MIDDELBURGSCHE COUP.ANT, ËXTPvAORDiNAIRE i8g7 tv'o. JI! V R Y D A G D E rJ -28 A G U S T U S. Sefteerd, zynde daardoor alle zaken geftremd. T^ 1 j„„^ pi.,,te ni^^t ffp<chikt is voer het gsheelc COLDING den 17 Jugustus. Dewyl de^e r.aa.. ni.t L--- Hof zal hetzelve naar Rensburg worden verlegd. De Fraufche Gezant, de Heer Didelot, is van hier naar Kiel vertrokhen. HAMBURG den .x J.,.stus. De OoHog ^-^^^^^^1^ T IngSl^'öp voor onze goede Stad, heden hebben wy ^^^^^J^^J^^,^, en'het is zeer Seeland geknd zyn, zy zya niec veruer ^'Z'XlZdltKo^^^^ over is. waarfchynlyk dat de naaste Post ons het "^^'g^J^^>"fefP/en ^den dezer, te Saint ZyneMajefteltdeKeizerNapoleo.nheefr by tea^^^^^ j^^ Cloud, genomen, bepaald dat ^j ^^^°°P^^\te?vC,^^ t% met Certificaten van Hau^burg, Lnbeck enZ. worden aangevoerd, moeten voorzie.. -^ Dit Decreet uit ze- ?ranlche Contals, op de Plaattbn van waar zy verbonden zyn^^ Dit De reet uu ven Artikelen beftaande zal binnen weinige ^■^f^^^'XS:'f:^^^^^^^^ ^\<n op de inkomende én uitgaande Goederen, by uitüa.tint, a.n 0cn 17 Augustus l.ebben d. Franfchen de Loopgraven voor Straalfond geopend. P KTRACT ua een Brief, ge/chreven var: KOPPEN- HAGE, deni'iJt;gust'JS, 's middags teni2 uren. j - .s^^n T<,1P7^r landden eeniöe'duizend man EngeKchen by ,Indennagtvandeni5enopdeni6dez.rlanaaen e j^j.^„_ Hun Hoofdkwar- VVebeck, drieinylen vanhier ^^^^^^f "^.^^/^^X^fr^ eenrlalve mvl van deze Stad ticristeFriedrichsberg, het Zomerverblyf des K^^^^^^^^^^ gelegen, ^e ^eland^ ti^u^en zyn me t Ber^h.ten en^de^^^^ Lyfiagersjuitgetrokkcn r^"t^:li"^^Sruïen:X.de er te wederzyden eenigen gedood, ea er zya eenige Engelfche Krygsgevangenen binnen gebragt. een° levendig vuur op dezelven makende. Onze Kennonneerbooten hebben gisteren twee Engelfche Tranlportfchepen genomen en een derde verbrand. De Groote Vloot ligt nog by Webeck. POST SCRIPTÜM avor.ds ten 6 ur.n. Ds Post zal dezen avond tr'j^^^"J"^ van hier weg te komen, tk geef derhalven deze wenuge 'l'^'^'^J^^l^. regelen medl De Poorten zyn gedoten on de Engellchen, ^i^;^ 3^jt iien aanteleggen, verfchapsfen zich te Friedenchsbnrg. U- vens middelen wel voorzien. T. Middelburg gedekt by d. Wed. W. .n J, ABRAHAMS. Boekverkcopflcrs.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1