MIDDELBURGSCHE C O U A N T. No. loi. 18071 g DONDERDAG DEN 6 AUGUSTUS, g^N -* fc^ o §-s^^ 'S-, I I-i I ei s >o a ''y""'"^"' -1 g S u t: - -• o S Z W I -ir-iSE R L A N D. VALENGIN den 6 3'«/jr. De Raad det Burgery dezer St«daan hunnen Vorst, den Prins van Neuf chatet een bewys van hunnegenegendheid en trouw wil lende geven heeft eene premie uitgeloofd acn die der Inwoners, die-van heden af tot september asmiaande onder het BataiUon dat gemelde Vorst gelast heeft dat aangeworven moet worden dienst nemen. Aiie de genen die zich aangegeven hebbende op die preniien sanfpraak hebben, zullen zich by den Heer L. Mfi-re, Burger en Inwoner te Valenginkunnen vervoegen. D U I T S C H L A N D. LAHR den 15 Juh. Gistsf in den vroegen mor- pen befpeurde men bieren in de omliggende ftreek eene merkelyke Aardbeving, waarfchynlyk een gevolg van de buitergewone hitte, waar door, geiyk bekend is, de lugt i,i de aar^e uitgezet wordt, zich eenen door gang poogt te maken en fchuddingen veroorzaakt* Het •was4 uur toen deeerf^e fchudcingvolsde; dezelve was vocirnaamlyk in de Dingiinger-Voorftad tot by de Rap- petipoort merkbaar. Verfcheidene Lieden voelden zich jn hunne bedden en anderen welke de drukkende damp uit de huizen gedreven had, van hnnne zitplaats fen opgeheven, ettelyke Gebouwen inzonderheid ee- rigen van onze oude Torensfchaddeden zoo fterk dat zy dreigden in te ftorten. Deze Aardbeving duurde ee- nige feconden. LINDAÜ den 18 >/y(overF'rsnkryfe). Sint» eéni- ge weken heerschte in de Vornrlberg eene zekere gisting. Het geen waarfchynlyk zommige onrustzaaiiers heeft aan gezet cm het vuur van tweedragt santeftoken, is de or der geweest tot eene Militaire corfcriptie. Intusfchen is dezecon.'criptic niets minder dsn ftreng, en het getal aantewervene Recruten zeer geripg. Men moest des te minder verwachten dat deze maatregel tegenftsnd zou vinden in een Land dasr ieder Burger Soldaat is, e-.idsar i:t Militie dikwils te Veid getroltken is gedurende den Oorlog tuffchen Oostenryk en Prankryk en dat het Oos- tenrykfch Gonvernerr.ent er altyd een aanzienlyk getal Vrywilligcrs geA/onden heeftom zyne Regiinenten vol tallig te maken. Men vernam weldra datmeiï van bui ten dat vuur aandookte; dat erheimeiyke /(genten wa ren die het Land doorkruisten en onder de Bewohers devcilftehstertaal verfpreidden z^lfs tegeö bet Beyerich Gouvernement. De Opiland openbaarde zich byzonder in de Geraeentens van Krumbach, Huttifau, Langenegg ei) Lind^ènau. Men vleidde zich datdeielve zich verder zou vöonzettenen de Buitenlandfche Agenten iteldeii üiles in 't werk om meer andere Gemeentens opterui- jen. Doch het Beyersch Gouvernement erberigtvan ontvsngen hebbende, deed terftondeenige Troepen her- ■wasrds aanrukken; naby Lindau trokken zy byeén en drongen-zonder den minften tegenftacd den Vorsrlberg jn. De Heer van Grsffenreuth, Direfteur-Generaal van ketOpperbeftuur en Gouverneur vsn de in Zwnben lig gende Beyerfche Proviniie, waar van de Vorarlberg thsns een gedeelte van uitmaakt, begaf zich zelf naar Bregentz, alwasrhyden 14 dezer rankwam. Het Corps Troepen verdeelde zich in verfcheidene colonnes. Een Detscnement van 600 man Beyerfchen, door den Heer yan