Si I \t MIDDELBURGSCHE COURANT. DEN II AUGUSTUS. No. 103. D I N G S D A G 1807 l -3 --' T? e g r. 'i- o o 2 -Si' :-- o 3 \-%o^^ o 5 4e -S? s f i •z d 5-^ .s-^ ei n "r, - N o o R D-A M E R I K A. BOSTON den lo 'jun-j. De verovering van Mon te-Video door de Enselfcheii heeft hiiG eene nieu we gelejienheid vetfchaft, ora oneea Koophandel ce kwel len. Reeds hebben zy een tw&ïlüal Arnerikasafche Koopvaardyfchepen prys verklaard, onder voorwendfel dat dezelven Spaanscii eigendosn aan boord hadden. Men Tieefc dus ook hier gegronde reden, om tehoupen, dat hunne heerfchappy in Zuid-Amerika van konen daurzal zyn; en gelukkiglyk. ten ware j.j aanzieulykeverfter- kingan bekomen, fchynt alles te beloven datzy Mon- te-Video even zoo verliezen zullen, alszy Buenos Ay ros verloren hebben. Tot nogtoezynzy veelte zwak, om eene tweede onderneiriing tegen die Stad te wagen. Tol op den 24 April waren zy blotelyk meester van Colonia di S. Sacaramenio. Ondertusfchen fcheen de ontwyking der Spaanfche Inwoners, zoo van daar als uit Monte-Video, hen iu ernllige bezorgdheid en verle- gendheid te brengen. De Engelfche Generaal hadeene Proclamatie uitgevaardigd, by welke by alle de uitge wekene Inwoners uitnoodigde om terug te komen, zich weder in bezit hunner woonpUatfen en goederen te (tel len en den eed van getrouvtheidaan ZyneBritfche Ma- jelleit te doen. Men weet nietof de lawocers aan deze uitnoodiging beantwoord hebben, J T A L I E N. ROMEN den J^JuJy. Daar verfcheidene geborene Napolitanen, aanhangers van het Hof van Palermo zich Sn den Kerkelyken Staat onthieldenom van daar het .naburig grondgebied van Napels te ontrusten, eueene gemeenfchap te Land met de Zamenzweerders en Roov^rs ie onderhouden, is thans door ons Beftuur een bevel ijit. gevasniigd, volgens hetwelk alle Napoiitanen, wier posten of bekende bezigneden hunne tegenwoordigheid in de Pausfelyke Staten niet vereifcben, zonder verv^yl derzelver grondgebied moeten ruimen. D l 1 T S C H L A N D. THURINGE den 15 July- Men za! weldra groote Staatkundige veranderingen in dit Land zien. Men zegt sigemeen, dat de volgende Diftricten .onder de IJerto. gen van Saxen verdeeld zullen worden; vooreerst de Stad Erfurih en dcszelfs grondgebied. 2. HetDiftrict •van Langenlalza, het welk eertyds aan het Keurhuis van Saxen heeft behoord. 3. De vuormaUgeRyksiteden van Muhlhaufen, Nordhaufen met derzelver grondgebied. Het Graaffchap Honenfteinbeftaande in de Heer- lykheden Lohra en Klettenberg. 5. Eichsfeld. 6. Mee ïlesfifche Dittrict van Smalkalde, liggende in het voor malig Graaffchap Henneberg. 7. Verfcheidea Saxifcbe Dorpen, die gedeeltelyk befloten zyn in bet grondge bied van Gotha, gedeelielyk in dat van Weimar; indien men er het Saxisch gedeelte van Henneberg (Suhl, Scbleufingen enz.) by voegtzal deze aanwinst zeer aan- merkelyk zyn. De gevoelens zyn verdeeld omtrent de wyze, op welke deze Districten zullen verdeeld wor den. Men fpreekt ook van ruilingen tusfchen Gotha en Weimar, alsmede tusfchen verlcheiden Hertoglyke 'Huizen es het Koningrykvan Saxen. Deze week moe ien weder 400 Jagers van Weimar vertrekkendie het contingent gaan verfterken, daar de bezitneming van de nieuwe Provinciën een zeker getal Troepen veieischt. V BERLYN den i Augustus. Woensdag was biet by "Zyne Koninglyke Hoogheid Prins Ferdinand een groot maal, waarop Z. E. de Generaal Clatke, Gouverneur- Generaal vanBerlyn&c.Z. E. deHeer Stad-Comnian- dant, de Heer Adjudant-Generaal Klingier, envetfchei- jJene Ministers tegenwoordig waren. De Pruisfifche Generaal van KnobelsdorfF, Ambssfa. 