m II >l No. 86. MIDDELBURGSCHE C O U RANT. D I N G S D A G 1807 DEN 7 J U L JJ. g 5 s 5 - - s 'ii:'^ -> -^^. SS 2^ I-i 3 e .5 u Cs 'S •5 S> - ^L> -S u 5 I T A L I E N. NAPELS den lo Junj. De ftout.-üoejige Pnns vanHesfen-Pnilipsthal, offchoon zyne landing, in bet laatst der vorige masnd by Reggio in Cal^brien «daan. door de vera.rooijing van xyn ger.eela Corps £»volgd isheeft echter wederom even als by den val va"n het lang door bem verdedigde Gaêta het geluk ge had vsn in perlboD te ontkomen. Na de gevargenne- ming van alles wa: vsnde 5000 tnan des gemelden Irin- fea in de ondcrfcheidene gevegten behoudeti was geble ven is deze Bevelhebber met een gevolg van omtrent 50 Paarden als door een wonder onifnapt aan Je ver- voUiag van e«n detschementRuiiers, flechcs een quar- tier^uurs te laat teSereinara aangekomen om hem aldaar, o? zyn weg naar Reggio, te onderfcheppen. In nog grooter gevaar vsn ingehaald en gevangen gemaakt te ■worden is hy is hy laatstgenoemde Stad geweest zynde deFrsiïfche Generaal Reinier aldaarflechts tien minuten DS de infcbeping des Pricfen binnengerukt. De Prins had 60 Iialiaanfcheraylen achter een te Paard afgelegd en was afgemat van verraoeijinis toen hy het Vaartuig bereikte, da hem naar Sicilien teruggevoerdheefi. Van zyn Vülk zyn 2000 gevangenen van Monteleone naar Nspels zelveopgezonden, EeneSiciliaanfcbe Floiille, opzettelyk uitgerust om de mislukte onderneming te^en Calabriên te bsgunftigen, verlcheen reeds een n.2 voor Amantea; msar werd aldaar door het Garnizoen en de Nationale Garde met groot verlies afgewezen. POLEN. WARSCHAU den 18 Jur.y. Terwyl deGrooteAf inée bare overwinningen vervolgt, ^aat de belegering der Vesting of liever der Citadel vsn Graudentz aan houdend voort. De Troepen, met drzelve bezig zyn meet dan genoegzsam ter vermeestering dier Vesting hoe onverwinnelyk de Pruisfen haar ook voorgeven. Onder- dertusfchen [chynt hetdat Z. M. ds Keizer ter fpa- ling van het bloed het geen nutteloos geflort zou Je wor- cien voor eene plaats, die, inzonderheid m de jongde Oorlogs-gebcurtenisfen van zelve bezwyken moet, be vel gegeven heeftom de geregelde aanvallen, met wel. ken men nu onlangs begonnen was, wederoa ia eene blokkade te veranderen, S 1 L E S I E N. BRESLAU den 17 ^«"y- Omtrent eene aan den BeyerfchêH Generaal Pcrnetti toebetrouwde Expeditie welke ten oogicerk had, het doorzoeken van het Ge betgte, over Neurode en Landshutveraeemt men dat gemelde Generaal, meteece Compagnie desLyf-Regi- mentstwee Compagnien van Hertog Willem een Es- cadron van Minucci, en eenigs Wurtembergfche Troe pen, ten voorgemelde einde afgezonden, tot Buntelau is doorgedrongen; doch, op zyrie terugkomst, den 4 ]uny, naby Neurode, door een veel fterker vyandelyk Corps van Glatz komende, was aangevallen, en, in ■weerwil een hardnekkigen tegenflands, teruggedreven. By deze gelegenheid zyn et van het Corps des Beyer- ichen Generaals vermistde Majoor Graaf vau Leibel- fi.ig, de eerfte Luitenant Grr.af Formentinidetweede Luitenant Meillinger, en 114 man van bet 1 lie Regiment Infanterie van Ligne, benevens deOnder-Luirenantvan JiJüUer, en 20 tnan van het 6de Regiment Infanterie van Linie, een gedeelte des Corps vanden Generaal Pernet- ci uitmakende. G R O O T-B R I T T A N N I E N. LONDEN den 24 Junj. Ui: eene Proclamatie dan I Juny door den Generaal Blucner aan het onder zyne bevelen ftaand Pruisfisch Korps in Zweedsch Pom- meren gedaan meende men hier te kunnen opmaken, dat de tusfchen Zweden en Frankryk onlangs geflotene Wa- penftilftand van den kant des Konitïgs van Zweden reeds moest opgezegd zyn aangezien Blucber. in die