c IS :;ctji"f,™r "'•^=''''-''--''■«^"''. ï^-H Na io6. MIDDELBÜRGSCHE O U R A N T. DEN 18 AUGUSTUS. D I N G S D A G Ï807 ^5 a o r -^ g s 2 £-§«s5 iï o 1 ,2 u c» èj^9 a S i r" t- p tl. •SS •f S 5i T U R K YEN. VAN DE GRENZEN den 3 July. By het veran- derd krygs-geluk aan den Don»u .ismisfchien ook den Ottomaiinen eene tydin-g niet onaangenaam geweest, welke men uit het Fransch Kelzerlyk Hoofdkwaitier in Pruijfen bekomen beeft. Het is die van den gefloten Wapenftilllaiid lusfchen Rusland, Pruisfeo en Frankryk. De Rusfifche Vorst Wolkonsky en een Fransch Kolonel hebben dezelve in het Hoofdkwarï.ér des Generaals Mi* chelfon, voor Ismsïlaangebragc; zynde de Franfche CfScier taet dit berigc aaar het Leger van den Groot- Vizier en van daar naar Konftaniinopoleüby den Franfchen Ambasfadeur, Gsaeraal Sebastianiv()ori^e. Z W I T S E R L A ir D. ZURICH den 29 July. DeLand-aminan vanZwit- fetland, heeft den Heer van Wattenwyl. Baljuw van Bern beneveus Jen Heer MousfonSecretaris der Con federatie, met sene byzondere zending naar Parys be. Isst. Laatstgemelde is den 26 van hier vertrok>ien; de inder zal zich Dione» Weinig dagen op reis begeven. D U i T S C H L A N D. WEENEN den 30 July. Alles toont aan dat ons Hof by voortduring ia de beste verftandhouding falyft iliet dat van Fiankryk. Eene gebeurtenis, welke daar van een niéuw bevvy s fchynt, heeft tevens de aandacht van het publiek tot zich getrokken. Onlangs, name- )yk, is alhier een Couricruit Dresden aangekomen ,inet depêches van het Franfche Hof voor het onze, na wel ker ontvangst terftonteene Estafette afgezonden is ,om Z. K. H. Aartshertog Frans Jofepb, Zoon van wylen Aartshertog Ferdinand van Milaan herwaarts te noo- digen; zynde die Prins ook reeds werkelyk alhier aan gekomen. Z, K. H. Aartshertog Reisier, ismede,van desselfs reis naarSaltzburg, te V/eenen terug. DRESDEN dec 30 -July. De Pruisfifche Generaal van KnobelsdorfF is alhier aangekomen. IV&nzegt,dat by bekleed is met de waardigheid van AmbasfadeurZy- uer Pruisfifche Urlajefteit by Z. M. den Keizer der Fran- fchen. STETTYN den 2 Auguitus. In het laatst der vo rige maand beeft de Minister »an OorlogPrins van Neufchateldie uitPruisfen in onze ftrekea aangekomen waseenen korten uitflap naar Zweedsch-Pommeren gedaan. Den 18, is Z. D. door Demmin naar den kant van Straalfond gereisd, en den 30 weder teruggekeerd, den weg oemende Berlyn, alwaar die Prins federt is san- ^ekomea HAMBURG den 7 Augustus. De Engelfche Ex» peditiezoo wel dat gedeelte't welk in de Oostzee verfcheaen is, als inzonderheid dat, 't welk aldaar ver- wacb.c wordt, heeft weinig indruk gemaakt, zelfs op de plaatfen, tegen welke de gerucliten verkondigden, dat zy bertemd was. In Denemarken fchynt alles volko- men gerust. IMen verlaat zich op de wysheidder Re gering, en zulks met des te meer vertrouwen, daarvoor «Ie verdediging der Hoofdftsd en der Haven gezorgd is, op eene wyze, dat men voor genen aanval behoeft te vrezen. In Straalfond en op het Eiland Rugen heeft men nog meer moeiteom aan de Troepen van het Ha- noversch Legioen, welken Engeland derwaarts gevoerd beefthet deferteeren te beletten dan om den Fran- fchea het hoofd te bieden. Met geheele Compagnien weten die Duitfche Benden zich van de gelegenheid