tó:.:.QsKiQ Ho. t^» MIDDELBUPXSGHE C O U R A H T, ZATURDAG a a DEN 27 J U N JJ. o 2 g _3 -ïs a -a os - §r°. ^- s a CS E re -O N O tl D-A M E R I K PHIL/^ DELPHI A (^en 21 yipril. DeJ-ederaJisten fchrêeuwen luidkeels tegen het pl=n van verdedi- „in. door mid iel van Kanomieerbooa-n. Zyv.-i!!en L. Piefchep?n en Freontten hebben om onsu-, Oa.t te Hel len om onder de Zee-Mogendheden v.n Europn tevoo fchvn te ko;Tien. Volgens Inin zet^gen, hangt hst wd- 7vn vjnNoord-Atnerika, als Republiek, vanden eer bied .f, welken de Eiuopeaanlche Moiiarehien voor EenPardUuÜerdie van liet Eüatid Triniti3 te Kieüw- York is aaDgekomeD, verzekert, dat by zyn verirek ■van dat Eiinnd, Mirs.:da zich aldasr bevond, en d^t iiy eene verfterking van 8 10,000 msn onder ae or ders van den Generaal Tuckeruit Engeland wachtte en dat deze verfterking alleen door tegenwind zoolairg wegbleef; dat hy terftopd na derzelver aankomst eene rieüwe expeditie moest oV.dernemen tegen de Spaanfche Bezittingen in Zuid-Amerika. Miranda is door bet En- gelfche Gouvernemen: tot den rang van Major-Generaal bevorderd. BARBARYEN, TUNIS den 19 /ipril. De vyandelykheden tus- fchen de Troepen vau onze Regering en den Dey van Algiers zyn werkelyk uitgebroken hebbende er by na dagelyks min of meer belangryke gevechten by Con- ftantine, op de Algierfche Grenzen, plaats, vvaarby^ tot dus ver, onze Troepen de overhand hebben gehad. Eender gevolgen dezer krygs-onlusten is, dat alle Handel engemeenfchapmetdie flreken en onsis afgebroken en dat (lechts weinige Vaartuigen van tyd tot tyd alhierter fluik kunnen binnenkotnen. T U R K y E Ni K0?JSTANTIN0PEL den 14 Afei. Ter nadfukke- lyker voortzetting der Oorlogs-verrigtingén ■heeft,na&r men wil, de Grooce Heer uit de onderaardfche Schat- iamers van het Serail, alwaar ontzaggelyke fommen be waard worden die echtervolgens eene Staatswetniet dan in den uiterflen nood mogen aangetast worden, ver- fcheidene millioenen in goud laten ligten. p O L E N. WARSCHAU den 10 yudg. Den 4. dezer is ook Z.K. H. de Groot-Hertog van Berg, aan het hoofd der Kavallerie, opgebroken; zoo dat men nu den Veldtogt als op alle punten der Linie geopend kan aanmerkan. De Poolfche DivifieiGeoeraal Dombrowski heeftna het herftel van zyneby Ditfchaubekomene wonden we derom het opperbevel over zyne Divifie op zich geno men welkegelyk getneld wssmiddelerwyl de Lui- lenant-Generaal Gielgud gevoerd had. De Tutkfche Gezant is, van zyné feizë tiaaf h';t Keizeriyk Hoofdkwartier te Finkenfteinalhier terug gekeerd. Z^ W fi, STRAALSONb den 6'yutiy.Nademsal tiu de Ves ting Dantzin aan de Fraufehen is overgegaan heeft zy öe KoninklykeMajeKeitteneinde hog verder den Han del in de Oostzee tebefc'nermen goedgevonden door een genoegzaam fterk Eskader OorlogfChepen de ge melde Haven inden ftrengllen ftaat van blokkade te doen houden. .yv; P R U t S S N. THORN den 12 'Juny. De mislukte aanval dei" ïlusfen is gevolgd door grootere en beter gedaagde krygs- verrigtinRen van den kant der Franfchen- Na dat Z. M. de Keizer, gelyk tnen weet, den 5 dezer Finken ftein verlaten en den 6 den flscht te Saalfeld doorge- bragt.hrd, begaf Hongstdezelvè zich, den 7^ naar het Bivouac v?n den Maarfchalk Ney, te Deppen aan de Pasfarge. Des anderen daags werd, op 