Kg. S5* MIDDELBURGSCK C o U RAN z. -- ZATURDAG p o L E N. WEEISEN den i7>h;. De rerfiicbe Asibssfadeur, 1807 DEN 4 J U L IJ.^ - £-|; - f^ 5 'Si i ^:2^ ■|i- 62 1 - e: o a t* "O L t A N D Z'A OLLE des ï6 7<.,,;. „rnecatdjtfiittsj POSKN den 17 Jur.j, Ter vermeerdering onzer Nationale Troepen is thrns eene nieu*e recrute- fing in'twerkperteid. De Voorfsad Prrjia tegen over Warfchau, welke rot biertoe maar een Bruggenhoofd vormde, word thans, op bevel des Keizers, tot een asnzienlykVestin:; werk verheven. Franfche Ingenieurs hebben dsartoe het ontwerp gemaakten tei: befpoedi- ping van den arbeid, (laan thans alle clasfen 'van lawo- neren, ouden jong, mans en vrouwen handen aan het werk. Het is in der daad der moeite waardig te zien, hoe de verfchillende clasien vsr, Handwerkslieden eiken morgen met hunne Vaanen en voorafgegaan van Muziek, «it Warfchau de Weix«lbrng naar Praga overtrekken en's avonds wederom van den arbeid op g.lvke wyre terugkeeren. Ook de jonge Siodeerenden, Priesters en Li viten ]oden zelfs niet uitgefloten, alle» trekt te War. fch?u lederen ochtend in troepen van verfcheidene hon derden toe den arbeid uif. P R U I S S N. L ELBINö den 19 Jfir.j, Den 14 Juny heeft^e 6róó-' teAmée den Rusfen flag geleverd, en hun eeue volko- mene nederlage toegebragt. De ftryd is voorgevallen by Friedland aan de Alle eene kleine Stad van ruim sooo Inwoners, in het Koningsberger Departement, riet verre vsn hec reeds zco beruchte Eylauen om- trent 5 mylen van Koningsbergen gelegen. Behalwe hunne overigenadeelen, hebben deRusfen by dien Slag niet minder dan 30 Generaals verloren en tengevolge van 's Vyands aftogt zyn de Franfchen den ló dezerie Koningsbergen binnen gerukt, DLiITSCHLAND. STRAALSOND den 11 Juny. Men weetthans al- liier met zekerheid, dat een mordgefprek tu'L-hen on zen Souverein en den Franfchen Maarfchalk Brune ge» houden is. Zie hier verhaal, hetwelk omtrent diéby* •eenkomst en 's Konini^s verdere reize gegei'en wordt, Den 4 dezer reisde Z. M. van bier naar Greifswald en begsf zich des acbtermiddsgs naar Scblsdkow alwsar hy het bewuste gefprek met den Maarfchalk Drune hield. Een aantal Zweedfche Opper-Ofiïciereti vaaren in 's Ro llings gevolg. By Schladkow ftond een detachement Van het Huzaren Lyf-Regiment geposteerd. Na de te- lugreizé van den Maarfchalk Brune, die van Ankiam naar Schladkow gekomen was begaf zich Z. M. naar Zythen en verder naar de Grenzen, ora de maatregelen van verdediging en de Trotpen in oogenfchouw te ne men. DBj Koniug reed met zyn gevolg tot aan den Slag. boom san het eind van den Anklsmmer-Dam alwaar de !aat(le Zweedfche Vedette ftaatenkeerde vervolgens terug naar Gieifswald, alwaar de Studerende jeugd de gunst genoot, om des avond», by toorslichteen Duitfch Gedicht aan Zyne Majefteit te overhandigen. Des anderendaags rei^eZyne Majerteit naar Loitz, en bezigtigde onder weg de opgeworpene Veldwerken. Des ïiamiddags begaf de Koning zich naar de Brug aan de Peene, om den flaat der zaken in oogenfchyn te ne men, en zette vervolgens de reize voort naardeMayen- Srebspas. Ook hier ging de Konhig aan de Brug; zy tvas aan de andere zyde opgetrokkenen Z. M. werd door de aldaar geplaatfte Hollandfche manfchap aange- TOtpen. Na gegeven antwoord