Wè 1 w^ •ttf-f Ij^IDDELBURGSCHE DONDERDAG C O U R A N T: No* Ï07. ^.mM' Ï807 DEN 20 AUGUSTUS. 2-^ gr -^ r. 5 \S o -O 5 u 1 Jy. *- «- s s -0 «'s. S •5 I s S z i s ÏÏOO-SS T U R K Y E N. KONSTANTINOPOLEN den 20 Jutiy. DeCoa- rier die vier maanden geleden van Konftaniinopo len naar Londen is gezonden, is me: depêches terug ge komen. Het Kabinet van Londen keurt het gedrag van deszelfs Arabasfadeur Arbatnot en dat van den Admiraal Ducltworth af, en liondigt het zenden van eenen nieu- ■•wen Ambasfadeur, den HeerPagetaan. Dexe depêche» hebben tot bet houden van eenen Raad by den iVlufti aanleiding gegevenwaar in men bedoten heeft den En getfchaa Ambasfadeur niet te ontvangen; dat men hem iemand tegen zou zenden om hem te beletten teKondan- tinopolea te komen, en dat men aan geene voorflagen het oor zou leenen voor dat Egypten ontruimd was, e;i de Engelfche Kruisfers tot voorby Maltha werden terug geroepen. Tchelebi, PaCha derDardanelten, is tot Groot-Vifir benoemd. Het is de man die zeer in de gunst der Ja nitfaren ftaat. Hy beeft zich dadelyk naar het Leger be. «ven. DÜITSCHLAND. AUGSBURG den 4/f»^»s/aJ. De loop der Posten fchynt geheel afgebroken tusfchen Weenen en Konftan cinopoleo. De directe weg door Servien kan niet tot coromunicstie dienen tusfchen Oostenryk en Tnrkyen om dat de Serviërs alle de Brieven openen dieoverhun territoir komen en dat de wegen van Bosnien niet zeer zeker zyn. Sedert de voorgevallene omwenteling in Tur- Ityen heeft men geen berigt van het gedrag der Porte. Het grootfte gedeelte der vreemde Ministers en Gezan ten zyn uit Konftantinopolen; die er gebleven zyn, fchy- ren tot nog toe weinig betrekking te hebben met de nieu we Turkfche IVIinisters. Brievendie echter niet au thentiek zyn, verzekerendat de Groot-Viöt nog leeft, en dat hy zich aan't hoofd der Turkfche Arméebevindt, maar dat deze zich dagetyks dcsérganifeetd. Volgens anderen, commandeert Muftapha-Beyrectar en Chef de Turkfche Troepen. Wat er van zy, het fchynt zeker dat er federt de maand IVieiniets van belang is voor gevallen tusfchen het Rusfifche en Turkfche Leger,en dat men zich van weerszyden op eenen ver weerenden voet houdt. De ardereCorps hebben meer uitgevoerd; maar de gevegten diede Rusfenen Turken, endeTur- ken en de Serviërs zich geleverd hebbenzyn niet be- flitfende geweest. De komst van eenen Franfchen en Rusfifchen Agent in het Hoofdkwartier van I\1ichelfon, moet reedt een einde aan de vyandelykheden gemaakt liebben. G R O O T-B RITTANNIEN. LONDEN den 5 Augustus (over Frankryk). Een .fnelzeilende Kotter, is dën 3 uit Duins gezeild om orders naar den Admiraal Gambier ie brengen en reeds J^eent men te wetendst deze orders betrekking heb ben tot een plan van blokkering of Zelfs van eenaanval «Hf— o !u 'm.. -V) -^ jn O Cl j>; s Ea bo5 O J? O -o ■Oei /1. .x: o o Urn JZ ZZ XX -fr c 4» o. s o -~- 00 ■L» Oj waarom konen zy niet?" door altyd bedrogen te wor den word men onvetfchillig; en het is denkeiyk dit ge voel of liever het afzyn van dit gevoelhetwelk ten on zen op/.igte in het hart van onzen ouden Bondgenoot de overhand heeft. Dit is het niet al: wanneer men by de ydeli hoop door onze vorige I\?inisters gegeven, de ongelukken door onzen Bondgenoot geleden voegr, ishjt niet te verwonderen dat deonverfchilligheid zich in minachting, ja zelfs in haat