'deur van Z. M. den Koning van Pruisfen by Z.M. den Keizer der Franlchen, is des morgens van den 25 luly ,»e Dresden aangekomen, heeft des middags van dien dag by den aldaar refideerenden Franfchen Ambasff.deur Bourgoinggedineerd, en zou waarfchynlyk den Volgen den dag zyne reis naar Parys voortzetten. „De uitwisfeling der krygsgevangenen gaat, dus fchryft men onder dagteekening van den 25 July uit Po- fen zeer fnel voort. Reeds zyn dezer dagen vele hon derd Rusfen, Officieren enGemeenen, hierdoorgepas- feerdnaar hun Vaderland terugkeerende. Men las op *ller gezigten de vreugde, welkehun hetuitzigt gaf dat zy DU fpoedig hunne haardfleden wederzien zouden." FRANKFORT den 31 JuJj. Van het gebeurde voor Rovignoalwaar de Engelfchen een nieuw be- wys hunner wreedheid heijben gegeven door de onge lukkige jlnwoners dier plaats nutteloos te IhafFen voor de pligtbetrachting hunner Overhedenverneemt mea de navolgende nadere omftandigheden. Een Enselsch Fre^a; irM ziti eeeitergsniaakc van j k: i» o. - O cj ei, *"a -• o la u o a S.3 '3 ■a J* O -^ BE to o -S '■- 2 --•- u o B .i! Oi S? 00 die van Abi'uzzo kwam, en merWyn gela.-S -^ - j. - De Engelfche Kommandant n.-;m drie Ma- u irozen van die Bark by zich aan buord en (lelde drie g -§ van zyne Soldaten in derzelver plaats, gelastende aan^ i -"^ "2 S den Schipper, om zich naar de Haven van Lufin tebo -"^ J nj 2 eeven, alwaar de zaak bedist zoude worden. De Schip 2 g, per van de Batk begaf zich, in plaats van dit bevei tfu q Z S uitvoer te brengen, naar de Haven van Rovijjno, heb-U bende vooraf de voorzorg gebruikt de drie Engellche r: S SoJdaten dronken te maken. Het Engelscli Fregat zy-^ ^"1 - nen Pry» te Lufin niet vindende, en weldra vernomen ei E S 1 hebbende, welken koers hy genomen had, zond eenen 5: -S Parlementair naar Rovigno; de Magirtraat dier Stad gaf> j^ -5 g S ten antwoord, datmendeBarkniet kondeontflaan zoc-g S - g-g Sn der vooraf berigt aan de Regering vanCapo-d'Isiriage-^ -^ 5 6 daan, en order vaii dezelve bekomen te hebben, ien^|°^ welken einde zyn eeue Expresfe derwaards zond. De d - 0..0 p 00 o IJ o, to - u o "-• aj o -O tr T c *-' o f: .- IJ en o A B tii c o S - S 5^ g- .S? «i -*-•-' CT Ui C CJ 00 sz •ij -^ to Q CS r:: i> G3 0\ c, r- -^ .J .0 -s o o o z: C V sr o» tN,t;:: S -o -«t- VJ 'S w - CS ■«l-r:: Kommandar.t van Capo-dTtcria deed oogenblikkelyk zes^^ Kanonpeerfloepen uitloopen. De Kspitein van het En-fc, -S O gelsch Fregat, dezelven van verre vernemende, deeduj s^-g aanltonds zyn gefchut op Rovigno fpelen en in korten Q tyd waren alle de Huizen die op den oever ftonden «2 in eene puinhoop veranderd; ook bebbeneenige Men-5 5 fchen daar by het leven verlooren." Sf'S Den i Augustus. De doortog: van Spaanfche Troe ï2 pen, naar het Noorden van Daitschiaad, duurt nog.i S - voort; ook zagen wy hier dezer dagen nog Pruisfifche" 5 -S^ en Rusfifche krygsgevangenen aankomen, doch .terwyl"^ c S eerstgemeldenverdernaarMentzgetransporteerd werden, 5 ii: s? ^5 gingen de anderen, de Rusfen, op een beveldat hun hier Suk 1^ - S'S "Vj ontmoette, wederoa cerug, om direct naar hun Land Lj S I n S 1; S terug te keeren. J—1"^'«-6 5='*^-r-c.