MIDDELBURGSCHE C O U RANT, DONDERDAG DEN 25 J U N IJ. DENEMARKEN. - 5 - H - 2 iso - -^ I t^ s .'S! z 8- o "=3 T3 0^ c I ■o -S O o ■5-ge OJ t- -Q c reder tie te tie' NOOR D-A M E R 1 K A. ICHMOND den 4 /ipril. tie befchuldigingen voor de Regibnk van Richmond, dsni dezerlegeo u^n Kolonel Barr gedaan, komen op c wee hoofdpunten word hv bjfcr.u'.di^d, eene expedi- hebben Reorganifeert te^en het territoir eener Nr' welke met de V^reenigJe Ststen in VreJeJ-is by het tweede, wordt hy van boog verraad befchuldigd. De eerae befcluldieing rust op de aaoklagicg van de Generaals Eatcn en Wiikilfon. De Genaast Eaonbeivyst, dat onder-sinfeTe^isda- dige voorneiaingen, de Kolonel Burr eeie expeditie be rrsiüde tegen de Spsanfche Bezittingen van Mexico. De Generaal Wilkinron heeft eene brief incyffer vertoond diessn hea door den Kolonel Burr was sefcbreven wel ke brief, na dat zy onicyfFad was, niet alleen de be fchuldiging van den Ger,er3i,l Ea-.on bevestigde, maaf welke ook den Generaal Wilkitifon zelve als medepüg tige coropronietteerde; dit doen ook vermoeden debe- kentenisfen van eenen anderen Agent, die ook zejt, dat de Kolonel Burrtoen hy hem naar den Generaal Wiikinfcn zond hem gemsgiigd had om woordelyk san dezen zynen plans en voornemens bekend temaken. liet geen deze nu er van san den Generaal gezegd heeft, kcoit volftrekt overeen met de uitlegging, welke de Ge nerasi Bu:r er van [geeft in de onderhuren die hy onder' gaan heeft. Deze depofitien zynhoewel zeer fterk tegen den Kolonel Biiir, niet genoegzar.cn aan het Hofvoorijeko- men otn hem uit hoofde van hoog verraadin heg- tenis te ftellen; maar wel uit hoofde van Troepen ge- ligt te hebben om het Sp^arfche Grondgebied te over vallen. Hy is dus toecelatenom cautie van 10,000 Pias ters te ftelleo, voor zyne comparitie voor de Regibank van het Hof, den 4 Mei ^anilaande. - POLE ri. ELDING deo s8 iï/«. Hetfchy^^t, dat het Rus- fisch Leger omtrent loo,ooüman fterk is. DeVy^rd fchyrt Perk npsr eene Wopenfchotfing te verJtngen. In dien men aan tfe berigten der Officieren, die dikwyls op de Boorden der Rivier,'met de Franfchcn fpreken, ge loof ni2g flaan i» hunne omftar.digheid zeer ongeluk kig.De Pruisfen dcferteren roet geheele pslotons van ia tot 75 man te gelyk; zy fchynen zeer vernederd o- ver den Unat van af hsnkelykheid, u ;arin de Koning vaa Pruisfen by den Keizer van Rusland is. - De Caropen van het Franfche Lejer geiy{reö vee! aan regulier gebouwde Huizen De terugkorr,st der Lente heeft den voorraad verzekerd. De diverfie dsr Turken baart den Rusfen verlegenheid. Keizer Alexander zich met de kunst des Oorlogs weinig verflaande, geeft or* ders en trekt ze bet;rt!ings weder in. De Soldaat is zy- r.e ellendemoede, en ds Koning van Pruisfen zou zich gaarne uit zyne onaangename politie trekken, w:srin hy zich gelleept heeft. Deze drflandigheden doen de toop op Vrede nog fteeds levendig blyven. .4 T A L I N. VENETIEN den 3 Juni. Den a Mei veftoeride zich een Uusfisch Efkader .beftacnrie uit 2 Schepen van 74, édn Corvet en één Foiacre vsn 20 fiukken, op de kusteb van Salonika, en ankerde drie mylen vsn de Stad. Na aldaar eenige dagen te hebben, gelegen om