No. iiö. MÏDBELBURGSCHE DONDERDAG ï8^ C O U R A N -g •5-5 n-^ DEN 27 AUGUSTUS. o-r: i-.^f -^ s=^ NOORD-A a' ERIK A. BALTIMORE den 5 July. De Kapitein Decatur meld, darde Krpiteinsvün hetEncehch Esliader verkïssr! hebbe.n dst zy het verbannen liunner fchepen uit onze havens en het verbod om met ons gemeenrchpp te hpuden aU eene Oorlogsverklaring zouden aanzien: zy bedreigen ont de Chefapeak te zullen nemen. Zü.nmigen onzer Dagbladen laten zich opentlykvoor denOuriog uit: msn kan zich geen denkbeeld maken vsp, de wyze waarop zy zieh omtrent het gedrag der EngelfcbeD en de vyandelykhedeii die zy zich in volle Vrsde v«r«>orla.;eiiuitlaten. NIEUW-YORK den 8 Julf. De Kapitein becamr voerd thans het bevei aan bcord van de Chefapeak. Dsar moet aan zyn boord een Krygsrasd gebonden worden, die uit de Commodore Preole, de Kapiteins Hult ea C'nsunney zal zaamgcfteïd zyn, om het gedrag vanden Commode-e Barron te onderzoeken. Men zegt dat laatsigemeirie uitdrukkelylce inftructien van den Preudent ontvangen had, met last vanniet te dulden dat een Of. ficler van een vreemde Natie, onverfchilligvan welke hem een enkel mnn van boord zou komen ligtendoch Zich met alle mcgt daar tegen zou hebben te verzetten, Te Pliiladelphia had zich het gerucht verTpreid tjat et een Engelsch Sc^ipin de Haven lag waarvan de lading beftond uit friSphanen degens, pistolen en krygs-am munitie, een aantal Rurgers begaf zich der waards ojii te onderzop';en wat er van dat gezegde was en hetzelve vvai- bevonden hebb=n^e, namen Zy het roer van 'net Schip we?, en brrgten het zelve voor het huis vsn den Engelfchen Conful. Voorts heeft men niet vernomen dat zy eenig nsdee! san^het Schip hebben tOegebragt: de Leden van het Corrmitié dat op het Stadhuis moest byeenkoraen, hebhen het Volk, dat woedend was tot bedaren geb'agt door borg te fpreken dat het Engelsch Schip niet nit de Haven zou vertrekken met goederen die voor de Britfche IWarine beftemd zyü. Nimmer is de verontwaa'-diging, het gèvóel over èene aangedane belediging, en de woede, tot eenen hogeren ;op gedegen dan toen men het gebeurde met de Chefapeak yernnm. Die gevoelen* zyn algemeen, ieder uiir hebben zy zich aan den dag gelegd door de menigte adre^fen die van alle kanten zyn ingekomen, en die ten daidelykften doen zien dat men de belediging ons aangedaan den gehelen Staptdoor uit het zelve oog punt befchouwd, ea^^t hét verlangen algemeen is dat '^^Öezelve exemplair geftraft worde. D E N E IM A R K E N. klEL den 10 /tügusius. Myn Heer de jackfon dezelfde die in Pruisfen is geweest, heeft zich by den ^Kroonpnns vervoegd om te verzoeken dat Denemarken met Engeland eene geraeene zaak deed tegen Frankryk, van wegens zyn Gouvernementin geval van weige Tine,/er dezebedreit'ins by voegende vaninSeeland té Janden en zich van Koppenhager meester iri^ken. De Prirs is zonder hierop te antwoorden tefrtond naar Kop- ,|Jenhagen vertrokken, om middelen van verdediging in 't werk te ftéllen. De Engelfchen hebben voor Kop- penhagen zestien Schepen van Oorlog en aó,ooo taan Troepen. De