Ia MIDDELBURGSCHE è|r^ C O U R A N T. ^- I C c Ne. IC8; ZATURDAG II lO^ DEN 22 AUGUSTUS. 5 2 5,-^ 't S .r .T F 'i -^ 2 s^ j: so "v: a g 5 -T5 1^ ,^N; -. o C r» 6 N O O R D - A M E R I K. A. iTULADELPHIA der4 i'w/;. Het proc"? vrn den Kolonel Rurr, het welk men meende ren jyTietivaof deelere zullen worden'JitpewezeT heeft éen?Ulaps ee- ren rnderen keer genomen. De Gener?s! Wilkinfon een voornrisn getuige in deze 253k, te Kiclimond'nangeko- irlenzynde, is het onderzoek, hetwelk de groo'ejury had opgefchort, hernoiicn, en de'Jltfl^g i^ geweest, dat de Kolonel Burr fchuldig 3=11 verraad en ontrouw is verklaard gevsorden. .^yne tnedgezellen die zeer groot in getal 7.v.n, befohu'dlgen weder den Generaal Wilken- 'ïbn en veryekercn dat hy zicli even zeer bereid getoond lieert om RT^xico te overmeesteren, (dit was bet pl^n van Burr) als den Kolonel Burr zelve. Wat hier van 'z^\ tnen begint re vreezen, dat het proces van deze •flfFnire een treurigeindevoor hem zal bebben, Degroo- te Jury heeft ook Blannenhnsfet fchisldig aan de misda den van verraad en ontrouw verklaard, T U R. K y N. -'- 'VANDS GRF.NZEN' den 28 ']til-j. Ook !n de Öttomannifche Staten zal het menrchcnbloed ophou den te (Iroomeii. Volgens Brieven uitOrfo^n, heef; de Generaal Michelfon op uitdrukkelyk bevel van zy- nen Souverein, en voer eenen onbeperkten tyd eene Wnpenfchorllng net den Groot-Vizier gefloten. IVlen ijefjhouwt deze overeenkomst als een eerHen flap tot ee- lien duurzamen Vrede. Eene zulke verandering fcViynt voorde zaken derOt- tomannen aan den Don^u juist van pas gekomen tezyn. IBy de verwarring, v;eïke de jongfie Staatsbewegingen 5n hunne Legers te weeg gebragt hadden, fchynen zy ren minfien voor het tegenwoo''dig ooger.blik niet in (laat gev^eest, om den loephnnner overwinningen voort- tezetten en de «yanden hadden de overhand hernomen. Van het ongelukkig geveclit, op &tx\ 1 July by Widdin geleverd, verneemt men de na volgende nadere byzonder- heden; De Serviërs waren 22,000 inan (lerk onderdebe- 'velen van het Opperhoofd Meienko. Het Rusfisch Corps van 11,000 msn hetwelk zich by hen vervoeg de, werd door den Prins Ismail gekotminandeerd. De Turken aangevoerd door den Pacha van Widdin en Kn fanzi-AIi, boden den hevigflen wecerf^and aan hunne Kavallerie gelukte het zelfs verfcheidene keeren, om er op intehouwendoch ten InatQen moesten zy wyken, _,en zich op Widdin retireeren. Hun verlies beüond in 3000 dooden en loco gekwetrten. Dat der Serviërs i en Rusfen wordt op 1000 berekend de gekwetften er onder begrepen. Het Kamp d«r Turken benevens het ,'*:'2ich in hetzelve bevindend gefchut^i is in des Overwin- naars magt gevallen mitsgaders eene groote menigte wa- penen, Oorlogs-en Mondbehoeften en veel Vee. Men heeft redenom te gelooven dat deze actie de laatfte f^geweest is, en dat de vyandeiykheden geheel enalheb- *.ben opgehouden." RUSLAND. PETERSBURG denjS 'July. De Ukafe (lernieu- e Handels-Ordonnantie, is