbfinfing ftorraen- derhand veroverd. Over het algemeen is by allede ge vechten, die tot nog toe hebben plaatscgebad'iVy- Ends verlies veel sanzienelyket dan het onze.; dit la«t- fle beftond volgens de jongde bier ontvtngene lysten in fii dooden en 58 gekwesten. By gfbtek «an iets beters, blyven de Engelfchen van tyd tot tyd tegen: de verdedigings werken boroben werpen, die niemand leed doen, en dit zal het geval blyven zoo lang zy piet befluitenom roet geweld eene poging te doen ten eiijde nader by de Stad te geraken, iets hetwelk hun niet ander gelukken kan, dan door de opoffering >an eene ontzaggelyke menigte volks. Door middel '^ener blokkade kunnen de Engelfchen even min eenig Jioordeei op Koppenhagen behalen,,eIzoo men de ze. jterheid heeft, dat het voor maanden lang geapprovi andeerd is. Daarentegeö zal de Vyand btzwaarlyk het ■jioodig onderhoud op Seeland vinden; zes mylenrond. ©m de lloofdftad is alle voorraad ree<i*.tveg gevoerd, cn daar zulks verder noodigmogt zyn, zal her door de jjjaaifelyke Befturea gefchieden. Reedi verneemt men, éat zich veel mismoedigheid onder de Engeifcbe Troc-^ pen vertoont, inzonderheid onder de buitenlanders, en het is das te verwachtendat vati deze laatften zeer -velen tot de onzen zullen overlopen. Nog veel moei- lyker zal 's VyandS toeUand worden waniieet de ftof- luen die de naby zynde nschtivening gewoonlyk voor afgaan, eenen aanvang nemen, als wenneer zyneSche pen die in onze naauwe engtens, en Ung$ onze me- uigvuldige bankendigt op een gedroageo liggen!, of wyken of vergaan moeten. Eindtflyk, indien hy ook dit gevaarlyk tydperk doorftaan mogtis hy verloren in dat faizoen 't welk daarop onmiddelyk volgteen ^ïiizoenwaarin onze geheele Armeeo*er het ys der Stroomen, die de kleine Eilanden aan de zuidzyde van Seeland van ielkanderen fcheidenKoppenhagen bèrei ken, en misfcbien 'sVyands eigene, door de vorst vetraschte Schepen met de bajonetten zal kunnen ver overen, Or.Ee»Kroonptini het gewigt diet kleine Ei. lauden, die de natuurlyke punten va ugeni?eöfvh'JP t»?! vyandlykheden aan dien kant hebben opgehouden ;den.Sg^ 't^, <%^^-^S 8 waren vervolgens in het Hoofdkwartier van den Ge-'S S g rX'S' c 5 g g S (l£ 6 ben i de reis haar KonRantinopolen voortzetteden. De Servifche Troepen hebben zich federt beginnen terug te (tekken, en reeds is Czerni Geerges meteenige dui-- zcnd man in Belgrado 'erug gekomen. Men fpreekt bier by aanhoudenheid Veel vaU een op; til zynde Huwelyktüsfchpn onzen Keizer en eene Doch- ter des Konings van Saxen, alsmede van eea Huwelyk tusfcben de oüdfle Dochter onzes Keizers en den Kroon prins van Beyeren, ROSTOCK den 25 Jugiistüs. HeF Viiren dér Zwe den op de huizes van het door hun verlaten Straalfond 0.1^ fchynt geenzins het uitwerkfel van een misverftand.S s t,, maar welde uitvoering vaneen zoód'waas alsontmenscht 5 g bevel geweest te zyn. Na de eerlle Kanonnade uitS g iS Darnholmwaar dooi: eene Vrouw gekwetst werdis w <u het febleten, zoo van dat Eiland als van PvUgen, her-P|jfe vat. Gister boorde men hier van dien Kant eené hévi- So"" ge kanonnade, en men verneemt, dat verfcbeidenehui-6? zen, die met naam genoemd worden, teedsplatgefcho--' ten zyn. Ook Zweedfcbe Kanonneerbooten liggen voor S Straalfond. Gelukkiglyit fehynen deze zinneloozc vy- -5 andelykheden weldra een *ind te zulleti nemen, alzoo^S -^ men verneemt, dat de Troepen op het E^Éhd Rugen J Z teedi bezig zyn om naar Zweden fcheep te gaan. "E'S HAMBURG den 25 Augustus. T)eÜorlogs-deeMra-^ /- >»V van Denenatken tegen Engeland ziet hier thans ook het licht. Uitdezelven blykt, dat Engeland aan De-s nemarken geene keus gelaten beeftdan tüsftihen eene 'Z Alliantie met Engeland ea Zweden tegen Frankryk of^e^ het Oorlog. Daarby begeerden de Engelfchenin ge- a val Denemarken het eerfte koos, de uitlevering der;5<jg Vloot in hunne handen voor zoo lang de Oorlog duren 3 -^ zou. Denemarken heeft zich geen oogehblik bedagt om- w q S irent de keus, di-e dezelfs eer en belaiig het voorfchre- ven, en wagt nu van de rechtvaardigheid zyöer zaak, g ffi g de moed zyner bewónïren en dén byfhnd yan fcetveN^:*^ ontwsardigd Europa zyne redding. K HANOVER den 2Ö Aaguiius. Ondêt de Pfanfche* t^' Troepen, en die hunner Bondgenoöten,'begint in be^ g S Noorden van Duitschland eene buitengew(5nebeweging^ te beerfchen. Verfcheidene Corpfeü'rukken van den g kant van Straalfond nsar Keder-Sa.xen. Door Rostock JJ f o. zyn zeer vele Spaanfcheen HollandfcheTroepen getrok. m ke.-v De beide loatdé Hollaijjfche Regimenten, die'' vot doot o rl flj ej c o n -a j< "U I &;3: 9 3 w c o <U C 'U 2 41 aj 5j o. R o 3 aC£(u5 '.5 02 N5g;9gSo>S I'S bSJNt. f:2 ■S ""m a- SN t; c -~ "O H P-O jor Straalfond gelegen hebben, rynI. 1. Zondag, sg "5, )ot het Lauenburgfefiè naar Lnnenbnfg gemarcheerd; 5 alömme pryst alen derzelver Krygstucht. Alhier Is de'^ g eerfte Divifie der Franfch-Keizerlyke Garde, uit 120Ö 2 «w man Grenadiers beftaande, op gister biniieflgcrukt. S l c <S S -.; V n M« u Tt V cc hl* W eJ. p. e ta S O *^<bi .0. G R o o T-B R I T T A N N I E N. -S !5 I jj,? "g LONDEN den 23 Augustus. Ototrênt obze fcH4n-ü ga.a'^Sg-aSüa delyke Expeditie teget Deuemarkeii begitit itien hier"ljt 1»--\^^* .E ^.g reeds, zelfs onder de voorftanders vati dat p1»n, den*^ «RN^/S^wy toon van klagteneh berispingaanteheffén, die gewoon» y -, lyk het fein isdat men het ontwerp als mislukt befehouwt. Men meentdat aab die Kroon te Véél tyd van beden- hii:g gel8lj:o is{iiifchen dei eiseb doot En jeSacd c| o» ie i.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1