il No* 83* MIDDELBÜRGSCHE COURANT. D I N G S D A G 1807 DEN 30 J U N JJ. o f f, sz o- ;«yil>u%^|M!iMi,'JW''' p u I T S C H L A N D. 'EENEN den 13 >Kjf^ Naar men verneemt vertrekt Z. M. hedeu naarGriitz, al waar in zy- ne'tegenwoordigheid eene ver^aderint; ütft Stüen vsn Opper-Oosteiiryk zal jjehoudeii worden. Van daar zal de Monnrch ?ich over Linz naar Praag begeven .alwaar inseelyks eene vergadering Jer Staten moet plsais lieb- ben. Den 24 zsl Z. M. te Baden asnkomenalwaar Hoóestdezelve de Wateren zal gebruiken. Wen •;erZL-kertdat de Keizer het geilagen Vonnis begaat li^d V^ecft tegen den Luitenant-Generaal Baron vai' Mi.ck, waarbydie Generaal verklaard is, zyne Eer zvne'Waardigheden en zyn Regiment verloren te heb- ben, en daar en bcvea om driejaren in eene Vesting gevsn^et! te zyn. Mast mer verneemt, isdeGeneraal-Mqoor van Stui- terheim, met eenegewigtige zending naar hecRiisfisch lioofdkwartier aangekomen. BERLYNflen aojuny. Den 17 dezer !as de Ge- nerasl Clarke by de Parade den Hoeren jOfficieren v£n betGarni»-oen van Bérlyn de navolfjendeNieuwsberich- Kn, uit hetFranfche Hoofdkwartier ontvangen voor; De Onderhandelingen die gedurende den Winter plaats hadden,jiaven gelegenheid omFrankryk eenen voor- (la(Tie doen welken het noodzaakiyk verwerpen moest. Jldtn had daarop aangedrongen, om by een algemeen Congtes alle Oorlogende Mogendheden, Turkyen uit gezonderd te verzamelen. In deze fout, wc-lkeTur- kyen ten prooi van Rusland zou gelaten hebben, viel Frankryk niet. Na vcfcheide maanden van voorlopige onderhandelingen kwam men eindelyk daarin overeen, dat alle Oorlogende Machten gevolm.agtigden tot het Con grescat te Kcppenhagen gehouden worden zou, zen den /ouden. Deze zaak, die door de onredelykbeid «Jer Vyanden'van Frankryk met zoo veei moeijelykhede.i omwikkeld werd, terwyl zy in 3 weeken had kuonen afgedaan zyn geworden, had nasuwlyks zyn beflag ge kregen, of men begeerde dat Frankryk de gronden opae- venzou, waarop het Congres onderhandelen kon. Mis- fchien dacht ine;i Frankryk Jaarmede eenen valfirik te leg gen en uit deszelfs antwoord nieuwe fchyngronden te IvUnneh ontleenen om Europa op nituw tevermoeijen mtt een kwaadfprekend geroep over Frankryk onverzaud- !yke eerzugt... tloe ditook zyKeizer Napoleon had de groothartigheid van zonder omwegen te antwoorden dït de grbndflagen aller loekomftige onderhandelingen in vol komen gelykheid en wederkerigheid tiisfchen deGealliëer- den beider partyen beftaan en deze gemeenfcbaplyk zich omtrent een fchaévergoedings fysteraa inlaten moesten. „Dit antwoord werd zonder eenige vettragiog gege venhet was noch dubbelzinnig noch overdreven, en des zelfs gematigdheid ontrukte den vyanden van Frankryk zelve het getuigenis, dat nu verder der cpeliing van het Congres niets meer in den weg ftond. Kaauwlyks hadden zy deze meening aan den dag gelegd, of de vrienden des Oorlogs wisten de Rusfifche Armee de Cnnionnementen te doen verlaten, zonder te b:denken dat men juist daar door Frankryk in de oogen van Europa van het zoo on nut vergoten bloed der Volken vryfprak Keizer Napo leon had pas bewezen het geen hy in zyne ganfche Poli tieke en Militaire loopbaan (leeds getoond heeftname. lykdat hem geen Vredes-voorflag gedaan kon worden dien hy niet gaarn, hoorde en zoo zeer ter harte nam als de eer der Volken, welke