MIDDELBURGSCHE |^s% DONDERDAG 1807 III I COURANT. .7 No. go, DEN 16 JU L IJ. .-' c c c 5g- 1^ u s.:g.^s^ If-5-O a- a s - S^ 3 - Z g =0 r s "5 'S 3 'H ui l-r C .- c c^ üj OJ t: 'n -c iJ r» "J rv *o f- ar v: <r> ru; c 0 f- Ij 0 a* c 0 r-; p JG t— £- ^- .:ar r> r o S S I C 1 L 1 E N. MESSINA den 31 ^«- I" het begin de«er maand werden alhier ongeveerd 5000 man N»pobtaan- fchï TtoepeP i„pefche?ptdiemet den Prins van Hesfen- Phihpsthsl nrar Reg^io troklcen. Men vernam nader- hand'dat hy .-ene verfterking van omtrent aooo Infur- gen;en bekomen had, en dal hy naar Monte-LeoBeop rarfcheerde. Menfprakvan een gtooten aanhang dien het Hof van Palermc in het gehede Konirgryk vanNt. pels, en vooral in de Hoofdftad had, Hoe «eer wai men verba-.sd van tene Tartaan van Reggio te zien -^„h<,m*-n. wsar op dt Prins vnnHesfen, met ongeveer veenig Officeten of vlu^tende Soldaten te «ienzyn- de de mftsti=n hunner Jagers te paard. De Prins kwam niet V. or dat bet n cht was san walen begaf zich zon der zicb eenoogenblikcpiehouJen, naar Palermo. Wy hebben van zyne reisgezellen vernomendat zyn gan- fcne Corps den a8 Mei door de Franfchen tufchen Mileto en Monte-Lecne issangevallen en owfingeldge- woiden. Na eeneo dapperen weérrtand van (6a tiur hebben de Troepen hunne wapenen afgelegd en men heeft de Infurgenten c^er den küng gejaagd. De Prins teeft zich met 90 msn Ruitery dcorgeflagendoch de meesten hunner zyn krygsaevangen gemaakt, doordien iunne paarden door de verm'>eijenis geftorven waren. Deze tyding beeft alhier eene onDegrypelyke feufatie «jnsakt, en men verwagt cat de Franfchen in de vo\- gendeinaardiere Irndingin denabyheid dezer Stad doen zullen, alwapr zy geen weerftnnd ontmoeten zullen, ■want in bet gan*che Eiland bevinden zich niet meerdan J4.00 man EraelCchen en er zyn op zyn hoogst niet meer can 3^4000 mm Siciliaaifc e Troepen over. De dappere Prins van H siVn, heeft in die ongelukkige af faire, behalve zyn Gcfcbut en al zyn Bagagie, eene KIst verloren die eene aanzienlyke fomme gelos inhield belïemdom nieuwe Corps Infurgenten •ïantewerven. Het Eskader van den Admiraal Louis bevindt zicb nog fteeds op de Kusten van Egypten, alwaar de zaken der Engellch^n op eenen zeer flegten voet ftaan. In de Si* ciliasnfcbe Wateren worden thans llegts aaar eenige Fre gatten Kotters en Bumbardeerfloepen gevonden. I N. -3 aj o z si cj W o u:-<; o cc-"" <u ri '-/> 2 den gaven hun verlangen tp kennen, düf dit punt zich J 5^ c f 't: ook tot den Handel met Italier; en Dui'schlaod moit c i S uittrekken, doch hieromtrent is niets befloten. ic^ Het Dekreet dat in het afgeloopen J^ar, beirekkelyk g S het verbod der Enge'.fchegoederen genomen was .heeft c »- tot lange dÏKUsfien aanleiding gegeven. D^epdeGrcn- ^3 zen liggende Kantons hebben hetzelve ilrint geobfer 'SJ£ veerd. De Vergadering gof hem deswejens zyn ge- o noegen te kennen. Men befloot eenparig ben te ver- zoeken by af^ihoudenheid waakzaam te ^yn. Alle de Kantons moeten hunne Gedeputeerden op de volgen de Vergaderiogt met nieuwe inftiuctien dienaangaande voorzien. ixTT-S t; In het afgeloopen Jaar had men aangehouden om on-Q '-^ derzoek te doen naar het geen de