SUI^ n il No. 92. MIDDELBÜRGSCHE 1807 C O U RAN T. '^■^PW'^^P^PIIS^ DING S^Ö A G u la i' 3 's o S z o If 5 5s3 p- s 3 hr.-. K Y E «j^u. -■■'.) c .- (U -^ r- 'W QJ it !i:: S ei fccO ■e t- c z o. o o. •o lij C N 13 13 ."J p T3 c: o 5j 'E T WIDDIN een 10 Juny. N^r men verneemt, zyn vier der voorMamfte Opperhoofden tot het ge- vols van den Grooc-Vizier behoorende, opgeëischt en „aar Konüantinopel gez..ndenom aldaar de doodftraf RaVu-ÈfFe'ndibelast me: de Contributien van Servië en zich te Sophia bevindende, heef:, zegt men, het- «elfde lot ondergaan. VAN ÜE ÏÜRKSCHE GRENZEN den 17 J"»?- Het'geen men verwacht had, is gebeurd: de Servers jyn aan de Drina geüagen. De Pacha van Bosn.e m het begin dezer maand een Leger-corps van 12000 man Infanterie, onder Ismaïl Pacha, en van 4000 man Ka- ■vallerie, onde Ali Pacha de Dr na hebbende doen over- treltken heeft de Serviërs, die over die Rivier gereti reerd warenen zich aan hunnen oever verfchanst had den in hun Legercamp aangetast en overweldigd, by ■wellïe gelegenheid meer dan 8000 man van deze laaiden krys'gevangen gemaakt zyn, en al hua gefchut en'am- muniiie door de Ottomannen veroverd is. De Pacha had den Generaal Marroont gefchut en kanonniers doen vra'ïen; doch na denederlaagder Serviërs kanon en ver- derê benoorfigdheden in overvloed vindende, zond hy cenen Tartaar af. om den Franl'chen Generaal voor het gefchut te bedanken, het geen hy nu niet meer noodig }iad. De Franfche Kanonniers echter zyn te Trawnich aangekomen alwaar zy wel onthaald en goed gehuis- ■vest zyn. De Ottomannifche Troepen hebben hunnen marsen in het hart van Servië voortgezet. D A L M A T 1 E N. ZARA den ló'jfur.y. Uit Turkyen verneemt men dn: de jongfte omwenteling aldaar voornamelyk het werk der Geestelykheid geweest is; dat ds Janiifaren alleen tot werktuig gediend hebben, en de gehate Naznm-Ge- <Jid tot het miridel omhen opteruyen. Het lot van den oiigeiukkigen Selim fcfeeen nogonbeflist, often minften Boe onbekend. D L I T S C H L A N D. WEENEN ien^Julj. In deze Hoofdftad loopthet jerugt. dot het Hofvan Petersburg aan het onzeeen Korps Hulptroepen van 80,000 manbeftemd om tegen de Turken te ftryden heeft gevraagd maar dat ons Kabi net op nieuw zyn befluit, om eene flipte onzydigheid ja acht te nemenheeft doen blykente dien einde lïcbben verfcheiden Regimenten zich in beweging ge- iield. Een Korps Troepen begeeft zich nsar de gren zen van Galicie, ten einde het kordon van onzydigheid xe verfterken. Er begeven zich ook Troepen naar The- lefienftadt, tot verfteikisg van het Kotdon op de gren zen van Silefien. BERLYN den lï ?ttly. Heden heeft men hier een Tjericht uit Tiifitvan den 4dezer, 't welk van dezen jnhoud is: „Z, iW. de Koningvan Pruisfen heeft heden aan Z. M. den Keizer, Napoleon voorgemeld, den Prins Hendrik van Pruisfen. Hare IVlfjefteit de Ko ninginvan Pruisfen bevindt zich twee oren vanhier; wy weten echter niet, of wy haar te Tiifit zien zul- Het tot hiertoe beftsan hebbend verbod wegens den liltvocr van Wol, is door de Franfche adrainiftratie thans opgeheven, en tevens bepaald, dat by den uitvoer van dat artikel, voortaan ao pCt. van de waarde betaald zal inoeten worden. In verfcheidene publieke papieren leest men de vol gende geruchten „Een wegenszynedelkarakterbemin- jjenswasrdig Prins, van wien men voor weinige weken Jn een der Bulletins lasdat hy krygs-kundigheden aan ^eti dag lag, die tuin ar.dert ge^¥oenlyk eerst door lan ge ondervinding verkreegzal het Pruisfifche Polen en een gedeelte des Rusfifchen bekomen, en zich met de l'iinfes Louife van Oostenryk, oudfte Dochtervan Kei zer Frans, geboren den 10 December des Jasrs 1791 ,in liet Huwelyk begeven.In Weenen zegt men nu opent- lyk wat men reeds voor twee maanden daar en elders •vermoedde en wenschte, dat, namelyk, eene eenige Kctiinfs Dochter, in 1782 geboren en evengelykJiaar verheven Vader van deszelfs Onderdanen geëerd en be mind nu eenen Gemaal en met denzelven eenen groe ten Throon bekomen zal." VAN DE NEDER-El.VE den 10 July. Uit Stettin •svotQt van den 7 July gemeld, dat aldaar door een Adju- der.t uit het groote Hoofdkwartier te Tiifit de tyding wss sahgebragt, dat het zeer v/aarfchynlyk \VasdatdeVte de den 3 zou gefloten worden. Brieven uithetRusfifehs Hoofdkwartier Remmen hier- mede, ovceen en men voegt er by, dat er van wege ^e onèerfcliéiden Mögenhedengemienfchappelyke voor- ilapen naar Engeland zouden gezonden wo-den. ^Z -S o 5 HAMSURGden 10 July. Het gerucht zich verfpreid i ,"-S hebbende, dat Keizer Napoleon het Deensch Gouverne- S >- ment aanfpoorde, om tegen Engeland party ie kiezen en 5-^ o" dat niisfchien Franfche Troepen het Holfteinfche zouden o c j;-g S binnenrukken heef: zulks den Engelfchen Conful te -5 -^-g js: Altona eenen zoodanigen fchtik ingeboezemd, dcthy-~ v'~,H op ftasnden voet aan alle de Schepen zyner Natie, die É^'g -S te Tonningen lagenbevel gezonden heeft, om te ver cj g jj 5-^ trekken en naar Wollerwick te verzeilen, ten einde in Q.t_ r, g ftsst tezyn, om, op het eerde fein de volle Zee te kun-5 nen kiezen. Deze ydele fchrik van den Engelfchen Con- -" 'S S fa! heeftallen verlustigd, dieergetuige van waren j maar^ |j tw zy veroorzaakt den Efeelfchcn Scheeps-Kapiteinen en g -g Faktoren zeer veel fcbaden. A G R O O T-B R 1 T T A N N I E N. LONDEN den 9 July. Schoon men hier nog gee- - ne oiEciëele tyding, beirekkelyk de nederlaag der Rus fen en het fluiten van een WapenrtüSand ontvangen heeft, wordt er echter niet aan gerwyfeid. Gister liep o het gerucht, dat onze expeditie teruggeroepen washet- S 2 t; welk zeer wasrfchynlyk is, dewyl men alle reden heeft 't '- om te denken dat er eerlang Vrede op het vaste Land o - zal gemaakt worden. De Koning van Zweden zal rao^ gelyk in het Traktaat met Rusland begrepen worden ,e» i^ Z 2 men kan niet onderftellen dat de Franfchen zich aan ex l ra U 0-1 o nj -O' .2 U -^3 o. c ex, E o o. S p O o a S E ;>,-a - 2 de vyandlykheden van Zweden veel zullen, laten gelegen j; t< 3 liggen terwyl het voor ons Land niet mogelyk isom j;::- g Pommeren of Straalfoud te verdedigen. m c Het derde gedeelte der Espeditie, beflaande geheel z 'Z uit BritfcneTroepen heeft bevel gekregen om zich tot de infcheping gereed te houden het zal echter niet ver trekken zonder nader order. Gister was er, uithoofde van hjt gebeurde op het Vaste Land, maar eene geringe daling in onzeFondfen; wMnt men denkt, jdat er eerlang ook met ons Vrede zal gemnakt worden indien niet te gelyk met Rusland ten minften