m hl If C O U R A N 1'. No* 100, MIDDELBURGSCHE DINGSDAG 1807 DEN 4 AUGUSTUS. g-e ca g c m S z S 5 s •5 'S o g s -- g -H .2 H w Sö'i? 2.. 4» "u o o 'v? 25 1^ IR T U R K Y E N. VAN DE GRENZEN den 5 >/j. Te Belgrado heeft men een R-pportpubliek gemaakt, hetwelk g,'Zonden vras door den bevelhebber van hetdetdeSer- vi-^ch Leger-Corps, onder de bevelen van Jacob Nena- düwich =an de Ürina geposteerd. Uit dit Rapport ziet men, dat de Servifche Troepei, die in Bosnien vvaren doorgedrongen, get aodzaaktzyntiewordea over üe Drina terug te trekken na verfcheidene achtereen- volgeude neaerlagen, tusfchen den 24 Mei en 5 Juny geleden te hebben. De Ottomannifche Troepen door Husfsn-Pacha aangevoerd vervolgde hen tot aan geene zyde dier Rivier j zy werden door Franlche Officieren en Inienienrs geleid; ook hadden zybehalve het Türkch gefchat12 Franfcbe Hukken en 72 Kanonniers. De Serviërs oordeelden weldra (wordt in dit Rapport gezeg-1,) uit de pjfuie, welke» de Turken hadden ge Tiomea, dat zy door Franfcne Officieren geleid werden, ffn het was deze fchikking alleen, üie ben tot den eer- Hen teruamarsch noodzaakte. De Serviërs bekennen iusgelyks, dat liet Fr^insch gefchut ben siioot nadeel toe- brajit. Nogians (lelden hen de talryke verfterkingen welkenzy onivin;4en,endie hun eenebefliste overmagt gavcn, In ftaat, om op nieuw eene poOiie te nemen, Den 6 en 7 hadden er by Czernabara en Koüak zeer levendige Aktien plaats, waarin het voordeel turyffel achtigblfcf; eindelyk den 14, de Serviërs nogmaals een£ venierking van zes Divifien jCavakrie bekomen heb- ■bende, ontflond er een nieuw gevecht, hetweii? lang durig en hardnekkig was. De overwinning, (luidena dit Rappoïtverklaarde zich voor de Serviërs, enlaatst- gemcIdeDs^venbèt verlies derTurken op 5000man op, ierwyl.dat, hetwelk zy geleden hebben flechtsopjio man züubeloopen. De Ottomannifche Troepen rethesr den zich op Novictllo, tlwaar het fchynt, dat zy over de Drina letuggeirckkeD zyn. HONGARYEN. PANCSOWA den 29 Juny. Volgens egte tydingen vit Wallachyen, wa» onlangs een Turkscb Leger-korps over den Donau getrokken. De Rusfen, die aaa dei .overzyde van den vloed geposteerd waren, lieten hen cenige mylen voortrukken om hun vervolgens den te- lugtogt aftefnydenen in de daad, de Ottooiannifcne Troepen werden in den rug aangevallen en gantchlyk verflsgen. Deze gebeurtenis haeft aanleiding gegeven tot hetge rngt, het welk ten eerden verfpreid werd dat de ge- heele Turkfche magt over den Donau was getrokken, en .op Bucharest aanrukte. Thans weet men, dat deze ty> ding van allen grond ontbloot was. De Rusfen hebben zich tegenwoordig by Czernetz in de ommeftreken van j Orzowa, ophef Eiland Fratova in den Donau, met.de .Servieri vereenigd. I T A L I N. NAPELS den 2 Ja/j. Hetisgeenzins, zooalstnec lad opgegeven, tot de Oosterfche draf van Empalee* n, maar tot eene veel mini'er wreede dood, dat de icb Doemende Kolonel Mosca die eenen aanflag op Koning! leven had willen uitvoeren, veroordeeld is ametyk de Galg. Den 7 yv!