thans federt den eerften july O. S. in volle werking. Het grootst gedeelte der ■puitfche Kooplieden is door eenen eed tot hetgetalder '.eeuwige Rusfifche Onderdanen overgegaan; doch de Engelichen hebben zich byna allen als handelende Gas- 'ten met aangave van een Fonds van 50,000 Roebels, 'Tsten infchryven, waarvan Jaarlyks 2; pCt. moet betaald 'WordeT?. RIGA den 22 Zondag 11. zag men den Fran- jfchen Arabasfadeur, Generaal Savary, hier door na-jr Petersburg pasfeeren. De insgelyks derwaarts beftemde ;Engelfche Ambasfadetir, Lord Go wer, kwam kort daar- ;,T)a alhier aan, doch zal zich nog eenigen tyd alhier bly- >en ophouden. is de Engclfche Vloor niet voor cjze HoofuA'ad rsri??' komen, doch tiit Rifeneur ontvangt tr.en de tydirp .dar ;-. eene tweede Divifie, onder bevel van den Asflnston, o en zaampefislduit 7 Lin'efchepen 5 Frezarten l Brik, 'S en zeer vele Tran.'.port-Vaartuigen op de Reede dier Stsd is aangekomen. EenanderSmaldee!vnn Linie-_g fchepen, 5 Fregattér, eu 3 Brikken, 'r''f%t^ or.'ir'-b?-— E vel von den Admiraal Keats. den w»g door den Grco- j^ ten Belt genomen welk Vtiarwarer herzelvsv^cp den*"" 4 dezer des avondr ten 8 uren is doogezeild. 50 D .-o '='0 ld - E-- f" -:: ^r (-1 1 T cj rt C; O O o r PRUIS KONlNGSBERGEfT èsr^zojuh- «U WJ u. c^ j^ <<:-,- - -- 7= «- -; tjj S J' j= c t: e- r- .- ,'sn wegers \^.y "Z O den Kcfning van Prnisf^n is de volgende Proclamrtie p. o 2 C ^-^ aan de Inwoners der Landen, welke gedagte Z. M. by Si Êl r^ c f: j= <y het Vredes-Traktaat van Tilfic heeft afgedaan verfche- -S r5 rj tien: o.^; t» o g ,,Gykenf, geliefde BewoPêrê vnn getrouwe Frovln- ':,'k J.Ï ~i .t o 5 <- - I I r-j. ■MILAAN den 4 /fugusfus. De tyding van den Vre- e heeft hier rerie algemeene vreugde verwekt. Men /■ernam te gelyker tyd dat de Rusfifche Troepen in Cat- taro bevel bekomen hebben om deze Plaatszoo wel .slsCasiel-Nuovo, aan de Franfche Troepen overteleve- "n, en onverwyld naar Rusland fckeep te gaan. DENE M A R K E N. KOPPENMIAGEN den S /fus^'sfm, To: heden toe cien Landen en Steden, myne gevoelen? in de gebeur Q ^cl fe.S^g v <y 4 j~ tenlffen van het afgelopen Isar! myne wapenen moesten f^ C ti voor het ongeluk zwichten, de pogingen van het laatfte overfchot myner Armee waren vruchteloos. Terug ge-rj^^ «T IS. drongen tót aan de uiterfte grenzen des F.ykr, eu nadat y^ mya mngtige Bondgenoot zich zelf genoodzaakt zag om "-^ tj"" '^'^'.^'--2 4;--' eenen Wapenftilfland, en daarna eenen Vrede, te fui-' len bleef my niets overig dan, na den nood des Krygs, r>, - 2"-, -73 voor het Land rust te ""^nfchen. De Vrede moest dusC-^ -J. E iï S gefloten worden, zoo a's deomfrandigheden het voor- •- -" - R ■- 3 S fchrever». Dezelve lag My en myn Huis. en het Land --^ zelve de fmartelykfte opofferingen op. Het geen F.eu-^^^ wen en brave Voorvaderen, hetgeen Traktaten liefde en vertrouwen, vereenigd hadden, moet van één ge- fchéurJ worden. De pogingen door My en de mypen----------- aangewend, waren