P' MIDDELBURGSCHE ZATURDAG C o U RANT, II. V' 1807 ii I DEN 39 AUGUSTUS. c c^^ 3 .5 -O S -1 9-s '"%e.^ «S .s* «=9-- 5 ëz fcj o V- S ■e- CJ o c R S L A N ETERSRURGden 1 Jugi.'sm. DeFranfche Affl- basffdeur, Divifie-Generaal Savary, als ook de ieds evo ens' hier gerefideerd hebbende Engelfche Ge dane Lord sower, zyn voor weinige da,enlHer aange- koTen DeFrnnfche Gezant, vr,n onderfche.d.ne Offi cieren zyner Natie vergezeld, geniet het uuftekendst *"Ten'eevolge van den gefloten Vrede met Frankryk, 5s nu de, inNovomber 1. 1. verbodenecorrespon- dentie «et Frankryk, Holland en haliën wederom Vtvaer.eld. Ook is de, vcor een paar maanden alhier -■uit Engeland aangebragte menigte ziWer in ftsven reeds wederom ingefcheept, om derwaarts teruggezonden te *orden. ts D U I T S C H L A N D. MILTZOUW den 13 y^ugustus. Sedert de vruCh- telooze pogingen des Kcnin^s van Zweden tot her- nieuwing van den Wapenfriiftandzijo voor Straal- rund nog aanhoudend kleine gevechten geleverd die i- echter bijna allen tot nadeel der belegerden zijn uiige- I ^fslleo. Den 5 dezer, onder anderen, zyn zy met een verlies van 4 5oo '"Sn uit alle hunne voor- M'anveer .?j> de» pag zouden voeten. o - Gister ochtend is Z. K. H. de KroonprinsnS op alles -jf - - a s in de Hoofdflad en toe verdere verdediging zoo van -- o* o het Eiland Seeland als van geheel het Ryk, de nöodi- 2 S 5 S |_.J jre orders gefteld te hebben, alhier tetüïgeUomen, Se-e^"? ""gS"!^ èi er gend-, _- ------ zoo onteefende vorderingen van den Biitlchen Gs^ zantj onvermydelyk geworden, heeft^ reeds dadelyk SC >J Cs. c q CL, P^ "oï, j-T ai rj 'O o ,-' eenen aanvang genomen. Aan rdlè Gouverneurs en plastfelyke Regeringen zyh de vereischte bevelen toe- gezonden, om alle aan Engelfehen toebehcsrendt; goe- r. ^t3 ex 1 i' O - u Z c; -J o c; o it: Cs ra -a O- posten gedreven niet tegenftsande meer dan 2000 Ka. nonfchoten dien dag door hun gelost zyn. Twee da- gen daarna hebben zy wederom len mmften 600 Bom. ben in de Franfche werken geworpen, waar door, onder anderen, een jong Artillerie - OfEcier het leven verloren heeft. Ondertusfchen belemmert dit fchieten èt voortzeiting van den arbeid weinig. De loopgra ven flaan op het punt van geopend te worden, en de franfchert verwachten binnen drie weken tyds in Straal- fund te zyn. t- De Engelfchen hebben hun voornetiietiotii net Ei land Rugen te verlaten, werkelijk ten uitvoergebragt. Zy zyn van daar weder fcheep gegaan. Daarentegen hebben de beide Zweedfche Liniefchepen Gusiaaf lil. er> Manügicton in het laatst van July eenige detache menten der Finlandfcibe Regimenten uit Zweden her- tvaarés dvergebragt. Het garnizoen van Straalfimd be. ftaati dien ten gevolge j ihans uit 8O00 Zweden. In het laatst van Jullj heeft de Rlagiftraat van Straal- fund eene openbare poging gedaan, om aan den Koning -.