O, MIDDSLBURGSCHE ZATURDAG COURANT, 1^ ^-1 '1 ,rr\ No. !023 18073 DEN S AUGUSTUS. c o o i z w o z .S 2 a -1^ '8 U4 z i: o|| 2 "- K Sz" 5 ^S' z z *- 5 z c ro ff >-. K> O D A L M A T I E N. ZARA den-30 Juny. Den 14 dezer ruUte eentsl ryk detacbem'?D: Rusfen, van Castelnovo Cat- taro en andere punten gskomen en vergezeld vsn Ivlon- tenegrynen en Bewouers van hi;c platte Land op, oni Globuch, eene Tiirkfcha Vestii;i;, byna aaa den oor. fprongvan deRivier deTrebasijiz;*.8 gelegen,op een klei nen affland van TnbL-no te verrasfen. De Oito-nan. uifche bezetting liet den Vyand naderen vervolgens viel zy op hem in, verfloeff hen volkomen, en verllrooide hem. Alle de Montenegrynen werden over de kling gejaagd, alle deRusfen dieniet gedood zyn werden gevangen genomen, met uitzondeiing vanden Komman- dam en den Broeder des Bisfchops die huu behoud aan de fnelheid buansr paarden te danken hadden. Het vol komen verlies van denVyand word: op 2000 man begroet, P R U I S S E N. KONINGSBERGEN den li^July. Na den tüoop der Vredes-Conferentien, I3 ook de Rusfifche Keizer naar zyneHoofóftad terug gekeerd. Den dezer kwam hy, cp dereize derwaarts, door Riga, Dienzelfden dag zynHH, Pruisfifche MM. te Memel terug gekomen. Vi o D I S C L A N D. WEENEN den 18 July, Inden Keizerlyken Burg worden in alle fpoed dertig vertrekken nicawgemeabe- leerd, enmentfpreektvan aankomst vaudehoogc Gas sen, als ook van dubbelde Huwelyken, die plaats zou den hebben en wasrby men van deze zyde onze Kroon- prinfes en een andere hoogfte Perfoonaadjen noem:. Lord Pembroke heeft zyn eerfte gehoor by Z. M. den Keizer gehad. Volgens een loopend gerucht is tusfchea de Rusfsn en Turken aan den DoncueenWspënlUlftand gefioten. DRESDEN den 21 July. Een Bulletin, alhier o- jetylyk bekend gemaakt, bevat het volgende ,^«6/?j>^/<i'- artikelen va» Jen Fr ede van TILSIT: Pruisfisch-Polen is aan den Koning van Ssxen gege -Sendie by zyce andere liteis den titel van Hertog van V»rarfch«U voegt. Eene Staatsregeling ?.i\ de vry heden en voorregtcnvan het Poolfche Volk bepalen." „De Grenzen van Rusland naar de zyde van Polen zyn vastgeftelden bekragtigd, en eene volksmenigte van omtrent 200,000 Zielen met het Rusfifche Ryk veree- nigd gewordeirt" Het Heifen-Casfelfcbe het Brunswykfche, en alle Landen, welken de Koning van Pruisfen op den linker oever der Elve hadmaken, met Maagdenburg, het Koningryk Wes^phalen uit. Ds Prins Jerome, Broe der des Keizers, is als Koning van Westphalen erkend." l' „Dantzig, met een Grondgebied van 2 mylen in tien omtrek, is onder de befchermingi des Hertogs van Warfchau voor eene vrye Hanzeeftad verklaard." „Silefie, Oud-Pruisfen en aüe Pruisfifche Landen tot san de Elve,zytï aan de Koning van Pruisién terug ge geven." „De Koning van Pruisfehllaat af van slepretentién, territoriaal-fuecesfienenz., die by op de DuitCche Staten kan hebben." „Alle Vorften der Rbyn-Confedetatie zyn erkend, zoo «Is fchikkingèn, welken de Keizer Napoleoo met betrekking tot de bezittingen mogte maken die in zyne handen verblyven," ,1 „Den