^1 Q No. Ï05. MIDDELBURGSCHE^^ ZATURDAG C O R A N T* NO 0 R D-A M E R I K A. 1807 D£N i5 AUGUSTUS. SA ;S I g g - F s - e oZ r H i a o WASHINGTON den 26 Jun^. De ontmoeting welke onlsiigs, tusfeh^n het Enselsch Schip if? iMpari/en bet Air.erikafr.sch Fregat Jt'CAc/tfpf.-i*heeft plaatsgehad, heeft hier te Lsn Je een ailerfterklle indruk petnaskt-, Verfcheïdene onzer Kieuwspapieren, dit fchandelyk gevgl ir.eldende, plasifêD het onder dehoofd- regel, Britfche MoorJ en Hoon. Me:i verzekert hier Heilig, èui de roogenssmde gedeferteeide Engelfche Wntroczen in der dead Anieriksarfche Burgers zyn die toi den Britfchen dienst geprest, en dasr uit, zoo dra zy hunne kans fchoon zïgetiontvlugt waren. Het Atnerikaanfche Fregat was in het geheel lot geen gevecht voorbereid; het heeft in hetzelve crie dooden en vier- en-uvinrig gek'.vetften bekon^en, waaronder scht zeer gevaarlyk. DePrcfiJer.t der Vereecigde Staten heeft een Kabineis-R^ad by een geroepen, 0111 ernfrig teraadple. fen over den hoon der Amerikaanfcbe Visg sangedaan. Ookiser eeneCcmnrisfie benoemd, om het gedrag van oen Kommandsnt der Chéfapeuk den Heer iJarron, te onderzoeken; zynde er irmiddels een ander Kspitein be neend tot hetkommando ad int er in van hetFregst, 't uelk, zonder V)ag, op de Reede van Hampton ligt, U R K Y E K. VAN DE GRENZEN den 2 >/j. De OorlogS' ksns aan den Donau fchynt ?,ich ten eeneinaal te hebben omgekeerd. Indien tnen deberigten gelooven mag, is een !krk Corps Serviërsverëenigd met een detache. ment Pvusfen denssjuny, den Donau overgetrokken en heeft by Studithe den aldaar geiegerden Kiuanzi-A. I li ingsfloten. Moüab, Pacha van Vv'iddin, y!de hem ie hulp, doch werd, op den 1 July, by het Dorp Ma-i Iscnitza door de verèenigoe Serviërs eii Rusfen gefla- gen, en tot den aftogt genoodzaakt. RUSLAND. PETERSBURG den \%Juhj. Ds cfficiëele heuche- lyke tyding van het Cuitendes Vredesmet Frsnkrykis, den 14 dezer, door den Vorst Dolgorucky in dezeRe- Cdeniie aangebragr. Dezelve vvss vervat in een fchry- ven van Z, Keizerl. Maj. aan den GeneraLlder Infan- ttrie Minister der LandinagtOpper-Beveibtbber van 'Petersburg, den Ridder SiigeiKosmitsch Wasmitinow, van dezen inhoud Sergti Ko'.tnitich I De hardekkige en bloedig* Oorlog tusfchen Rusland en Frankryk ia welken ieder flap, elke onderneming ^oor onwrikbare dapperheid en manmoedigheid van de Rusfifche Troepen gekenmerkt is geworden is door den, opden27 dezer, geflotene VredeGodezydank! geëindigd. De weldadige rust is herfteld: aan de on- fchendbaarheid en de zekerheid der Rusfifche Grenzen is dsarby een nieuwe aanwas gewaarborgd, en Rusland is zu'.ks alleenlyk verfcliuldigd aan de heldhaftige grocie daden, de onvermoeide pogingen en den yver, met vveike zyne dtppcre Zoonen tegen slie ellendetegen den dood zelve, voortgerukt zyn. Ik fpoed my u van deze geltikkige gebeurtenis kennis te geven, om dezel- ve algemeen bekend te maken i en verblyfvooraltyduw toegeccgene QeteekcnJ-j ALEXANDER. Tauroggen, den 28 Juoy (10 ]u!y) 1807. Den 15, *s morgens ten 4 uren, koncigde het los- branden van het gefchut