invoer van Enüclfche^ Garens opbrengt, en het deliberen over het gebruikdat men van het produkt dier tax maken zou. Men hesft a S eene Comraisfie benoemd om zulks optenemen en rap 2 port te doen en uit het gedane onderzoek en rapport j^ S blykt het, dat de ontvangst en uitgave in de Oostely-""^ ke Kantons genoegzaam overeenkomen. Het Kanton'—':: Tan Soleure heeft restitutie gevraagd van de zware kos ten die het beeft moeten maken om den invoer van En -^ gelfche goederen tegen te gaan. De kleine Kantons 5 -^ drongen fterk aan op de repartitie van den biuvsngscop j<: o de ingevoerde goederen geheven doch de andere Kan 5 Z 1; tons hebbeo tot heden toe hier in niet toegeflerad. cj In de Zitting van den 25 heeft de Vergaderingna v= t- gehoord te hebben deCommisfie die benoemd geweest (im^ - =^2^:1^: is om het plan van het IVIiiitaire Wetboek te examineren,, gedekreteerddat de twee penale Wetboeken voor de Federalitifche contingenten en voor de in Franfcheo dienst ftaande Regimenten alsmede het plan van or- ganifatie der Regtbanken in de Federalistifcbe contin- genten, zuilen gedrukt en aan de Kantons gezonden worden, om zicb ten dien aangaande door bunne Ge- deputeerden op de volgende Vergadering te verklaren. Men heeft het ftukvandeorganidnie der Regtbanken ba- gonnen te discutiëien en de eerite Jertiea artikels aan* - genomen. c o O M K O '-" -^ _o c - u: .'S K O "r «j i^ Mr; o t K M t^ Ci o t« t/5 w S 3 tn s Ui i-K E. *E o 4t -^ «o a ._j o 5 <--' Q. H S B 00 iC «i FRANKRYK. MILAAN den 2 ^uly. Gister kwam alhier een OE cier aan, die den i Juny van Konftantiropel vertrok ken was, met de vo gende belangryke berigtens „Men heeft op den 1 Juny te Konftantinopel, op order van den nieuwen Sultan, een Decreet afgekor digd, waar by de Oorlogsverklaring tegen Rusland ver Tiieuwd wordt, en deze Oorlog verklaard wordt eene Religie-Oorlog te zyn en aan :11e Volken, die Onder* danen van de Forte zyn liefde en genegendheid san zynen getrouwen Bondgenoot NapoleonKeizer der Franfchen en Koning van Italientoetedr^gen. Het Volk en de Troepen hebben dit bevel met allen eerbied en met eene foort van verrukking ontvangen. „De Franfcbe Ambasfadeurbevond zich niette Kon- flantinopel toen de Omwenteling voorvieldoch hy keerde aldaar terllond terug en heeft federt zyn Paleis Biet verlaten. „Het geen de vreugde te Konflantinopel grootelyks veraoeerderd heeft, is de ingekomene tyding, dat de Vloot van den Kapitan-Pachahet Pu'fisch Eskader TOorTenedos geflagen en volkomen vernield beeft.** ZWITSERLAND. ZURICH den 30 Juny, De nieuwe Beyerfche Minis leTjdeHeerOlric, kwam alhier den 24. aan en gaf den *6 lyne geloofsbrieven aan Z E. de Landimmanover. De Zwitferfche Land vergadering hield zich ineeneder laatfte Zittingen over tweegewigM'ge onderwerpeu, den Koophandel betreffende en waar by onze Kooplieden een byzonder belang hebben bezifinsraelyk den (laat onzer Compiercihte betrekkingen met Frankrjk en bet verbod van Engelfche goed-ren. De Landlmman deed over *^et eerde point een ampel Rapport, waarby hv al'es voordelde wat ten dien op- ligte tot heden toe is befloten geworden. Zyn Exc.gaf de Vergadering te kennen, dat