werd de Brug neerge laten, waarop de Koning tot aan de Slrgboom op de •Zweedfche zyde ginjg en gedurende eenige oogenbük- ken de omliggende landïlreek opnam. Eindelyk keer de Z. M. over Grimj naar Straalfond terug. Alöm- ïne is HoogstdezeWe ontvangen met liefde- en vreugde- blyken, die des te levendiger waren, daar het doel \-:n'sKonitigs reize aan zyne Pommerfche Onderda- nen het eind der rampen van den Oorlog fcheen -te bfr. loven. De Engeifclc' 'Envoyé, Heer Strattoriheeft op fee den hy den Koning zyne sffcheids-sudientie gehad, en den ChargtSd'Affaires, Heer Baibürst, aan Z. M. voof- geüeld. Een santsl Troepen, die cp het Eiland Rugen Is- pen, wordt thans naar het vaste Land van Pommeren verlegd, Defi 17 ^unj. De onderhandelineen tusfchen onïen Souvereii en den Fmnfchen Maarfchalk Brune fcliy- Tien niet volkomen afgebroken. Nu onlangs nog is de Heer van Peiro:^ alhier terug gekomen vsn e'^ene zending naar Stettyn, xverwaarts hy aaa den Fratfleben Maar fchalk afgevaardigd was. Z. M. heeft zich gedurende de drielratfle dagen bezi^ gehouden met de uit Rugen overgekomene Troepen te pionHeren. Cl K Ui O ^- -^ I-J cPl H t z. cj 00 E o ■S IVTyrza-Riza-Hsn', is alhier uit Hong'^ryen terug gekrt- e o meu. Hy heeft, ten gevolge-der gebeurtenisfen van o tr: O j* den Oorlog, in de Turkfehe Proviatien den gewonen ^-^^ S S reisweg afgefneden gevonden, en is thans op middelen J S J S bedachtom zynen togt langs eenen anderen weg te t^ .5 hervatten. «j c o c o 'S rf -5 -a c 'S c: c .- ftj 'J Z' e ij" Cl. 10 t^ o w e t-. «1 o .n -^ c j^, EU c i t^ 'c; p jj -^ £0 •r.^- 3 ca M c 00 o c/; 4) G f^ -« -p oi -^ c o. c c o E S -^ u: »- t- t- j:; ri a- -^ c BERLVN den io .?tf«y, In deo'loop der vorige 1 liirand heeft alhier te Berlyn, in het P?leis der Rege--^ o "g ring, de uitwisfeiing plaats gehad der op den 18 April-è' "g 5 geflotene Traktaten, by welken de Huizen vsn Anhalt -S 5? 1 'S Schwartzburg, van der Lippe, Reufs en Waldeck, tot S de Rhyn-Confederatie teetreden. Van den kant Zyner~-è-S 5 S M?;ef>eit den Keizer enKonipip, was deze Isst opgj'dra.-^ gen aan den Gouverneur van Ceriyn, Genersai c'iari:e.iy c êi-* De overige Gelastigde weren, de Baron van Gagern 5 ^"S -g voorde Huizen van Anhalt; de Heer Baron vsn Kete!-"^ O -^ m bodt, ,voor het Huis Schwartzburg; de Heeren van p S f Helwing en van Marthille, voor het Huis van der Lip- t -^ "5 pej en de Baron van Reineek, voor den Vor«t van S O Waldeck. 'CS c DoordezèonderfciieideneTrsktateDbekomtdeRhyn-^2 1 Confederatie twaalf nieuwe Medeleden, welken airen, 5 - door den luister hunner Huizen, en de gevoelens die' S t^ ben bezielen waardig-zyn Leden van dezelven te we. 5 S zen. Dus ziet men dezevoortrcflyke Staatkundige In-1^^ %f rigting, die het befchaafd Europa als eene geduchten i t^ voormuur, en de daarin deelnemende Huizen als de Ar- o S ke des Verbonds befchoawen kunnen, van dag tot dag S S diepere wortelen fchieten. Niets kan daarvan een groo- 5 S **fe: ter denitbeeld gevendan de inrigting süeen. die aan "=-1—-- de Duitfche Vorften door deze verbintenis een nieuw CQ --' ^Z" 5 5 aanwezen geeft, en hun te gelyken tyde eene aanzien-*^ t. F—H - - lyke vermeerdering van magt verfchaft, Waar vinden wy ergens in de Gefcbiedenis ir.