Deenen hebben behafven de Militie i 12000 man op het Eiland Seeland OngelukkiKlyk bevindt zich nog een grooter getal Troepen in heiHol- fteinfche, en het zal moeilik zyn dezelve in het Ei- Jand te doen komen. Seeland is reeds omcingeld. Er is zeker in de Hiilórie der Weereld géén vodf- bïeld v?n eene dier^elyke wredheid, want welke zyn de redeaea vanbekhg van Engeland tegen Denetoarken; D U T S C H L A N D. STüTTGARDT den 13 Augustus. De Maarfchalk Eeafieres, als buitengewoon Ambasfadeur van Zyne MajeHtit den Keizer van Frsnkfyk en Koning van Ita lië benoemd zynde by den Koning van Wurtemberg om Zyner Majerteits Dochterde Prinfes Frederika' Catharina, Sophia, Dorotbe, (geboren uit het eerftè Huwelyk met de Hertoginne Carolina van Brunswyk den 20 February 1783,) voor zyn Broeder den Koning van Westphaléa ten Huwelyk te vrcgpn heeft den elf. den zyn gehoor gehad; waarvan de Hof-Coaiantdeze faefchryviRg geeft V Ten zes uren verzamelde zich het gsntfche Hofin ce Vooritamers vati hetK:!steel, van de Marmeren Zaal tot aandeTroonz:^. De Vorften en aan de Souvereini- (ea van Zyne M.jeEeii o;.derhocrige Graven, ai« ook 'i i^ <j "O O p. tJ zi^ R Sr' de Vafa.'len dei Koningryk's, wsren by dcz? plecrig-;? heid cencodigd. De Groot-Cereraoniemeesier C'zon van UurmftT, de Geheimraad Graaf van Scher^k-Ca«- t:'.\, en twse in fcrflie zynde Ceremonie-Meesters5 3e Heeren-»de Maucler en d'Èybe, gingen den Heer ?H g ?o Ambasfadeur aan het Paleis Furftenbau, waar l:y afge-l S ".I treden wasafhUen. S J ^i- 2 Zyne Excellentie zit in eene Koets met zes paar-S? c '-Z den, benevens den Groot-Geremoniemeesterj drieP.y^-J^ o tuigen met twee paarden in welken zyn gevolg zich j, 'S bevond, reden hem vooruit; Een Fourier en twee"" Officieren van het Hof, twee Heidnkken en 12 Lakyen-" gingen voor de Koets van den Ambasfadeur. Een De- 'i tachemertt van het Regiment Jagers van den Koning» .paradeerde op het Voorhof van het Ksfteel. De Ambasfadeur, onder het groot Portial, uitzyn^ Koets tredende, werd hy ontvangen, door deh Heer S B H r3 c c o t-^ cc c- t. g o •e Gouverneur van het kasteelde,i Lui o e- .0 c o o fco o ii.iitc.i-u. vjuuvciucui van net Kasteel, ae,i i^ui s tj "00 o o nant-GecersElvcn Seckendorfden Geheimraad Graaf 25 fc ^l^'H 5 n LSwenftein-Wettheim vier Kamerheerenéén Ce- a i' - E - -S 5 van Kniefled ten va remonieraeester, twee Adjudanten van den Koningen Sf s^ H'^ vier Edellieden van de Kainer Toen hy de marmeren «5 >'~'Z^ trap opklom, formeerde een Detachement van de Ko- -i' f^ tJ nlnglyke Garde te vcet aan beide kanten eene ryen-^ r. f"* •- t; ontving hem met flaande trom. Boven aan den trap, 2 S ^-^ -^ S werd de Amba-fadeurdoor den Graaf vsn Jennifon S g ^t^"^ S* Groot-Hofmeesrêrontvangen; van d=ar geleidde tnsn5ë^oS'5x^?£'S •S -- Q tJ .- «sj s f^ g 3 - O hem naar den Troonzaal, docr het Vertrek, waarin ter ■■».„- - regterzyde een Detachement van de Gnrde du Corps, So.^ o g en aan de linkerzyde een Detachement van 6e Jagers —O 5 S'ui-i van de Garde, gerangeerd ftond; vervolgens door "^e »,*„t\rj ^vj V Zaal varf Marmerwaar de trawantea geposteerd waren.