vruchteloos! Hef rioodlorgebiedt, de Vader fcheidt van zyne Kinderen! IkonrüaU!. van alle pligten van Onderdanen jegens My en myn Huis, Onze warmfte wenfchen voor üwüeder'v^elzyn begelei de U naar uwen nieuwen L'ndsheer7.yr voor hem wat Gyl. voor my waart. Uw aandenken kan geen noodlot, geene mngt ui: myn hart, en uit dar vsin de mynen verdelgen FREDERIK WILLEM. Memel den 1^ July 1807. D U I T S C H L A N D. >v 5 c- K 1 tj^-^ a »- -0 0 y o» Cf «i *- 3 •0. i cj - C T3 WEENENdea Auguttui. Hetwas opdeofïïciêete -o 5s kennisgeving van den gefloten Vrede, door de Gezanten o .S :S g van Frankryk en Rusland aan ons Hof gedaan,'dat de "Et: bevelen afgevaardigd werden om het Cordon langs on- ze Grenzen te doen uiteengaan. Daar alles fchynt san-'5 =- tekondigen, dat de tust op het vaste Land ditmaal vsn 2 eenen langerer. duur dan te voren zyn zal, is Z. M.,^!?-^ -^ naar men verzekert, voornemens, om eene fterke ver mindering in de Armee te doen plaats hebben. b "O ca a* rt o td 'S: e -o E.: o «x o o (O ALTONA deii 9 Jugustui. Op een' ontvangen Cou-Q -g o 5 fier is Z, K. H. onze Kroonprins gister van Kiel naar S -^ -^ ai Koppenhagen afgereisd. Voor eenige dagen is de ge-s^-." g wezen Engelfche Gezantvan het Hof van B^rlyn Heer f g "^.'S' Jackfon met een Onrlogfchip uit Yarmouth reTonnin- 5 .g gen aangekomen, verzeld door den gewezen Vice-Con-^'-1 m o oj td ™-;5 f~, Oi -' B O .2 3 2S> .il CS ful te Hamburg, Heer Nichols; terlïondna hunne aan-;r: "S -o Ji g komst zetteden zy hunne reizete land voort, naar men 2 ;g J^ "5 zegtom zich by den Kroonprins te vervoegen. 6 2 ="2 "T J 5 gcd-24; Z)?H li ^iu^usius. Te Koppenhagen werd op den 5 E -^ -- s 5 Augustus de Engelfche Admiraal Sir Home Popham '-^ tZ'ê., verwacht. Ook verzekert mendat de beide Prinfen 2 5 Z g van Oldenburg, te Sleeswyk zyn aangekomen. HetzyJü2Q~> ten gevolge dezer aankomst, het zy uit hoofde v^n de^ Q M |f-s lange werke!oo»beid der Engelfchen ,verfpreidt zich het j; c3 3 g ?-'^ Z aangenaam gerucht, dat DenemsTkens Neutraliteit niet c 2,^ J'J aangetast zsl worden; dat de Engelfche Vloot andere i:^ S^ "S bevelen ontvangen heeft; en dat zy de vorigen Hechts S'2; S n. o ;r S 5, s a> Q. 00 O 3 -b Cl '-I o c t-. C- JJ to 5 jj ■- p - in de ondertlellingontvangen had, dat het Holfteinfche-3 o! 'T r| door Vreemde Troepen bezet was. Nogtansblyft onze "-S^""!"^^- ^"Z - Regering de aangevan^ene maatregelen van veiligheid ^S ^E.^:j ^5 a.o op alle punten van het Deenfche grondgebied voortzet--| r 3.-^ t,- Cy teu. Onder anderen is eene Compag-iie Grenadiers van ';i c y „■- a Kiel naar de Vesting Friedrichfort getrokken. '<f> '--'^"^ f Z Uit Koppenhagen is de Heer Didelot. een Broeder g 7" r^-^ des Fransch Keizerlyken Gezant nan onsHof, te llam-t'r^r*** W'q burg aangekomen. o 2ri -O -3X« FRANKFOtlT den 10 yfu^usfus. Al'e de Er>v?n die wy uit het Noorden ontvangen, zeggen, du hei

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1