deze aangenam.e tyding de In gezetenen dezer Hofplasts aan. Dien zelfden d^gwerd deswegeneen Dankfeest in alle de Kerken alhier gevierd. Hare Majefteiten de Keizerinnen Elifabeth en aiaria benevens de Grootvordenen Grootvortlinnen begaven Xich in StafiC-Koetfen vergezeld van den ganfchen Hof- Üoet, ten 11 uren, uit het Taurifche Paleis, naar de Kafsnfche Hoofdkerk, alwaar eeneplegtige Godsdienst oefening gehouden werd, tervvyl er vervolgens 101 Ka. iionfcnoten gelost werden. Hare MsjeOeiten keetden met dez»lfde prachtige Saaifie naar het Paleis terug en '3 avonds was onze gantfcht Stad verlicht. Den 16, ten elf uren's avonds, kwamZ.M. de Kei. zer alhier terug; en gister werd er, ter oorzake vjn deze gelukkige terugkomst, op nieuwr een Dankfeest üi de Hoofdkerk gevierd, hetwelk nu ook Zyne Ma- Jefteit den Keizer bywoonde. By het terugkeeren uit de Kerk werd dé Keizer door het vreugde-gejuich des volks ontvangen eti tot aan her Paleis begeleid. Ook jtister avonds was de geheele Stad verliciu. POLEN. WARSCHAU den 97 ?k/v. De Turkfche Gezant Sad eenen Courier naar Tilfit afgezonden en laten vra gen of hy Keizer Nnpoleon n: sr Dresden volgen of in V/arfchau blyven, of naar Konfir-tmopolen teru'gjkee- lenzott? Hy Ureej tea auiwoora, dst ry provifit'Ecel er 'S 5j S O G.' o c*: o, c c o-ts: w O g SC, - ts; - rt 5 Ki E S! K S S S E - «-ü I-J, *c r^ "-^ *J -y 3 i r ts: -er- g E (.- waards op weg gegaan alleen zynen Tolk ie deze Stad t< .5 a' S provifiöneel r.og ngterlatende. - - t; T PRUISSEN. ^^l^ïil"^ KONINGSBERGEN den 26 Jul,. Ten gevolge S e S -g g nog hier zou blyven. Sedert echter ontving hy bevs. ora zich naar Weenen te begeven en daar nadere orders' af te wagten. Dien te gevolge is hy heden vpn hier o 1— 5 o o co der overeenkomst, den! 2 dezer tusfchsn den Veldm^rr- ^- fchalk Graaf van Kalkreutb en den Ryksmaarfchalk Prins o S 5 van Neufchïtsl geüoten, zyn gister de laatlte Franfche S Troepen van hier ver:rokken en nog dien zelfden dag, S -= ces namiddags, de Infanterie-regimenten Frin: Hendrik q en van Ruchel, (hetlaattle is thans vacant,) benevens g g 5 een Escsdron Hu,;aren, hierbinnen geruk' - i; ïk Q> ^J Men vleidt zich bier thans datdaPConing voortaan" W fi - Jj: i-v C .i 03 1" ei L-. H -c -ö vo 2 Laatst- tï S deze Stad tot ïyne Refideutie nemen, en flechtsnuen din eenen korten tyd in Beilyn ophouden zal, gemelde Stad is, zegt men, thans maar eene groote'S; g ^Vf- Sg Giens-ftad, en ongefchikt voor den Zetel des Bewinds "^p-ë^^-cic geworaen. Met dat cl gelooftraenniet, dat ten dezen S c -S t g -f aanzien nog iets fteiiigs bepaald is. S Si g DENEMARKEN. 5 ïi S - S g C M O KOPPENHAGE dia 4 Aug-]tus. Gis'ter kwamee-U 1 - n ne divifie Engelfche Oorlogfchepen in de Sond aan en 3 t: e I ankerde in het gezigt der Ves'ing Kronenburg. Heden 2.S '*~.S'"" morgen is zy weder van daar onder zeil gegaan, en met hulp van eenen goeden verrekyker, zag men heden de vootfte Schepen van dezelve de koers verder in de Oost- zee nemen. Zy beRaat uit 26 ^eiien, waar onder M Schepen van Linie en 7 Kotters. In Helfingöer had men