* Alle Prinsfen van het Koninglyk Huis de Minifters van Staat, de Ridders van de Ordenj des Kouings en - de Gener?r,ls waren rondrom een Koninein den troon zaal verzamelt. Zyne Excellentie de Ambasfadeur in geleid zynde, legde het onderwerp van zyne zendfng san den Koning open en Zyne i'.lajefteithem geact. woord hebbende, gaf een teeken aan den Gouverneur van het Kcsteel, den Heer von KnieRedt, om Hare Koninglyke Hoogheid de Princesfe Catharina te gaan' halen, S De Princes kwam in den Troon-Zaajdoor den "g Graaf van Z.ppelin Groot-Hofmeesteres in Fu^ftie g, Mevrouw van Schenk, en van haar verder gevolg' Hare Koninglyke Hoogheid plaaffte zich ter linkerzyl de van den Troon. Toen vatte de Koning het woord P op en zeide aan de Princesfe, dat den Heer Ambssfa. deur gelast was haar het verlangen overtebrengen het 1 welk Zyne Majedeit de Keizer der FranfchenKoning van Italiën, had, om haar met Zyn Keizerlyke Hoog- 1 g - heid, den Prins Jerome van Frankryk, Broeder van i Zyne Keizerlyke MajeOeit, vereend te zien. S •- Sï S b „De Ambasfadeur verklaarde vervolgen» zelf het tjog. c -§ merk van zyne zending aan de Prinfes. S g g De Prinfes kesrde zich naar den Koning, zich bui-'^ T 7 gendeen Zyne Majefteit een teeken vsn goedkeuring I S -S gegeven hebben He, antwoorde zy aan den Heer Ambas- I -^g ?c 3 fadenr, overeenflemmende met den hem opgedragen ""'S - "- last; %(^aarna de Heer Maarfchalk aan de Prinfes het'S^ Pourtrait van Zyne Keizerlyke Hoogheid, den Prins Jerome, aanbood, hetwelk de Groot-Hofmeesteres haar aan den hals hing. - - en ■2 -r. O. 2 O O t>3 J3 -C 2 „De Ambasfadear de Troonzaal des Koning» verlaten ÏS 1 c"?"^ JA 2 hebbende, werd naaf die der Koningin geleid, waar al!é dè Prinfesfen van het Koninglyk Huis en allè Hof. - „t: d'rae» yereenfgd waren, en hy had er ook audiëntie by-S o Hare Mrj-fteit. o2 - „be piegtigheid geëindigd zynde, werd delkertóaf. 1Z^ï I fchalk des Ryks, met hetzelfde begeleide, het geen S^S-^,S hem vergezeld had toen by zieh naar het Kasteel be- - - s gaf naar zyne Woning teruggebragt. S ^.S'J „Ten; uren ontving Zyne MajeSeit de Koning en S "'S'^ Koningm en de gantfche Familüe in c?e groote Troon--'S o 3 dig was. Ka dit Concert was er in de vertrekken des" 'S 5 i Gisteren mïdda? S^Jül^. ^HgS^ zaal de gelukwenfcbingen van alle Perfoonen het Hof^ 1 van beide Sexen. Vervolgens was er in de Gallery een m c S cJ Concert, by hetwelk de Heer Amb3sf.ideur te^enwoor - - dig was. Ka dit Concert wss er Konings Souper vour de Familie/ CABLSUUKE dèn i5//«^«/«s. Gisteren middagl -^ twee uren, is Hare Koninglyke Hoogheid de Prin- 1 iï S C 5 o om les Csiharma van Wurtemberg hier aangekomen onder eeleide van de Lyfg.rde van onzen G;oo:-Hertog en t£l%' onder net Icsfen be, gefchnt. Zy v.-crd afn het"^ Kasteel dooroe gehe'e Hertogelvke F^siil^e cn-vangon welke daarom herr/r.ards van d« Wateren ta Bs'dfn was' ge':or:cn; H?re iioogheidst cph?t Kes!??' ?n is t^g,r.;

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1