Storck aangevoerdbegaf zich met allen mogelyken fpoed, boven op de byna ongenaakbare Bergen van het Diftrikt van Bregenzer-Wsld, en deed aldaar twee ftuk ken gefcbut en de noodige ammunitie heenvoeren. De Dorpen die in opftand waren, werden oir fingeld ,ielfs voor dat de Inwoners den tyd hadden om zich in tegen» v/ëer te ftellenmen ontwapende henen verbaasd O' ver de ftoutheid der Beyerfche Troepengaven zy zicb zor.der den roinRen tegenrtand te bieden, over. Van alle kanten trokken er talryke Deputatien naatBreaCntz en by den Heer van Grsffenreuth gehoor verzoet en be komen hebbende, fmeekten zy op hunne knieën liggen de genade voor de fchuldigen e;i lager op niéuw den Eed van trouw aan den Koning van Be-er a af. Men heeft te Bregentz eene by zondere Comn-'lsfie aangebeld, om opi de zorgvuldigfte wyze..onderz.>ek te doen naar den oorfprong van dien Opftand en de voornaamfte san- voerders van ^leneelven te Vormisfen. De Bewoners van de andere Dilttikten van den Vorariherg, hebben er geen deel aan gehad t-n hebben opentlyk te kennen ge geven, dat zy hoopten dat de belhamels, volgens de Wetten ten rtrengften mogten geftraft te worden. o t; i-. -f - -3 5 ■'- c' ■ai TC U> ri j£ o o» o uJ -3 -3 N -r, c C c e K i c:, -^ o K tLi n "D ^J\ I i:^ U S o j. L o Dé Wapenrtilrtant} is den 21 geteekencl. Op den 3 Julj^en dus 19 da.?en na ge'msfdéiV Slag "5 -.^ van Friedland en 13 na den gefloten Wspenftilrtsnd, 5 - deed 'de Koning van Z'^eden den tusfchen den Msar- -^ fchalk Mortier en den Generaal Esfen gefloten W.ipen- -"t; ftilftahd opzeggen, en vefUipred datde vyandelykheden g acM, den 13 weder eenen »onvang zouden nemen. Deze-o -5 S .S verk!aring van den kant van Z->ved?nis alles behaive gjJ^.SSCy^^e'* '- beusch, daaï er bepaald was dat de vysndetykheden ge '~- nen aanvang zouden nemen dan één maand no het sf- o breken der Wapenfchorfing. De Koning vsn Zweden heeft rczegd, dat hy dat artikel vanden VVapenflilftsnd^ Z, niet erl?ende, doch dasr is geen mensch die zyn gezond g J verband 'beeft, die niet weet dat Conventien die door^ g .S de Generaals en Chefs zyn aangegaan, nimmer door de g re«pectlve Gouvernementen bekrachtigd wordenDe'-^ rstuur zelfs der zaak vordert zulks. .2 S 1- r: 's ;5 <U w ar -^ «- 3 c= 5 D 5 .M t^ i) Alle de gebrui- 2-|;.t;.iM-5c" k»n die door de befchaving van Europa zyn sangenc- g -S S q S men geworden, syn vernietigd en het Oorlog neemt eene - g SS gedaante san, die hetzelve niet dan by woeste Volken'^ 1 ^2 heeft, zoo dra het woord dat door Generaals gege-en g J 2 C en door hunne liandtsekening bekrachtigd Ï5, tiietmeer t: q -^ S heilig is. Hoe zou men aan eene belegerde Vesting _g -5 j 5 C eene Kapïtulatie kunnen toeflaan omtrent de voorwaar- o -§ tó den van eene Wapenfchorfing me: een Vy.'.nd kunnen -! j; p -5 overeenkomen zoo een Vorstbet oogenblik van de <i^ -o e :n* ^=5 - o 'ij w e: r- -a^ .