mm '<i No. 97^ MIDPEI-BURGS'CHL donderda:g tBo: C o U RANT. 'Ib&f-'lo JUL IJ. .iL 5 E I u lë 1.2= CJ zl CJ •-: j.it3 Oii' - --= O CJ 5,|oi i g .i* o -s i Dtn 2j Met het Srffe nUL'LETIN van deQ^ l'^„ Crtote Armee van Koningsbergen c^en ?2, hem men ,1^^"" 'S 1^ vsQ dato den 13 mede vsn dasTbet vorcsod Berigi jat- o l" vangenc^s ajt'Oig?**- - ^^-\ -Si j^' NOOR D-A 'ASHINGTON den J? -rf J- y K y r^ S c- C <y o c> t< c r^" f= r, 3 t£ o CJ ft, r-5 H - o -^ a 4> IT aj eri adresfereti én ens züüeniiirnondigïn ora als Mede leden op een algemeen Congres byeen ie komen jten ein tl c c S .i heeu, tsj M E R I K A. ITtrASHINGTON den 28 Mei. Het Gouverne- VV ment der Vereeni^de Staten 'heeft in 't Jaar I80S, 64,093 Arenden doen munten, ieder van vyf dollars waarde (dedollaris waardig 5 fr. 50 cent.) 1616 oö zichjoo dom te doen verflrij^ken dito ter waarde van twee en een halve dollar; 839,576 halve dollars? 2,c6i,s24 q""' '^o"="- ^e Rank der Vereenigde Sia-en en die van Penfylvanien hebben daar loe de benoodigde ftaven geleverd. Volgers eenen Handel-brief van Nieuw-UrUans Van ^ato den ae February II.dacht men van den teelt <Jit ^aar te zullen uitvoeren 35000 balen Katoen; 12000 I Troon weder te herltellen Pruisfcn heeft geene aan-o^ «,Xhoofden Suiker,. 3000 dito Tabak en 250,000 vaten '""-"'• n,,,^^ o^.i,.„»4:„. c o meel. Het Kstoen doet het pond 22 eents, (decent li bet loofte gedeelte van een dollar.) Men heeft laatst in het Congres bet voorftel gedaan om eene Nsiionale Aksdemie opitrigtendoch de Bill is verworpen. Men heeft te NieOw-Yorckeen Coliegie van Genees kunde, onder het opzigi van delJniverfiteitopgerigt. (U M de een algemeenen Vrede te bewerken. Doen wy zyn van s gedachten, datons Minifterie niet blind genoe/zynzal - H-n is klaar, dat het belang van Frankrjk en dat der Gecoalifeerden van hun thans vorderen, om Engeland in eeneNegotia- tie inteflepen wam Er.geland kan fchavergoedinijen aan bieden. -^ Maar om dat de Koning van Pruisfen isge Dagen geworden Dm dat hy zyn Ryk verlaren moeten wy daarom fchrevergcedingen geven oai CJ E O 'T; Q n Q aj c t3 •- C o^ •a -ai .c o o Sï i" -T3 C O IS Q- ?i O ynen ftj o Cj - (Ti NAPELS den 5 T'o/y tin Mosca die ?ich sis o -^ c 0 2 S -Q w .- -^ O 5~.iL!; c c o Gj OJ «f C C. CJ w .J-0CjN._'O^ fpraak hoegenaamd op edelmoedige opofferingen van onze zyde, Zyne Aliantie met ons is zuiver toevallig geweest, en daar voorhebben wy aan hem hoegenaamd geene verpligtingè Men heeft zyn ISlanifest maar inte- zien, in plaats vat) daarin te ontdekketi dat er eene ee 't; meene zaak plaats fieeftzoo ziet men er eene foort 'T. J; van eerbied in doorftralen voor de Mogendheiddie hy .S 5 .y .c j. 5 u kwansvvys fchynt teverachteii. Hyzeide in zyn Ma cj o E S o -^ o nifest in geene betrekking met EigeUnd te (laan; "in c S _g''~ =J delyk zyne egoïtifcbe ftaatkunde vertoont er zich in, S S zonder de itiinrte v;-rbloêiöing. Zou het dus voor zoo--v; c '5 .tl CJ i; t- danig eenen Koning zyn dat Engeland opofferingen zou^ ."5 °- rooeten doen? Zouden wy de Kaap moeten afilaan om •- "g dien Vorst in zyne Hoafdftad terug te doen komen? De Ministers van Z, M. zullen dit vooral niet uit het 5..C S aj C O O o c c '2 o -^ C j: L I N. Eenen zoogenoemden Aügns- Kolonel uitaaf In dienst van den Koring Ferdinand, overtuigd zynde van van de Ko ningin Carolina en van de Marqiifin de Viil.'