J COURANT. DENïi jjU L IJ, wiV:^:i:e:^r::tS::ï-^;s^^^ .^,u .shS No. 88, MIDDELBURGSCHE ZATURDAG sBozJgf ^^p* -jtf'"tTL.,!-' s g 'S cii i s - Volgens r!e Zoe^berlgteo zyn in het midden derail i sl-^'T-S ui maand Juny eenige Schepen in de Noordzee veron.e-^ t^X^ hikt; en onder anderen den Juny, een En.elsch'f g 5 j. Dor,ogfch,p. met en benevens verlcheic'ene Transporr--S - P S r-"^ t:-S HMM Mill** 5 c -^ - -^ o - =j -j i et 1^ 3 c: t U S. K YEN. ■^^ONSTANTINOPEL den 31 Mei. Hierii plots- J\_ lingst eene Troon-Omwenteling' voorgevallen. Men iveet, dat de jsnitzasren reed* Isr.ge met de nieu we Milisaire inrigtirgen met den Nizsn-Geóidd (nieu- •n/e order vsn zakor) te onvreden wsren. Den 25 de zer zsg m?n de eerfte uitberfting te Ca vac, een Kasteel c? lien Afinifc'ne oever van den Bosphorus. Een Janit- laar maakte twist met eentn Soldast ven Nizam-Gedidd by gelegenheid van n.'euweUairornien v.-el'.ie deUatfie bekomen hadden. De eerft^ fchimpte op de Grooten Heer. Pe Komasndr.nt van het Kasteel, dieercpaan- i'.vam, deed hem eeo nadruklyt; verwyt, Hieropkwam het tot algemeene bloedige hsnddadigbedeiiwaêrinde ^(omnjandant gedood werd. De opft:cdeiingen kenden 1 tiu geen pa?t raeer^ zy rig-ten hun;)e woede tegen Mo- hammed-Efendi, dezeifJe, die ia i 805 Reis Efecdi en Ihans op»iener der Vesfingswerk^n was, vervolgden hem tot op den over-oever en vermoordden hem te Bu- jukdere, nevens zvren Secretaris en twee bedienden. Den 26 Mei verfcheenen zy te Konfïantioopel. De Croote Heer be-.vil!igde hun niet allee»amnestie, cpaar bevestigde ook eenen Aibnnees, dien zy tot hun Op perboofd verkozen hadden. Ku vuurde zy Ksnonnei» «f, wacrfchyn'yk om bontie medeverbondelingen een ftin te geven. Den 48 Jtwamen ook in de daad 2 tot 3000 man van veifcheidene kanten aan, en mar.ktenzich meanderen mees:er van de Kazernen en de Artillerie van Tophana. Ook voedden zich andere Militriren by|hun. naar de Oocsree beKemde Espediü», -5 .i.tcr bv d-- ^-'- ^ond aw^^'-itomen. Men gelooft hier s^emeendat J - ~- 1 5 zy naat Straalfün J beflemd i«. I„ eene. hcvi.e. rtorm ^- -5 'f op den 12 dezer, zyn op deZweedfche Kustveie E--S 5 gelfcQe Schepen vero:..e!ukc welke nien indenbejin-^ ",'2 5 a' C -^ r- O c .i i.' O r,, r:* Ö3 S »- er; c C.> 1^ Zei o -^- ■o ne geloofde tot de Expeditie te behooren doch'^die'^ t r^dernand gebleken zyn, daar toedein geene betrekking ^;^^So||oë^i:^Cs. byS::omfV„dt,6i7ooiyken, veiepsarden. et,z..Uo'- a ^^- men aanfpoelen. Ooi- u ,.<,r«H^»i..i.. j. ■^■- -5 i<=^o-V Ook is verongelukt de Oos:.!ndie r i- - -< 7; - - vaarde: C^^rto,., Kapitein Muller, beftemd naar Kcp-'-S-5 S,"" -^: penhagen. zonder dat men iets v.a deszelf^ Squipag e r t^ g. J - of Lading neett kunnen redden - - ^- «o i» c ■1 a 'S H L A N D. i> £- - .t,: Hier op wendden zich de Opil^ndeliasen tot den iVIuf ti, om van hom de toefteccmin:; te bekomen tot de af zetting van den Sultaa, dien zy befchuldigden dat