}. Het is door de erkentenis van den veroordeelden Mosca zelven bevestigd da thy door het Hof van Palermo metde vermoording van onzen Koning [belastwaa. In den beginne had hy ondanks de me fiigvulJige bewysllukktn die hem dwonj^en het daar- .«yn van zulk eenen aanflag oe te ftemmen, ontkend, .dat de uitvoering daarvan aan hem was opgedragen. ^Eenige weinige oogenblikktnecliier voor zynen dood deed hy den Kapitein-Rapporteur by zich roepen, en legde in dejze'fs harden de ravolsende verklaring of .welke verfcheide noi onbekende by zonderheden van bet jnoord-ontwerp behelst: „Ik ondergeteekenae, Augustyn Mosca terontlas- ting van myn geweten de watrheida^n den dag «-Ulende brengen, verklaar voer God, en onder het ze^ei des eeJs. dat ik door KoninKin Karolina door de Marqui fm van Villa Tranfo en moorden jongen Prins van Ca joofa gelast ben, mv naar Castt-!-a-Marete begeren, al. daar zoo vele zaroenzweerderi en vrienden vsn'ietHof van Palermo alsmoaeiyn te verzamelen om den Ko ning afieW9Cr,ten en hem te vermoorden. De pliiats welke men my j's m-noe h-t ^unlUgs: had ai.,itewe XSi^, was de BtUj; d-Jla Pcrfica, alws&i men zich ge* tl 'O 5-, K 5 r- - - - ii <u -j S O =3 "J ta 4*^ r. o o -*- makkelyk in hinderlaag leggen konen over welken volgens alle berigten, de Koning, by zyne terugreis £_-J 5 g van Castel-a.Mare naar Napels, den weg moest nemen.g Men had'my verzekerd, datdezemootd hethoofdpuntJ was der uitgertrekte zamenzwering, welke men in de g Hoofdftad gefmeed had. Door Karolina was my b». u g loofd, en door de Marquidn de Villa-Tranfo als ook door den kleinen Piii,^ van Canofa bevestigd, dst ik 5 tut Kolonel van een Regiment in activen dienst zou aan- jT gefield worden, byaldien iitin de toy (oebetrouwdeon-"c derneming flaagde." Ik Augustyn Mosca verklaar onder eede al het hier bovenftaaade," jj Voor copie conform. i2 DeKapitein-Rapporte:jr der Militaire Cofflmisfie, °C^ 2 ui 't c Z bi R A DUIT B A L I O T T E. S C H L A N c sa ca c r^-o Sedert eenige dageno^ 6 S* D. Pi ïi-c ui DRESDEN den 13 >/y fpreekt men veel van een aanftaand Huwelyk tusfchen u 5 c Hare Koningly}te Hoogbeid Augusta en Z. K. H. den .c Prins Jerome. -> Den iB Julj. De vernieling, welke de zoowelin-u gerigte Krygsmagt van Saxen, in het voorleden jaar on- "2 j^ S dergaan heeft, heeft onzen Staat een verlies vandtie-? k Milloeren en acötmaal-honderd-duizend Daalders doen K 2 lyden. Wanneer men hierbv rekent het beloopt '^'Z^- der Contributien, Requifitien en In'iwartierineen dan J^ zal het geheel eenige Mülioenen beloopeq welke de l^J 5 mate onzer g.:wone middelen ver fcnynt teoverirefFen. Ter voorziening in. de kosten welke deze Stad, door de Oorlogslasten, heeft moeien maken, is thans eene. tweede Belasting uitgefchrevon zooopde Grond-eiKcn» dommen, op de pacht en kuur dcrzelveo&l! op de Jöiensi' boden. .2; ïï2 r QJ L./ "O "Xï (!J 00 -= f l< c S p rT «r o «;,-; I- Li tu cj -. C - C Wi ra rs Uu qj *'- *C o, o c S c o 'O -Z CS ^Jii t. eO It o C o ii V o (X D o .2r o c. cv. O it: aj o IS - ^5 tri ai >'^- - S i^ o -. s) ii CS ei. - 2 '3 -" c. SJ c "O c bi M HANOVER d?n 03 Juij. De marsch van Troe- ^—i pen naar Z-weedsch-Potnmereti en de verdereZee-kusten duurt nog altoos voort. Gister zyn 150 man Bucke* buigfcbe Troepen, en beden een Bataillon van bet Spaan--o 2 fche Infanterie-Reglment Barcelona, te Lunenburg san- -S eekomen; .