-Ttanfo het bevel ontvangen te hebben om den koning van Na-oog verliezen,'dat de Koning van Pruisfen in dezen «j pels te vermoorden, en deswegens inftructien van den j Oortog veel eer onZe giSsrociëerde dan onze geailiëer 1 de-geweest is, Toevallig tot de gemeene zaak toege- 0; treden zynde, zoo had hy nogtans niets gemeens met S u S X'y ons. dan de pogingen die by tot zyn eigen behoud in 't we-k verteld beeft. Wu Jen Keizer Alexander ijetref"!dnarhy niets ver.- oren heeft, en dat Keizer Napoleon niets van 't geen «3 .0 5 r- J .- CJ o -■' c tz Cl -^ o Abt Scaglioiti gekregen ie hebban, is den iflen dezer door eene Militaire (omraisfie veroordeeld geworden, om voor de Kerk van den nieuwen Jefusmeteen tood bemd aan en eene brandende fakkel in de regterhand, openbare fchuldbekentenis te doen, en van daar naarde groote Markt gebragt en aan een aldaar opgerigte paal gefpitst te word«n, en vervolgens moest zyn lyk ver- i hy bezit begeren kan zoo zal de Vrede ligt te maken /3 brand en de ssch verftroord worden. Dit Vonnis, dat «onform het oude crimineele We;boek iswerd gister aan hem ter uitvoer gebrrgt. ZWEDEN. STOKHOLM'den 6 yo/j (overFrankryk). Wan- jieer men na het afbreken der wtpenfchorfing en het we. ^er aanvangen der vyandelykneden onze tegenwoordige pofitie befchouwt als moetende, om zoo te fpreken al leen den Oorlog met Frsnkryk voeren, zoo vindt men zich genoodzaakt om met het gevoelen vanden Ridder t. deCorrea, doot hem in 't Jaar 1804, toen hy als Minister wegens Portugal aan ons Hof refideerde geuit, intettemmen. De Koningen in plaats van voor hun- ne onafhankelykheid tewüken, doot het behoud van den Vrede, zuilen in te^jendeel aoor het voeren Van Oorlog, de eerfte zyn die hunne Troonen aan het waggelen zullen brengen en aan hunne heerfchappyen den doodfteek geven." Dit gezegde, dat zich fints bevestigd heeft, was hetfluk waar mede men ziehinal- lediplomatifcheonderhandelin;en bezighield, en de Rid derde Correa werd hetfiachtoffer van zyn openhartigheid en vsn zyn ftaatkundig doorzigt bc.-' E -T3 F zyn. Men kan reeds voorzien, dat de eene voorwaar de van het Vredes-Traktaat met hem hier in beftian zullen, dat hy zal aftrekken ?oo tMs tiy gekomen is; dat hy zyne Armeër uit Polen en Turkyen zal terug roe pendat hy V ede met de Porie zal maken en dat ds zeven Eilanden onsf ha ;kelyk zullen worden.'' In de Kamer der Gemeenten is den 7 dezer fiefk ge- debatteerd over zeker Voorftelaldaar gedaan door Lord 5 Cochrane, om eene Commisfie te benoemen tot onder. -ë zoek welke alle de foorten zyn van Eraplooijen, Be- -ë dieningen. Posten, roet of zonder furctien die Emo-'", lumenten genieten uit de publieke Inkomflen, of uit 5 Rechten die hun flankomen in de onderfcheiJen_Burger m lyke, Kerkelyke ofAdmiralitcits Collegien, endiever»^ vuld worden door Parlements-Leden hunne Vrouwen hunne Kinderen, of hunne Rechthebbende, het zydat 5 o zy er werkelyi: genor van hebben of dat die üechts ver- CJ o a-5 O o 3 O c o t. o «s o tn S S -" OJ c/; -n valbaar zyn ten hunnen-voordeele. t«"5f"c[->->, g -1 erkend dat de Natie in het algemeen de Kamer der Ge