p 4 "Na Ï04* MIDDELBURGSCHE DONDERDAG C o U J. A N 180; i.. DEN 13 AUGUSTUS. s §s &g 1^^ n 2 o tS s "i I """11o - i o -s i» WARSCHAU den ao'lo/y. De Rusfifcbe Troë pen zyti, federt meer dan 8 dagen, van alle kanten in beweging crrt ïichnsarhun Land te begeven. De Cofakken begeven zich naat Ukraine en naar de boor den van den Don; de Regimenten reguliere T.'oepen gaan raar hunne Garnizoenen. Den 15 vertrok de agterhoede,- be«r.r.nde uit Huzaren van Sum van Elifabetb en van poolde Jagers No, 3 van de boorden van den Memeler w'iiren op dat oogenblik op den rechter oever flegis twee RegimentenKs'.muUkenoverig, dieiedereen uitnieuws-- gierigbeid ging zien. flet z>n verbrande menfchen hun ïieus is ingedrukthet hooid isgefchoren en de mees- ten dragen la!:,^e baarden. Zy hebben een hemd van jeer grof linnen aan, bet welk hen tot aan de knien hangt; en drar over een vel, hetwelk hen tot aan de hielen komt, en henhet geheelelyfbedekt. Zy hebben meestal een muts met bonfgevoerd die zeer wyd is op het hoofd, hv is puntagtig rond. Zy flapen of zitten op hunne beenengekruist op de wyze der Oosterlin gen. Men kan zich niets zoo wonderlyk sals hun voor komen en houdtng verbeelden. Zy voeden zich met balf verrot vleesch. Het verfche vleesch fmaakt hen niet; zy hargen het zonder te zouten op, tot dat het de fmaak verkregen heeft, welken zy het wenfchen j dan laten zy het een weinig koken, en eeten het op. DeCofakken zyn meer befchsafd en hunne zeden en j7,ebruiken komen meer roet die der Europeanen over een. Een? zaak verwonderde de Franfche Militairen xeer, toen zy de Kampen der Cofakken bezogten. Zy bieten alles te koop aan. De een wilde zyn knut of Zïïeep verkopen; een ander zyn f beleen derde zyn pistool j zy drasen er maar een in hunnen gordel aan de linkerzyde. Toen inen hun de verwondering te kennen gaf over dat zy hunne Mültïiire uitrusting te koop aan boden, antwoordden zy, dat zy zich op hunneeigekos- ten uirrusten en datzy dus meester waren van hetgeen hun toekwam. De Oostenrvkfche Gevolmagtigde Myn Heerdè Ge neraal Saint Vincent, ia den 15 van hier naar Weenen vertrokken. Myn Heer de Baron van Stutterheim. die rjaarTilfit is gezonden geweest met.particulier^e inftruc- tien is eerst den 9 aldaar aangekomen, uadatdeVrede itiet Rusland en Pruisfen was gefloten. Twee dagen dasrns is hyweder.van TiJfit vertrokken.i De Compagnie Poolfche Garde die zich naar Konings bergen begeven hadt,'jB van dasr vertrokken om zich o- vor. Berlyn liaar Pnrystebegeven, werwaards de andere Compagnie dier Garde zich ook zuilen begeven. Men verzekert dat het Poolfche Leger 30,000 man fterk zal zyn. De Koning zal de vryheid hebben een gedeelte dier Troepen in Saxen te laten marcheren; maar hy zal in hun p'.aats even z.oo veel Saxifche Troepen ia Póléa moeten zenden. Men zal terftood een begin ma- ien met rekruteren om het Leger voltallig temaken. Al le de Fortificatien waar aan men bezig was, zullen vol- brogt worden.i vvii6ïS5«inf^ .ifitotïftt,, C/3 O o i- 55 j> -8 -o 52 Jr (U Ci. o 5 o S rz ------O u .0 C3 'S -C b* O II e J? E .6." J= c: eendragtde cric eenige fleiinpihréii vin êenen Rejsu blikeinfchen Staatbeletten. Tiiar.s Myne