[IDDELBURGSCf ÏE DONDERDAG COURANT. si ft ïo. 87. 1807 D£N 9 J U L IJ. 2 5 H H w bDO= t: D - f^" c> n -«; e -.-; -5 3 M -^ V. g S :s s t ^u - t: fz '5^2 5 5^ g £h| s -^ - -, w 5 K 2 'S J 5 N g 5, bJ S i j "O - el's ê-:^s 1; .S g -O S 5 -5 5 5 r 3 cv c co o 1^ -c 3 O R T U ISSABON den iS 5'''«J- G Hec A L. Doordeiy k r er no iet t gen Fr» ,s ■M ^en 6 de/er gevoalJ. Coitnbre, da: 'r^L N. O v'n Lisftbon gelegen is, heelx veer Zt Integendeel zoo is defchuJding aan de reg ie; oe-r der Ta.g zeer gering geweesc en in deAlgar^s heeftmen dezelve'ia'cgeheeln,et gevoeld. Over, ens is men zeer gerust, en m.a ic^ynt geene raeuwefchud. diogenmee^rteyezeo. N. LUKKA den ia Juny. De Minister v=n Pohtie teeft den 10 Mei tosHeden. de volgende Order doen '^•"InnSen dn volgens hec Artikel van de Akte van Cor,flitutie. =Ue titels en vrydommen, die eenig onderüheid van «eboorte vooronderftellen zyn .fge- fchafc geworden behalve die vsn de regerende F-muie. Aaaoezien dst uit hoofde van deze gronawet vanden Sta"i, de Adeldom en de Titels die d:;zelve gaf, ve.-nia- tirid zyn. -7 r» rj Gïlast ik ter nakoming vao het bevel van J. li. het volgende: Aan alle Onderdanen van Z. D. H. wordt ver boden'den titel van Graaf of Marquisen vr,n G;avm en iMaiquifin te voeren of denzeWen aan and.ren te ge ven 200 min als eenigen anderen die eenigonderfcbe.d van geboorte zoa konnen aar.daHen. II. Men zal ab zich tegen dezebefchikkingverzet- fnde befchouwen, alle de genen, die dusdanige titels aan snderen geven ,hc:zy in woorden, het zy in gefchritt, 200 wel in het openbaar a'.s in 't byzonder: zy zullen inn e-ne zesdaa^fche gevangenis inde openbare Gevan- fienhuizen geftt?fc, en iu eene geUboete van 30 frnr.cs voor iedere reis dat zy dit bevel overtreden verwe- 2eo worden; deze boete zal zyn tea profyte van den Armen. Alle de brieven die ^én maand na deze publicatie op'het Post-kantoor zullen komen met de titels hier boven gemeld, zullen naar bet Post-iCantoorvan waar zy gekomen zyaworden terug gezonden, als gea- dtesf-erd aan lieden die jn den Staat niet meer bekend (get.) MARIOTTt. NAPELS den 12 >«y.' Twee Toskaanfche Vaar tai»en den 3 Juny laatstleden van Palermo vertrokKen en "naat Civiia Vscchia b-Sïemd zyn door tegenwind genoodzaakt geworden te Napels binnen te loepen. Volgens de eenparige berichten der Equipagie, had men den a te Palermo de n:der!sag en de vlugt van den Prins van Hesfen,vfruomen, en deze tydmg had by hec Gouvernement de grootik vorflsgenheid doen oniftaan. Men had mee alle mogelyke haatst alle Militaire Goede len, die men op onderfcheidene Vaartuigen had inge fcfaèept, er weder afgehaald. Men had dien zeWen nacht verfch.eideae Perionen te Palermo in arrest geno men, ea niemand dor.st zich verliouien omover de za ken vanCalabrienen N?pels te fpreken. De Koning Ferdinand heeft san den Prins vsn Hesfen den volgenden Brief, gedateerd van