I middelbupJgschs pr%^orr::-.eX'j>r^^7-r^^''-"- I QiPh DONDEköAG J807I COURANT.; DEN 23 J ULIJ. t .rr d" n ^r-"''^^" --Vor^ïtSe e Ten Plaatfen, doch de Reiziger ontviaard g.'eo geheiligd tee ken dat hem kenbaar maakt dat hier iets Lnfche 'k/ u t - n ets maakt zyn medelyden gaande, en zoo by'geval e' een of ander, die by het begraven van die eerlfp T f neelfpeler, der Hoofdd.d tegenwoordig was heJmet den vinger aanduidt de aarde die hun flof "dek zoo moe.h ;ch zelvenaf.ra«en: waarom heïS':; ^e" gfaf, dat zich voor het o .g opdoet; hid'en L -td a,,.,,„^,, wefn,/g.me'er!;c;rd t'mt met weet, waar men vooraun zyne verzucniir^'n men over de nietigheid en den dood doe. ""o "n n,n opzenden? Zouden zy dan ten eraveVvn T zonder een betete hojp uiet zi'ch e'vtS hoop, dat laa.ne goeo, dat ons bvhet I .^r fte onheil oyerblyft, e„ die Tv den J;. l'"'■''°'*'- hond dan wanneer hy opi oud tot he, .n't T' ''P' fchen,ebehooren?.dehoop -ïelte^'o '''"•"^"- «er, is beminnelyk In Kinov'- l' -T V"""^" ^''^"^V- DENEMARKEN. r ZfZ ^Z"^"^' """-' ëy h,t tooneel ya^^ y^^ de ysfe.jkheder, des O»,logs worden N. De Predikant I neett d.t ichrift aan de yebeele Buurifchap laten zien ra 5 o Sa *i-S kea voor zyn hart zoude zyn. len' Z17 'r -"^ lan s'reT/n! ■en fterke det-chementen Kavallerie uit. Men bra« foo offl;;,uc dea oarsïh der Araée als bare fl«S i2V\ 'h'""'^^/ --ciighei 'b/kLd'br ^2 -2 5 o 5 o a - .-^ "5 o 5 -^^ I T A L I E N, - TVJAPELS den 25 ?«Ky. De bend-j Muitelingen l.\ die 7ich in de?oU:ile de Bsfilica.-i.t hetGraaf- fchap van MoüPj e;i in het Gt-west vau Avellino geor- ganife-!rd hadden om de zamenzwering van Napeis en de expeditie van den Prins van Hesfen-Pbiiips;hal byte- Aaaa, zyn geno-azaam geheel en al vercieti;id. Slechts nog maar itHni/e da^en en er zal niets meer overi^zyn. Verfi-'hoi'enl' Colonnes die mobiel ^einaakt zynkruis- fen dcor het knd en hebben die Muiters verflajjen en uiteer gedreven De Abrusfyiien de Colabriers enal Je de andere Provimija van he: Ryk, geaiecon de voi- maakfte rüst, KOPPEN HAGEN den 4 Ju/y (over Frankryk.) Volgens eenen eigenhfndi^en brtt-f door den Kapitein Grsdner, di.' ïer. Koopvaafdyfcbip voert, en die zich te V.o::::V--<eo bevond, hadden deEntjelfche:! op den 13 Maait II. e;neexpeditie doea vertrekken, oiu Bue nos Ayros te doen attskkeren. £3 t.0 £3 H 2 J3 'OH a Z S e Cr? xt „Prms! zooilcu een leugen vertelde, zou ilc er over v moeten bloz^jn van fchaamte en het zou u niets hel- pen; ze.de iK u de waarheid, dan zou ik te«en eer en Pngt handelen en dat zoudtgy niet vorderen." Het is jaffliner dac men d.o nuam van dUn bravca Franschasn o f" met weet. 2 .3i -■' De volgende Anekdote verdient der vergetelheid ont--^ "S rukt te worden Z. M. Napoleon heeftnu onlangs. S den nacht doorgebragc by een Proceliant.ch Predikant -= 5 §- 3 ur«i van Eybu; by werkte in het Siudeer^v^rcrek van "So oen Leerasr, die dsszeifs Dagboek op een tafel badla-è - a ten liggen; des anderendaags, „a bet vertrek vaa den's 5 J' Keizer, vond by zyn Boek open liggende en in he.zel O ve deze woorden gefchreven C.«<>..-/^* yerbt^fdes l^re- «i 2 O h .5^ 'c ei to '.1 c: ei S o t ,_j^ -^ '-^ verklarende dat du voor altoos ha aansenaamilesaDdên'5 -3. D U 1 TSCHLAND. HAMISURG den 8 ^uh (over Frankryk.) Hether- ficl van ('en Hertog vsn Mecklenburg in het bezit zyner Staten hec voortduuren vsn den Wapenllilftand en voor- «1 de miozame omgpng die er tusfchen de beide Keizers plaats heeft laten geentw^.fel mee; over of de V^-ede zal weldra gefloten zyn. Men fchynt ene Beriyn zoo zeer van o^erruigd te zyn, dat de publieke fondfen niet alleen gt^te.en zyn, maar de bons ep deSchatkist(laan gclvk. V/r.t ons aangaat, wy verlangen naar de Vrede ter Zee en men heeft reden om te geloven dat Engeland geene hars meer ziende on de Mogendheden van het VESte Land langer de wapenen te doen voeren eindigen zal met toetetreden tot de; biUyke voorwiardeu die de Keizer der Ftanfchen vsnihet Britsen Gouvernement Jüthet welzyn van geheel Europa vorderen zal. Óndcrtusfchen vreest men de vyandelykheden in Pom- meren voor een korten tyd hernieuwd te zuilen zien. De Troeper der Geallieerden die zich in het Noorden