I Ne. 11^^ i-i)oi^D-£RDAG C O U HAN T. -«I DEN 3 SEPTEMBER. a s g jW Ov«- aers^ g - •5 s u-*- a - .5=° c 2 g r" s s o Jen ol. aa. 00- nze '.en ii'. I it en, iect 'era via en op oige zau ge ver- tea M. '.3111 l/tlf. Col if i; it de ikes, jfby )rdeo etcB. ood, itnsa- srju. ?cutie er de EDE. :gev;l. ir,f BETa ie» fe- nereen, gevoe. 36 da- lenigea :tefteii I .rondtn fgelegt, igende, zontf RÉKE, 8fte de. van di: ekencea -,aain rwü'-jïjiro' a ■'C •2 -cs I -^ .2 5 fi 5i ■■O r: P e t-. o «5 S - O E fc E S tï2 Doric'' e //*/A euien".- lende- sdigcv:i i te ü/^f )ordereii ten a"' r.vifie i3 ■g der n- en fir.tsts gen tsb- iiivsncen. R S .L A.N D. -T'RSnURG den S5 De Keixcr he=ft fe- 'ere eerJge d.gen zvb vcrblyf in zyn Zomerpa Jeis ^Z^^^^^-^o'l:og. By (zelegenhe.d van een be- on 7vne Maiellelt te Crotiftadt was \:j zoo te '°Xn ovfr de foede ft.a der Vloot, dat by den Vi- ::!aSS.hU^'«.c.f. Minister d.rM=.ue,ter- ftoM tot de wa.rdisheid v=n Admiraal verhief. 7-11 M-rfteit heeft verfcheidene promotien .n zvn Air.edaan De Generaal Bennigfen heef: het con- dl vin de-Ar.ée in ^olcn niet meer. De Geaa lasl BuKhcwden komt in lyne p!an:s. S P A N I MADRID den II ^^.'g«i>'«^- Wy h.bb.nalhiervar. Buenos-Avres de volgendsKieuvvstydingen ontvangen n,." ao ^c'il zyn er te Rio-Janeiro twceScnepen V>n';e?ge o'o;e'n; het'eene kw. Jvan Monte-Videoen t auder van Buêuos-Ayre... Volgens ber>gten van net eerstgemelde betlond de Engelicbe ^eemn.ut op de .m- e^a Fln'm. uit twee Liniefchep.n/«g---^' twee Fregatten en drie Bricantynen en hunne Land mart uit 6000 man, waar vsn er 3000 Zich .nee Ko. S van bet Saint Sacrament bevonden. En volgens berigtcn van het laatüe genoetnde Schip, was Buenos- Avres regehnaiig verfterkt de Inwoners hadcen Zich tot Regimenten geformeerd en hier door beftond de msn die, die plaats verdedigde, uU 10,000 man. Men lif d voorts nog andere maatregelen ter verdediging dier plants genomen, en niet tcgcnfisande de voorbeel- dige waakhaamheid van den Vyand, was men geflsagd pm hulp naar de Maiouitifcje Eilanden langi de kust der.. Patagons aantevoeren." Ik^blyki uit de publieke Papieren dat oe Major- Generaal'Catï Beresford, die by het hernemen van Bu- eco'-Ayres door Troepen van Z. K. M. kry^sgevangen 'gemaakt wierddoch op zyn woord van eer vrygela- teq-is, in Engeland is aangekomen: ontfiagen zynde, 'jjaia hy de vlugt, en kwsm met den Kol. Pack in dat £edeel;e aan, d« door de Engelfthen bezet was. Van Jaar fchreef hy aan D. iNlartin Alzaga zeggende onder sndereudat hy niet onbewust kon zyn van de vi-yze waarop men hem behandeld had, en datmsnzich geen- z'ns volgens de beloften die men hem, zoo mondeling i als fchrifielyk gedaan had, omtrend hem gedragen hsd hy Voe?de tr by, dat men hem binnen in het land ge zonden''had,' niet tegenftaance men expresfelylc bedon- .gen bad hem naar Europa te zullen voei;en; dat men .hem zyre Papieren ocmomeu had, en dat men een wa. 'itend ooï cp hem- deed houden. .„In dusdanige om- ftandigheuen my bevindende, was er niets datmy weer houden kon om my met de vlugt weg te maken. Gy weet hoe edelmoedig de Engelfchen zich omtremt «^inwoners van. Monte-Video gedragen hebbengy ^elfs hebt van myoen t'wegc ecne verfchiilende handel, .