S o S f'-^ S c J CJ ei u |ci 2-2 N E t fc; t Hevig is hier over getwist, en Zyn dewederzydfche^ a. befchuldigingen niet gefpaard; de beide partyen hebben O erkend dat de Natie in het algemeen de Kamer der Ge S meenten befchouwde als het omkooplykstCollegie, dat ï!5 nooit aanwezig was, en de Heer Calcraft oordeelde dstz ORG O T-B R ITtAf3NiEr«. LONDEN den U jfuty (over Prankryk). In de irue Britton wordt het volgende gemeld j „Schoon het Gouvernement tot heden toe geene berigten wegens de laatfle gebeurtehisfe/i ontvat^gen heeft, zoo bevestigen rogtansdepartik'ulierebrieven,' die men vsn alle kanten ontvangen heeft, de noodlottige tydingefi die reeds a!- omme bekend zyn, en hetfchyntbeflistdat wydeboop moeten laten varen offl den Oorlog op het vaste Land te zien voortduren. Alle onze Kruisfers, die van de I nuuii na de wederzydsch uitgebragie taal, maar moest aange- o tOOnd------J— :- -----j.u-j. ij_r -r rw, s d worden wie van de beide. Hof-of Tegenpariy ,g het meest bedorven was. Lord Cochrane verloor toch éenigertüace zyh Voor. o- g f!elwart de Ministers, die niet geheel en al een on-'~ J derzotk wilden fcbynen te ontgaan veranderden het in dier tj: voegen dat het gaan zou over alle Bedieningen, Penfioenen enz., onverfchlilig wie er ook genot van c c .- hsd, het zy in den Burgerfta»i, hetZee-ofOorlogswe =J -- ,-C J CJ Si S S c - J3 Cl co o a 3 ij o. -a H o 'b o O) CJ OJ tJO *1J zen, én dit giisg met eene meerderheid Ivga 101 ftcm- JJ men, door. FRAN PARYS den 22 Julj. K R Y K. S o. Van S»yerdun den t£ luly .?i 1 Ffanfche Kusten t'hui» kf-men, melden eenparig dat|^hryft men. dat men den 10 a!dasr een Reiziger heeft zy overal door het Volk en de Militairen openbare vreugdebedryven hebben zien vieren en volgens het getuigenis van het Volk van verfchei'ene Visfchers- fchuiten had zulks plaats wegens den gefloten Vrede, waar ven men in alle Havens Telegrapfcifche berigten ontvangen hnd. Evenwel zyn wy vpA oordeel, dat die tydingen te vonrbarig zyn. Onget\.fyfeId moeten er eenige preliminaire bepalingeneenii;e algemeene conventien tu.ifcheii de negotiêerende partyen hebben plaatsgehad-; doch daar de belangen te ingewikkeld en de punten waar over men moet overeenkomen te menig vuldig zyn, iwyfeleiï wy of een defuliif Vfedes-trsk- taat in zoo weinig tyd heeft kun^^:n gefloten worden. Wy ge'oovenflelliH, dat re Galüëerden en den Kiezer ierFranfchiin zicb aan he; Engelscb Gouvernementzu!- cO: ft» doortrekken, die het ftrikstincognito hield docbj.;,^ i men dacht dat het Z. M. de Koning van Hollnnd wss.Vr die zich naar de Baden van USfek bessf, H. M. de^ e -^ c Koningin vSn^Holland, was dea 11 in.sgely!;s door diesis c c Stad getrokken en had dezelfde route genomen. Men^|^ g zegt dat Hunne M^j^fipitea hetfchoone Ksjteel van Gu ?3tl -u danne betrekken zullen. q S -.,Ds Seizer deed girrei- d? fi'vttë'wf.fTrt-^de Leger corps. Voor het Pvegime'it lipte Inf r,ipfiep?!-ctr.fn zynde, T-erd bc;n deGr^nadier-K-pitein Ron;ui vcOr- i-5-= - - W o ca g c CJ re C O J3 .Ci a M ^J 5 S' t: CJ CJ- o ui 3 -- ^"A y t: N O t_j O w .- C c £3 O bn CJ o Ei S 'J S S C3 1' e- C IJ o <u 8€SïWr if. i: sirs V3B ii'iï kTV|f2fr>r-7jer! '5?a3i!;c

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1