dcnkeiyk Zyne groote voornemens te overdenken zond de Vice-Admiraal Greick aan den Türkfchen Komman- dant te Salonikaeen Parlementair m^t eece depêche in't Grieksch warrvan dit den inhoud was; - „De Kcir^TTspdant van de Stsd zal terOond aa») der) j, Rusfifchen Vice-Admiraalde FranfcheConfu! enal- Ie de Franfchen die zich te Salonika bevinden over- geven, met hunne eigendommen en die hunner Cor- respondenten, of anders na verkiezing 200,000 Vc- bsdreigitirS'^heoh! de fi-tteryen werden dadelyk in 2 r». Itaat van verdediging gefteid men verwachtte hei Rus-~ fisch Eskader iederoogenblik en het was met de groot- 2 g fa ver ivond'ring, dat wyna £4 uren ;yds, het Rus-K .i fisch Eskader het anker zagea ligtea, en in volle zeilen^ S weggaan. O a. o s NAPELS den J Jut/j. Zes-duizend Napolitanen E gecommandeerd door den Prins van Hesfor-PhilipsnsdtJj waren te Regjio geland; zy kondigden zich reeds als il overwinnaars van het Koriingrvk Napeis aan. Zyne— g Maiefteu beva! aan den Generaal Regnier, omterilond^ by hunile Éannadering te retireren om hun vertrouwen in te boezemen, en hen op eenigen sfftand vandetnst te lokken. De Prins van Philipfladt beoreigde dus Elc.i fpoedig IVJonte-Leor.e; tnaaf Zyne Msjefteit wilde deze '3 getrouwe Stad niet aan de wraak der MuitelingeD over-e g -o laten. De Generaal rukte dus tegen den Vyar.d aan, e- tastte hem der, a8 iVlei, by Miletoaan, het geheeleh o Corp' van den Prins van Hesfen-Philipftad:was in wei-S 2 nig tyds krygsgevangen of over den kling gefprongenj^ S weinige ICavalleristen hebben ter naauwernood Reggio-^ n kunnen bereiken. Men zegt, dst de Generaal Com^ mandant en Chef vsn deze Expeditie ook krygsgevan--o gen gemaakt is. Het volk uit Calabrien beeft zie uit-l %,-^' muntend wel gedragen eene groote menigte der Bur u o gérs had zich by de Troepen gevoegd, om deti Vy-md^'Z g te bevechten, die men nigemeen Roevers noemde, en o Moordenaars der eigenaars. ut '- S 73 f! c B <u -■ "O it: -o t5 a c o. cc 3 ei '-' o o It a U o - C -c t H o ,5 o tra.) .5 Ji E KOPPENHAGEN den 6 Junj. Een onzer Dag-"^.v '^f.'^^ëf. |lv - bladen meldrdat de zending van den Generaal Wre-^ii| (S^ hi=>^'5 de naar Pomroeren rot oogmerk heeft bet onderhande- len met eenen Fra fcben Gevolmagtigdenen d^-t de hoop op Vrede federt dien tyd in Zweden wederleven---------------------------------------- Z W 1 t S E R L A N O. BERN den 6 >-.7. Zvne Excellentie de Land- araman van Zwitferland heeft den 25 der vorige maand O O. -■n "O <u ai e -a V S tiS 'S .0 j w netiasnfche Sequinen betalen, ring zal het Rusfisch Eskader Irgeval van weige- lot de Stsd naderen om dezelve in brand te fteken," By deze opëisfching was een brief van den Vice-Ad- jnirsal Greick gevoegd, wrarin hy de zotHe tydingen meldde, volgent hun, was Keizer Napoleon compleet geflagen en tot Berlyn vervolgdeene Rusfifche Ar mée rukte op Konflantinopelaan en had zich reeds van Sophia en Andrianopel meestergemaakt, en het was dus, in dezen toeflar.d vsn zaken .zotheid van eenigen te genftar.d te bieden. De Turkfche Koir.mandant ant woordde, zonder op al die zotheden achttefiaan, dat hy, noch de Franfchen, zyneBondgerooten; noch de 200,000 Sequinen zou