de Voorzienigheid hem toe betrouwde, toeliet. En wat vermag eene onmatige woe de tegen die Voorzienigheid en tegen de kragtige wer- kings des genie's? De overwinning is hem getrouw ge bleven, die haar zoo lang gebood. Nieuwe tegeafpoe^ den hebben zich over de Rusfifche Armee uitgebreidwel ke, gelyk de Pruisfifcbe, aan die Eilanders opgeofferd word, die, onder alle hemelftreken het bloed der Volken opkoopen om het voor hun belang alleen te vergieten. „De wrevelvolle hand der aanftokers van het Oorlog, heeft wederom toegetast, om de banden vaneendracht, welke alle naar Vreae hakende Volken vereenigen moes- ten, nog voor eenigen tyd verwyderd te houden; zy hesft toegetast om twee Vorften van elkander te ver- Wwyderen, die bereid waren zich ie hooren en te verdaan. '^'rCcch Pruiifer.s ongelukken noch die van Rusland zel ve hebben hare bloeddorstige aanfiagen kunnen very- delen. Haar overwigt in de Kabinetten dier beide Mag ten heeft herhaald'derzeiver dappere Legers in nieuwe gevaren gefiort. Het was 8 dagen na üantzigs overgaaf, en niet terwyl die gewigtige Vesting zich nog hield en »«\ken dag dringeniier om ontzet riep dat de vyanden de fortuin der Veldflagen op nieuw beproefden. Zy mis kenden de vredelievende gezindheid v^elke Keizer Napo- Jsoa's tod-terug hield, toca hes na de vercveriag digr ■*^^i E lil O -U -Cl W "Ti ■nC S 5 c o gewigti^BVestingdeftem des Oorlogs toeriep zyn vrees c-é'S lyk zwaird daadlyk uit de fchede te trekken hemnieu -^ 'T'° we triumphec belovende. 'fl <u ^5- e (J-lier volgen de bertchten^van de eerjie aanvalhn der "-> 'S Rusfen op den 4, 5 enó'Jfuny, velke berichlen den Le- c !r; -F 5 zer reeds genoeg bekend zyn.) -^ -9 -^ jï ,,Den 8 kwam Keizer Napoleon te Doppen by het O - 5 c-^ Coips des Maarfchalks Ney aan. Op zyn bevelrukte ^g liien dag het vierde Leger-corps tegen Wolfsdorp het 'S 5 -i ontmoette de Rusfifche divifieKamensky, tasttedieaan, *- in zette 4 a 500 man buiten Haat om te dienen, en nam. 150 gevangenen. Des avonds nam hetCorps eene pa-'s o fitie by Alkirch. 2 g "=o'S,'S „In hetzelfde oogenblik zond de Keizer de Corps der -g l."?» !f Maarfchalken Lannesen Neyzyne Garde en de referve B 4i Sc 3 Kavallerie tegen Guttfladt voorwaards. Tien duizend-Sc^ o S man vyandelyke Kavallerie, die een gedeelte zycer ag 2i terhoede uitmaakten, en 1500 man Voetvolk, namen o 3 by Glottau eene pofitie en wilden den weg affluiten, g .E "se De Groot-Hertog van Berg, dwong ze., om hunne po. g S fitien de eene na de andere te verlaten; de Brigade 5 i' -5 E ligte Kavallerie der Generaals Pajol, bruyereeo Duros-'r - 2? £i nel, van de zware Kavallerie-divifiedes Generaals Nan-'^ 'S 3 füuty, verydelden alle pogingen des Vyands, DeFrsn-'r: o, S! c ■'«so W .- c te-" Ui IA 's o ■z ■- 13 Q i N 3 fche Troepen drongen met den degen ia de vuist des avonds ten 8 uur in Guttlladt binnen na dat zy 1000 "S gevangenen gemaakt, alle pofitien voor Guttlladt vcro- verd, ea bet vyandelyke Voetvolk op de vlugt geflairen hadden. Byzondet hebben de Rusfifche Kavallerie Re- c gimenten van de Garde geleden. S g „Den 10 Ju;)y gaf Keizer Napoleon zynen Troe- g ;5 pen de richting tegen Heilsb.'rg; zy verö>/erden ver- fcheidene Vyandlyke Legerplaatien. Ongeveer een quartier uurs aan geenezyde dier Legerplaatfen vertoon- ------------- de zich de Vyjndlyke