Befscquiuo den 13 Meigeichreven. NB. Befacquiao is een Buitengoed na- by Palermo. fVanrJc Prim! Ik kan u niet geaoeg te kennen geven inyn genoegen over uwen brief van den 9, waar by gy my uwegeluuki aanlïoms: te Reggio raeldtj^ Defpoedivaar medegy viwe reis volvoerd hebten de wyze waar op gy ont.an- eenzyt, zyn een gunftig voorteken van de operaiien die ev gastbeginnen, en die u even zoo als de verd va ho n ■rn'<<"iiii. ps •S s .H H üj - 'Zi~r- 1. 4r. D u --> i 2 -t: S 1 r .0- .S van bet Valrifsaofche. liet zal dezelve fjldy trekken die de Zwitferiche Regimenten die in Franfche diens: zyn, o genieten. De Prins ven Neufchatel zal zyn leven lang o- g ver hetzelve bet commando voeren en er de Officivirea van benoemen. DLilTSCyLAND. WEENEN den 20 Junj. (over Frankryk.) In on- .5 - m - - - ze f^lof-Courant van hedealeest men het volgend ar-"== - •^'~- tikel: g-^»' S „Men verzekert, dat de Groot-Vifir, na tyne ge- .j o 0 heele Armee te Sileftrie ie hebben zaamgetrokken langs S tj g zeven onderfcheidene wegen naar den Donau is opgetrok-c S j S ^- ken. Tot heden toe heef: er nogtans geen geveg: van - q 5 -.^ - -^ aanbelang tu^fchen de Rusfea en de Turken plaats ge v l •f ^aO- ec O •5 Z (U -^ 2 "2 --..a------------------------------------ -. - u: g had. De eerstgemelden zyn opgebroken ombunnemagt .S '«2 g byeea te trekken. ^5^ De Vorst Ypfiianti ea zynj Familie, de Generaals4j< 5 MilloradowickenUhlanios, hebben Buchsres: verlaten.'5__^ 1 5 Deze laatstgr^noemdei zyn met hunne Staf en diviSen §-:i ^5 5 vertrokken. Zy hebbenden weg van Fokfchaog genomen .5 .5 1-^ werwaarts de Generaal Michelfoii en de Rusfifcbe ArtiUo 5 lerie zich reeds den 3 Mei begeven hadden. o. - 3, FRANKRYK. «^^i-H^*-? PARYS den i 'julj. Zie hier het Softe BULLETIN óVrGROOTE ARMEE. - s. liifit dsn 19 -Juny. c<Z i.-^ •-* o p. r- Cl, - 3 -f. ;i -^ ,tj - S X» -S to -5 M g> „Terwyl de Fraafche wapenen zich by Friedland met'=' J_ oofteiflvken roem bedekten, kwam de Groot-Herto van Berg voor Koningsbergen aan, en nam hec Corps g S des Generaals Lei^ock in den flank. „De vyandlyke agterhoede w.erd den 13 Juny by^^ji Kreutïburg doar den Maarfchalk Soult ingehaald en de Pruisfilche Ruitery door eenen aanval der Dragonder- Divifie des Generaals Milhsud die verfcheiden ftuiiken ------- gefchut veroverde overhoop pe.vorpeo. Den i4werd de VyandgenoodzaaktZichinKonings- bergen op te fluiten. Tegen den middag van dien zelf- d'^n dag vertooAJea zich cwee vyandlyke colommen ongeveer 3 ^^uizend man fterk, die zich nog in Ko- n ngsbergen trachteien te werpen. Daar zy echter af- gefneden waren zoowerdcnzy, me: 6 (lukken gefchut, door de Franfchen gevangen genomen. DeFtanfcnen vervolgen» in de Voorftedenindrijigeade, maakten daar ,«j wederom een aactal gevangenen. ,,Deni5 en ló werd het Leger-corps desMaarfchalks g.'