leveren, en dat hyde Rus. fen indien zy naderden, wel op Kancnkogelszou ont- 'halen. De Pjr'.ements:: gingonder bft r oen eer 2waarft« ejpe Oculaire ian de onderfcheidene Gouvernemünten der Kantons gezonden, waar by zy verzocht worden een waakzaam oog te houden op het asnkoopen en - vérkoopen van Wapenen in den geheelen uit'drek van de Republiek, aangezien de Vysnden V?n Frankrykor-N der gegeven het'>ben tot aankoop van Wapenen, door-S de onde fcheide;;e Landen van Europa. ■- «j LAUSANNE den 9 Junj. De groote Raad van's fe - het Kanton Vand heeft den Ödezer zvne vyfde zitting S ÏS o 1 ei g--^ geëindigd. De Prcfioent, de Burger Muretheef: inü'^.^Qii zyne Redet^oering, by het fluien der Zitting, detteit-? =t g-o al van bet Kanton fgefchilderd van den tyd af dat bet-.5 S zelve een vryën Stsat heeft begonnen uit te maken. Men "SJ^ -^ heeft voornsroelyk de volgende païfage opgemerkt: o- S „Laten wy, voor wv eindigen, een oog flaan' op-^ de getleldheid van oris Kanton; vrede van buiten, rust van binnen; ieder onzer kan zich m.et gerustheid' aan'9 zvne bezit-hede.! overga ven vry onder de befcherming c der Conftitutie en der Wettenis hy verzekerd in vte- cel? plukken, het geen hy in vrede gezaaid heeft. 5. In het midden van Europa geplaatst, kunnen wy met bewondering zich die verhevene plans zien ontwikke len die het vernuft baarde wy zien zich dat fystemn eeaeralgemeeneVrede ontvouwen, waarvan Hendrik IV. g, een idéé had, en weikers bewerkrtellingaan den Groo* ten Napoleon is overgelaten. Niets iserin de nieuwe-f - Z of oude gefchiedenis, dat vergeleken kan worden met ^-'5 g de groote-izebeurtenisfen, waarvan wy ooggetuigen zyn. Wy moeten op aarde geen meer grootheid' zoeken. De-«5l^£'"'"-<= ze aanmerking.doen ons natuurlyk onze gedachten en ge-f-v li,.5; voelens tot den Hemel wenden door welke alles be-c^^ «c«< flaat en blyft beflaan. Laten wy onie harten tot God '^^^'sl'P ^'S wenden, om Hem onze dankbaatheisl te betuigen -■=«-.■.-.- o o ei - w >- CU bc N j^ o T n 3 -o -o o 5j n N Cd -S a -o g - e c c <5 (B 4; V Z> c -^ -^ ^1 g S et (U =J Cl _v- I o 'O bc Cl gen wy hem voor ous land ovsrvloed, eendrsgt, vre-^ d?, het behoud onzer vrybeid, en het geluk van ons I'S Vaderland." By het eindigen der Vergadering begaven zich de^ Leden van den GrootenRaaé naarde groote Zaal van het 5 "2 o u :3i ra c 55- 3 -G Huis der Gemeente, om aldaar by een B'nket. debë'-| R O) aj -T3 Oi .-ace. - -c c 3i u 1, wyzen-.'an achting, genegenheiden broederfchsp te be-.S '«^S o - 2 S 5 J' vestigen, welke zy zich, gedurende de vyf jaren vsn o 'S 1 -5 'S- f 1 dezeeerfieWetgeving,oncerüngbetoondbebben. Daar', verëenigd met de Leden vsn den Kleinen Rrad, kor O^ c -5 be ^eidvan,'" f t die ge K. c men geen fchyn meer vinden vfn die verfchillenh gevoelens, die weleer Medeborgers fcherdde - fchikt waren om elkander teberoinnen en te rchrpn"'Ve"n "^'•'•Qj '- iaJ - dronk verfcheidene toasten: de i De op Napoleon Kei-' - zer en Koning, Bemiddelaar van P^witferlsf..-!; óè'''ie op de Zwiiferfche Confederatie de 3de op'den Groo- t«3 R5:d "»D bet^KantoB Vaud^ ds ^3e op den Kl-j' rj -f^ o s- "r-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1