No. H* MIDDELBURGSCHE C O U RANT. ■5 s| s sfAl DONDEliDAG 1807 DEN2 J U L IJ. e z a ■*irtrti-i' N o 0 k D-A M H I K A. NIEUW-YORK den ai ^pril. Sedert bet terug zenden van het berugte Tnktsathoudende En- celfcbê Zendelingen niet op ons allerlei bedreig.ngen fedoen, dsar wy bet vriendfchappelyk Tralua.t, het welk het BritfCh Kabinet ons wel had willen opseven, met zoo veel verachting hebben verv^orpen. Nooit zeseen zy, heefteenige Nntie Engeland tuHt een fmnad Jutven aandoen. Men is nieuwsgierig welke party Eti- gelsnd by deze gewigtigs gelegenheid zat nemen, /.al Het zyne beerfGhende toon veranderen om die der ge matigdheid aantenemen, en een Verdrag aanbieden het vrelk meer overeenUotnt tnet de regtvaardigheid en waar- dieheid der vereenigde Staten, die vastelyk beCoten hebben bunne regten te handhavenof zal het eenen ineesteraat'gen toon aarnemen en zoeken ons door ge weld te dwingen? Wy zouden bet dan kunnen herinne rèn dat het berouw had dien weg over 30 Jaren te zyn ingeflagen. Te diertyd waren onze middelen van ver dediging tegen deszelfsdwingeiandy aandat Kabinet ge beel onbekend. En thnj kent bet evenmin onze te- cenwoordigcn toeftanö dan aUecn uit de rapporten van die menigte van huurlingen, welken bet hier met groo te kosten onderhoudt, om de fak'-el der tweedragt en des Burger-Oorlogsaantenoken. Wat ons aangaat, wy zyi) in eens geheel andere pofitie omtrent Engeland; wy kennen de uitgeaVektheid en de palen van deszelfs magt, en dit is ook de reden waarom wy deszelfs be- bedrieglyke Traktaten durven verwerpen. Dtn 17 l^ei. Het Schip de Samfon, Ksplteïri Ed- 'ward, heeft ör.s tydingen van Madras medegebragt. Toen dat Schip van daaf vertrok» was er een groot ge brek aan Ryst. Het Goavertiement had een berigt doen publiek maken, waarby beteene grootepremie beloof de aan den genen die binnen zes maanden na dato van dat berigt, ladingen met Ryst aanbragt, D U 1 T S C H L A N O. WEENËN den lo jufi^. Men vefzekert d«t Czer- fti-Ceorges aan den OosterykfchenGeneraal diein Bannat commandeert, heeft doen weten, dat by voornemens was eenige Commisfarisfen naar Semlin te zenden, ge- magtigd om eene Militaire fchikking te makenbetrek- kelyk de Troepe.i die zich in de verfterkie plaatfen der beide Staten zouden bevinden 5 maar dat men zulks ge- •weigerd hadt, verklarende dat men geene onderhande lingen met hem kon aangaan vermits OosKnryk hem riet als Vorst of hoSpodar van Servien erkende. De» 11 'Jitj. Het Oostenryks Kabinet beeft einde- lyk depêches uit Londen ontvangen, ten antwoord op de klagten gedaan tegen de Engeliche Commandanten In de Adriatifche Zee. Men belooft dat de Commercie van Trieste en van Fiumen, alsmede de Oosterykfche Vaart, niet meer zullen ontrust worden. Maar Enge land fcbynt te willen ontwyken om in by zonderheden te treden omtrent de verongelykingen, welken men aan, hetzelve heeft opengelegd dcor Nota's, welke op last van den Keizer, door den Graaf van Stahremberg zyn medegedeeld geworden. Men beeft reeds zoó dikwils ydele beloften san ons Kabinet gedaan, di« geen ge volg gehad hebbendat men vreest dat het insgelyks zoo gaan zal met de genen welken men thans doet. Den x^Jutif. VolgensberigtenuitHongaryen,héb ben de Serviërs deStadUfchitza hernomen, en de Tur ken met verlies op de vlugt