^jwyze ondervonden, en gy weet hqe.men zich omtrent ny gedragen heeft.'"' -v^TaHTW'? „Ds IMajor-Campbelldie als Parlementair dezen brief van Buênos-Ayres heeft overgebri-i, was ook cnog met twee andere brieven gelast, de een van den Admiraal Stirling en de andere van den Generaal Auch. muaty. Zy zeiden: „dat zy vertrouwden dat, na dat zv de Inwoners van Monte-Video, met da grootrta- ;jpoderatie behandeld hadden, zy vaa den kant wan zulk Jsene edelmoedige Natie als de Spanjaarden, eene der- vgeiyke beb^nóelitig hoopten te zullen ondervinden. Wy hebben ons des wegens bedrogen gevonden, (gaat Mnen voort;) wy weten met zekerheid, dat niettegen- ftaande de gefiotene kapitulatie, onze krygsgevangenen zyn mishandeld geworden; fommigen hunner zyn ge dood en men heeft ze allen van hunne bezoldiging ver- ftcken geiaten; en eitidelyk heeft men ben naar hetbin- nenfte van het land gevoerd, alwaar zy zich in den eileruigftet] ftaat bevorden. Het is met den uirer- .ften .weerzin dat wy ons genoodzaakt zien te moeten r^erklaren, dst zoo men do kapitulatie van Buënos- -•Ayres niet ftiptelyk n«l;omt, en dat men onzekrygsge- .vsngeaen niet behandeld zoo als wy de hunnen behaa- 6e!e:' wy de Spanjaarden die in onze mngt zyn naar EngelMd zuilen zenden. Wy hebben go-ronde reden om ons over hst gedrag der Inwoners van Bnênos-Ay- Tês te beklagen-,; dec-h hc: aandenken van het geen ..die Stad Toeds ggleden beeft, verzwakt, by ons het ge- r^oel van. .wedervergelding, en ons ernftizverlangnn is. hunne misflagen te verfchooaen. Stelt o»s njet in de droevig? noodzakelykheid om regen-die p'aats te inoe- lên optrekken ea^ ooggetuigen van haren ondergang en verwoesting te zyn. Vw'y bieden "u hot b«houd vau '«we V;«iten, via asrea Godsdietist ea -vap awe B^iit- tingen aan o Gouvernement ?ccr de befcherainj C C 5. -5 X vsn het Engelsch o U -'; r: "-■ ^-^ A. S! -^ S :2 X H Oo deze heide brieven van den Admitflal Stirling o S^tC^ -'-:^ ."^S en'den'Gs-eraal Auchmuty, heeftde Koninklyke Audi- J .5 u g i entie en bstkapittel.derStad Buënos-Ayresgeantwodrd.JV o -- -« - de aantygi.3gen der Engelfche Kommandanten weder legd het fc'iancielytt en vanden Koi. .-v^, "■-. •-&-■■ o-t> - -3 -^ «i—^ r.~~,i^ y aa S ne bedieigingen doen zien niet.- anders ftrekkcndau 'S - :sdrsg van den Generar,'. I3eresford ;c j; -;. .g y :S c n va„ ucn rvui. Packdie, tegen ban gegeven woord an, zich met de vlucht hebben weggemaakttentoon f^-^'-ps^l^ ■efteld en elndelyk bet lage ea ontmenschte van bun- 2 S f, 1 1 - -" '---' -— bedreigingen, die tot^gZ --£'i I 2 x"'3 5! .^4 diging ten top te doen ftygenen om alles ia hetvï-erk H •^- -^ "eftetlen, wat tot befcherming vaa hunne haardftedea --i-c en welvaart ftrekkea kan." - 'S vo H DUITSCHLAND. -g^^^iS-Sc.Sc^Z" BERLYN den 16 Jugw.tus. Eene Proclamatie van j^ |-'5-"«"" "l^ het AdiTiiniSratifComiié, verwittigt de Inwoonders de- 5 5-^.S g^-<» ti! j-§ j^ zer Hoofdftaddat het voor hen van het grootde be- ,3 bJ l^ c^ S t* S g |j 5 lang is, om zoodra mogelyk het overige van de Oor- §0^ Sv»;,^'' 102s^ontributie hen door het Franscb Gouvernement '"^'=^.|^;5^S^è r.- -. J-o j» ZJ .-^ Ti "t^ ftellen. 3 "t« -^ .S f S O 2 S Men verzekert thans, dat de Koning befloten heeft 5 :s -r3 f "5-5 opgelegd aftebetalen indien zy zich niet aan alle deu o ■^Ci Cd nrengheid van eene JMilitaite Executie, wilden bloot-g-riju u, D zvne refidentie te Berlyn te zullen blyven houden. Ds ze tyding heeft hier de grootfte vreugde verwekt. FRANKFORT deo Jp Augustus. De Vrede vari a-5 *i 5 Tilfit heeft, evea als in der tyd die van Presburg 5 o S 'sj I -3 2 - .H c Duitschl?nd aanleidiag gegeven tot duizenderlye ge--g :-. g .f g .S rucbten wegens nieuwe landsverdeelingen. Sommigen g ^.'