Keurvorfte van Hcsfcn, den Prinfeii^n Oran ge en den Hertoge van Brunswykzyn penfiaeheBaange- ■wezen." „Dei^ertogen van Mecklenbur.; en Saxen^Coburg zyn in bezit hunner Staten herfteid." t Den til July. Eene Deputatie der Hanzee-Steden, is alhier te Dresden aan Z.M. den Keizer der Franfchen' cn san onzen Koning voorgefteld. Z. D. H. de Prirs O'sn Benevent verklaarde, onder anderen aaii deze Af I fevaardigden, dat het hem zeer veel leed gedaan had, de Hanzee-Steden in den maalftroom der groote febeurte- nisfen medegefleept te zien doch dat het dezelvpn tot ferustrtelling en troost moest dieneo, dat ten haren op- Tzigte flechts IVIüitaire en geene Politique niaairej;elct: ge. [.nomen waren. SCHWERIN den 27 July. De Vesting S van welke men, na het jongst gedraj; dej Konrngs van Zwedenten minften cencn hardnekkigen wedeflland had mogen verwacVten, fchynr op het punt omzichüver ii^te geven. Volgens on?e Courant is alhier, door eene ^Estafette, de tyaing ontvangen, dat da Fra.ifche Ga Cu o S o Cs fi o o S o om wegens de Kapitutatie te onderhandelen. Parlensn cairen g-an aanhoudend heen en weder, en met eik oo-^ genbliü verwacht men den uitflag te vernemen. Onder-.o tusichen bevindt deEngejfche Luitena.nc-Generaal Lofd "5 Cakcart zich, federt den 10, binnen Straalf^nd. FRANKFORT den aS J'jly. Den 5 Augu3tt!saa:;-| ftaande zal te Stuttgard bet Huwelyk tusfchea denKo-^ ning van Westphalen (Prins (erdme) en Je Do^-hterdes £i"| Koning van Wurtemberg by Procuratie voltrokken en'S j. -^ den i5 te Parys gevierd worden. Men zegt. dat de -ë Pritraat-VorstonzeSouverein door Keizer Napoleon 2 S genoodigdis, om dat Feest te Parys te komen by wonen -S s en dat hy zich tot dat einde over 8 dagen derwaarts op S m weg zal begeven. Al wat men gefproken heeft vaneen Ë'.S 3 tiuwelyk tusfchen Prins Jerome en een SaïifcbePrinfesg blykt dus nu ongegrond geweest te zyn. -" tl^ VAN DE NEDER-ELVEden27 Het vef-|| lies der Pruisfifche Monarchie door den Vrede van Til--^ g fit aan grondgebied en bevolking kan op de volgende "f -o wyze worden opgegeven: IndeDuitfche Ptovintien,de at>^% Oude Mark, de Kotbuzer-Kreits, Erfuth en Eichsfeldt, g een gedeelte van het Hertogdom Maagdenburg met Mans- -1 2 feld, hetVorftendom Halberftadt, het Graaffehap Ho-fT -^ henllein, Quedlinburg, Hildesheim en Gcslar, Cieefz .g f en Mark nevens Esfen en V-rden, Minden enRauens-~ S S S berg, Lingen enTecklenburg, Oostfrieslard,Munfler,W -^"^^ Paderborn, Anfpacb Bayreuth en het Land van Neuf-g i f ch;ael bedraagt zamen 667I vierkante mylea en 2 mil- O S lioe, en 30,260 inwoners. Het verlies, wejk óize Mo TE"Ü •- n^rchie in Polen lydt, word gefchat op 2144 vierkante"-" -^'i«««> myien en 2 milljoeuen 564,000 inwonerszoo dat het ^J Cj geneele verlies beloopt opaSuS vierkante mylen groads^^^^ en 4 millioenen 594,260 inwoners. Frederik lï. den ^^- ;-. iroon beklimmende, vond flegts een« uitgeftrekiiieii gvocds Van 2105 vierkante mylen, en 2 millioenen 200,000 inwoners. Men beweert', en niet zonder grond, dat de Vrede, onder de bemiddeling van