-,,^s Volgens de laatfteberichten van de Turkfche grenzen, zou er reeds, na verfcheidene gevegten ten nadeeleder Turken, een Wapenftiiftand tusfchen hen en de Rusfen aan den Donau getroffen zyn, zekerlyk ten gevolge van bevelen, welke de GeneraalMichelfon van zynenSou- verein te Tilfu zal ontvangen hebben. Ook in den A> cbipel zou d^e Rusfifche Admiraal de vyandlykheden geftaakt, en aan eenige Vaartuigen met leveosiniddelea de doorvaart naar Konftantinopolen toegertaan hebbeu zoo men zegt alleen op grond van de Omwenteling welke hy vernam dat te Konftantinopolen had plaats "■e- had. Voords meiden dezelfde berichten dat de nieu we Turkfche Keizer ook het oude gebruik herfteld beeft volgens 't welk geen vreemd Gezant direct met den Groo' ten Heer fpreken of handelen kanmaar dit doordeszelfs Miniiiter van Buitenlandfche Zaken doen moet. HAMBURG den 31 Juij. Naar men wil, beeft de Koningvan Zweden eene tweede, doch even vrucht- telooze poging gedaan, om van den Maarfchalk Brune eene Wapenfchorfing te erlangen die Bevelhebber heeft nogmaals geantwoord dat de eenige voorwaarden waar op hy zulk een beftand verleenen kon de overgave van Straalfond was. Hierop is de Koning, die by zyne Pommerfche, en zelfs by zyne Zweedfche Onderdanen duidelyk de afkeuring bemerken kan, welke zyn gedrag te weeg brengt,..naar het EilandRugen overgegaan .aU waar, gelyk men weet, de Troepen der Engelfche Ex peditie zich hebben nedcrgedagen en waar hy zich dus omringd riet door eene menigte Vreemdelingen, diebe-"^- lang hebben, om te verhinderen, datdeftem zyns Volks"^ O O* «j o c .0 feCT3 ïso t- r- ra <u a> cj OJ f- «o Di Cd H O dl O C a -^ a G u •-. .S o C »«5 dj .i: bc t3 *- "i^ - <U <U V N CU a as IU 01 I-] B kt S W -o -a S -o bocï c B S o V bcQ O K •tn a> *rf •-• -o j- o, eg o a> ■E <u en zyner getrouwde Dienaren zyn oorbereike. Onder - 2 ■*- Jr i; w ?J,So-g-S--nS,È5g tusfchen meent men opgemerkt te hebbendat de Ko- S ring zyne misf gevoelt; doch ...WW.,,. ,,,w., yjpg,^ui>.,n.\, IC ucuucuaat üe ivo- öj c s ring zyne misflagen inziet, en over dezelven berouw o* w>'^ ■'-"•- dat het h»m uit valfche Ichaamte aan I ïe Ci.i2 ,0 -„» _re j,- ---------------„,i ,<,,4»,iic ikiiciiiuie aan c t/i g 3 al den moed ontbreekt, ora het eenig middel te omhelzen '^-fc:3°°£^' het geen hem nog, ter herfteliing dcrzelven, is over-'S gebleven G R O O T-B R I t T A N N I E N. 0:= c n' LONDEN den 22 July. Een gedeelte der reeds^S 9 10,. 7.„anA,^U Or __,-^i .,.-._ C j; u: o. 'S en o ii ■- *-• Ci O 'i naar Zweedsch-Pommeren ingefcheepte Britfche Troe pen, ond?r anderen de eerde aataiUons der 50, 32 en-^,6; - i, .- SflfteRegimenten, zyn gister weder aan Land terug ge-f-o li J^ ^T komen en naar de Barakken van D<.-al gemarcheerd van gS5-SS:^.so2 waar dienzelfdeu dag het 13 Reüiment ligte Dragonders 2 S S p s r'^ vertrokken is. om zich naar Londen te begeven. DegNgo^^S.£;-5^~ nog te Crnierbjry liggende Duitfche Kavallerie, moet Q 5:^^o'°°'^'^^'SS£s daarentegen nu na^r Deal n^srchecren. P^ S 9, S I W 5-^ De Kaïml-vlootdie onlangs in Torbay binnen ge-< 5 'S 'S 'g- - lopen was, is S.iturdag wederom van daar uitgelopen ^- "C J g •- om hare nandpUists voor Brest te gaan hernemen. S,r^'" Ti-o u: j° Den I Aiigusius. Voorieden Woensdag werd in de'^'^H^' ==- L^ LoKden Herberg, eene byeeukomst gehouden door de'.*.*.*«ClJ =C2^ Kooplieden, op Amerika handeldryvende, orainover-* '^^«^-'"^P^ n wetiing te nemen de gevolgen, die er voor denKjop- I handel zoude kunnen ontflasn, uit het voorgevaUen ge. veciit f tusfchen Zyoer Msjeneiig Schip de Leoj^ard ts

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1