gedreven. De byzondef- heden desaangaande bekeod komen op het navolgende ;,1ieêr! „Del^ommsndant der Serviërs, St.ino|e*Stamatowich den 21 April roet zyn Korps te Grufchelva aangekomen 7ynde, trok naar Sitnitza, met oogmerk om de Turken uit die plaats te verdryvenj dsn, daar deze laaiOen zeer voordeelig geposteerd ftonden vond hy niet gera den hen aantetasten en trok naar Grufchelva terug. Den volgende nacht deed hy voor die kleine Stad Battetyen opwerpei en eene talryke Artillerie op dezelven plaat fen; ook deed hy twee fterke Redou es op de rechter oever van de Revier Tetinaeene myl v«nSitnitza, en ler linker-zyde van de dasrby gelegene Bergen aanleg gen. Den volgende dag betrokken de Serviërs het Camp hetwelk tu«fchen Teiina en de Gebergtens voor hun af geftoken was. In dien tusfchentyd deed Sfnnoje-Stama- icwich aan den Kommandaetder Kavallerie Nenadovich ^.om onderfland vragen, enverzogt hem den linker^oever :^an de Tetina met eenige Buljusk Infanterie en Ka val- lerie te bezetten, Den 21 des namiddags kwam de Be. velhebber Molivan-Gerbowitsch, aan kethoofd van lo Bataillorslafarterieen loKompagnien Kavsllerie, aan; by bezette de Tetina trok een Cordon en wierp des s:chi» eei)« Bctrery t^'gw» Ufchiiia op. Dtn »3 had .3 oj a u -S e D -^ O*: cj o *u -2 c o-i; v-i O S O» o., r o W3 :g "- S -S =- j .2 bo ''O o» 60 o t~. D C €0 N co t3 at o -c ■9 u er een freffitl jplasff, tusfchen het korps vsn Stsnoje en de Turken Mütiseh-Aga tastte met een klem Korps ^2 Troepen de Pattery aan die de Serviërs by Grufchelva g Z hfdden opgeworpen, doch werd met eenig verlies terugS -zi gefiagen. Den 23 was alles (lil, dan de maatregelen wel .S o 5,- ke door dê Turken genomen werden deden voorzien, q 2J dat zy voornemens waren dê pofitven der Serviërs fl'n g g^ te tasten. Den volgenden nacht zond de Bevelhebber 5 i: -5 a» StanoJB deti Kompandant Obrad met 4 Bataillons en 4 e 3 Kompagnier. naar Kumitza^ om de bewegingen derTnr 33 5 ken gade te (lain en het Korps hetwelk in denabyheid g van Sitnitza ftönd« v^n daaf te verdryven. Den 55 met's Si bet aanbreken van den dag brak by zelve mêtzynegehee- 5 S "'4^ Ie magt in 5 Colonnes verdeeld, op, om bet vyandelyk s.^ S Camp, hetwelk zich Omtrent600 fchredenvan Sitnitza'^ S bevond, aan te tasten. Hetzelve zeer kort genaderd zyn u de, rukte een Corps turken van omtrent 2000 Man uit C o 3 Sitnitza, en vielophemaan,v/aarfchynlyk met oogmerk g om zyne 5de Colonneafcefnyden. Dit deed den K jm e mandant Stranoje van maatregelen veranderen en zyn S S* Korps in vier Coloane*formeren v/aarvan de eerfte on a, der bet maken van een allerbeyigst Artillerie- en Mus quet-vuur, het turksch Kamp aanviel. De Tur«en -^ 2 ftonden deze, gelyk ook alle verdere aanvallen die de^ O g Serviërs op hun deden kloekmoedig doordanzymoes- c S S. ten na diverfe gevechten In de Forteres van Ufchitzade g vlugt flemen, De Serviërs omcingelde die Plaats. Het "ig -c aantal Turken Was toen van iiooo op 8000 Man ver -^ "5 minderd. Gebrek aan Levensmid,delen noodzaakte hen "S J g 5 om met dooo man een uitval te doen en het gelukte S heneindelykomérdoorte flaan; terwyl deS;rviers zich^!