hy door zyne nieuwe inrigtingen de wetten van het Isla» mismus overtreden heeft. Deze fcfcryft ookbrasten de opftandingen by, de afzetting van den Grooten Hesr, ■wanneer hy na eene regering van y j^r^n zonder directe naVomelingen is. De Mufti zag zich in bet g5valom Ban de begeerte der oplland^lmgen te voldoen. Door zyne Fetrwa werd deopftandin KpnOsr.tinopel genoeg- laam algemeen. De Groots Heer tragtte, den ftorm door zagte middelen te. bedaren, en fchreef eenongua- ftigen brief aan de Janitzaarec, maar deze brief maakte geen indruk. Hy zond hun de hoofden van den Bas- tungi-Baciii en twee Ministirs, tegen weiken meo ver bitterd was. doch dit hielp ook niet. De voormalige Kiaja Bey, Ibrahim, "tègeaS-.-lpn men de grootftenhaat dtoeg, had zich verkleed gered en hy werd herkend, in Rukken gehouwen, en dedeeien vsn zynJigchaam wer den ten fchouwtonee! rond gedrsgen. De Schatmees ter van den Nizam-Gedidd en een Secretaris haddea bet rclfJé lot. Den 29 Mei trad Seilm van den Tbroohen werd naar, het oude Serail gevoerd uit dewelken men zvnen Xeef Mustsphi, eenen Zoon van Abdul Hamed, sfhaaldeen hem tot Keizer uitriep. Deze is een Prins Van 98 jaten^' Toen hy in de Moskee Achiredaankwam, werd by door de Janitzaaren met groot gejuich ontvangenen begroet. Mustapba IV. heeftrien afgezettenSultan Seümvanzy- -ne hooeachting verzekerd en beloofd allen eerbied voot iem te houden. De Ka-ma kan als mede éc". ecrrten Tolk zyn in hun ne Amp^en bevestigd. AH Efendi, voormalige Ge- ?,ant te Parys is to: ptaatsbekleder vanden Reis Efen- <3i benoemd, die zich thans by het Leger bevind. De Kapitan-Pfcha is vooreenigedngen tegen de Rus- Cfche Vloot by Tenedos afgezeild* Den 1(5 dezer maand heeft eene piegtiabeid plaats ee'- liad, hoogst verëerend voor dtn verdienftelyken Arabaj. fadeur Sebastian!am wien wy ons behoud t3 danken hebben. Op titdrukkeiyk ve-l-.r^en van den Franfchen Keizer, omhing Sultan SePm 7elf dien Gezant met h-t daartoe overgezondene Groor-Kruis'sn het Legjocnvan •Zer. By diezelfde gelegenheid deeloe de Groote Heei- - ook nog de Orde van de flalve Maan uit aan verfchei- deneFranfcheOfficierj, die de verdedigings-werken roiids em dezeHoofdftad beftuurd hadden. Dtn-Js Md is de Generaal Sebastiani, vcrzeld door de- Spaanichen Am- basifdeur, fcheep gegaan, om den arbeid aan de Darda- nellen optenemen. S I L E S I E N.' BRESLAÜ den 27 Jury. Weinige dagen na de Vesting Neisfs heeft, niet alleen Kofel, maar ook Giatz, gekapituleerd. De gebe'urteni.fen die tot C"za fpoe' dige overgave aanleiding gegeven hebben, zyn, dcor crzen plaatfelyken Kommandant-Generaa! Boercer, be kend gemaakt in twee ollï(?;ëele berigteo DENEMARKEN. KOPPENHAGEN den 30 DeEngelfche, D U I T S C BERLYN den 30 Juny. De woordelyke inboüd f - N S der gedocene W^petifchorfing is thans alhier bekend ge S woreen. Zy luidt als volgt; S M. de Ke;zer c, tfr^nfchen en Z. M d- Keizer-5 - ITk" k/'" ei«fl'willende