verandert* Mzr. ïegt by gelegenheid van het Verdrag met de Ver- eeni;.;de Staten, welks bekragiiging men hoopt, dac on. ze Ministers nimmer eenige sanfpraak gemaakt hebben a T op het regt om Oorlogfcnepen te doorzoeken. "i 4> 2 FRANKRYK. S^l" PAR YS denl 13 Augustus. Hare Hoogheden de Groot- ^- -^ E:f.H.rrogen Hertogin van Baden zyn te Parysaangeko- c 5 men. Hare Hoogheden bewonen, in de Straat Rysfelhet c-S 5 Hotel van Zyne Keizetlyke Hoogheid de Prins Euge- o f c nius, Vice-Koning van Italien. Hetgeial der Vreemde-c lingen, welke federt de terugkomst van ZyneKelzerly J ke Majefteit, in de Hoofdftad zamenvloeijenneemt van dag tot dag toe: het zyn vooral lieden van aanzien 2 1= die uit de Landen waar mede Frankryk in Vrede is, ko-S 'S róen Sedert lang heeft men te Parys 200 veel luister tó 1 1 g 1 i rykeeqaipagien.niet gezien, als men er tegenwoordig J S J ontmuec in alle Staten en op de Boulevards. De Zalen S - .- van ónze beroemde reftaursteurs beginnen zich te vul-z <S "^-S leneven als ten tyde der Zalving. w S s S - Zyne Hoogheid Eminentisfimus de Vorst-Priraast van - deRhyn-Confederatie, bewoond, in de Straat van Pro t ;S 5-H vince, het Hotelhet welk Zyne Keizerlyke Hoogheid - - de Groot-Hertog van Berglang bewoond heeft. Heden ten vyf uren's avonds, hebben srie Rytuigen van het Hof, Zyne Hoogheid Eminentisfimus LYIgr. de i Vors;-Primaat, gevolgd van Zyne Officieren endeOffi- eieren van Zyne iWajefteit den Keizer, dieaan zya Per- foon geattacheerd zyn, naarSaint-Cloiki gebragi. Zy- ne Hoogheid is beneden aan den trap ontvangen, door Zyne Excellentie den Groot-Cpremoniemee.^ter die hem -------- in het Kabinet van Zyne IWajefteit den Keizer en Koning, heeft binnen^ileid. Zyne Excellentie Mynheer de IVïarqaisVentieri.bui - e w"i S, tengewoon Gezant van Hare SVIajefteit de Koningin van I Etrurien, is vervolgens ter audiëntie van Zyne iWajeneit a g 3 'S gebragtdoor een Ceremonie meesteren ecu Ondér-be W E t" .^.j dienden der Ceremopien, welke hem met drie Rytuigen j tj S -^ van het Hof aan zyn Hotel waren gaan afhalen. Zyné§ &5 'S Excellentie de Groot-Ceremoniemeester heei't met de ^o Z 1 1" gewone formesden Ambasfadeurbinnengeleid, diedoor S^< Zyne Hoogheid Serenisfjmus den Prins van Benevent,^ S - Groot-Kamerheer is geprefenteerd geworden, en zynè-ëgg"! Geloofsbrieven aan Zyne IVlajefteit heeft overgegeven, c -^ Daarna is Zyne Excellentie Mynheer de Baron van b S o o tl t;. - c> Q c c •-» ■o -2 A- C o n o bi w ■•o^ "j 0 w rr> UI -O rÜ 0 .5 £t- n 0 ■3 Es ■5 3 to C S «a 0 in iS «a -=■ s o c tü o o t* S 4 Cl 2 -c, j. X N 2 >o c CS o» ff* E -9 O n Vru u r, -« j -n '^^'?'^'*''«rg, gevolmagtigd Minister van Zyne Keizerly c-->>«>:> Mgen de Rusfifche Havens Kroonftadten Revel, inge-1 keen Koninklyke Hoogheid den Groot-HeriogvanWurti-'S S "5 - ,-»al de Keizer Alexander, eenige maatregelen, met hetburg gebragt, op dezelfde wyze binnengeleiden gepre 'S S 'S, .belang van Groot-Bnttannien ftrydende, nam. Het fenteerdwelke insgelyks zyneGeloofsbrieveo heeft cS^^^iitiS fchynt nog zekerder te zyn, dat het Hof van Koppen- vergegeven 'S S hagen gedwongen zal worden een catagorisch antwoord 1 HOLLAND ">.