^GJïQ No. 91 i MIDDELBURGSCHE COURANT. DEN 18 J U L IJ. Is-.SS Ic ZATURDAG u "5 -ëH -5 ;5 t; c r^ S 7 y 1 f^ o n s è-è g -^ tu s ui-S K Y E VAN DE GRENZEN den 16 'Jur,^. De Groo- te Oiiomanifche Armee vervolg: hsre voordeeien. Zy is verdeeld in drie hoofd-corpfenelk van 40,000 man. Dat, het geen den regtdtvleiigel uitmaakten o- ver hetwellc IMustspha Bayraktsr het bevel op zich ge noroen heeft, is te Bucharest binnen gerukt. De mis leide Griekfche Inwoners van Wallachyenvrezende voorde wraak der Ports wegens hunne ongetrouwheid en voor de onheilen aan 'den Oorlog- onïtïcheidelyk vlucnttenin menigte, over de Oü«teürykfche Grenzen naar het naburig Zevenbergen. POLEN. WARSCHAU den 27 Jur,-;. Het Hoofdkwartier des Maarfchalkï Masfena was, den 25 dezer ,7 mylen boven Ostrolenka, en hetzelve zou morgen naar Bialystock verlegd worden. By bunnsa terugtogt van de oe- vers van den Boughebhen de Rusfen een Havér-Ma- gazyn in brand geftoken welke zy te Brocki hadden en waarin zich byna 10,000 fchepels Haver bevonden. Men heeft hier berigi, dat de Prinfesfen van Oranje en van Salmdie zich tot dus ver by de Koningin van Pruisfen bevonden hebben door Koh in Gallicien zyn gepnsfeerd zich naar Weenen begevende. Omtrent de belegering der Forteres Graudentz, die ven alle de Pruisfifchen Vestingen haren wederftandhet Isngst fchynt te zullen rekken, verneemt men bet na volgende „Den 5 dezer werden deloopgraven geopend. Den 15 maakten de Pruisfen een hevig vuur uit devesting, deden eenen uitval, en overvielen een klein Corps Bur gers en Poolfche Troepen, die aan eene Paralel werk ten en den tyd niet hadden, om hunne fnaphanen wel ken zy op den rug hadden hangen tegrypen, maar zich met fpadea en bylen verdedigden; na dstmen hulp be- koiaeu hadwerden de Pruisfen met verlies in de Ves. ting terug gejaagd. Den volgenden morgenten één uur, hernieuw den zy den aanval met meer nadruk. Achi-honderd man deden eenen uitval tegen de werken, die door het Regiment van Z. K. K. H. den Groot-Hertog van Berg verdedigd worden. De Wscht en Arbeiders, die veel minder in getal waren dan de Vyand werden in den beginne terug gedrevenen de Vyand maakte zich mees ter van de Schans No. i. die ternaauwer noodbegon- ten en nog niet van gefchu: voorzien wasdoch de Kolonel Gerther verzamelde de overige vier Corapagnien, took met gevelde Baijonetten op den Vyand aan en in -minder dan een kwartier uurs had hy dien overhoop gewor pen en verdreven. „Het.Regiment heeft flechts 5 man aan dooden, 8 asn gekwetften, en 4 4 6 gevangenen verloren. 'sVy- ands verlies is veel aanzienlyker geweest, om dat de jonge Bergfche Soldaten zicb met veel behendigheid van hunne baijonetten bediend hebhen een Vyaudelyks Ka pitein en 24 Soldaten werdeji gevangen gemaakt. De Franfche Generaals hebben het Regiirenc, wegens des- zelfs gedrag, naar wasrde geprezen." P R U I S S E N. EXTRACT uit eenen irief uitTILSITvan den 29 Juni II. .