's Keizers bevel, een klein gevecht geleverd, met oogmefk om eenige gevangenen te makenten einde van hun eene fcaaawkeufigeTkennis van's Vyands bewegingen teerlan- gen. Men vernam Ook werkelyk door dit middel, dat de Rusfen eene aanzienlyke msgt by Guiüad hadden zaamgetrokken. Nog dien zelfden dag nam hier op de Keizer zyne maatregelen, en den volgenden mor gen, op den 9, drongen de Franfche Troepen over de Pasfarge (loegen den Vyand op de (vlakte van Queetz en trokken des avonds te Gutftad binnen. Den 10 ver volgden zy hunnen togt, en dreven de Rusfen,niette gentiaande hunnen hardnekkigen vi^ederftand van post tot post voor zich heen, tot onder Heilsberg, voor wel ke plaats het Franfche Leger zich nederfloef;. Vv'aar- fchynlyk zu'len eerstdaags do officiêele berigten de na- de hyzondetheden dezer gebeurtenisfenen derzelver •verderen uitüag zich piedodeeltn. H L D U I T S C BRESLAUden 6 'Juny. Omtrent een gevechthet S i"el!ï, kort voor de Kapiiulatie vanNeisHiin het laatst tl '-3 O a 2J5-= en c- c i.' - .5- UZ IJ V .G 'rt, tj) a J; C H 'S O e K„ fa aj c <u ii'%^ - i:^ 'S cj ■;:"-= "2 -^ u c: - -J- ■-i^ r, IJ 5; V, o r"- o S 3 TT, „T* volgend berigt: „Hét Battaillon Grenadiers van Zitiau enhetBatai! 5 ej Ion van Löw, hetwelk nit Saxen kwam, om een ge-*^ -^ 3 o (L* Cu, o n c: o 1, B 3 - - o bS! 'd. A N rt. -o ---—<. o c <- '6 J^ '.-an Mei, alwederom met het Garnizoen van Glatz is'S c*- 3,'il'"'^ 'lij fjj flJ a. "7," voorgevallen, leest Inen in de Nieuwspapieren het na-« tvj ac S "3 Ci SI o c W OJ - JJ deeltevnn her pde Leger-Corps uitremaken, hadden zich-S S^ den s7,byStricga<l,vereei)igii met ISO Franfche Dragon- g c J g ders, welken Prins Jerome, onder bevel van den Lui- o f, tenant-Kolonel Bouilli, aan dezelve te gemoêt j;ezon- a den hodi Deze Kolom marcheerde over Frankenfteio'S;'-' naar Neurodéi Den ag had de Voorhoede van dezelve, 5 S s -o die uit Franfche Dragondets, Saxifche Jagers en Volti- a: .y 5 geurj, beftond een gevecht tüet 300 man Prukfjfche 5 q S q g /j J n Kavilierie die uit Glatz getrokken waren* De Vyand '2o-='ScajS52"'s" werd terug geflagen tot onder het Gefchutder Vesting y ^^J^'^S^-Sg^Ci^ vervolgd en verloor 20 man zoo dooden ais gek wet* - S .S ^o S o den. De Pruisfifche Officier, die het bevel voerde,'S S "g g I J'X"^ -^ werd docr een kogel getroffenenraén zag hem van zyn -S 'S 'S 3 5 paard vallen; Van onze zyde hebben wy den Otider- 4. -o S S m g Luitenant Kaizer verloretij ook zyn eenige manfchap"" S ^-^ g-§ en paarden gekwetst; den Kapitein der Dragonders Mer- S-5g-§ii^-gojO«j--„ - cier, is een paard onder het lyfgedood 5 de Grenadier»'S «T 5'"^ - en de Voltigeurs van de Saxifche Regimenten Nlefemen- *fS.fl^'=c° 1^ -, fchel en Hertog Anton, hebben met de Franfche Dra-^ "Op|^«2p'~-Sgo gondetsj in moed gewedyverd» Na deze overwinning^ z" 'i ""Z ^jjr heeft de Luitenant-Kolonel Bouille zyiieh marscbnaar J c3^S'S=^£~ ='-cS Wartha voortgezet, zonder, verder ontrust ce worden."'"-' q Sc O t S S WEENEN den J» Jony, De terugreize van Zynet—^g %>t l\eizerlyke Majefteit uit Hoiigaryen heeft fpoediger piaats gehad dan men verwachte. Reeds heden mor gen is Hoogstdezelve indezeHoofdfiad aangekomen.-------------------- BERLYN den i^jfunj. Het ongeluk van te laat te komen fchynt, van de Engelfchen, op hunne Bondge. .