u^mzo mï [O. 89. ^IIDDELBURGSCHi C O U R A N T. I ■'^'^iwpw^^^i" D IN G S D A G 7 5 DEN 14 j:Ü L IJ ;i u 1 v^ S 1 - g <S O ■5c& 'J'S I-s Sr is 3 t^ S g? Ju 3 - -. 5 S -1 - ïbJO^S^ =z T: Sc rf ej ês 5 I S C - --2 o 5 S 5 to C CI - - o o - ■2; o ro R K YEN. VAN DE GRENZKN den 14 De Staats omweoreling te Konltantinopel bevestigt iic^n vol- rtomen. Men ziet reeds Munifpecien met het 'Dis des nieuwen Sultans Mustapha; beeltc e£r,!ge berigten melden.'da7de"onüroondeS.^ltan Seiiinfedect overlc- Den ï^Jutiy. Uit Widdinheeft men. metdjn aan- vangdezermapnd, devolgende berigten ontvansen ge heel vsn die der Serviërs verfcbillende. tiet fchynt, aatdeRusfen eeaelaatlle, nograaalsvruchte.ooze, po ging gedaan hebben om teofflinften een gedeelte hunner ■^nnée niet de Serviërs te vereenigen. Z.e hier hoe je mislukking van dit ontwerp, en de gebeuttemsfen die hetielve gevolgd zyn. worden opgegeven. DeBusfifche Kolom, diezchmetde Serviërs ver eenigen moest, is eindelyk door klein VVallachyen ge- droDSen, en by den Donau aangekomen; zy heeft be proefd om over dieo vloed teseraken. en zich van het hi- Tand Oüirow meester te maken; doch hare poging is gan- fcheWk mislukt. De finis kort o? dat punt aangelegde latteryen en K.nonneerfloependie uit Widdin derwaarts gezonden waren hebben de Turkfche üivifie met het beste gevolg onderfteund. De Franfche Kapitein Q.- £eix, heeft tot dien goeden uiiOag zeer veel toegebragt. '•|oor de juiste rigting, welke hy aan bet gefchut heeft weten te geven. „De Rusfifche Kolom heeftin aller y! de wyk geno- 'xnen door het gebergte, ten einde zoo fpoedig moge- lykRimn tok te bereiken, eu Michelfun in zynenaftogt Je volgen. De Serviërs worden nog altoos door de Troepen van ^id'ris Pacha omgeven. Zy hadden reeds hunnen aftogt naar Servien begonnen; doch het geluid vanhetgefchnt aan den Donau deed hen (land houden. .Middelerwyl is opdenijuny, bet Oitomannisch ,eger den Donau overgetrokken. Hiervan onderrigt, heeft Michelfon eenen Brief aan •Muftapha gefchreven. Hy zegt daar in dat Rusland met de Porte in geenen Oorlog is, endathy Bucharest binnen weinige dagen zal oniruiaien. „Men heeft ham op deze wyze geantwoord: Gy zyt ■met de Verhevene Por te niet in Oorlog, en gy hebt kare Staten overweldigd. Gy zyt met de Verhevene Porte ■niet in Oorlog, en gy beleger t hare P'eitir.gen\ gy hebt Choczim en Bender ingenomen, en de Mufelmannen in 4ie plaatfen or» habgebragt. PFy ^viiten dat de Rus ten onze Vyarden vy wiiten d'it zy dapper wa-en tnaar .1*^ kenden hert niet als zoo verregaarde huiche- iaars. Houd op met veinzen vleimaar onteer u r.iet door laaghartige iogensen door nutteloze uitviugten. %,yo«r het overige, zyt gy in de daad onze P'yand niet g^aoo keer achter de NicUerterug, gecfomer.ze FestiH- 'gen ■weder, en houd op in orze Staten,epi oer te jloken, i'j%- »By het geven van dit antwoord beeft het Leger zy- tt'lien marsch verdubbeld." D A L M A T I E N. RAG.USA den s8 Mei. De Rusfen hebben hunne t- pogingen begonnen om de Inwoners van het oude Grie .'