„Eergister liet Keizer Napoleon zyne Garde te voet 'in tegenwoordigheid van Keizer Alexande* afvuren i waar ra de beide Monarchen te zomen aten. „Toen gister de Koning van Pruisfen, verzeld van den Maarfchalk Besfièresden Groot-Maarfchalk van het Paleis, den Groot-Stairaeester, verfcheidene Staf Officieren en een detachement Ruitery tot Keizer Na poleon kwam, had hy flechts een zeer eenvoudigUni form aan. Des namiddagsten 4 uren legde Keizer Napoleon een tegenbezoek by den Koningvan Pruisfen af, nodigde hem om te Paard te (lygen en haalde met -liem den Keizer van Rusland en den Grootvorst Con- Ihntin af; waarna dit hoge Gezelfchap gezamentlyk de revue van het Corps des Maatfchalks Da voust ging bywo- üeti. Het hoge Gezelfchap at vervolgens in het Paleis tan Keizer Napoleon, waar des avonds Iaat Keizer A- lexander, verzeld van den Grootvorst Conftantin, nog 'enigen tyd met Keizer Napoieon in conferentie was. „Gister heeft Keizer Napoleon ook den Generaal ennigfen ontvangen; en de Prins van Kurakin, die enoemd is om met den Prins van Benevent deVredes- ndeihandelingen te bedry venis hier gister bok aange- oroen." TILSIT den i ^uly. De Koning van Pruisfen heeft federtden a3 ]nny nu ock zyn v^istverblyf in deze Stad enomea, en een Bataillon zyner Garde tot Lyfwagt lich. Met eiken dag neemt de goede Vïraandhouding -E-o. 50 e j -j s lu^rchen de?, hier nu woonende Souveralnen toe; zy n hebben gedurig zamenkomfteH en zyn dan di,kwerk een s' tyd lang zonder geiui^en in gefprek. S S Van wegenden Koning van Pruisfen !s het de Generaal'S Kalkreuth die met de bedryven derVredes-onderhande- lin?en belast is. s Gister zyn de Rusfifche en Praisfifche Gsrdes. diel alhier liggen, door de Keizerlyke Franfche Gardes opv een Corps-ma^l onthaald geworden. Zy haddenalle voor S eenige oogenblikken de uoiforaien geruild, enmenza<T in de grootfte vrolykheidmasr tevens zonder eenigpC ftorenis der ordein alle de ftraten der Siad Soldatet^ rond- zwerven die half Rusfisch of Pruisfisch en half Fransch gekleed waren. '?SM^*- q D U I t V C H L A N D. 2 DEMMIN den 3 -jfuly. Heden ten 2 uren 's mor gens, heeft de Koning van Zvveden aan den Generaal-S Grandjean doeo aankondigen, datde Wapenttilftaod van - Schlatkow binnen tien dagen een einde nemea zalvan den dag en het uur te rekenen waarop gemelde Gsne- raal deze opzegging ontvangen zal hebben. De Gêne--ë 21 'Z fl r/, 3- 't O fca 0: Cl." D bjj o r? -> --o i" r" o O o s{. hij tj <i .:i o A' f- H .-! t: 3 r; s c f- ^-d c^ in -.; "J. r-y ry nW O <a -' 'w to "A C2 ri 0 f CJ 5 u Cl TT' «5. ls3 NI '"Z 0 0 tri - W 0 <a r> w 0 0 0 z -rj 0 1. 0 12 CJ ■c C 0 -^ 0 ''1 Q 7. tx - N 0 "0 aJ 0 .'^s 0 5 0 c 0 era DO 0 cc te 5 C/5 U NI -"3 3 'o raal Grandjean heeft het bewys van ontv.Tngst, d July, 's morgens ten 2 uren, gedagteekend. BERLYN den6>/3t. Z. M. de Koning van Pruis-- fea beeft eenen Officier zyner Armee aan de Comman S. danten der Vestingen Graudentz en Colberi; gezonden om denzelven bekend te maken met den gefioreo '.Va' -^ penftilftand en de ophouding vm alle Vyandelykheden. - Ten gevolge daarvanhebbeadaadiykalleVyandlykhedèa" S opgehouden. 