-. w c< ■^"-' a c: ^i •5 o r; 3j Oi o u crifis voorby zynde, zeggen kon, datbyer devoorwasr-o 2" den niet van erkent. Een Vorst, die geen raad neemt, <u s ^Ei en die by ondervinding niet weet wat by de Volken ge- "-■ Sï -- i - -« bruikelyk is ftoort zich aan dit alies niet. De Vrede was op deo 8 July met Rusland en Pruisl'sn genoten, wie zou dus verwagt hebben dat de vyande- lykheden op den 13 daaraanvolgende Wederom een san- vang zouden netr.en op een punt dat zoo naby hettoo- nesl van den Oorlog gelegen is? De Koning van Zwe den heeft zulks gewild en Zweedsch Pommeren is ver-_ overd geworden: de Zweden zyn door het gefchut bin nen Strsalfond gedreven en die Vesting wrordt thans be legerd. DeEngelfche Expeditie is op het Eiland van- Rugen ontfcheeptgeworden,om ooggetuigei: te zyn van de onheilen en nederlaag van haren zwakken Condge noot. FRAN tv CU L- CJ -ï^-^ .4. 8 S <5; -S O Er Bi -^ <u Nancy den 2Ö ^uiy, nn ;s bekend dat Z. M, den Keizer en Koning gelast heeft, dat de Rusfifche SS Krygsgevangenengekleed en gewapend moeten v.-or -1^ den, om wel uitgerust naar Rusland terug te keeren.g Ingevolge een bevel van Z. H. den Prins van Neufcha- tel, zyn er drie Rusfifche Officiers benoemd, namelyk=^ S de Heeren Adomowitz, Colonel, DreyerMajor en e de Heer N...., Aide-de-Camp, cm zich naar Parys te begeven, en hebben ook reeds werkelyk de reis der. waarts aangenomen om met de Adminillratie van Oor-gis log te handelen overde kleeding die men aan die Krygs- BS gevangenen geven zal, hoe men dezelvèn best tot pro--2 vifioneeleBataillonszalformerenen welke Wapenrusting S ft.Ü ^o men hun geven zaf. 2 ti g .2 Vyf Pruisfifche KrygSgevangenen die laatst te Pont^^ S^<<S(y é^b - 9 Mousfon zyn aangekomen hebben verlof gekregen .g Q -" S J«'g om zicb naar Pary» te begeven. c 5.cd z--X«^ -..«n e O. S ca "O a ■a -« S H 't; g-^^, 'S n •- «t BERLYN den 21 July (over Frsnkryk). iven Ftiediandis den I4jt:r,/ voorgevalkn. De 5l3g PARYS den 30 yuly. Op den 14 Octobefaanfiaan de, zynde de verjaardag van de Capitulatie van Ulm en van den (lag van Jena zullen er Nationale Feesten ge vierd worden. De groote Armee, zal dezelven door - -. Gedeputeerden van alle Corpfen die dezelven uitmaken,'S "S'^>"?§''c'^Ii? Een partikulier verloor op gister voor 5000 fr. aan 2 .5 l.""* ^t^SC"' Franfche Banknoten in de Straat Saint Thomas de Lou- 5 J 5 .5 -^5 S vre. waarvan er drie ieder vsn 1000 fr. warenen vier 0°"*^- 1 «^o-^Oo SS ieder van 500. -2 S S ^"2 Eene Vrouw die aldaar bezig was met Vodden 'opte- ^«-""sSil-èsS^^ rapen het pakje ziende leggen en niet denkende dat -S d^ -S; .1 'S 2 hetzelvevan zulk eene waardewas, wilde hetzelve met jg a'-^ S S u-<^-^ •A haar haakj» in hare mand doen. De Bankbrie^es vlo- .^'^^-l'^-^"?^ Z'B< gen weg en ftonden op het punt om in het water tetsi<J~ S g^^ ^'S 5 f^^ vallen. Zy raapte dezelven weder open denkende %^'oC,§, Z '^'Z' dat het AsOgnaten waren, deelde zy dezelven aan de si öJ 5 5 'S voorbygangers uit, die even alszy dezelve onverfchil-" H S^^i>>Ü s"^ lig asnnr,men of ten miBÜen 7u!ks fchenen te doende 2 «3 S I V.5 tl Heer Garneryeen Boekverkooper uit de Straat de S-i- s-"^ d 9 negevanig daar he?n kom^sdeop het oogenblik dn ^O 3 "it ^/""S die biliettea uitgedeeld we.-den en ziende d.-s: bet Bank-.0 n noten waren zettetie de Vrotw san o'.n dezeken als iets van waarde, ter-og ta vragen, en na dat het hem ge- l«Ut svss haar die billetten teru^ te doen geven, bragt

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1