-.^ nooteiï, de Rusfeti, overgegaan tezyn j ofwel hésfc de fpyi der inneming van Dantzig dezelaatften tot ee- neu, thans vooral ontydigen en onberaden, aanval op ------------------- de Franfche Cantonnementen gedreven. Door berigten uit Danizlg van den f dezer, verneemt men dat het Rusfisch Leger federt den 5 dezer gepoogd heeft eeni ge voordeeicn op de Groote Armee ie bevechten, gemelden dag, ten 6 uur des morgens, werdhet°Brug'^ "1^ genhoofd van Spanden aan de Pasfarge, doordeRusfen aangegrepen. De Brigade van den Generaal Frère, was met de verdediging Belast, Vyf RusfifcheRegime'nren m liepen driemalen ftormdoch werden telkens terug gedr»- venj en lieten 500^600 dooden in het verhak. De w Prins VatiPonte-Corvö, die's Vyands flellinggadefloeg. a» Op^^ B Ui •O O. o Cd -o ÜN o V o ■o werd door éeh kogeldoch (lechts zeer ligt", aan'deii bO VO 03 sJ o; 00 00 - C o D .S o o -o ZZS ei O dj cj o o J^" fcO «O to e: o p hals gewond. Gelyktydig hadden de Rusfen ook het Bruggenhoofd vanSpapenheira aangetast, 't welk door S den Generaal Ferey, van het Leger-Corps des Maarfchalks o Soult, verdedigd werd. De Vyand is aldaar tweemaal ten ftorm gekomen, doch heeft nogmeer dan tweemaal-S zoo veel, als aan het eerfte punt, verloren; i5oozy. ner lyken zyn in het verhak blyven liggen^ Verfchei- dene Rusfifche Kolonels zyn door de Franfchen gevan-i gen genomen. De Maarfchalk Ney is almede j op het zelfde tydftip d Jor de Rusfen aangetast. Telken ma- -S Ie, als de Vyand deszelfs ftandplaats veroVèren wilde, S werd hy met een dntzaggélyk verlies afgedagen, en zoo dra de Maarfchalk vernam, dat de Vyand zyneganfche^ raagt in beweging gebragt had, begaf hy zich, ingevol- a ge algemeene door Keizer Napoleon gegevenebevelen vMt Deppen aan de Pasfarge. Z. M, de Keiler is van Finkenftein verder voorwaarts naar Saalfeid gereisd. 5, De Pruisfifche bezetting van Graudentz wordt opu. fiechts 5000 man begroot, en volgens de berigten, wel ken men van daar ontvangt j heerfchen reeds^nu gebrek en ziektens Onder dezelve. Het Corps, 't we kdeVes-i<^ ting belegert, bedaat uit Franfchen, Polen enHesfen' Darinftadfche Troepen. De Generaal dezer laatften Heer Nagel, en dekommandeerende Franfche Generaal o Roger, hebben hunHoofdkwortierin deSt:d,die,nietes gefortificeerd zynde, gelyk men weet, reeds by den S S z jJ g aanvang der blokkade door de Poolfche Troepen inge-^ 2 u S nomen is, en door den Vyand niet befchoten wordt. S ,j 1 o w o e -o -o 5, S 'S g T3 3 O 'S i - - <u c o o 3 C: 00 n3 CU ai «1^ M o o o -o Z 2 tl f-4 O» 1—1 -at O n O «3 Ci2 <u 3 SC jjj JB A ClC Q -o D 3 SiZ 3 "o di c 5 <u 5 - t: 1} fc- txD -O -O B -3 o ,0 'u .9 Z 5 5i tl •T3 t« C ïi c oj Cf 0.» CARLSRUHE den 10 Jiivy. Den 5 dezer hseftZ .O^"^ f 3 S Z. E. de Heer Gronovins gevolmagtigd. Minister van 2,'S Z. M. den Koning van Holland by ons Hof aan Z. K. H., den Groothertog, zyne brieven van credentieover handigd. VAN DE NEDER-ELVE den 15 Jur.y. Men ver zekert, dat Z. M. de Koningvan Zweden, in hstbe- gin dezer Maand, eece byeenkomst met den Maar- fcïialk Dnine h«efi gehad, waar vsrt de oitkoTSit ai»? Z H bi) o» w - -^ ,-."' ■p S g o o -o 0 0 ^'.3i 0

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1