Procla- rnatie ronduit aan zyne Pruisfen zegt, dat zy gereed üonden om op nieuw ten flryde te trekken en veree- Eigd met de Troepen des Konings »an Zweden, voor hunnen Koning en Vaderland hun bloed te ftorten enz. Intusfchen melden de Brieven uit Straalfond van den'9 dezer nog niets van eene opzegging van den Wapenftil- ftand. Sommigen blyven danrom nog lleods denken dat de Koring van Zweden den Wapenftillland -inteer opzeg, gen zal, dat na dst hy tolkomen zekerzslzyn vanden door Engeland bem ia dat geval toegezegde byC.and iu Landtroepen. Een onzer Nieuwspapieren zeide voor een pssr dagen: „Het Hof van Deaenisiken heeftzoo als wy mat fjiart horen gcpro:esteerd tegen het gebruiken eener Engel- '^fabe Vloot inde Oostzee, en daarby verklaard dat hot de verfchyning van een Engelsen Liniefchip in de Zond sis e«»« ÜOilogsverklaring bslC-wUWCn zal. De onge- c il S 5t -j •■-- td T %o c c; UI fco 0 to CJ _i V 0 G -^ fa 3 ca -i; :r r, 2: u u 0 - -A r". Q 0 -T3 co 0 -3 W5 0 meene aanftrengingen welke de Deenen korts ie het werk-^ g* gefteld hebben om hunne Marine op dien voet t<r brengen j^ r^ dat zy in weinige uren tyds na Zee gezonden kan wot- j s jp den, fcnynen gemelde tydiag te bevestigen." -t^ Si' Men (Irooit bier uitdat de invloed der Franlchen te g H b^ 5f 00 tr -S Ci Konllantiiiopel aan 'i zinken is, ten gevolge v»n de ftren- ge blokkade der Dardaoellen en van den Bosphorus "H 2 door deRuifen hetgeen de Levensmiddelen te Konllan- 5 S -u tinopel zeer fcbaarj en duur zou gemaakt hebben. Het gemeen, voegt men er oy begioc zyn ongenoegen'S '-' -° reeds zoo duidelyk aan den dag te leggfindarde Ge- ri Of» -r' 13 -c T3 M r 2 4J V c* .ir c o -2 r ïi - t3 .Ti neraal Sebastian! naauwlyks meer veilig de Aiaea pasfe ren kan. Het gezigtvan den Koning zoodanig verergerd zyn de, dat de ligting der Ichil vanhetoognoodzakelyk ge worden iszoo is daar thans toebeflutenen Z. M zalzegt men binnen kort die operatie ondergaan. De -^ 5 s t; ■- 'S Geneesbeeren geven veel nïo;d op eene gelukkige nii 5 2 2 komst. o. ji t. -^ ----- FRANKRYK. g.--»>'£ BOURDEAUX den 2% Juny. De aangename, doch "^^Z^^.^gu;.-; naauwlyks geloofoare, tyding der herneming van Mon- 2 te-Video fcbynt zich te bevestigen. Gister is by een h 5 .-^ onzer eertle buizen van Koophandel een brief uit Ma 2 >i: :-' '-0 1> M o drid ontvangen, waarin de ftellige verzekering gegeven wordt, dst, alwederom door den yver vsn den Bevel- q.^! "5 -5 .5 2 S Tvo c o i£ --! y C 3 -^. hebber Liniers, gemelde Kolonie onder de Spaanfchejf heerfchappy teruggekeerd, en tevens eene onderneming 5 der Engelfchen, ter herovering vaa Bueiios-Ayresaf- geflagen is. PARYS 29 5''"'.T. He: net ongeduld verwachte*^ 75.1e Bulletin en in hetzelve de nadere omfiandighe- den van den grooten Veldflagby Friedlsr.d zyn op he den door den Motiitcur bekend gemaakt, Zy zyn vaa------- den navolgenden inhoud: 79fte BULLETIN der GROOTE AR>IÉS. Te l-Vehlau den 17 'Jubj 1^07. ^-j;,'?:. De gevechten van Spanden en Lomitten^ de dagen van Güttdidt en Heilsbci^, waren flecbtshet voorwerk van grootere gebeur- tenisfen. Den II, 's morgens ten 4uren, troi hetFransch teger Hei.'s- berg binnen. De Generaal Latour-iMauberg met /.ijne Dir-iie Dragonders en de Brigades ügie Kavailerie vsn Durosnei en Wa:. - <z tihrvervolgden den Vijand op den regter-ocver der Allein ■j:i de rigting v;in Banenftem tenrijl deLeger-Corpien zich in on- Q licrfcheidene rigtingen op marsch beguven, om den Vijand te 5 ci overvleugelenhéra zijnen tenigtogt 00 Koningsbergen altefnij- De fortuin Z o den, en voor hem op deszelfs iVIagazijnen te vallen, lachte dit on^^verp toe. Den 12, 's namiddags ten 5 uren, bragt de Keizer zijn Hoofd-bi kwartier naar Eijlnu. Het waren niet meer met ijs en fneeuw S bedekte velden; het was het fchoonfte Land der Natuur, met'? 