o It No. MIBDELBURGSCHE D I N G S D A G C O u R N T. Si - 11 DEN i SEPTEMBER. rn«s 2 s t o - s o •5 S O t: c F u g .■Sn s ;-.f?S'3-,_!. o. T ri R YEN rrÓNSTA\'TI\"0?OLEN den 21 w'/j. Ter gele- TC "le-iihe^d'der'oni'oalsbronijin? van Jusfuf Aga is een zoiderllng voorbeeld vjn bygeiüuf b Kend gewor- den, fj]^éa. tweec'eanjjjal zi^_5wy de Hoofdflad op het tfouwi-^ g loüsie v£n eene. EngeTfche Kryssmsgtovervallen. On-^ -3 ^'e vy^nden hebben daartoe eeri tyd'.^ip'ui.'KekoEeng 5 Men n, Mitielyk, onder de Papieren van dsc hy aan are Toinmen zelds, en d'.en Ambiensar.de bewyz?n gevonoen, verfcheidene Uedentegen zw b-' p'»-'-ige contrakten voor een -n It.in geQoten een gcde-lte burs levers hesft af.ekoctit. De gezament- ^vke lom vsn den ü.kochren leeftyd bedroeg vyt er.- 'Te-r,'" ii'ei. hm?., voor -.vslKen dr,£e bygeloo- *Vr..e koop i-enoren w;,!, is in hsiün^O-n-p verwezen, en' men is op Vet pun. ge-..eest, om de verkoopers met geweid tot amand van bu verkcchti te noodzaken d( ch rog e€!ui;k;i? terug gehouden door de bedeüking, datiren'hnii misfchien eenen l^njieren tyd van leven ■ontrcTnen z ^u dan zy werkelyk h^idden overgedaan. By een firrr.an van dèn Grcoten Heer is asn alle de Öragoinans de Franfch-n dr I:-)!ianen hunne Vr1>a- •'.ven, Kinderen, en an.^e-.- Vreert)d?!ingengeboden, om de Tutkfche k!eedi"g welke zv droegen, afteleg- ■ger,en hunne Landsdraat te h-rr.enien. Dit bevel hecFi, onder de alhier gevestigde Franken, niet vvei- sïg opfchaddir? verwekt. Eenij;tt dagen geleden, op don io dezer,, heeft een felle br?nd in de Voorft.d Ga!s:a, dris duizend hui zen in de a?ch gel'gd. De Fracfchen zyn de eenigen, '.ffié^ciasrby geleden hebbeen. Het is devi-yk, die tus- 'fchèn óe fcr.aal der iMorren en h.n Corps de Garde van Ga'ata listv.-e'ke de prnnv der vinramen .geweest iSé B A R B A R y E N. TUNIS den cp fuly. De Oo'rlog tasfclien dezen Sisat tn öien van Algiers blyft voortdurenen valt tot o r o ^-» CJ w X tj iï C ÏJ 'C er, ■- waarop onze Wapenbroeders elders heen geroepen zyn oai aan de Elve cca Vrede des lands te veütckeren. r: o Mssr zy hebben in de berekening onzer krachten en g "o g-m verJcdigingsmiddclea gedwaald. Zy hebben vergeten _g i-' o -5 5 Fredtriks geest op ons rust en ons bezield. i\lede S:"~ c Z '- dac •-:..■,§ 'r^; ■3-—-; der landsheidv; en wan uwen onwaukelbaren tnoed. Gy hebt geene opwekking noodig. Ik ben overtuigddac q onze geliefde Kroonprijs, wanneer hy zelfs in oas mid- den korat, ons herkennen zal. Gegeven in het Kas-. >- teel Fredrikshaven, den \J Au.^ustus 1807 PEYMAN." c ",i Si ■-JN O -'et.J -a-~- a. J3 3 ^-c _j) ~f r Sedert Zaturdag natnidda- ligt de Ergelfche Vloot in o^ll'c'ê'^l S >,o 't gezigt onzer Zee-batteryen. Hét dojdelyjte ftiHe'.°3 -^ J ^S S S 5 ^^.o..^ S weder heeft echter tot hiertoe nog alle ernüig.geYe,ft ^J^ S g F S I s 'l serbindeid. Intusfchen hoort men bynn onophoudelyk 'd tj d^ i :i -^' E enkele fchoten die van onze Verdedigings fchepe.i op -ï w^^^S 5 "r 2 kom melyke levendige kaaunnade tvsfchen onze Scheren-S H - vloot en eenige kldne En,je;fche OorIogsva;irti;igsn. - p; -S G T ïngeifchen gsfchieden wanneer zy dezelve te naby 'S S -c; len. Gister namidds.g kwam het zelfs tot eene ia-5 3' yke levendige kaaunnade tvsfchen onze Scheren-S S r- .H K en eenige kldne En,je;fche OorIogsva;irti;igsn. 2 r:-S"^. p lister ochtend fneden de Scheeren boten een Engelsen B.