-ietingen tot dewelken, onder zulke eundige omftandigheden de eerftegrond' (lag gelegd is? Doch het ontbrsk ook aan eenen ,.'!'<:W. per wietis genie op hetzelfde oogenblik voltooid dat ------------------------- hy begint. De Romeinfche Keizers zonden ftaande L»- gioenen naar de uiterfte Grenzen des Ryiis, om deze"'- ven ten voormnur te dienen; doch de Franfche Keizer fchept aldaar Ryken. Hy (lelt Provinciën in de plaats der Legers; Souvereiiien in de plaats der Legerhoofden en geheele Volken in de plaats van Soldaten. Indien men deze vergelyking van den ouden met den tegenwoor digen tyd verder wilde voortzetten, zoude m-n zien - dat het byzordet karakter van Napolcom genie geleeend is in alle denkbeelden te vergrooten, alle, meteen ver- 1 hevenermaatftaf te meten, zyne berekeningen eene on beperkte uitgeftrekheid en zyne inri^-tingen eenen (leeds tS toenemenden aanwas van kracht medetedeelen in één 5 ^:l woord, op alles wat hy onderneemt het zegel der on S> tterflykheid, die voor hem zelf beftemdis, te drukken D'.n 23 Jm-s. Men heeft alhier op nieuw officiëelè f berigten van de Groote Armee ontvangen. Zy zvn gedagteekend nit Wehlauaan de Pregeivaü den 16 - jnny, des avonds ten half acht uur. Uit dezelven ziet "1 s men, dat het de Maarfchalk Soult geweest is, die met-3"° S :5 zytie Troepen, des morgens van dien dag te Konings- -S? g ber^n binnen rukte. De overgroote menigtegeweren "T-S WPlUf>n men tn A\^ Ü„«fJ,l.J r. - o'^", {- 3 C il <u N -3 CJ •o o bO A c (u te o M 3 ca o.; •u S cï 2: -^ p v~ o •O -^ c S' o <-• O o o -=* 'S *- fc- -^ -3 <U welken men m die Hoofdilad van Pruisfen gevondeii 1 - heeft, waren eerst zeer kort te voren terwapeninsder^ - -^ Dien E 5 2 n 5 c 9j üj c« i- trf bc 5» -o RusQfcheRecruten, uit Engeland aangekomen, „,cn -« zelfden i6 Jnny, det morgens, zyn de Franfche Troe-l i 'S pen op onderfcheidene wy^e over de Pregel gegaan g-n S DeVyand,dietegelyltertyd.zoi,dereenf,.aphaan-fchoot - «j - te doen, de oevers dier Rivier en de Stnd Wehlauonf I S J' 5 ruiinde, fcheen naar Tilfit of Tylfa aan geer.e zyde-van S^?, IgS^:, deNiemen tewvken, werwaarts de Groote Armee hem '"'-■='-'- vervolgde. Z. M, de Keizer was aanhouden J in den bes- 2 Si .tl a -o c -^ deNiemen tewvken, werwaarts de Groote Armee hem \&^^^<- fix 3 -o D to o. C5 .-at OJ tó en uit Silefien de niet *o §-=: -^ c -5 -"^ dat kort ns Neisfa I S f 1^ "2 i U3 -3 ten welftand. Uit Polen Heeft itien berlgt der overwinning van den Maarfchalk Masfena op den 12, minder gewigiige tydingn ontvarge wederomeene Vesting, die van Kofeirgèki'piVuleèrd lieeft; c a.- -^ z. -^ De Erf^Groot-^Hertog van Baden, is «Ihier aaiigeko-.l 2-^ J C -11^ STETTYN den i, >„r. Hdt Hoofdkwprtier Van^ -1§^^$l^o| de Maarfchalk Brune hèwelk federt eenigen tyd te S S I li^tï S I Demm^n en te triediand aan.de Pommerfche Grenzen *2 - l'c - <2ii-^ «s-S^-j^E= o s l>& o a> c {5 geweest isbevindt zich federt den jo weder alhier Daar de Wapenftilftand met de Z«eden blyft voord.,. S 3 S - g - 5 ren en de Engelfchen nog niet komen opdagen r S - iU de, .v.aarfchalks voornaamfte anrd.cht gevenigd op'd^'-diH 1^ g^ oe;egerir,g van Colberg, welke met nadruk wor-'tvoo.t ^^-i^^^mj gezet, 2* 3

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1