Nó. 95. MIDDELBÜRGSCHE C O U R A N DEN 25 J U L IJ T. o-èiis1:5§II ZATURDAG 1807 «'s ëC^y. 1 .0 «3 s r^ w 'c T U R K V N. KONSTANTINOPEL den 10 7«»y. De tydiqg vaa Sultan Selims dood, door de geruchten ver- fpreiJ heeft zich niet bevestigd. Die gtnvezene Vorst .is nog altoos in het oud Serail, en wordt door zyn Op volger wel behandeld. Men heeft hier de bevestiging ontvangen van deover- «'inning ter Zee, door OBZe Vloot opde Rusfifchebe hanld, en ook tevens de tyding, dat de Engelfche Krygs- magt in Egypten door eene nieuwe n^etlage waar in zy vyfa zes-duizend manlverloren had, tot op het ge ring geial van duizend man verfmoltenverl.of-tot in- fcheping en aftogt uit Alexandrien verzochten verkre gen heeft. Dit berigt is als zeker en belangryk genoeg befchouwd, om, tegen de gewoonte by eenfoonvar, Legerberlgt, aan het Publiek dezer Hqofdftadbekeud ge maakt te wordea. HO NGARYE N. SEMLIN den 25 yuny. Zie hier eenige byzonder- heden omtrent de laatfte naarden kant van Widdin voor gevallen gebeurtenisfen „Den 2 dezer tasteden 15,000 Turken de Serviërs in hun Kamp aan; deze laatden, die flechts loyooo man fterk waren veriiedigden zich lang metgrootedapperheid,maar zich eindelykvan alle kan ten omringd ziende, bleef hen niets overig dan zich mid- den 'door de Turken heen eenen weg te banen. Zy flaag. den hierin, offchoon nietzonder vee! volk te verliezen. Czerni-Georgesdie zich in pfrfoon in het Ksmp be ■vond, reed, zoo dra hy rekende door de Turken been te zyn geheel alleen vooruit, om het gros zyner Le- germagt te gaan opzoeken. Dit hadhembyna het leven gekostwant eensklaps lag hy zich onder weg door 16 Turken befprongen die zich in eene hinderlaag ge legd hadden; en offchoon zich nu geheel alleen het Op perhoofd der Serviërs woedend verdedigde en met ei gen hand reeds twee Turken neêrgefabeid had, hy zou voor ;de overmagt hebben moeten bezwykenindien niet eenigen der zynen, die hem van naby gevolgd wa ren, ter zyner redditig toegefneld waren. Eenige 4-jgen later bad een nieuw gevegt plaats. Czemi-Geor- ges zich met het grootst gedeelte zyner macht opnieuw «aar Widdin voorwaarde hegeven hebbendetastte de Turken op zyne beurt met overmacht aan en lloegze, ra een gevegt, dat uiterst hardnekkig en bloedig was, zoodanig zelfsdat de Overwinnaars zelve meer dan 8000 man aan doeden en gekwetHen verlorenen onder deze laatften is Czerni-Georges zelve; hy heeft een ko gel in het linker>been gekregen, maar men is zoo ge lukkig gewecsr van er die uit te ligten, en eenige we leen zullen genoegzaam zyn om eene volkomen genezing te bewerken." P R U I S S E N. TILSIT den 7 Jii/j. De Koningin van "Pruisfen Vwam giïter tegen den middag alhier aan de Keizer Kapoleon ging ten half édn een bezoek by H. M. afleggen. De drie Mogendheden doen dageiyks avonds ten 6 uren hunne gewone wandeling, vervolgens hebben zy den 6 met de Koningin van Pruisfenden Groot-Her- -lOg Conftantyn, de'Prins Hendrik van Pruisfen, den Groot-Hertog van Berg, en den Konioglyke.i Prins van Beyerenby den Keizer Napoleon het middagmaal ge. houden. ie; D U I T S C H L A N D. ;BERLYN den i4.?