Rusland, aan het Kabinet van Londen is voofgeflsgea en dat men de maatregels waar - omtrent men overeengekomen is, niec ten uitvoer zal brefl^en voor dat men antwoord ven het gedagtê Ka binet zal ontvangen hebben. i- HAMBURG den3o5'a/jr. IMen verneemt, dar, ten gevolge des Vredes, reeds op den 12 dezer verfcheidene Engelfche Schepen van voor Memel hebban moeten ver trekken, zynde een derzelve met halve lading in de Sond aangekomen. De depêches, by welken Rusland C3 X-, g V o J C-J ÏS s:i-.2 cc -s* o S O. f O- o -e is; ra i^ .t;. 1 - ■-. C V 41 13 n "o It 0, U3 er H tü u 0 V. X a> ►J 0 T3 Wï eu Engeland uitnoodigtom onder deszelfs bemiddeling dea t f^ Vrede roet Frankryk te fluiten zyn, naar men verneemt 2; 4ii t<J n -verneemt,^ è-S den. 26 opeen Paketboot van Tonningen naar Enge. -J land afgezonden. ^jj- Naarmenwil, isdePruisfifcheVcldmaarfchalk, Graaf «J van iCalkreuth met eenen last van het Pruisfisch Hof Z.S« M.den Keizer d3r Franfchen, nagereisd. S* - i tS b R o o T-B R I t T A N N I E N. "Sp -S S LONDEN den 29 ^/j,. Den 24 dezer is een algemeen 2 O-§ beflag op alle de Schepen in Engeland, ook op de Brit-.a o fche, gelegd; dan hetzelve is heden wederom opgehe- s'^ 1^ ven en heeft, naarmen verneemtalleen ten oogmerk f "v geh^'d, hetpresfenvaneenigeMatroozen. o o""- o De.weeae Divifie der groote Oorlogsvloot, bertemd z'S Êe^ga om de Zond voor ons open en Koppenhagenin ontzag te o .0 - houden, moet heden gezeild zyn. Gezegde Vioot zal in 5'" 'i geheelzoo men verzekert35 Schepen van Linie 13 S :H a S Fres; tten er. 14 mindere Oorlogsvaartuigen tterk zyn, en S^ =v5 12000 man Landtroepea'aan boord hebben. O Q N o -r- K- r., -O O. *- .2i 6; -rj O a. S je a fc-. -re •o .H (5 c 'S g M a> T *- - Eergisterontvingmenhierber:chtvaneeneaetie,wel-ë '-'^tC.-S ke tu>fch_en hecEngelsch Schip Lt*pard en het Ameri-I 5 .2 1 c o S w o ?f c -* re =- n O.-. ci at ka.nsch Fregat Cfl«^f//«r/tf« heeft plaatsgehad by gele- g cS «O- gtnheid dat eerstgemeld Schip aan boord van eenigeA- S -^ n.eriltaarfche Koopvasrder» onderzoek naar Engelfche S C Zeelieden doen wilde. Tho Ctnfiellatian ,|na 15 man in die Q '-^ acne verlooren te hebben, ftreekdoch de Engelfche5 g |:2 §-^ lieveihi bberm weerwil i\ezer daadlykheid zich niet in S S -2 Oorlog met de Amerikanen befchouwende, ftond den 5 H 4 Kapi.e.n vsn tkeCnfteliation toe, zyne Vlag wederomS g J op ie iieisfcn, a tó •edeler;ge. Men verzekert ftelljg, dat ons Gouvernement de be-ë H "^""l^^'"^'- f^oorRusIsnd aan hetzelve aangeboden heeft 2 C - ir«iioRcl, i.angei;cr.iLn. S lA^ 'S 0 (U Y- C U- f- CQ e Cö ':3 GJ CJ 1» c 1( c^ 3 O/ w r b. v; c c .£X Zi OXi £1; or 0 H 2 c 1» 1 b^ O. -o. J3i CJ CL> B f *c c <H cn 3- tJ •=i» "Ji 0 0 Q 'a c« c Q (U «j ,tj J= x^ c. 0 0 t^ -0 c; cr a* s -XJ c: •o: <o c 1> cn ti« OJ t. i:£)i •c 0 A 2 i-u W c 0 ,CJ .x:: "Si va 0 t£ O- 4> 4> E <U -0 0 Oj. ïx 0 _a* (i> _aj &L 7^ CQ C O U «j 0 0 .a: W 0 c« -4- o o "5 Wl QJ O t* E- B S o o N O C iJ P*- H O o. lu N D. o o DEN HELDER ta ^„s.,,..,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1