-^ tS S H S» g -S derzeiven zyn uit hoofde vsn het geringe der plaatfe- - lyke veranderingen, welken zy bctreifengevoegd by hunneenzekerheid, van weinig belang voor Buitenlan- ----------------------------------- ders. Niet alzoo is het geval me: eene maardie zich onlang'! verfpreid heeften dieoffchoan tot nog toe even weinig autentiek als de overigen, eene gebeurte nis aankondigtdie van het hoogfle aanbelang zou zyn. INlen fpreekt, namelyk van de oprigting eens nieuwen -------------------------------------------- Koningrykswelk den naam voeren Zpa van Koning- ryk der Franken, uit het grondgebied'van Barea:h Bamberg, Anfpach en Neurenberg ?oubefiaan, en toeg- iegd zou worden aan den tsgenwoordigen Groot-Hertog S =5 van Wuirzburg; zullende Beyeren elders de noodige fcha- S -^ 7 vergoeding erlangen. De tyd zalmoetenleeren ,of ,en in S 5 hoeverre, iets waars aan deze geruchten is. Omtrent g .o's het Koningryk.Westphalen melden de publieke herigten 5 -^ 'S dat het 800 vierkante mylen groot zynen 2 millioe- -= g ïi nen Inwoners bevatten zal. 'S i, MILTZOVV den 18 Augustus. _2. "O C 2 ■u 2 tU M S g 's M 5 S =-§ c £2 o. GJ o 5 S CO 2 15 to i...iwi..-^-.oGister zyn dë loop-itJ graven voor Straalfond geopend. De Koniag van Zwe-"S-2 g - .c den fchynt met zyne Bevelhebbers niet volkomen te o 5 .H -5 g.S vrede te zyn. De Generaals vaa Esfen en van Wrede S g ^- hebben hunne demisfie bekomen. Het is thans de Over- -« o o. 'J H fte van Vegefack, _^die onder den Koning het bevel N E^'tC;^'-' voert. ROG T-B r" t T tan ii 1 EN. g LONDEN den ao Augustus.. Wy hebben reden oraQ"="|'^|(| eelooven dat de Heer tackfon niet geflaagd is in jT J -S "5 I]! S g L-nP onderhandeling met den .Kroonprins van Dene--.§ ccj ^o j. o - s S Zyne Koniaklyge Hoogheid jontving dien Mi-Q fe J g g t zeer veel koelheiden toonden niet weinigtijl-J 5 Q leid over bet onderwerp van zyne Negotiatie.g Op een berigt, waarop men - ïJ 5 5 2 .2 «J Prins Regent Kiel verlaten, met het vast befluit. om J -^< noch de Deeafche Zeemagt over te gevennoch om -^g ,j een Engelsen Garnizoen in Koppenhagen te ontvangen. J q ^j. Gister -ontving men depêches van ^en Generaal Fra- nj a fer, uit Alexandria, gedagteekend den 30 Mey, vol-g .j, gens welken hy door twee Regimenten uit Silefien was^ nj S '5 verfterkt geworJei»levensmidden had hy overvloedig H g 5 en de Vyand fcheeoniet geneigd te wezeu om eenen ca .g aanval te ondernemen op Alexandriawelks Vestings-2 S S werken inmiddels zeer verlterkt waten. "g j- De Schspen beftemd naar Tonningén welke In on. j§ S o ze verfchiilende Have»* gereed Üggea,,- hebben nog „^500 ^U^ •5 ca c. N C5 op S o a! 05- 5 5C o - a o. S a. -n c K y .2 I I» ji 60 s - c!j 2 .5-2 §-.-> S -a s^ K .5 Us en den ?.bjor van Nortfolk,, op een' goeden vojt^^ 5 ^--^ van vereffening. Althans, de Regering van die Sind j; S S* •-> had eenPerfoon afgezondenon iii. cB,d.£:handeling.,te a c-g-^'-s 5 '-^cö-o treden met den Commandant Douglas, welke zee:.ge-S:'v-^^^K^. o matigd en redelyk was geweest.. .Voort.? t'^S'«thet.,,tja: ^^.Ï-S'.^-3" 2;'&H— het verfpreide gerucht, als of gemelde Kommandat ds' geen verlof bekomen om te zeilen. 03 Volgens de Amerikaanfche Pipiererj-. vsn ien 16 ai July, Cond het gefchiltnsfchen den Kapitein Doug- Stad Nordfolk had doen Bombarderen geheel onge grond is, en jKgeene Vyaadelykheden hadden jjaatjt

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1