«/y. WAPENSTILSTAND/»»- fehen Ilunnt Maje/leiten den Keiaeryan Frankryk deu Koning van Pruisfen. Z. M. de Keizer der Franfchen&c. &c. en Z. M. de "Koning van Pruisfen hebben, met oogmerk om eenen Wapenflilfland te fluiten benoemd en met volmachten voorzien, ter eenre den Prins van NeufchatelGene- - raal-Msjoren ter andere zyde, den' Maarfchalk Graaf van Kalkteuth; Welke omtrent de volgende bepalingen zyn overeen gekomen s Art. L Van dezen dag af aan zM een Wapenflilfrand tusfcheo de Ftanfche Armee en de Pruisfifche Armee plaats hebben. n. Het gedeelte der Pruisfifche Armeedat zich te Straalfond bevindt, zal in geen geval aan ergens eene foort van vyandelykheden deel nemen. 111. In de Vestingen Colberg, Graudentz en Pillau, Wyven de zaken ia den «oeKand waarin zy zich bevin- c) fi 0.2 13 O, O IB «O den. Noch da eene noch de andery party raag nieuwe S .S werken aanleggen noch verwerkingen noch krygsbe- g hoeften noch mondvoorraadnoch voeder voor de ■- S paarden, zullen in een dezer plaatfen gebragt worden, S^ IV. Het zelfde is bepaald omtrent de Seiefifche V-s- 3 j^ ei tingen, die zich nog iu handen der Pruisfifche Armee't" a^ 3 S Cl «.O'S 'O o C? »- C3 E c O o z ftt IJ ts 'i o. tu o o o/ ►o J3 a •5! 3 Ti -O bevinden, ^2t V. Het gedeelte der Prnififche Armee, *t welk zich in Zweedsch-Pommeren bevind, gelyk ook dat wat in -a 5 Silefien (laat, zal alle recruteering Haken, en zich rus -a' <u g E <u 3 cc J^ •O Oi s s o U; c: -^ -o Q «J V a ji O -' •S J tig in de Vestingen houden. VI, De uitwisfelingderbekragtigingen dezes Wapen ftilftands, zal zoo fpoedig mooalyk plaats hebben. Gedaan te Tilfit, den 25 Juny 1807, (get.) Maarfchalk ALEX. 3ERTH1ER.. Graaf VAN KALKREUTH, j. Goedgekeurd in ons Keizerlyk Völd-Leger van Tilfit ^«^^£"2^^-J den s6 Juny 1807. "g 5 d. S=-S (get.) NAPOLEON. ""loei Goedgekeurd en bekrsgtigdin ons Hoofdkwartier g 5 2 c - c te Picktuponneo, den 26 Juny 1807. '*Ï^.5S 5 g"^ g (get.) FREDERIK WILLEM, |S§^^2Ei ROSTOCK den 14 July. Ds vyandelykheden a^n 2 -g-^g g -S de Zweedsch-Pommerfcbe grenzen zyn begonnen. Gis-j E o; .i: S S ter, op den dsg, waarop de Wapenftilftand een eind -g1^25 nam, beeft men eene zware kanonnade van den kant der H '5 S -o O Peene gehoord en federt verneemt men dat de Fran Oog^^S'^C^ fcben deii pas by Dammgartea met geweld overmeesterd S c 't ei -- GROOT-BRITTANNIEN. '~^-°'~^^^^ Pi CS C3 c J3 -2 oer-' cc X. o» o O* CA I S i^ "O .0 LONDEN den i^Julj. Sedert de jongfle tydingen ----- van het Vaste Land, ismen niet alleen in ongerustheid over den uitflag der afgezeilde Expeditie, maar zelfs. over hare gemeenfchap met de Oost-Zeewelke men vreest, dat Denemarken opden aandrag van Frankryk, of afgefneden heeft, of binnen kort affny den zal. Voor-— leden Zaturdag.wftd er in Lloyds KofFyhuis een Brief gelezen, gédagieekend Tonningen den 5 July, en van dezen inhoud: „Wyzyn hier in alarm; de Conful heeft order gegeven, dat alle de Britfche Schepen moeten vertrekkefi, en zich begeven onder de befcherming^ der Oorlogfchepen te Wolleweik. Heden loopt hier het gerucht, dat de Expeditie inde Sond geflopt is." ra C3 "-^ GJ "t3 ■- JD «J C ■a - o .