- kenlnnd welke zy reeds lang door Proclamatien en ao ^ere middelen hadden opgeruid, doordadelyken ooder- iland in openbrar oproer tegen de Porte te wikkelen, len Corps hunner Troepen met een aantal oproerige Sullioten veteenigdwas te Sr. Mauro geland, en had ongeveer 600 aldaar gelegerde Amautenomfingeld. De- ie laaiden echter, zich door den Vysnd hebbende we ten heen te (Isan hebben den/.elven op hunne beurt sangetsst. en gedwongen, na een verlies van 80 man, aich weder intefchepen-, zy zelven hebben flecbts weinig volks verlpfen. Ter betere beveilij;ing van St. Mauro en naburige Kusten isdePacha van Janina met 10,000 -inan in aantogt; hy heeft daarenboven een aantal Fran fche enlsa'.iaanfche Kanonniers, alsmede denFranfchen Kolonel Nicole van de Jagers van het Oosten by zich. Te Scutari i» alles in de wapenen de Troepen diereed» aan de Grenzen ïaamgetrokken zvn, beóreisen de Mon- tenegryners en zullen hen waarfchynlyk eerlang op hun «igen grondgebied aangfypen. ZARA den «2 ^uny. Ook in Dalmatien zelf po gen de Rusfen de Zeekusten te o-trnsten ten einde at- zoo de Franfchen te beletten byftand nar<r Turkyen afte zenden. Den 6 dezer hadden zy een landing gedaan te T'oligllzza, en zich aldaar met eenogen der Inboorlingen verëenigd, Den 7 zyn zy door de Franfche Troepen aangetast, enal wat wederftrnd bood overhoop gewor- ,pen. Zeer velen der oproerlingen zyn nedc-rgefübeld. Het Dorp Siolvitz en verfch^idene Landlifeven in den «jDtrek zyo afgebrand. Een tweede landing des Vyandf te Altnisfa werwaart! de vlugfelingen uit Poliglizza bun ne weg genomen hadden, heeft geen beter uitflag ge had dan de eetde. Den 9 heeft de commandeerende g 5^2 -~ Franfche Generaal verfcheidene Regimenten derwaarts^ a' tiS gezondendie de Rusfen in korten tyd verdreven, en^ de rust herüeld hebben. o» a ei i" E D 5 >0 a- <S i~, p 2 c "=0 g -o -'S 1- - a. i. 3 o t o rj r-; Zi 'T"' -O O Men heeft hier, door-S q. die ooggetuigen so jT.^ 5 deelnemers van den veldflag van Friedland geweest zyn a S2 POL WARSCHAU den 24 Juny. middel der Poolfche Officieren N. tf. o m va byzondere berigten omtrent die groote krygsgebeurtenis z -^ ontvangen. Onder deze berigten, die ten deel publiek S p Z geworden zyn, is ook een brief vanden Generaal Kos-^ 5 ciuski aan deszelfs Broeder, waar in hy, na de reeds bikende manoeuvres opgegeven te hebben die de zege beflisten, en het Rusfisch Leger noodzaakten, voor^"^ S-P flechis een gedeelte der Groote Armee het veld te rui-.^ c men in dezer voegen den uitflag der ftryd befchryft: ^52 >,'7;; - Ten 6 uur viel de Maarftbalk Ney 's Vyands linker j- - 5 0 o vleugel aan, en in een oogenblik wasdegeheelegezigt-'" 5; o -g einder door ftofenrook verduisterd. Ovn naar den-an-o^ 'b deren oever der Alle te wyken, hadden de Vyanden flechts g S Ss-s u eene BrtJg. Eenetaenigte Artillerie, Wagens en Baga.;j 5 giewerd door hun in den ftroom geworpen.. Vele a menfchen en paarden itwamen daarin om. •c: ■- C tr a <u a au 1) o c^ s g' o i -3 'J- VanFried-^1=5l-"J^|S land naar Planfterdorff, welkebeide plaatfen een halfuur p^ S i» van elkander liggen verhieven zich als het ware eeue i? .2; menigte Eilanden uit Goederen beftaande welke men in q 5S5>-3ii: 2 5 .J5fei;ii-. de Rivier geworpen had. Teneinde hunne afttigt te dekken(laken de Rusfen dat gedeelte der Stad Fried ^1^ -n land, 't welk aan deze zyde der firug ligt, in den brand. ^L^ Ten 10 uren des avonds hield men op met vechten en op de vreesfelykekanonnade, die den geheelen dag geduurd hadvolgde thans bet kermen en jamraerge- fchrei der gekwetften. Nu zelfs, den vierden dag na den flag, heeft men alle de Vyandelyke gekwetften nog niet kunnen wegvoeren. De Generaal Dombrowskidie met zyne Polen byionder heeft uitgemuntbeeft door een haubitfer-grenaaddie digt by hemöond, eene vry zware kneuzing bekomenen wel aan het zelfde fbeen waar aan hy by Dirfchau gekwetst werd. Ik moet u nog eene oinftandigheid melden, die my zeer getroffen heeft. Toen ik, gedurende den (lag, naarden Keizer gezonden werdom hem van de vyandelyke bewegin* gen tegen onzen linker-vleugel berigt te geven, had ik. daar ik den Monarch druk bazig verwachttemyn ver. flag ia zoo korte bewoordingen als mogelyk vervat. Doch ik vond In tegendeel den Keizer volkomen onbe zorgd, en byna zonder bezigheid. Hy reed met den il ~-> CO) -t5 "O m I T3 CS co bü to tl) 5 Cl] te Prins van Neufchatel opdenryweg, even gerust als des-« anderen daags, toen byna den flag over de onderfchei-"Z dene Leger-Corpfen revue hield. es PRUISSEN. .^-2 TILSIT den 2^ Juny. Hunne Majefteiten de Keizers^ van Frankryk en Rusland zullen morgen eene perfoon- D lyke zamenkomst hebben om over de middelen te be- raadflagenhoe de order wederom te herftellenen san het tegenwoordige geflacht rust en Vrede te geven. j De Groot-Maarfchalk van het PaleisDuroc is gis- -S ter namiddag ten 3 uur van bier vertrokkenom Keizer S Alexander te ga^n verwelkommeo. g Z. M. de Keiier Napoleon heeft den Maarfchalk Graaf =3 g, van Kalkreuthin zyn Kabinet een gehoor verleendo - hetwelk een uur geduurd heeft. Z TILSIT den 25 Juny. De zamenkomst der beide Kei--ra y zers had heden namiddag ten 1 nurplaats, midden inde §2 Rivier de Niemen, op een Vlot, waarop de Generaal g -J Lariboisfie, Commandant der Garde Artillerie, een Pa-^y vilion voor Hunne Keizerlyke Msjefteitenen een an- "5 Z der voor derzelvet Begeleide had laten opflaan, ^2, Z. M. de Kqizer Napoleon begaf zichin gezelfchap o g van den Groot-Hertog van Berg, van den Prins van "2 Neufchatel, den Maarfchalköesfières, den Groot-Maar-"H g fchalk vtn het Paleis Duroc, en denGroot-Stalmeester d-Z Caulincourt, aan den oever der Niemen, en befteeg 3 daar het tot den overtog naar't Vlot gereed liggend Schip. 2 Terzelver tyd voer van den regter-oever der Niemen op gelyke wyze af, Z, M. de Keizer Alexander, verzeld t<; vanden Groot-Vorst Coni^-ntyn, den Generaal Bennig-|2i Si fen, den Generaal Ouvaroff, den Vorst Laboncff en ui S zynen eerilen Adjudant den Graaf van Lieven. g De beide Schepen kwamen tegelyk aan het Vlot aan.-t^S"^ De beide Keizersop het Vlot geflapt zynde, oxsrm- ^T^ den elkander, en gingen vervolgens in het voor hun be ftemd Pavilion. Hun gefprek duurde twee uren. Toen het gêëindisd was, werden de Begeleider» der beicle Keizers binnen gelaten. Keizer Alexander zeide nu den Franfchen Militairen, di» Keizer Napoleon versel- 'S 3 u mi •O e i-4 UI td S 'S S •O ■o o C w^ -s V ■- o o M u g g - o 5 e s >.,7 -o .- 41 N - w C -3 o* CL o l «i •V >''2 C U <u <a S S -• H 's <L. U -^ zz 3 -3 tj ■x^ 0

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1