Heereti, dezamenbinding der drieOr dersj, die de Rejiering dezer Stad uitmaken zoo alszy was opgerigt door de Statuten en Intlellingeh der Ko. ningen Sigismufid Jean III., en August lit.glorieu- fer gedagtenis^ verkreaen zynde door het nieuwe Ver-'g drag tuifchen Hare iVïajefteiten den Keiter dsrFranfchen jg en den Koning van Pruisfen i zyn wy hier, ien einde a'^ met de grootfte erkentenis de Weldaden van het gezegde-ts Verdrag te ontvi^i-ijen, het welkdenchttasrftetolk van de orders van ZyneKéizérlykeenKoninklyke Majefteit, S ons bier uit naam vanzyneil Soüvereln komt verklaren. .^^T Myne Hiicren laten wy dezen gédeukwaardigen dag 3 zegenen; hy is voor ons vaii al te veel waarde, Dat^-S v van heden af hit eerfte woord het welk enze Kiaderen in de wieg ftameipn, zy. Napoleon; voortaan zal on ze liefde voor dien aangebeden Naam zich by ons ver mengen met de liefde voor het Vaderland, wj „Onder de befcherming van Napoleon zullen onze S; "s 3 haatdfteden aityd beveiligd j Onze goederen verzekerd ,-? -ï^ w en onze Kinderen vry 'Zyn. voordeeiig tyailip dit dezé herinneringen ons fteeds ten fterkften aanrp<?ren,bm-Dnsn)etbraaf heiden toege- g negenheid onze pligten te doen waarnemenen dat de -^ .0 sj drie Coüegien rteeds zoo naauwmet eikanderen verbon- c co •■3-S tic. U O o^:^' *^- o i_ a - Zed 5 -J^ l-J js S j= ir- S c - O c S O Cl r~. 'ij tLi 3 ba o -o S V- c ïb 3 CT Maar dat dit voor ons zoo -S q 'm:\S o. is; o w bi: c o c: o Z fcf ta •S Q 0 C5 ,1; den zyn, alj het geloof in God eadfr Wetten v«j deren w T> D k2 c 0--a Staat het eifchen. "!^^fi'*4t*''iV'>*iJ!^AM;|Bs .j-.i'Jt-: I ,l:«siÉJ)2ï)Êf^^jfesJ^i. Ni bc DANTZIG den at Ziehierde Aanf{iaak,wet. kc door den Prefident van de vrye Stad Pantzig, den GeheimraaddesOorlogs den Heer van Gralath, gehou- den by gelegenheid der inftallatie van den Magiflraat en de derde Orde, welke gister op het Stadhuis plaats had. Myne H«EREt< „Zyne Majefteit de Keizer der Franfcbeti en Koöing van Italien, wiens roem onwankelbaar is fteedthetge- !uk en de zekerheid der Volkeren waar over hy regeert, en welken hy befchermt, voor oogen hebbende, ver- NAPELS den 23 July. Wy oötvaiigeh op hetöö genbl k de lyding dat de Vrede geteékend is. Myn- - heer^e M.ijoor Schepink Ruslisch Officier, is hier den 20 aangenomen, vergezeld van Milaan afdoordeti Clief-d'EJkadron LacroisAide-de-Camp vanden Vice Koning van If-iUen. ïly komt Uit het Hoofdkwartier vart Tilfiten begeeft zich naar de AdriatifcheZee ,mec last van den Keizer Alexander om aan de RusCfche Magt te bevelen alle vyandelykbeden te (taken j en de Fran fche Itsüaanfche en Napelfche Vlaggen te respecteren. Die Officier is dezen nagt weder vertrokken vergezeld C door den Heer ClërmOnt-Tonoerrei Kapitein-Komman- -« dant van is rydende Artillerie van de Garde van Zyne'" Majefteit deti Koning van Napels 'en begeeft zich naarta OtrantCj ohi zich sldaiir fcheep te tegevén en zich te^ vervoegen by de Rusfifche Vloot. j Zyne Majefteit heeft dadelyk orderS naat alle de Havens 2 van het Koningryk gezonden, om de Rusfifcbe Sche-t^ pen als vrienden te ontvangen én te behandelen. :.;i'v'_.. ■-. o HAMBURG (iéö 27. ywy. -.Men verzekert'dat het Gouvernement der Hanzeefteden'aan den Prinïvan Pon-u te Cprvo is toevertrouwd geworden Zyne Hoogheid heeft echter nog geen pubiiet karakter aan den dag ge-S iegd. Hy moet zich morgen op weg naar Bremen be-.