-, eo cn flJ gv..uav uc liApcumc inaeaono geitoptis. jj g .2 0. Zoo dra deze tyding by ons Gouvernement bekend "Sg^'". £jc„Oc«'« was geworden, is er door de Telegraphe order gezon-^ <s| .s|<^c5l3 den aan bet Eskaderhetwelk onder het hevel «an -S S - <S 'S "S (U 'S 00 Er den aan het Eskader, hetwelk onder het bevel van'S Sir Samuel Hood te Powsmouth ligt, om naar Duinste-o zeilenalwaar het nog eeuige verfterJting zal ontvsn- S i gen om naar de Sond onder zeil te gaan en de eer van R a 2 de Britfche Vbg te handhaven tegen deze nieuwe be- ?*"■--" lediging. Sedert het bovengemelde heeft men hier depêches ont '5 .2f c= 01 S o vangenvan onzen Minister te Koppenhagen, welken -O ■5 ei 5 4J tn H3 dooreen Paketboot te Harwich waren aangebragt; zyn-"5 «S^sög-'gtd de dezelveden 6 dezer in allen haast van Tonnineen i?.o2? -.-^Sb^ •o ca o 60 )i gezeild, en te gelyk van daar medebrengende den volgen- m-^ Z den Biief: 5,-° O <r„.....j._ .V :s 2 Tonningen den 6 July, X> o> o TJ N B C W t- H H O ''S O s „Ik heb maar alleen tyd om te kunnen fchryven, dat .5 S S" j; de Denen de Sond gefloten hebben voor de Britfche !g "Z Expeditie. Een gedeelte van de Transportfchepen S-^ c-*-"--,,/ liggen te Helfenbourg, en het ander binnen de Sond <S t n-S« teRabo. De Denen zyn er onophoudelykbezigmetoo'o m-ö S SJ -'t c - het uitrusten van hunne Vloot. Verfcheiden SchepeR 5^ •c^c--"1'^ë's zyn er in deze week opgetuigden, zoo ik hoor, 3= 5^ "^--"^ <u ^.?'S'g, zullen zy vyfiien Schepen van Linie gereed hebben -; 1,^ I-S -ë o voor het einde van deze maand." «^"js-^^xicua^ig Men wildat ons Gouvernement nog nadere berigten cO|oSS.|2S^|b van Tonningen ontvangen heeft, behelzende, dat delgl^? J^-" SLg g Franfchen aan het Hof van Denemarken hadden doen we- Sï^-| ten, dat, indien het de Britfche Expeditie de Sond liet £5 - --^ --^ - pasfeeren zy zulks voor eene Oorlogsverklaring zouden -^ O houden. S;2=^° Ondertusfchen is Sir John Duckworth naar Yarmouth J S - 2-^ 1 'S S S vertrokken, om met de vyf Schepen v<.n Linie, die aldaar 5 «"2 Ss.: 1 I Z'5 gereed liggen, zich te voegen by de zes anderen on- e d t^ 3" -Sf-^ '3 - derbevel van Sir Samuel Hood, welke Eskaders naar de Q I S 2 Ooszee beftemdzyn, S r^-^ a-g-5 "5 ra U H - - - .r- - .- V *- Q C2- S -o a - S o Men heeft reden om tegelooven. dstons Gouverne-?.'^'^^" o' ment tyding heeft van de volkomene verwerping van het "ji-■" ontworpen Traktaat tusfehen dit Land en Amerika. De voornaamfteredenonderflelt men re wezen, omdnmea* het onderzoeken vandeAmerlkaanfche Schepen niet wil toeflaan,- doch, indien men flaat kan maksn opbyzonde- reonderrigringïn, zon ons Ccsvern^ai-nt d-irvn w' o C -o -o 3

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1