^5-5 i ransDorifchip af en yerbrarden 'iet, o H -x 3* dr V.. C .2 .- o i 5? ;- «- e Men heeft in eene onzer Havens een Engelsseb Scüj^^ met kruid en andere brandft ffen oatdest De Engeiichen ftrooijen ,n'ar mej verne-ratprócla--^^ - 5 f'^ i ffiatien uit, waadn 2y zeggen, dat zy als Vrienden ko- -a v-»-. - men om de Dei:en behulpzaam te r.vii irr het h'nd^iaven no2 toe gunnig voor ons uir. Tu fchcn de wederzyd- j hunner oBZydi^heid maar dat deze hua tot dat einae fci;e Legers is een groo'e Velcflag vcorgevalïen waar *-- ■-- 1,»— ;in het O'ize eene vol.komene overwinning behaald heeft. .-%eh:.lve de dooden en gek-.vei'ïenzyn 7000 Algry- by voorraad i^uone Vloot leenen moeren. DL T S C H L A N D. STRAALiOND den 8 Augmtu^. Ingïvol^e ec-n neii gevangen genomei, ,eo 7 i^u.k'-<en gefchut ^'erro» es-jjeperaat Artikel van den 17 Juoy te Londen gefl.iten terd. Na cc-n il'g is ^''.i>X'P.\^?.' «ykprd LegT 'e-j Militaire Conventie, he-ft Z M. de Koning vaa En- volt^J er h>ef-ht-t ganfchejyk" (y^ Je vlugt gedreven, geland door zyn Minister laten vorderen cm de her- tatwelk ten i,-.*volgc gehfd heefr, dat al de'ze'fs nog o- wn rds gezondene Troepen van het Duitfche Legioen veIi:^gelci^ut,ammü^:Me bagsgie, hctgrcüist aedeelre weder te doen t-rug keren. der «'"ptiiei-.e 12,000 Kameelen in handen onzer Troepen I Heden deFranfc'ie nivifie Generaal Reill?als Psr- ge^.iU'n zyn. Deze overwinning fchyrt de oorzaak ge- lementair binnen deze Vesting geweest en heefr eene '.veest te zvn van een iweodeniet min gewigtigvoor- 1 lange conferentie met den Bncn van Esfea gehad. iV<rVi »ii o ir, -NJ -J ..-. -O 'dee'. Onze Troepen htbben de Stad Co.iftartine be rDïj,tigd, ep de Bey dier plaats,is met zyn: bezetting! gevrini-.en gfnomen. Hedcnis, w?gens.deze gelukkige' gebiurteni.'fenalh ér een plegtig Feest gevierd. POLEN. DANTZIG den 13 Augwtui. Onze Stad heeft we j deruii! (■■■r meuvv bewys* ontvangen der toegenegenheid j van H O L L A N D. UTRECHT dm 25 Augustus. Gieter middag tas- fchen 4 en 5 uuren hadden wy a.hier een Onvt^eder, vergezeld van H:gel, welkers Steenen onderfcheiderie groote hadden. Sommige waren als Knikkers, andere als van Du ven Eyeren, veele langwerpigter lengte eenen k'eenen Vmger, terwyl men cp eenige- E O r, -J rs C - Si» o M-i w S van Keizer V.-pofeon, en der zorg, welks- hy byxhet plaatfen (lukken Ys ter groote ,van Hoen-er Eyereu flai;en vrn den Vrede voor onze belangen gedrairen gevonden heeft; zynde d^r.rdoor een menigte Gazen 5 ~2, heelt. Ee'rige onzektrheid ort >a3D zynde, of dcor de iuzocderhed van dis Huizen welke op den VV:nd lloa <u tw.emylen, tot ^veiktn afdand'.re grondgebied onzer den, ingeflaiten. J' Si,-.d 7'g voljprs hetTrsk-aatmottuitftrekken, Duitfchen j ^sti.