bevinden, zyn meer dan genoeg om Zweden io be- dwang te houden, en den Engelschman over zyneiaat- ne poging tegen het vsste Land berouw te doen heb. ben. De Pruisfifche Troepen die zich met de Zweden vereenigd hadden, gaan hen nuVrlaten en daar de Koning van Zweden, op het oogenblik dathydenWa. penftilftand heeft opgezegd, nog geen berigt had van de vnendelyke zamenkomst der beide Keizer, waar van men op den 2 July te Stettin eerst berigt ontvan- gen beeft, is het wel mogelyk dat hyfints vrsetszamer ievoêleas heeft asageaomcn. w<:u*<-mer •T3 O» C O O 5 üen 15 -Juf}. De Groot-Hertog Conflantyn gaat zich naar Parys begeven. De Rusfifche Keizer is voor- z S neoiensindenaanftaanden Winter die Stad met een be-<- n- zoek te vereeren. D,e reis. zal even als die van Pe i S ter den Grooten debefchaving van Rusland eene Eeuw-$ t 5 vooruitzet.en. A'exander zai er nietzoo als zyn Voor S Ij zaar.een minderjarigen Koning en een zwak BeüuurZ^^ i vinden; hy zal er een magtig Vorst ontmoeten. die2-S~^ door de Groote Natie, wiens roem hy vestigde en daar hy het geluk van uitmaakt, wordt aangebeden De - Franfchen zullen den Rusfifchen Keizer, op eene wsze^^*"^ nem wa.nrdig ontvangen, hy zal eer.e Natie z^ea die een genoegen fchept om zyne groote hoedanigheden hulde te doen en in hem den Bondgenoot vaa Napoleon te eeren. fv/icuu Ingevolge een Keizerlyk Decreet van den 1 Tulvmoet het Wetgevend Ligchaam zyne Zittingen voir di "aar "-^— op den ló Augustus aanftaande, opeaen. •r. a fc-, c N c3 o -o S 2: -^ i^ to S 5 .5 -o CS ï^-- '-• Q is* H 5 iï 'S 03 JS W -§ o C ,- tj J! 5 c=^ T 'i W S t^ '.n E -=--5 o i Z 2 Q •J '- .i toj 5 -4> C -^ -ï ,F O FR A N K R Y K. Va^rttf/v^l'-Tet ^:"- Amerikaansch I.ITa Tetuan komende, kwam 11. Maandag op onze R.ê ten anker. Een Matokkaansch Ambasffdeur 1 Kden" di^h '4 Uosibaare Pa.rden, die hy van wegen zyn Meester aan Z.M den^ Keizer der Frat^fchen ten gefchenk moet atbi!: Deze Minister moet met zyn gevolgqnarantainehou |den alvorens zich op reis te kunnen begeven om zynen Uast te volvoeren. *}^iicn %en moe^l M d l'' '"P^""^ ^eruch. SC ri^" t ""-erwyld „aar Parysver Z M aa Wverfcheidene plarden ivan l\l. aan. Wy weten met of die Vorst voorne- nens u zyne res over Maintz te nemen; het vetlanget Jjan ja. zynde de begeerte om hem te zien. alge- PARYS den 14 j,i^ ,eest in een Memorie door den Prhis Eugenius van Wurienberg, die Tn!l «aand Oftober 11. de Prui.fifche Refervl tmée com fie naden Slag van Jena, zekere berigten denvecens t\Z7^ Eclaireuts vaa In de Gate/te de France, vindt men een brief Ar^r., een Priester, die in den omtrek van P rys woon, een vermaard Tooneelfpeler van Pary; wegTn^ee; h? graafplaats door den laatstgemelden' Co^ e .rien-' den, op een ftuk lands, hem coebehorende!';^ „Mynheer! .k heb gezien d.t gy i„ „et ViJrf ftuK Lands bezit en dat het zelve door u beliemd U nm tot eene Begraafplaats te dienen voor hen d meVr ter de loopbaan hebben afgelopen waar in roe.ryk vertoont. Als me'n S i.Xv'e" bTyfL^^t: befchouwt. alwaar alles wat eeni^e roem bezit 'e genietingen des levens, alwaar het (tof van den bioemd ften Kunftenaar naauwlyks meer doet den--!n =,n welbedeedde doch thans nutteloozr^oSg;" "JaaX! ydel geklank der toejuichingen nietmeer gehoorlwo ri als men dezepiaa.s waar eene doodelykeftilteen herftof woonen, door de Kinderen van het vernuft V l die hier beneden de Grooten, de Koning" 'enl'Go" den verbeelden, bewoond ziet, kan men'ichnie wS- houden om door een mo.ijelyk en heilig gevoel t^zvu angedaan en te gevoelen da. een fchoon talent en de msterryk^en roem zeer weinig beduiden vo r den ge aen d^ie er het gevolg en het einde van befchouwt »uy hebt aan den kant van een weg, op eenenlaats d. nauwelyks tegen de aanvallen van de flegtl j veilig 'S, onder de fchaduw van een üemcenpn h den, en ecrbiedwar.rdij b :^c;S;ds - den «enseh in en Uitwendig zv r l ^'--^?.i.'U.{;;y diyi\fi:',^ 5 5 O 00 S 2 •«3 8 <5 -O o o o J3 C 2 u o O 3 cc w5 SS o; 0/ c t. - bo a 3 -^ -S - 3 .E^ Si"- b^ ei UZ QJ i: X, IJ -= tó tv' i: co o c ex 2 - B 3 3 3 3 o» C o X fa 5 o, -1 3 U --> T5 c !:5 o i; 00 Ta 3 •at c^ I—.r=-i—1 -_

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1