te bedienen om naar huanect terug te keerenen reeds zyn zeer velen hunner in het Hanoverfche, by hunne Huisgezincenwedergekomen. De Pruisfifche Haven» zyn reeds allen voor Engelfche Schepen gefloten. Weldra aalRusland hetzelfde doen byaldien Engeland weigert den Vredeopdevoorgefteldegrondflagea te fluiten, en jnentwyfeltniet, of Denemarken zal, in dat geval het voorbeeld der beide gemelde Mogendheden volgen. f- De Hertog van Saxen-Coburgdie, federt zyne'we- derkomst, zich echter nog buiten zyne Refideniie had opgehouden, is, na den gefloten Vrede, op den a8 July weder binnen dezelve terug gekeerd, welke bly- de gebeurtenis door eene Illuminatie en Bal gevierd is. Den p Augustus. Het wordt al meer en meer zeker ^at Zyne Pruisfifche Majeftei: niet weder in Berlyn, maat in Koningjbergen zyne refidentie nemen zal. De reden die men daar voorgeeft, is daarop gegrond, dat Berlyn door bet Verdrag van Tilfit aan de grenzen ge komen, door geen een fterke plaats gedekt wordt. Te Wurtemburg vertelt men dat Z. K. H. de Groot Hertog van VVurtsburgKoning van Frankenland wordt, endatmenAofpach Neurenberg Bamberg en Baireuth, 4aarby voegen zal. In 2eyersa gelooft asa dssreoie- 'S "H o. o C; -a i. o c -■ c .5* u C5 oj -a j; w S <u -a t: E 2 c o -^ -r:i C cj S t.0 ja -C g f» .5 ao ►-'c S o s t» o <a ja a; -a u a» !r D o eaj 'S 5 2 1 c t^ «y S-S gen dat Wurtsburg en Baireuih in het Koningryk Beye- ren zullen ingelyfd worden. FRANKFORT den 9 Augustus. Uit Hildesheim fchryftmen, or.derdagteckening vanden 28 July „ErJ ------ is gister avond alhier eene Eftafette aangekomen, met S S S - S de officiëele tydiog, dat de Coloht-i en Adjudaut-Gene- 3 5 'S taal Monro, overmorgen zal aankomen, om vanhet-o Prinsdom Hildesheim, in naam vin Z. M. JetömeNa - S f poleon L, Koning van V/estphalen bezit te nemen." -. -^ A'S Uit alje de oorden vaa Europa icbryft men over de"° \'Z g -5 groote hitte die men thans gevoeld: Uit Veronavan §"5 S g den 24 July dat deoudfte menfchen zoodanige warm- iï S.^ te nimmer ondervonden hebben. Uit Tyrol, van den Q "3 -£ 18, dat de. warmte oadraaglykjs; dat alle Vrugtenryp «-|1 zyn, en dat er reeds rype Druiven geplukt worden. Uit "2 m'k^ Z Laufanne in Zwitfetland, dat er federt den as April tot S •§-•< 't 5 den 4 Augustus maar 17 t^lea regen gevallen iswaar 5 f S, ;j door de Fonteinen uitgedroogt zynen veel fchadeaan-5 S g het Na-gras veroorzaakt is; maar, tot vergoeding daar "l g o <u'J van dat er buitengewoon veelHooi is ingezameld, en S 'S dat den Oogst by menfchen geheugen nimmer zoo fchoon S S i en ryk geweest is; want, daar er tweemalen zoo veel S S als in een ordinair Jaar is ingezameldzyn de Granen zoo ■è>"2 wigiig, dat vier Zakken Tarw mo veel wegen, als vyfl -S I "^rs g Zakken yan het voorgaande gewas. De Wynftok belooft 5 q o .4 ook een rykeOogst, en de Wyn'zaluitmuntend zyn. De f J: Druivcnzyninditoogenblikzoogrootalsinandere Jaren^ .2 5 t in de maand October. S-o g r^ w w u T5 t5£t3 to O o Ui 'S 5 C c o o a> o tJO 00 3 - V -o c «>5 t:: r*T 't; a U fc- e-i o 60 C 't; cv tiz 4» S ■c -O c C o jj *-4 k. G R O O T-B R I TT A N N I E N. LONDEN den 7 Augustus. Gister heeft men al-^«:k bier Amerikaanfche Nieuwspapieren ontvangen tot den CD 3 der vorige maandvolgens dezelven w«:ren er te Nieuw- York en Nortfolk verfcheideae Volksvergaderingen ge houden over her voorgevallene tusfchea .