>.ev verderfelyke van den tegenwoordigen Oorlog vöor- IrtefteUen, rn hem te fmeken den vrede en rust inPora- jneren te herftelleti. De Koning heeft ten antwoord (gegeven, dat ook hy niets vuriger verlangde, en dat ipi^ daartoe aan den Franfchen Bevelhebber eene wapen- ^chorfing had doen vootflaan doch dat deze weigerde dien voorflag te bewilligen dan op voorwaarde lat een Fransch garnizoen in Straalfund ontvangen iietd;,i£ts, hetwelk Z. IMf., en om zyne eigene waar- ;heid j en om het welzyn zyner Pommetfche onder- jen niet kon toeftaan. Terwijl Z. M* alzoo gezind fchyntden Oorlog Jnet Frankrijk nog te willen voortzettenblijkt bet «ran eenen anderen kant, dat hy riet even zoo denkt, ^'.omtrent Frankryks Bondgenpot?n. In het begin van fAugustüs is bevel gegeven, onl de blokkade van voor Dantzig optehefFen. KIEL O» het Holjleiiifehe') Jen 16 Augustus. Na ,aat den 8 deZergelyk gemeld isde Engelfche Ge- zant, de Heer jackfon op zyne, zoo men federt ver- •«eent overdrevene vorderingenniet minder ten on- .dètwerp hebbende dan om aan de raagt zyner Natie onze Vloot, ons Arfenaal en de Vesting Kronenburg «verteleveren tot bekoming van antwoord, naar Kop- rf)|jenbagen, als den Zetel des Deenfchen Gouvetnements ..verwezen was, en de Kroonprins onverwyld daarop «wn hier naar die Hoofdflad was afgereisd, volgde hem de gemelde Gezant terftond ter Zeedoch den 10 's avonds, wefd hy door tegenwind te Kiel terug gevoerd. Hy had alzoo eene vergeeffche reis van twéé dagen afgelegd, en, bij gebrek aan paardenkon hij dezelve eerstdea iiden'sinorgens, overland voort zetten. Deze drie dagen verwyls zullen mogelyk in de gevolgen als het behoud van Denemarken kunnen saugemerkt worden. De op den 8 van hier vertrok- ken Couriers hadden, den 10 Koppenhagen bereikt ;h den 1J's middagsbevond de Kroonprins zich eeds op den Holm of Werf aldaarop alles de noodi- s bevelen ftellende. Men weet dus no hier, fints het gemeld tydlïipvan den 8 dezer, dat het de Deenen zyn, op welken het gezegde van Lord Castelreagh in het Parlement, den 31 1.1., moet toegepast worden, namelyk, dat de genen, die het veof^verp der Expeditie zouden uitma- jtendan eerst ren de loeruifirgen hoorcn ziuden 2 5v;tviivi>-;j "ii- *.••- -"•• "O--------------- - - c<i deren in befiag te nemen en alle zich in de Engelfche -- en csi Staten bevindende Engelfchen te arrefterenzynde, g g haar men zegt, eenige Engelfche depêches den Dee- ?i^S)j^>jt:gySo nen in handen gevallet:. De dag van den 13 fchyntS g 5 2g; door de Ergelfchebondanks zy toen nog niets van cH 1 S t^ •- den afloop der onderhandelingen, of liever van heibe-S -^ >'-'^< g -1 S S 'S komen antwoord huns Gezants hebben kunnen weten, n tot het uiterfte tydftip beftemd geweest te zyn cm da g &-:| .^•- n.. inwilliging hunner vorderingen te zien gefchiedeu. Al- ",- thans men wil dat zy verklaard hadden, in een tegen g5 övergefteld gevaldiert dag, de vyandelykheden tegen c §s Seeland te zullen aanvangen; Zoo veel is zeker, dat g ti^ de, tot dus ver, te Koppenhagen gerefideerd hebben-- .H •- ji 'S j u e m X >-' C tij 2J [yl E- t ^--' cj CÜ c i üj o» OS CO c -1 -2 de Engelfche Ministers, de Heeren Garlichê en Tsy- "S pj lor lich reeds den 13 j van daar aan boord der Engel-g fche fchepen begeven hebben; en alstoen de aanvang^ g 3 der vyandelykheden ieder oogenblik verwacht werd. .5 ;-« Z. M. onze Koning inetde verdere Koninklyke familie - j; g hebben provifioneel hun verblyf te Colding, in Jut land, gaan nemen; alwaar Hoogstdezelve, reeds den 14 dezer, was aangekomen. De overvaart over de i:i;£.