^ S Soult, voor de verfchanfingen van Koningsbergen be t Z g g zig gehouden. Zoodra ecüter de Höofd-Armée teWeh-'-' ^25 lau aangekomen was, moest de Vyand Koningsbergen 5 g ontruimen, en de Franfchen rukten er binnen. P 2 „Men heeft hier onmeeilyke Magazynen van levens» .2 g middelen gevonden, onder anderen aoo groote zwaar's beladen Schepen, die juist uit Rusland aangekomen wa 1 ren, voorts veel Wyn en Brandewyn. „Eene Brigade van de Divifie Saint-Hilaire, heeft <j- zich voor Pillau gewe:3d, ora hette belegeren, en de ..Z a Generaal Rapp heeft uit Danzig eene Kolonne derwaard» 5 - gezonden, om er eene Battery optewerpen die hec Haff 5 s: 5P g beftrykt. Eenige Vaartuigen, me: Zeelieden van deJ^O^ï'g Garde bemand, maken ons meester van deze kleiiieZee- Si boezem, g 5 „Den 17 werd het Hoofdkwartier te Drucken; den 5 18 te Sg'ïsgirren j en den ipteTilfit overgebragt. g 3 ii „De Groot-Uertog van Berg, aan bet hoofd der ligte S Kavallerie, he-ifc gedurende de laatlte drie dffgen de 1, Vyand veel afbreuk gedaan, de Kófakkén onderfcheide-S 5 S ne maleö overhoop werpende, waarby zy veel hebben g 'g geleder. Wy hebben weinig dóoden en gekweiilen. £-^ ei Onder de laaiftèn bevind: zich den Eskadrons-Koairaan-'^ - -u ■-< - 2 H -o S iï Èi yi i»i M 2 "2 -3 a> if -J -J BC S 5 •=-•«! SS 3 b« 5 2 5 .a: c o- =£.5 w S ao tv. -a Je sbo S .•Sc ■•5 c bo r, i; ■- 13 1 o 3 -a Pylen tegen de onzen. Dr..i ni"?"s is befpottelykerdan 0^7 de voorkeur te geven aan het fpel dier oude Wapenrus- titl ting tejen onze Geweren. 5 S De Maarfchalii Davcustsan 't hoofJ van het 3de ii ti: opde vyandelyk Acaterhoede gevallen, O Bwen toegenegen FERDINAND DS BOURBON. Z W I T S E R L- A N D. ■NEUFCHATEL dea 16 Juny. Ingevolge een De creet van Z. M. den Keizer der Franfchen, van dato i Leper-S-orp? den II Mei U. ui: zyn K mp van Finkeuftein moet j waarby hv 2,500 kryïsgev=üu_ên gemarkt heeft. èr een Cataillon in het Prinsdom van Neufchatel worden j Op de fioogre van Ti'.fu .verden de hier nevensgasn- opaerigt, onder den naam van B^taillon v,tn den Prtns de BiMetten No. i en 2 aan den Groot-Hertog van Berg ^-ë - overhaniigdj dien ten gevolee-is de Luitenant-Gene-o S rsal, Vnrst LabanofFdeRinic<e Niemen'over^etrokkea.ü- en' heelt met den Prins van Neulchatel een uur in con- ^M ^^fy c fer-;ntie geweest. ^^sj S r"^ - ^r^ -5 De Vyand heeft in grooten haast de Bruj over da Niemen voor T'lfi: verbrand, en fchynt zynC;) aftogc geheel op Rusland beviadea. £>;e P -- a y'an Neufchatil. Hetzelve zsl uit zesCompagnien be (laan, naroelyk eece Compagnie Grenadiers, e-ene van Vo'.iig'^ur^ en vi-er van ordinr.ire Muskettiers. ledere Compagnie zal 160 man fterk zyn. De fvee eers;ge- m-^idiTi moeten voor den i .^ugus:u.« en de vieranderen voor T sTt» mber aanftaande volt.-llig zvn. i\l n zal o- lec- f<i»i-i^a;aii'<'n niet aannemen dan alleen nvoon o o 3 r^ K S <L. ti "5- -o ^- -u c wenc

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1