beden berigt, dat eenê tweede divifiereeds byAnholt ia het Kattegat, was aangekomen, - DüiTSCHLAND. STETTYN deu i Augustus. De Zweden fchynen vootnemens om de verdediging ven Straalfond met nadruk vol te houden. Dert 29.der vorige maand is voor die Vesting fterk gekannonneerd. De Zweden hebben ver-' fchcidere Batteryen van hun verfchans(Legeren het Ei- land Darshoim, die te voren gemaskeerd waren, out* bloot, en hunne Kanonneerlloepen de Zee-engte' doen opzeileu wsaman de Verfchsnfingen dei Belegeraars Ceunen. Zy hebben op die wyze een levendig kruis o 3 c •-- tj '.■i ti, c E.' o S o o* S gs ca O a> 3j o vuur op de Arbeiders gemaaktden Generaal Loifon O die zich naar de plaats, alwaar het vuur het heest was'«-S beg-f, werd door een Kogel in de lendenen een fchamp'-g fchoot toegebragt, waar door hy van 't paard viel; Öe S, wond is echter niet van belang. Den Overften Mont- I fort werd door denzelven Kogel hel Paardonder het Ivf doodgefchoten. De doortogt van Troepen inonzeStad is aanhouJ-n- 11 de. Den 28 July, 's avonds, trokken de Groot-Her toglyke Bergfche Troepen naar Straallbnduiten wer- c.'^ den den 29, door die des Groot.Hertogs van Hesfeti -«^ gevolgd. Dezer Isstfle dagen is ook het Pruijfisch Corps van den Genera., Blucher, door Swinemundeeu WolgBstnaarColbcrg getrokken. Den 30 July kwam o "2 het Badenfche Corps, uit 4 Regimenten Infanterieee nige Compogrien Jagers, benevens eenige Eskadrons ^h Huzrren. beftaandcalmede in deze Stad aan. De Dragonders en overige Jagers waren nog teDan:zie-f< gebleven. S ei Van de omraeflreten vün Straalfond verneemt men g^ dat de beiegerings-toebereidfelen voor die Vesting op'Q het levendigst worden voortgezeten men eene vrees o-o -S lyke menigte gefcbuts tot bombardement derzclve aan 5 voert. Vele wel/ezetene Bewoners dier plaats hebben zich van dasrn-ar het Eiland Rugen of naar Zweden =9 begeven- H z VAN DE NEDER^ELVE den s ^ugmus. De f Koppenhaagfche bei;,'-n van den iften Augustus mel-l 'S g oen het navolgende: Voiget.s voorloopige tydingen - 5 zouae de groote nr;-.- de Sbnd gedessineerde Vloot reeds S 'S in het Kattegat gefdr,d zyn. !\]en verwachtte des avonds of den volgenden d.g nadere berii;ten deswegen». Den - d.^g te voren wr.. je Brik Farfia met 2 Kannonneerbo-" .en buuen op de Reedt gaan leggen zonder dat hunne'S S""';" dési,nat,e beke.,d was. Sedert eenige dagen lag er een Fre.at op de Rcede, 't welk met een Tranfportfchipg I'S naar Arciïangel bjflero/S"^"^^ Uit Heifingöci fchiyft men van den 30 Tulydat ce-S 4S fe S - cj IJ CJ u V. V ei S «■5 cc -^ O» o o V -a V o ►5 - c E Cd K e-, ..CJ s ij O 5 at u S3 C O o C c C Jj, "S - - re- I CD o* EU re en fcx Oj C 'ar ■T3 n -^3 CC 2^ O) y' cj C c* t- GA K o 3 co -a» er te I M I »- N fco -- /-^ CJ ei R -------r—-"'CliiuKKcn waren,zoo r 5.^ >,iw^"^ O d=t zy flecht, hunne halve lading inbadden. Reizigers N CL^S - -M S d,e uu ;=chone-n kw,..en, ver.ek.rden dat r ed^^ee^™ W 5. ged.elt. van de ZweedfcheK.vallerie ui Straalion^r'ar IVlain.0.'was terugijekeerd. -uuu i.-«r

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1