^ S vervolgens-van de Stad en Vesting van Ufchitza mees eer maakten. AUGSBURÖ den tS 'Jun'j. Verfcheidene partiku- lieren brieven van Livorno melden, datde Engeifchen Egypte nog niet ontruimd hebben maar dat zy geen vorderingen in dat Land hebben kunne^ maken zy heb ben zich vergenoegd, na hunne twee vrugtelozepogin- gen tegen Rofetta., de Kusten«nde.Stad Alexandriente----- bezetten waar zy de hun beloofde verfterkingen wag- ten. Het getal der Troepen welken zy daar hebben is te zwak, vooral in Kavallerie, om eenige gewigtii'e'3 onderneming te doen* De TUrken en Araauten, dle'^ in Egypte verzameld iyn hebben tot heden toe van hunnen kant niets ondernomenom Alexandrien te her- nemen, fchoon zy raagts genoeg hebbeij, en het hun o belang «y om Alexandrien te hernemen, voor dat de En- CR -a g f- o ■c'N xr\ ri ■■5 ri >-^ -^ o - Js .J - ja ■- v; - "- <u os -o f-« F. J c o» 1. tv. 3 t{ .E 3 bc 15 Cd "i, 2 Cl, O -O C -o -^ lu c o C 5- Ou C -C t sa -j Cï ,-i o. - c- t tl faj o» Cu -o O c -; 5- r. .-CA! 6 ah Q -5 Cu Q» '■'- Lil ■^l -~ ei gelfchen verfterking hebben bekomen-. De Turken wag-O ten verfche Troepen uit Afia, om eenen generalen aanval-S üiitevoeren. De Engelfche Generaal Frafer heeft ver- S. .-1 fcbeideoe Agenten aan de Beys gezonden, gelast, na men zegt, hun g'oote beloften te doen, en hun uitte- o. 5 S nodigen om zich by hem te voegenmaar niets fchynt -s aanteduiden dat deze onderhandeling eenig gelukkig ge-g volg zal hebben. E Deze tydingen zyn doof een NeUtfaal Schip asngebMgt, o hetwelk direft van Alexandrien kwam. HetzelfdeSchip "- j; moest ook naar Smirna, maar.he.tjs daar niet kunnen ="-5 komen, dewyl die Haven door een gedeelte van de Vloot fe -S <2i van den Admiraal Duckworth geblokkeerd worden bet 3 j; welk zich reeds van eenige Neutra Ie Schepen heeft mees-"c - ter gemaakt, die gepoogd hadden om in Smirna te J komen. 1= g Men voegt êf nog by, tïatdéRüsfen wederort. door "E 5 middel van eenige verftandhouding, zich meester heb- ben willen maken van de Eilanden Candia en Chyfvre;^ q ,0 maar dat zulks hen mislukt is, w Den i8 Jun-}. De handel van Itallen beeft weder fc: 5 eenige levendigheid bekomen. •5 s CQ O. o S CS eo .s s S :r- t; E- f- a mj: tD b C3 Ej t/i jrf o^HH J-g Sa Jd t5 «1 .5 <5 5 -s: -" 3 ei :3 »j et ea: SU -^ -5 o eö,>(s,-5:^E«* o o Ji S u 'S Het verwyderen der En- o fc "5 v d gelfche Oorlogfchepen van de Kusten van de Middel-»^ S^ O landfche Zee brengt hier veelaan toe; hetwelk tusfchen^ -^ de Havens van de Staten van dit gedeelte van Europa H "1 te -a B Si -^ - O Cd -a! w ■?sS -ij 1» >- ,2 ir r"^ K*^ uT o. 2 o: 1, o ja o il cj -^ .■o r» gedeelte van Dnitschland en byzonder van Neuremburg J^^ O J en Augsburg met Italien, zyn op den ouden voet herlleld. -5 o De Voerlieden en Transportwagens gaan vry door Tyrol t-^^j"^*- en genieten van alle de maklykheden welken het Gou- f. x mI m vernement van Beyeren aea het transporteeren van Koop- g-U S n waren aandoet. o .S -S, .E Z FRANKFORT den xf Junj. Mst weet dat verfchei-l! Sï"^ °'V.r^. dene Pruisfifche Officierendie op bun woord van eer^'^'j^ ,r "5 Z èi krygsgevangen waren, naderhand met de wapens in de*«*»lr^iir^, J %'^f'- C3 vuist zyn gevangen genomen, en volgens deKrygsw-Jt-* ten ïyn behandeld geworden. Men verhaalt dien aan gaande een gevslhetwelk het carafter van denKonins T»D PrBiifeu te.r Mndo«i, S«9 Kolonel jeösaradl «jq «5 «- n

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1