EXTRAORDINAIRE MIDDELBURGSCHE COURANT, No. 93 JVXlDDELBURG den 21 "Jifly, Hedenavond iaat ontvingen vvy eenc Koninklyke Na-Courant vanden 18 July, inhoudende de navolgende allcrgewigtigfte officiëele tyding, vanden zoolang gewenschte VREDE, DEN HAAG den 18 July. Heden arriveerde eene Estafette uit Berlyn de hoogstaangelegene en ongemeen heugchelyke ty ding medebrengende, daÉ de VREDE, tusfchen den Keizer der Franfchen en die van Rusland, op den 8 July, te Tilfit, is ge floten en geteekend door den Prins van BeneventMinister van Buitenlandfche Zaken van Frankryken door de Prinfen Ktira- kin en Labanow de Rostrow, voor den Keizer van Rusland; zyn- de ieder voorzien met Volmagt van hunne relpective Souverei- nen. De Ratificatien zyn uitgewisfeld op den p July. De Vrede met Pnüsfen moest op den 9 July geteekend worden. Deze gewigtigc tyding, by den Minister van Buitenlandfche Za ken, langs twee verfchillende en elkander bevestigende wegen, aangebragt, is dadelyk, namens alle de Ministers des Konings, aan Zyne Majefteit toegezonden; terwyl dezelve aan de Ingeze tenen dezerRefidentie,door het uitftcken van Vlauffen en het los- branden van het Gefchut, op morgen, reeds vroege zal v/or den bekend gemaakt. WOENSDAG DEN 22 J U N IJ. Te Middelburg, gedfukt by de Wed. W. en J. ABRAaAIJS, i;c-kv?r":copaci>.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1