^■yaer Majefteit------ Schip de Leopard en het Amerikaanfche Fregat de Chc^ fapeack. In die van Nieuw-York had niïn het volgende befloten Met de leveiuligUe verontwaardiging het zekere be- rigt ontvangen hebbende dat op den aaften laatstleden------ een aanval is gedaan, die niet-alleen onverantwoordelylc IS aan de bekecdegebruiken onder de Natiën maar ook ftrekt totfchending van onze Nationale Rechten, op tT het Fregat de Chefapeack onder den Commandeur Bar- -S row, door het gewapend Schip vaa ZyneBrittannifcbe* -^ Majefteit de Leopard, Kapitein Humphreys, zoo heb-l-S ben de Burgers van Nieuw-York, in eene algemeene S S. Vergadering byeengeroepen zynde het hun pligt geacht oerzelver denkbeelden aan den dag te leggen omtrent - deze nieuwe belediging gedaan aan hunne Nationale Sou- S vereiniteit. door de Zeemagt van Groot-BrittannienS ^C en hebben dieuvolgen» befloten: Dat het is en heeft"ë-^ "2 geweest de Staatkunde van ons Gouvernement en de c.^ wensch, (om dat zulks het belang is van onze Me- -«§. deburgers) om Vrede te hebben met de geheele We- S reld. -u Dat offchoon wy met alle oprechtheid den Vrede ver- o -- langen wy ons zalven moeten gereed houdenomop 5 bevel van ons Gouvernement, weerftand te biedenaani f-" alle inbreuken op onze Nationale Rechten en fchendin- «5 gen van onze Nationale Eer. Dat wyden laf hartigen en onvoorzienen aanvalge- o daan op het Schip der Verêenigde Staten deChefaptack, g o. 5 1=;. c <S K t T3 c c I 'S ra CC T3 S •5 di o BI .2 £6 c .r -S O» -.• td CJ .Q "5 o Xi door het Schip van Zyne Brittannifche .,.»j.uv.. de Leopard, houden voot eene fchending van onze O Nationale Rechtenen even zoo wreed als voorbeel- deiooï. g Dat Wy het befluit genomen hebben om de rechten waardigheid van ons Land te handhaven met onze Ie- >,- ven. en goederen en dat wy ons Gouvernement zullen s 1 q K Sr 0-0 a> O 5^ O i .-: c o o •5 E T3 Ji t<ï .Sf sü -ï S - -5 fe .3 •O «J O c 5 o a> w •g^ g N.< *- o "-o c g 2 a 2iW Majefteit O C Ti H j. --------&-""■"<-■! "^uucii urn oerecntens< en waardigheid van ons Land te handhaven met onze Ie- ven. en goederen en dat wy ons Gouvernement zullen s 1 q onderfteunen in alle de maatregelen diehet noodigzal S «5 Z oordeelen, in dezen hachlykeu ftaatvan zaken, daarte.:| i "S S "ellen. 5 'S g ex-o o .5 td - nj '5 C Ui Jd.. «5 OJ ij 1 -a t/J -a 'T •2 ,fc> •- fci V K (L> a o 6 E .5 P -; t- 13 'S. o. E -^ v: -z a „Dat welke verfchillende begrippen er onder ons ook 5 O mogen plaats hebben overbyzonder. belangen wy ons i vaderland beminnen en ons hartlyl; zullen vereenigen om J S S S weerfland te bieden aan eene Natie, die inbreuk zou--^ ^Z bezoedeld. Rechtenen onze Nationale Eer -S 2 Ka:;mn?'"'"'f'^'"'^'^''''P liggendeopdeReedevaniftg Ha.npton moedwillig de wetten heeft gefchonden en25Sz-§5 b rézZ:%''"'' '^"'-'^ '^•=''="P de Nationale herS:--^ O 1*^ --"^^ cergzaamheid. td i ggg-^--- Dat wy hooglyk goedkeuren het moedigen patriot? g n-"^^'-^ Dat wy hooglyk beklagen den dood van die onzer Ve. bfoXn'] T'r'"^'' "-- -" hun. die i boord van dt Cnifaper.ck zyn gckwc::: sewr^len," 5

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1