maken aanien Oorlog, f d,e be.de deNatien verdeelt, en inmiddekifeenen W,.f O *A s= -ï; ^-5 c w -^^ 3 'j -C -i a - 2 5 - ■<--„ -o - v r'. r" c ■- -^ •-> 3 'i: H -j -a Xi S Cd O E o M.joor der Groote Artnée. en. van den a.j^ren kant r„ den Lü.tenant-Generaal Vorn Labanow van Ros-mw Ridder der Orde va„. St Anna. Groot-Kruis en. 1 welke ojntrent de navolgende fchikkingea zyn overeen' gekomen: Art. I. Tusfchèi de Franfche ên Ru^nfc^é- Armee 7al eenen WapenaUftand plaats grypan ten einde in den tu fchentyd omtrent «enen Vrede te kunnen.onderhandelen dien (luiten en teeJtenen, en-Jzoo éen einde maltin aan het bloedvergietenhet wejfc de meoscfaheid 200 z-s- t-- - gen de borst ffoot. II. Byaldlen eenc der beide zich verhinderde par- - tyen het geen God verhoede, den Wapenllilfi.nd zou w.llen breken zal zy gelanden zyn zulks in hetfioo.U kwan.er der andere Armee bekend te maken en de ^y andelykheden kunnen met dan eene maand na den dagde zerkennisgeving, wederom aanvang nemen III. De Franfche en Pruisfiiche Armde ViMu. afzonderlyken Wapenftilftand (luiten eften I T' van beide zyden Officiers benoemd wo den S""':! de vier .vyf dagen, die tot het fluiten va„ X Wapentt,Iöandnood>;zyn,zal de Franfche Arméct'eS I de Ptu.sfifche g,ene vyandelykheden ple.^en S f'rl .^'"'"f'''''""^ de Franfche c. Rus-- I -5 - üfche Armee, gedurende den VVapenrti|(>,nd >-5 Van het Kurisch-Haif ofa.nden Da.weg tl; N eme"n 1 langs den linker-oever van dien Vloed tor ,7^ -1 derLosfasnabySchaine; ve der W d zen VlLT I -^^^^^^ aan den oorfprong der Bobradeze lee" Igeï f - I i I H g o verBogarc, Lipsk. Stabin, Doli.towo Goni" dz'en - 2 -Ü-S"^ o;^ë - W.sna tot daar, waar de Bobra in deNarew v It van -ë daar langs den linker-oever der Narew over Ty,ocVv„ Surasi, Narew, tot asn -'- ------- iy-^oczyn, o Rusland^ C 55: •- i :t- - >r eo «-J .- -j -4;.'=* W— >-»C M -^ 1» - 5^^ -t3 V CJ jif "S •"e grenzen van Pruisfen en B c oa o. c o 5 D..S 5 -5?- Ji o 2 '--^ g-H c o o Ef tv. - i: -^ -§ .5 o -G -< 5J y, t; to 5 ■-= - - c 5 g ■o. Op de Kurisch Nehrung zal de grensfcheldingzyn te f N.ddenD>rp tegen over den mor.i van de nZ g V. Binnenden korst mogelyken tyd zullen Z. M. de ^Sf -^ -^ S -| ke.zerderFr,nfchen, en Z. M. de Keizer van Ruslnd S-= "g Gevolmagt.gden benoemen, voorzien van de noodig;|N:g '^2 Volmagten, ten einde, omtrent de definitive Vrede ttf, =Z?^^-^ ^--.^ fchen be,de die groote en magtige Natiën b 'o "e S g :2 O g J - VI Vant'd" te onderteekenen „-|g -S g - -^ -? VIL De uit.isn^i., S^;S;atien v.n -den .t-en- I 5 f I g Z°°1T ^^f^"'"^"»'"'! binnen 48 uren óf zoo ^5 :|g E;:^tl^nir S;: ^et Hoo^k^mer ^r S:i 5 I g 2 I i I 5 o r;; o-. L^^Ü' Alüua.edaanteTilfitdenar Juny 1807. Qeteeken^') DePtinsvanNeufchatel. Maarfchalk Ale^. Ek.-hti^ ^r~K ^- wege den Ke.er den Minister Sec-et.'van L^ Ueree-cnd) q_ y «a - - o - J* 5: *- f~? ;^T Li^ 1 t OU - CJ

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1