\G?. den 2% Augustus. „Z M, dei^ónhg van Hoi- "ge dan'vvei Frfnithe mvlen vcrO^^n waren heeft de Gou j ;and kwam tegen bet begin van demaandjuiy in het ftreog fte incognito door Toaloufe. Z. M. bgaf zig toen -^ S te ■5 verneur onzer Stad het uffic^ëel bcrigt ontvangen en Si; onzen Senaat medegedeeld,, dat men door die uit* j naar de baden van Usf,t om de werkin^; der .varmebad. -^ 3 r: drul.kina Uui'fcne mvlen te verbaan had, die, gelyk 1 (loven te beproeven. By ?vne terujetomst v:,,; Usrn -^ bekvpd is vtel grooter dan de F.anfchen zyn. Het is j hLld Z. .VT. zig weder te Tjuiouf. optn vertoefde öJ dus op dzen afiland, dn weldra grenspalen rondom er eenige dageii om de Koningin zyne Gemalin opte- g i o wagten die te Cauteret de wateren gebru.kte; doch 'S 2:tsj (leeds incognito. By zyne eerfle reis had de Koning de merkwaardigfle ze!diar.mheden en gedenkteekens der '-= ,-.- St«d bezig'.igd, onder anderen liet fraaije on.twerp van ui S het Kanaal van het zuiden. Z, M. had de fchooneby-' c ij ïondsrheden van dit Werk bewordc-rd de volmaakte- c S-1 "i "^T overeeskcmst van alle diSielfs óeel-:-n, en had de ach i 6 3 bier, lusfcheö Elfercur en Koppenhsgen geïegendorp, i tingswaardige Kanftenafrs die,het uitgevoerd hcbbea S g :2 Zondag naraLWag verfcheen daarop al-j van zyne befcherming rn goedheid verzekerd.' Gedu-^^ e »„- rende zyn tweece vtrblyf bezogi deKoning verfii^gi^eit ..-S tipenbare gezigten. '..i,,-, - '^-s De Koningin kwsm d^n .11 Aogusu'j bv hsrrn~<: S -^ o^ rj Ou, O 9i tot— ons srond^'-bied opaerigt en onder befcnerming van eer. Cordoa FrarTcbe Troepen geplaatst zullen wordes. DENEMARKEN. KOPPENHAGEN den 18 Augustus Gepasfeerde Zondag ochtend vroeg, den 16, kondigden dealarm- tronmen der Stad aan dat de Engeifchen 's morgens ten 4. uur by Webeck, een op de Kiist, 3 uren van J3 3 - a. r. geland waren hier de navolgende bekendmaking van detiGeneraal-Majcr Peymrn het opper-ccmmando op See'r.nd hebbende; D,-ar de vyandelykheden van den kant der Engel- fc'"en een begin gcno3:.en hebben, zoo verklar.r ik hier mede, op hoog bevel, dat alle Engelsch Eigendom onder beflsg gelegd worde, en hebben alle en een iegelyk alle Engelsch Eigendom geld of geldswaartle srn de politie op te K'even welke daaromtrent verder befchikken zal: elk cie zoodanig Eigendom verbergt, of dit bevel o::iehoor'aam iszal als een verrader des Va, deriands befchouwd worden. Koppenhagea den 16 Augustus 1S07. (get) PEYMAi^!," -tJ 3. o .- S o w W c= -V *.CZ, ia V" 6 '■i rv O V rx w o doorln^tiggn Gem.-al. D« anderen daags beaojteo Hunne jM.-j.^ het -liTufenm het obfarvatorium .'en^ de mond vat> het È^ana::!de mo^len van het.Ba7.a3!.e "pet ontwerp in. relief van het Kanaal van bet Zuidên.enhet Kapitool,* H, M. de Koningin haar verlangen te ke;i. nen gegeven he'ober.de om de oude re.sister,? te bezigti. get?, \.viar van de Stad de bewaring-heeftbood ce so S S K-2- CJ Maire dezelven der Vorfijnra gedenkteekers fchenen H.. M. Deze Hifi jii. i^tit: i-ii;ioriicne ^j(B:^ g zecr^ te hehag-f, ^z^ z c c Gisteren wier! hier van onzen Opperbevelhebber nog doorliep de bvzcndcrbeden de.r,voorr.;.-^K:1e "ebsurte, de vo'aer.de Prcclar.atie uitgevaardigd: j eisfen die er iu sa ngebaMd "worden en g,-f.hoogst, ale ft;hend: de Britfche j deszelfs gr-noeg^g te iterncin me: diejainjaaaiiiêii^jiiie haar Gnderfcbeidei:d karakter uitaia8ln#i. r „Medebnrgeisten tv.eedeqi Regerng het'regt der Volken eo veTlloortcazetiVrede.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1