£ Belt gefchiede des nachtsin begeleiding van vetfchei- dene Militaire Perfonen Cn van Z. K. H. den Kroon- prins. Een Engelsch Oorlogs-Fregat zond een Boot af, om het Vaartuig waarop zich deze Doorluchtige Perfonen bevonden te doorzoekendotih zonder dat ziilks van eenig gevclg was. De gemoeds gefteldheid der Onderdanen vaa allerlye Klasfenvooral sangei vuurd door den werkzameh yvèr vanonzen Krocnprins, t in het nemen der, in deie oogenfaükkenvereischt S-o wordende maatregelen, is zoo goed als dezelve kan\ begeerd wordenalles is tot eenen v/akkeren weerftand S c g tegen de Engelfchen geftemdi Op Straalfund is.dê Mi- m g liiie, 18,000 man fterk, naat Koppenhagen geraar- - J cheerd om zich by de 6000 man welgemoede gere'-^ 'l - gelde troepen te vervoegen* De Batteryen 2yn flerk c! .,^0 bezet, en naar die aan bet ftrand gelegen Werd nog den o ^2, 13, onöphoudelyk verfterking gezonden. Ook elders.^ g-g .E neemt men dezelfde nadrukkelyke maatregelen. Nyburg'^^^ 1 J! en alle andere Vestingen en Havens op de Kust, zyn B jü ten fpoedigHen met troepen bezet, en aiömme devrak- cg. kerfte fchikkingec in het werk gefield. Aan den Op-'~ g ^tJ per-Officier Steen Bille, die het vertrdiïwen van den g t-< t'i' Vorst en der Natie bezit, is het Opperbevel over de 5 verdediging ter Zee toebetrouwd. Deze heeft feeds o. g j h •*-^ K! S S' E- 'S S 5 a. t= o i» o -G ei rt - G -t3 Ui 1 fca cc o- O» 'S van moed en beleid in de vVaterén van Tripoli g o m^w n. Peyman en Bielefeldbenevens eenige an- t)! -g c S c 5? -S o blyken gegeven. Peyman en Bielefeld, benevens eenige dete dapperen, voeren met hem op Seeland het bevel. - De Burgers eii Studenten te Koppenhagen hebben, j; 5 even gelyk in 1801, wederom de wapenen opgevat. 7;^ c .g In Jutland trekt insgelyks een Corps troepen zamen;-a 5t;t«wtD^'^..j.g. zynde'er ook eenige Ruitery naar Fühnen vertrokken. g J 5 p"-s - Den Generaal-Majoor, Grave van Baudesfin gevve-^ 's^^:"»"^*^^ ,"tew zen Gezant asn het Hof van Berlynis het bevel over - ^SH^.y^iïj».! ??-5 5 O 2 o fc: O f t; .2 -e -• ï3 g-S s- o •- CS F I au zen Gezant asn het Hof van Berlynis liet bevel over - de provifioneele Refidentie Colding, en over de gant- S 5 'g^ 1: 5 fche Jntlandfche Kust opgedragen. Sedert zyne terug- E^-ëjtia: Z. komst alhierheeft Z. K. H. de Kroonprins het kom- ^:g --Si-^J^jSeg"^ mando over bet Leger-Corps in bet Kolfleinfehe we-1^ g derom aanvaard. có 4, S^ g GROOT-B RITTANNIE Ni g^S" EXTRACT uif eénen brief uit LONDE^7,-°-3 vanden 1^ Augustus 1807. g ,-, Wy ontfangen zoo even berigtdat heden avond 5 g in eenen Kabinets-raad beCoten is, om allen handel r j 2 met Schepen ouder Pspenburger, Kniphuifer, Olden-Q u o q burger en Meciklenburger Vlaggen, metandere dan En- o- j, I ^5 pi gelfche havens te verbieden, en dat voorts alleSehe- pen, onder de bovengemelde Vlaggen navigeerende, w weliiena verloop van 6 weken te rekenen var. den dag der Notificatie van deze Refolutie ia Zee zullen worden gevonden welke niet naar of van eere Engelfche Ha ven zyn betlemd, als goede Pryzen zullen worden ver klaard, en aUoo gecondcmneerd zullen worden. Asn- flaande Zaturdcg ?.al de»e order in de IlofCcarsnt vetfchyneD, je - - .2 c ^Z". 2 .M •■r -r- OJ a s S o N C CJ -3 Ui M cc 1> Q CU to Of a> H - 5 CJ bO S iï <u 3 S

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1