aoterhoede beftaande uit 15 k 18,000 man Kavallerie en verfcheidene lini^n Infanterie in dagorde gefchaard. De Kurasfiers der Divifie des Ge neraals l'Espagneen de Dragonder Divifie des Generaals Lautour-Maubourg maakten verfcheidene aanvallen en wonnen land. Ten 2 uren was het Corps des Msar- fchalks Süult gefchaard. Twee divifiea marcheerden op deu tester-vleugel, en de divifie Legrand op den -§ linker-vleugei, oin zich van de fpits van een klein Bosch I S meester te maken en delinkerzyde der Kavallerie te on- derfteunen. De gantlche RusfifcDe Armee was te Heils- berg verzameld en zond talryke verfterkingen Kavalle.ie'" eu Infanterie af, om hare pofitie voor de Stad te hand- m haven. Maar de Franfche hevigheid liet zich noch door deze moeijelykheden noch door het vuur van 60 ftuk- só ken Gefchut, dat de Vyandelykecolommen onderfteun-'o de, terughouden; de Vyanden werden met eene zeld- gj zame onverfchrokkenheid terug gedreven; verfcheide- o ne Rqsfifchedivifieo werden in wanordegebragten des avonds ten 9 uren bevond zich de Franfche Armee onder de verfchanfingen des Vyands. DeFufiliers van de Gar- de, metden Generaal Savary aan het hoofd, onderfteun--S den de divifie St. Hilaire en gedroegen zich uitftekend. De Divifie des Generaals Berthier van de Referve-In- fanterie w:kkelde zich in de ftryd toen reeds de nacht aan- gebroken was zy overvleugelde den Vyand om hem den - weg naar Landsberg aftefnyd en, het geen haar volkomen-S gelukt is. g „De Keizerbragt d^n gantfchen 11 Juny ophet flag- S, veld door; hy fchaarde daar in perfoon de Leger-Corps f> om eenen fiagte leveren welks uitkomst voorden Oor- logbsflisfchend zyn moest. De Rusfifche Armee, te-ï o c ■t-t •5 -Si o. o In. o -5 CUD <1J T IJ riJ ii Cl !2 '3 S n ■n a o» o o JS U g D. <u ei o Vj-ti O» cn (U o O o- wü <s S V K S -= t: o- R >S -o .r -o V a O» a -o tt) - 'u ?- 5 .- !f Si Cu, o ■q Ol B o 'S e 41 tuo g S 5 a> c 4» a> Gr 9 o ep. o o C O e; OJ ■-• •- o tS-S o ii S 030- 4* B o o tJ VS f* iC W3 g <- o»- I 4J C c Cu M _-i -O C o O B o - o Heiisberg verzameld, had daar alle hare Magazyneo. Deze reeds door de natuur fterke pofitie was nog meer S door eenen vier maanden langen arbeid der Vyanden be- h vestigd. „Ten 4 uren des namiddags liet de Keizer dea Maar-g fcWalk Davoust van| front veranderen. Door deze be-ï^ weging bekwam hy eene richting tegen de Neder-Al- g Ie. Aan eik Leger-Corps was nu deszelfs rol voorge- fchreven; zy waren alle vereenigd uitgezonderd alleen o g <i S het eerfte, hetwelk nogaan de Neder-Pasfarge man08U-ü-~ vreerde. Zoo'zagen de Rusfen, die de vyand.'lykhe-g .«i g - den aangevangen hadden, in zekeren zin zich inhun r^\^U ne eigene Legerplaats ingeflotsn en men fchroomde ü>.:l?£l ^o met om hun juist in de pofitie, welke zy zelve uitge-Z; "s b^ kozen hadden, den flag aamebiedeu. Maar ongeacht E.'S hnnne bewegingen van denu Juny, welke deden gele- c ven dat zy dien dag aantasten zouden; ongeacht de tal-g H-ap f -T N ryke Artillerie, waarmede hunne Verfchanfingen bezeipi-l W^-hIT*'!* hM waren, vingen zy des avondsten 10 uren aan zich naar den regter-oever der Alle tebegeven> en het gant- fche land aan den linker-oever dier Rivier, tevens met auace CsUwêiHeahuane aiagazv-;en go hunn» Vm- OvJi 41 -C c3 -o 2 tü ad Ck ia

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1