*'" geven, van daar zal iiy zich naar Lubecfc begeveti eti daarna binnen onze mliren terug keren, De Franfche Confa! te Hamburg i defieerLachevar-'^ diere is o l~~1 -o .:i >- :s; •r r. - .S CS 5^ fc.> 3: "TC e r-. N S r- S o 4) C 3 CC K5 *r o* S bi) <u o o S -. e« S «J B üj a n o O) es P- w tii ffs O 3 •-. o S<2Q o es c e: cu«" 09 o- t- - I o. - Ö.-2 c§ -^ '-S S te Datitzig benoeind. Men voegt efby dat zynegroó-.|-2 f-S o .g i-" 5 ^-^ -^ den, hem deze eervolle löisfie bezorgd hebben. Sedei-t ''f tjZ w"^ Z'^ o^ eenige dagen fchiet de Vesting Str,i3lfond niét meer op ''n']^.? ="2? t^-ê^gSSijös», zegt men» próvifioneel tot Conful-Generaal •- g"- i benoeind. Men voegt efby dat zyne groó-. te kennis van deCommercie betrekkingen van bet Noori de Werken der Fnnfchen, dewelke de Stad beginnen re 5 [naderen. De. Koning van Zweden heeft zelfs het ge-1 wsardigt zich aan de Stad Dantzig het fchoonfte gefchenk rucht onder de zynto laten verfpreidendat er een Wi. te doen, door san dezelve hareonaf hankelykheid, hare penftilftand tusfchen hem en <ie Franfchen beftond De oude vrydommen, hare bezittingen en hare regten we-j Zweedfche D.>ferteurs zvn het hier omtrent eens; het der te geven. De Wetenfchappen onze Kooph.nde! welk doet geiooven, dat de Koning zich di-ect aan 5 S en de Landbouw zu.len hem haren nieuwen voorfpoed i Keizer Napt/leon heeft geaddresféerden dat hy zich - vleid de vergeting van zyn zot gedrag te bekomen ti- - .DJ OS wC re o 'T «J '.o bcN) verfchuldlgd zyn „Het is heden, dat door de zorg van zyne Excellentie tien Generaal van Divifie, Gouverneur van deze Stad, en onder zyn befcherming, de dri^ Orders der Regering zich vergaderd zien, en dat onze Medeburgers het kost baar gefchenk ontvangen van het herftel onzer vorige Conftitutiewelke drie Eeuwen niet hadden kunnen doen «wankelentot op het noodlottig tydftip, waar van wy ■voortaan de geheugenis moeten verliezen. Onze Voor ouders getrouw aan bunnen Koning en hunne Conftitu- tie, en r.et de naauwRe banden aan elkander verbonden, liebben gemeenfchappelyk ceoe lange retks van gelukki ge dagen gefleten. Indien er van tydtottyd eenige on veders aau onzen horizon verfchenen kon echter niets bet in acht nemea onzer wettea, degetrouwlicidende Den fi9 ?://v. De HeerLacbévardIcreConfuïvan pX O j!, -nSEj/jS É-' e yi :S 2 C5 Zyne M?j;r:eit .'en Keizer der Franfchen en Koning var Z Itahen is naar Unntzig vertrokken. Z 'S ixi AUGSBURG don 29 Jvfy, De ryöing van bet (lu;. ten eer Vreoe, beeft te Weenen decourf der Effecten en O o publieke P,'pi"ren Hnen ryzeii» mei vleid ziCh Zelfs, zeggen Commercieële brieven uit die Stad, dat de vyf^^jk**?^ pCt. der Obllgatien van de Dank, voor het einde derh^?^ €^-|?'!«^T maand ppri zullen zyn. Het i>ieuive clan van Flnanrieis in tpgenwoordigheiJ van J^vn^ W ,j aeit den Keizer bedi^cnrieerd geworden en men ïegt d«i het deszelfg go-dkciuii-.j; hesf?we'^e* -o W C! t> i^KB-W

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1