deomflsndigheden geere verandering in de Rapporten gedo..'gd hadden, en dat hy fints den I Jinuary, («ynde der dag geweest ;lit hy zyne bediening aanvaard h-efi) niet in de mogelyk'ieid geweest was iets in die zat. k tekur.nen doen. De Ver gadering befloot, om Z. Exc. te verzoiKen om die on derhandelingen weder te biginneh zoo drs de omft-in- jt^hedeo da&r toe gunQig zouden zyvti £en>ge Le* o ■a g ao GENUA den ap Juny. Een in de wateren vsn Sar- dinien kruisfend Engelscb Fregat, heeft aldaar dezer^SS g wf'^j dagen een detachement van 40 man aan land gezet .om^--;!!: f^'H" van daar vier Franfche V sfchuirenwaarvan de Eqni- S t^ -^ pagie bezig was op Tonyn te visfen opreligten. De 2 g Equipagie zulks ziende, zette een gedeelte vsndezelve s z S het op de vlugt, de overigen, ten getale van vier, ^2 O 2 5 - werden genomen en door de Roevers gevankelyk weg. -S z 's t gevoerd. De Koning van Sardinien die fchending van c -^ 1 zyn grondgebied vernomen hebber.de, heeft jterftond ee-^- j- "S ne zyuer Galeyen uitgezonden om rekenfchap tevra g-S -^-S gen en de vier gevangen genomen manfchappen opte o 5 s eisfchen doch slfpottende hebben zy diun eisch beant**" S woord met te zeggen: komfxe daar halen waarwjhen g heen zullen veeren. c o c Ed CS 2 O 'J i- "O ui O V ,^i> CJ cc zj M .uw' i- £.-5 Si Pt J 5 M ,2 n»: <0 -o aj PARVS den 8 July. Ingevolge de order door Z.^ g g O -3 M. de Keizer en Koning den 22 Juny 11, .aan den Prins cf "^S -S Aartskanfelier fchtiftelyk toegezonden, moest hetLykje 2 f 5 e van Z. K. H. Napoleon- harles, dens Mei in den 2 J Haag overleden, m de Kapel van d^ Kerk van Onze.ïï'^ g Lieve Vrouw (^Notre Dame') gepiantjc worden., totd:t^.E o t_ o I-, Vi o o BC- O c cr- - o CS 3 c H tx de Kerk van St. Denis vermaakt was, Ingevolge dien o last, die de Minister van bet Inwendig Sertuur op ver- B S zoek van den Prins Aartskanfelier vsnhetRyk aan den .5 Heer de CaulaincourtOpperdalaeester van de Kroon S -5 van Holland, aan wien de zorg om het Lykje te bege 'Ih o fcfi lyden was opgedragen, had toegezonden, werd hetzel-«^j, - c ve naar, Saint Leu gevoerd van waar het gister naar 5 o e! n. «T ii de Hoofdkerk gevoerd is. t; - Ci H g - I -g De Prins Aartskanfelier van het Ryk, benevens de Z ^'t^> Ministers van het Inwendig Beftuuren vanden Eerdienst - en de Kardinaal Aarts-Bisfchopmet zyn gevolg van .r.- w Geestelyksnbevond zich aldaar. S -g 2 ra g^ j; De Heer de Caulaincourt, het Lykje aan den Prin? :S Aartskanfelier overgevende, zeide hem: Monfeigneur"f o r J c' op last van den Kon^pg van Holland, (lel ik u het E t 2,2 Lyk van Z. K. H. Napoleon-Charles dat in dit "2 t2 f P .E o o d» -^ E o o e o bc o g B U c S-^ o 5 2 g g c u «J OJ C -C •.-^ c t= -a Kistje befloien ligt,-ter hand; enindezetwee looden iP r^ Q,H er o Doozen, die ik mede overgevenzyn het hart en de u^ g' S^o"^ "o '^1'' ingewanden van het Prinsje befloten." -oolSS-o^ Z. H. de Aartskanfelier antwoordde hier op. t^ ^-^ ^-^ ;i „Mynheer! ik on*vang uii uwe handen her parddat uw was toebetrouwd." En voorts zich tot den K«rdi- nasi Atrst-Biifchop werdende, zeide hy: Myaheeï CU B

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1