'Z fraaye Bosfchcn en Meeren doorihedenen met verrukkelijke E S Dorpen bezaaid. g De Croot-Henog v:n Berg beeafzïch den 16, naarKoninfs-> T, bergen, met zijne Kavaüerie de Maarlchalk Davoust trok ach- o t ter hem, om hem te onderfteunen; de Maarfchalk Soulc trok"? S >- op Creutzburgde Maarfchalk Lannes op Domnaude aiaar- o ■- fciiaiken Neij en Mortier op Lampasch. C .2 j MidJeleruTJl fchreef de "Generaal Latour-JIaubourgda: hij o I S - 5 'sVijands achterhoede had vervolgd; dat deRusfenvelè gekwet-V •S-.ë ften in den fteek Heten; dat zij Banenftein hadden verlaten, 2 o-^ c en hunnen aftogt op Schippenbeiilangs den regter-oever van aa g de Alle, voonzetteden. De Keizer begaf zich op ft-aandenvoet c E c naar-Friedland op marsch. Hij gaf bevel aan den Groot-Hertog - =J o" c van Bergaan de Jlaarfchalken Soult en Davoustom on Ko- c 5 g. ninssbergen te raaiiceuvreerenen met de Corpfen der ïlaar- Os fch;'.!ken NeijLannesMortiermitsgaders de Keizeni^ke Gar- J' g 'S de, benevens liet eerde Corps, door den Generaal Viaor ge- S f -^ kommandeerd, rukte hg in perfoon naar Friedland. 5: J£ Sï te 'S >J o SC .5 •- S -^) 0\ 3 eo t-. re c -J cj ai c c o S j o. o. 6^2.5 o O o o, o o o -o Den I 3 kwam het 9de Re.giraent Husfaren te Friedland doch .erd door 3000 man Kavaüerie weder uit die Stad gedreven. Den 14trok de Vijand over de Brng van Friedlaiid. Ten uren ,smorgens, deden zich Kanon-lchnten hooren. „Het U.'5 f^ S Z 'i'^ een dag van geluk, (zeide de Keizer,) het is de Verjaardag van c" o'^'S S.SiüS De Maarfchalken Lannes en iNIortier geraakten het eerst aan t t;' S t^ °-^ den Slagzij waren onderileund door de Divifie Dragonders van o^~ "- - den Generaal Grouch-j, en door de Kurasfiors des Generaals Nan- •- o j: 00 -a:; foutij. Er hi vechten plaats. -------- ..5..3..,..uu.„, c„ ^.u, „et - -c -- Dorp Postftcmen niet voorbij trekken. Menende Hechts é^n o -•= "H 5 '~'-5 Corps van i 3,0=0 man voor zich te hebbenzenc hij zijne be- iiT -g en verfchoidene bewegingen verfchiKende ge- De Vyand we^d tegetgehoudenen kon het weging voort, om op Koningsbergen te t.ekken. B(i di'e gele- '^'p% gen.ieid deden de Franfchen als ook de Saxifche Dragonders en -^ 9. Kurasfiers de fchoonde aaiivaiienea bemagtigdca vier ftukkcn 2 5 - ir 5 geichuts van den Vijand. t=^ u fe -§ i= Ten vyt"uren 's avonds, bevondon zich de verichiüende Le- f:""*';?^''',f",°P..''"""'^ (landpKiats. Aan den regtcrvleugelde s-v M;iarfclialk Ncij; m h;t centrum, de Maarfchalk Lannes; op denluuer, de Maarfchalk Monicr; bii de refer^-tLet Corps des (.cne.aals Victor, benevens de Garde, De Ka-.'allerieonder d e bevelen des Generaals Groiichiion- derfteunde den «3 n D o c -o o CJ .-rt -^a - S '- c c o t; O ÖO cc c NO "Sa "1 linken'leugel. De Divifie Drajonders van den S^. Generaal Latour-Mauborgftond tot referi-e achter den rcgter-- a vleugel; de D-.vifie Dragonders des Generaal Lahousfaüe en de," <*-. g 5 Saxuchc Kurastïcrswaren tot refcrve achter het cen-nmt. H ^m^ O.idertasichen had de Vftand -iijne ganfche Arraée gedeoloijoerd. r'\'\ \.c: z;;ncn hnker%-'engel fteim !e hij teg.-n de Stad Friedland en .*fi«w f«!SIj J'S; c tï o o o c: O -^ to t, <4 zijn regtcr\'Icugcl befloeg ander! dezelve laiVf mijl aan geece zijde Na ue pofitie verkend fe hebben, benoot de Keizer onver wnld de s:.ad Fnediar.d te b? meesterendoor rsraadennj van fjoBt te wakcutaei ar. pitiffeiijk et-ne ftcrvlifa^ei V9ei-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1