--^i^M- I •«■9)»#5J»1 .0 CS HAMBURG (Jen 24 July- De Engelfchen blyven nijg altoos by hun ftelfel wan bbikktdeld durven het b zelfs uitftrekken tot de Havens van neutrale Ryken op c^ wier grondgebied hunne vyanien genen voet gezet heb-ïï: ben. Lord Falkland, de Bevelhebber vsn het Engelsch Schip Qiiebekhetwelk voor de Elbe ligtheeft, PP A S eene uit Tonningen gedane aanvrage, geantwoord, dat t, x de Deenfche Havens Gluckftad en Altona als geblokkeerd'' a te befchouwen zyn dathy dus geenebeladene Schepen "W veroorloven zou derwaarts d^Elbe optezeilen en ook jT geene ladintien wyn of fterke dranken «vet de Wadden zou laten, pasfeeren. s o. o BERLYV den 05 3ulj. Ten aanzien van de verde- re gebeureeisfen in Zweedsch-Pommeren vernsemt men S hier uog niets nadets. Intusfchen loopt het gerucht .Ig o dtt Straalfondna dcj^elfs veruVerint;, ook wel, even g s gelyk Dantzig, eene vrye Ryusilad zou kucneo wor- e den. ta •o t FRANKFORT den tt,Jiilj. Gister, ten half zes is.j« uren in den sehtermiddag is Z. M. Keizer Napo:eon al--.r hier aangekomen. Hy werd ontvt-nnen ouder het gebul- der van het gefcnuthet gelui der klokken en het ptra 3 deeren van Franfcbe, Spaanfche en gewapende Burger "g Tioppen. Aan het eind eer Zeil was eene practitige Eereboog, met toeptsfeyke opfchriftenbeeldhouw en fchilderwerküpf;erUt, Zyn Keizerlyke Majefleit c 'S'-an het Paleis van den V'ors-Pfimalt ffgtirf-den ,doch-o nog d-en zeilden avond, ten 10 uren, weder vertrok- ken den weg nemende op Mentz. De Burgery was "2 in de wspenen gebleven j de Burger-Ruiters, die Z. "1 M. by Hoogstdeszelft intrede geêskorteerd haddenbege- j^ leidden hem op f;e!yke wyre by deszelfs vertrek. By t^, beide dieaeiegerheden verzelde het talrykzaamgevloei de Volk der Keizeronder een gedurig vreugde-gejuich. Z. M. de Koning van Wurtemberg was ingelyks te Ff ank fort aangekomen. Men fpretkt hier van een Corps Frsnfche en Hollend- fche Troepen't welk zich op de grenzen vsn het Hol- lleinfche verzamelen, en befiemd zyn zou, om in ze» kere gevallen in Denemarken in te rukken en de Zond te S'-a fluilCD» T9t hijrcae mact^ajn dcxe tydiaft BUM B 1) -3 o -o o ,4> 2 Ui uo ►Je:: c ►-• U Si B Z- 2 5 O "O ^4 c u u -o -O a a o C 00 c B e -n -o T3 eo ei Hl c -H V o» •o c ES :M 2 2 is W)^"s 2 oO<u5," .D.5 o. w c/ jo c-w B - 3 "5:2 O o* 1 sn -C 3 ci ti^< g w - 'S OJ O £.22 fft R ca -fa'-* -^ Cl LT t. e» »i a al -z a ><ci f»-— w S 9J t>. CS f= M 5. o- »o a U P" 0.-0 j= c CS Uai«'«' Fb» OU... 13 N <W OJ o E CTT ca <U O c .2 •-4 o o

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1