««- o E ie gevenop de dringende vragen van het Kabinet van DEN HAAG den 12 Auguituu Hetn.vo'lgend Uit IS g o RSaint-James. trekfïl wegens het gedrag van de Hollanafche Troepen, Q S De volêendeaanmerkmgenoverhet vertrek van KeL is dor,r den Generaal Gratiën, aan den Generaal Du' - S g g ,.»i...M j. V... ^on„gu gezonden. 2 g j 1=^ 2 HetRe^'imentKurasGers, behoarende by de ade Üi- -S 2 vifie der Hollandfcbe Armee in Duitschlandvertrok den !S - 2? f 'S i »<5 Juny van Polpfin; dienzelfdendag trv,k het,teDir- STTêH*^ «.c-g „geven, om dadelyk een.ge voorwaarden van het Verdrag fcb.iu, den We'sel over-, den 8 gin^ het bv LiebÖad S 2 W - .5 met Frankryk ten uitvoer te brengen. -Verfcheidenegis- 1 over de Pasfarge, en kwam eindelyk, na-eenen gefor- H -S S S S CO w .-J [U t" 2 -S ?i .0 .S c S o o c o. S>^ c <a 'set Alexander naar Petersburg, zyn gehaald VAXdeKtu- iitt. De fpoedige terugkomst van den Keizerte Petersburg kin doen geloven, dathy er eenige orders heeft willen -«=2 5 cO "Sa, O 2 2 g 2 g, 'S .c;^ - C«r B («1 - y^ Q t^ ter ontvangene bri.rven geven het vertrek naar Engeland ceerden marsci, vatt veertien urea den .14, ten 4 uur^ g ,v.n vele Engelfche Kooplieden te Petersburg als zeer den- de, morgens, voor het Dorp Bifenitz, ongeveereenuuri delyk op, en eenige der voornaamfte Huizen van Com- mercie op Rusland hebben order gegeven om de Bezit- ï/mgen te laten verzekerenwelke zy in de Rusfifche Ha- f-rens in de Baltifche Zee hebben, zoo ingeval van neming |jils van beflag. Men weet dat het gedrag van de laatfte Adminiaratie too wel aan Rusland mishaagde als aan de andere Mo ^f;eudheden van het vaste Land; zy wildeeenegemeene -zaak met onze andereBondgenooten doen, tothetwel- iv lyn van Europaen zy zonden hen niet een eenigen 1^ Soldaat; zy heeft zelfs gehaarkloofd om 80,000 Pon- den Sterlings te geven, (80,900 Ponden Sterlings in 'de ■waagifchsai gefteid met het welzyn van Europa I) Het Portrait door een ¥an onze Medeburgers gefchetst, is fflisfchien maar allte waar: „Onze Ministers aan de vreemde Hoven, onze buitengewone Gezanten werden wen op de fteeds met deze ongelukkige vragen lastig gevallenwa— 3 c van Friedisnd, alwaar de Heer Generaal duRyonder «>iJ - het bevel van den Generaal Grouchy, zyne Troepen 5 51 "S. »r_ deed deploijeoren. In dezen ftand mauceuvreerde ny•- fe - •- ondiT een annhotider.d vuur uit bet vyandelyk Gefchut. S De Hee- Kapite>n Fargon werd een paard onder, heelyfS doodeiyk te' «etst, en hy zelfs ontving aande hand een'S lijkte knvu.'jp.g,, die heir' het Slagveld deed verlaten des andereiidauii:rvQegde"^y zich weder by zyn Regiment. De Heer Lui^i.ant van Hanswyk ontving eenen kogell in den Sc-oudti-j, .doch keerde, na zich.te hebben doen verbinrfeo,_„gp.zj^:^'ii post terug. Een Kurasfier werd "2 gekwetst,,i|fVie^^^i^en.dood?efdioten., Omtlreeks r.egen uren df-s*-,o-ids, di zien, dat i.y vi-.- mer. du Ry or.ivir. In-vtlom met zyne Kurasfiers ipteiiL^i:. CS tC w o 2 o o -- S o S S o S> 2 •5 Z ra .5 2 "O Cl, Ai 'S V. j= 5 3 c o ij <u t^ 3 W c S B o e» ie -it C.en .dopd^elcnoten., OmtlreeksiC^ w J -' 5 S s. ded-n '.-ivyands bewegingenH^ oc'S'l ^- T.s was te wyken. De Generaü:;,!»** ;3 £,S 8 -5 S i et- n - e». I r< £-5 die op een der hoeken van bet euf- j j o A. /t, ''4. 't *'e'l' fe vyi!;-.eiv<e Infanterie eevormd had ve. 2jn dan de Engelfcfce Troepen? wanneer komen zy pl.^t.i ftunden. Inde best ir.oge,yké orde z'ue' he^ V

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1