oriier deszelfs bemiddeling, althans, datergee- ne fubüdien voor het vaste Land meer zullefi nodig we zen. Den 6 dezer is er by de Kamer der Geiieentens iets voorgevallen, hetwelk by het Publiek veel opziens baar de, en de Oppofiiie-party veel ftof tot opfpraak gaf. De Heer Whitbread, namelyk, opgedaan ïynde om ee ne IMotie te doen, weiddein zyne vooraffpraak ter in-j leiding breed Uit over de heerfchende verdeeldheden in de Vergadering, en den diep gezonken ftait van ons''^" ^'~-^ Ryk; waar op de Heer Browne hem in de reden viel, de S o E Q orde inriep, en op grond van eene Wet, die wel be-^ sT c (taat, maar in weinige gerallen te psskomf, vorderde, o t5 dat de Vreemdelingen, dat is al de toehoorders van f^e rj galleryen terftond zouden geweerd worden. In weerwil c jf,- van den tegenftand der Oppofitie werd aan dezen eisch g g .5 voldaan: war.r na de Heer Whitbread gelegenheid ver-ïl 'S h kreeg, omzyfle iVlotie intebrengén hier op riederko- c 2 2 mende: „dat de Kamer zich zou formeerén in een Com-^S c 5 mitté van de beide Kamers, om den toeftandder Natie 2 Sj in ovef'.fsging te nemen. Welke Motie thet 322 te- 5 g gen 1 36 en dus met eerie meerderheid van i8ó Hemmen verworpen is, zonder dat het Publiek gelegenheid ge o 5 o hr 1.. ei T o NJ c Cu e! H td O SZ 3 c: üo. C- fl> e» C^ P-» w n, o «3 CL *- o - o 'S 5 g -^ t= x: S »i (d T3 o had heeftom van de Debattendie hier over hebben -^ plaats gehad, getuige tè zyn. O g 2 Over deze handelwyze laateen Dagblad der Oppofitie - ie (^ii M§rning Chror.icte') zich dus uit: Hetregt vanie--^ g Q J •5' der Lid om de bewuste wet interoepenkan in geen 'S 'S S twy fel getrokken worden: maar het publiek zal de voor-- •'c'^ thans zon S -- O -o N O B co ca Q- 1= li a li -^ 5 t; S t> O c- 3 W B Q o o ai Vi a a "O o O) NI r QJ n oc C V .«■"33 e <u O* - V zig-igheid eet Ministers in eene zaak die thans zon jj ongewoon is, in de tegenwoordige omftandigheden be oordeeln o g üi e Ook kan het niet anders of hunne beweeg- redenen tot zulk eeoen maatregel zullen tot vry watbe S <jiw tl S denkineen aarileiding ee>'-en. Naar de manier van debat- 2 S 'S teeren welke 'leLeSr^n van de Kamers tot hiertoe hebben <u c o. aflngeno'ntn xva» hetpubiiek ten uiterften begeerig.osi >-. k 5 zyne Vertegen..v-3ord''g,»rs in het Parlement verzameld, Q c S, te hooren raadolegen ever den toel^and des Lands, ten .5 S ^^"0 einde vastti fteller»-.vst maatregelen voor onzen tegen- o S .i 5 woordigen toeftand gefchikt 7.yn en welken koers men 's -t S - - :>-..— e!r o *L> tl o •- o. Ni .5 o 1 B 'S o. o o O H- d o -= -^ H .B 2 behoorde te volgen. Men heeft goedgevonden een m fiuyer over deie belangryke raadpleging te werpen. Het t^ ,r voik van dit Land is ni?t ge\?oon aan een Gouvernement, Sm S dat de publieke ".aken geheimzinnig behandeld; het is Ji, »- niet gewoon zyne iWinisters te zien beven voor open- "l 'T! S lyke rasdplegip^er. Maar inderdaad heeft men ook S nooit zulk een Ministerie gezien, als het te-enwoor-^,,'J«»i dige." Op voorftel van den Secretcr's van Oorlog beef: de j Kamer der Gemeentens, in Committétopjreftaan, 130,000 lasn voor de Zeedienst, daaronder b grepen 3i,of3c c v. e cj c t^ «-^ •00 CJ o r.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1