2 Volgens berichten die wy hier uk Tilflthebben is<L! 1 de Prins van Benevent door Keizer Napoleon van Dart. zig waar hy zich bevond opontboden om van wes,-r, Frankryk den Vrede te onderhandelen. Van wegen Rus land is daartoe benoemd de Minister van Budberg eii van wegen Pruisfen, de Generaal van Kalkreuth end- ze drie Onderhandelaars zich den 27 Juny teTiifi-ver --------- eenigd bevindende, zyn nog dien zelfden dag de On derhandelingen van Vrede, onder de beste uitz'c'uen begonnen. Keizer Alexander heefc teTilfit toteenLvf' wagt by zich, twee Bataillos zyner Garde te voe-en een half Eskadron zyner Garde-Kavallerie. DeKon'ine van Pruisfen heeft flegts eene Bataillon zyner Garde "te voet by zicb. De Rusflfche, Prulsfifche en Franfche Soldaten leven inTilOt zeer vreedzaam en zelf. recht broederlyk onder malkander. Eiken dag eeten de Keizer van Rusland en de Koning van Pruisfen by Keizer Naoo l u* beleefdheid en minzaam! heid behandeld. Den 7 >/j. Men heeft met de Post van gister nien- we Br.even uit B-lbao ontvangen welke de tydin.' van de heroverng van Montevideo bevestigen verders melden die brieven Z, D. de Prins de Ia Pax heeft zoo even de drin gende bevelen gegeven om alle Schepen van Linie en andere Oorlogsfchepen in de verfcheiden Havens van het Ryi te wapenen. De maatregels in dit opzigt getrof- ten. zyn meer dan ooit buitengewoon. Behalvendeee- woone Coriscriptie voor den Zeedienstheeft men fop alle de Zeekusten eenalgemeene ligting van Matroozen begonnen. ALTONA den 6 Ju!,. Z. D, H. den Erfprlns van 1 Mecklenburg, heeft heden, langs een buitengewoonen weg, eenen eigenhandigen brief ontvaneen, van Z M D «xi den Keizer Alexander, gedagceekendTilfitden 20 w' hehe zenHp pon oflV.Vi.ir, 1'l o 3 - a S CU SC r; <- C:t, O s> ca fU -* ï\j: -^ -^ TT. -^ c= S oi .E 5. o ,2 r. t-i S -. U. 7" C 1; o S C -_ 5 S -««»- e o P-< f^"?. -5 •T3 O 1. "O n o E ■o -o o <u c behelzende een aflchrift van een bevel des Franfché-n -^ - Keizers a^n den Gouverneur-Generaal van Mecklenbur.^ "S^ 'S Schwenn, volgens het welk de fonctiea van dezen op 1 naande voet zouden ophouden, hetgelegd fequesterop S 1 de Hertoglyke of byzondere eigendommen zou opee- -S heven en de Heer Hertog met al de hoogagtingL b-S I eenen Souverein verfchüldigdin wien de KcizeJ der^'^ 3, z"utorder ^y^""-^^^ beiang ftelt. gehandeld g Volgens het mondeling berigt van den Kourier, waren n de dne Monarchen den 29 Juny teTilfit vereenigd .n S men zoii denzelfden da, de Prdiminairen artikelen ^an S den Vrede vastfielle,. Een Briefheden ui. het Hoofd g 1 kwartier van den Maarfchalk Brune te Stettin aan,eko-3 I men_, bevest„t_het berigt van dezen Kourier en me!d,S g - -o 00 T] a i 4) oj 3 OJ c on '-' -S -^ t"- - •S^ o Cl t2 S J c ■- 5 o C o ïiü CJ -T3 C3 Qj •o o t- N o ei -^ t-i ïi o - l, <r^ U C -< >- —i o -J e 5- H aj W O C j to c c OJ CS c» 5 o es "a c", c -rï OJ c -o O P a 'S c: c> CJ ^3 3 c ri 5?^ rr 1: 2 -a aj (ij .J r-" fc- o OJ V3 _a; M w §- dat de Vredes-Preliminairen tusfchen Frankryk en Rus itv^T^^T^'l ^'^Merdenzelven: STETTIN den 2 .^«/j, ',«vW5(iangs een bulten-~HH gewoonen weg.) „De Preliminairen van Vrede tnsfchen Frnnkryk en* l^TvT 'Tf'"'^- •^^i"" '^^t,ben ee n «u o er rJ c 00 O n j- m W 7^ Tl o it ««.1' a

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1