No. 79' MIDDELBURGSCHS 1B07U C O U RANT. DINGSDAG St S^ DEN 23 J U N IJ. 5| rs s c '-^ 2 p- j S.S -1 "Sij -1 so s '-^ éO- u - -3 3 o a o- 5 ïïti K.«i 5 •5 Z 5 -a v> w V r. a. S ii o o ïz Y E Het fc'iiyui: Seid-Aii, die TURK KO^^STANTINOPEL den 13 l^'»- 2n onze nieuwe Kspitan-Psciia, .et den gewonen Ury.s^oed der O.to.annea het e e erva^en B.rbarysch Zeenian ï.att, .c.^nog Van een riet «etk genoe, geoordeeld h.bb.^, d,„ Archipel ^d roet 7.yn en Büiten-Kasteelen Zeemagt onder den AdmiTasl Siniavi LetrLn. Eergister lag onze Vlootvoo, T,kader nog tusfcben de Binoen- en Buiten ïe: Da'ö^^ellen alwaar hy op verwerking wachtte. Twee T v;» frVpöÊK en drie Korvetten zyn hem van nier toe- - ook die van Lamnos en 5 O 2 c - '■J =3 ti; o -^ -SOS a =S^ ?6 o. o o tf> -' J» ,5 f- O cl 3 tJ tehalve het Eiland Tenedos Tr^ra vermeestetd hebben. r 4 Het trouwloos ge^Hrag der Serviërs heeft de veront^- tvandig-ng van ons Hof ten toppunt gevoerd. In eene vSd'riog van den Divan, op eergi.ter gehouden ,s S en hun den Oorlog in de^e.ft volle lUenghe.d te doen gevoelen-, ten gevolge waarvan de vereuchteoe ,elen naar de Landvoogden deromliggende ftreken na- Ttlvk de Pachas van Bosnien. Nisfa. Widuin, Salom- ka en lanina, afgezonden zyn. i. cr De Familie des gewezen Hc.podars Moruu, heeft ».>ndelvk bet zelfde lot ondervonden, als die van Ypli- kotie. Den 3 dezer is dit geheel geflacht, het wek zoo talryk was, en zoo veel invloed onderde Grieken h°7at in hechtenis genomen. Da x\hnnen zyn in de - „,n Cmar en de Vtouwen en Kinderen 1 waarvün 200 in Friedland en 400 in Lö;zen ftaan pevan''eni5len vsn ssa-'i, cu uv 1 l Y P-triarchaat gebragr. Or.dsrtusfcnen is in.;o Met berigten uit Koningsbergen vsn den l dezer ver naat net - flrepgiieid te werk gegaan,neemt men^ dat den 27 Mei de Generaal Kara^nsky met d-p wanne'"- indedaad redenen ter hunner b^fcbuldi- gooo man in PilUu was terug gekomen, Twee dager. gingbeftaan genaderdis. Van'die gebeurtenis afaaiiis óe toeftand-^ der zaken 'nog aaomerkelyk ten voordesle der Turken veranderd. .s S S a De Pacha van Widdin, Kidris, die d-j onlangs door-^Q 2 de Porte tot die-«yaardigheid verheven is, heeft,alshet e a SS ware, eene nieuwe veeilcracht bekomen; in perlaon-o j; :vj houdt hy het Kamp van Ne^odin bezet; hy heeft ónder g i» zyn bevel den dapperen Kürf.ingli- (of Kuzanzi) Aü, die zco langen tyd Belgrado verdedigd heeft, en thans--5 te Cladowa koramandeert. Betisive de Troepen vinj^-*? Deili-Kadri, die den 19 met ruim 2000 man het Kamp ■- bereikt heeft, zyn nog 6000 man, onder beveivn A- s S li-Aga, door den Groot-Vizier aan Hidris-Pacba roe^e ti zonden. Kourchid, (of Hourchild Pacha van Nisfi2 beeft vaii zynen k'htdeServifcbe Kolom .die tegen hem g opgerukt v?asgeftuitj 4000 man zyt>.ter zyner verfter 3 kinff aangekomen. <S Van e-^nen anderen kant waren 6e Rüsfin totagteröe» g= Argis verdrevenen genoodzaakt geworden om naar H Bucriarst te wyken; reeds voor de aankomst van den Groot-Vizier,' hadden zy aanmerkelyke verliezen S geleden. DENEMARKEN. KOPPENHAGEN dpn9:?a«^ De UsiCiz berïgten ".Z üit Oost-Pruisfen alhier ontvangen, melden, dat de^i k Generaal Courblere diein Graudentz kommandeertom "S'S ,j 'net toenemend gebrek aan Levensmiddelen te gemoe'. S S te komen den 10 iVIei een uitval beeft gedaan die hem U ook in zoo verre gelukt is dathy een transport 0?fen benevens eenige Wagens met Granen, heeft wetfn bin-^^iv "-Sc -3c Z*^ nen te kryeen waardoor, ais meds door het vermees-^j S P*"*» teren van eenige Vaartuigen, die mtt Levensmiddelen naar Dirfchau moesten, de Vesting weder eenigermste voorzien is geworden. In Onst-Pruisfen heef: men600 Priviant-Wagens voor de Rusfifche Armee aangefchaft, "O 5 o os fe o* .- S -5 -D -^ o '-' '-■' te -t M Ï-C.5 0 *- CJ VI >.-o CT o <A a> ai =i j; O 1 O. - •^^^"'::rS"iSaV;i redenen ter hunner b.lcbuidi- 1 van de tegeivvvoordige vcrbiucr ing te wach ten was. Men beeft zich vergenoegd met twee der doofden vsn het geflacht, namelyk Vo^st A ex.nderen de°zeirs Broeder Dexetrus.den e«nnaarLefareaen den andernaarAntera, te verbannen. VAN DE GRENZEN den 20 Mei. Heti^ op den X dezer maand, dat de Groot-ViOer, met zyne voor- ho»de, Adrianopel verlaten heeften naar den Donau op marsch gegaan 13. Men wildat in zyne Armee eenige ongeregeldheden voorgevallen, en zeifs een paar der voornaamfte Krygsbeambten door de Troepen om te voren had zich de Generaal B'ÜL'her iSet een Korps Pruisfen incefcheeptzoo men zeidensar Rüsen wer- i waarts re<-ds bevorens de Marwitfche en Krak-aufche 5 'S Vry-Korpf?n gezonden waren. Voor het overige was S er by de groot? Afmée niets van belang voorgevallen, 's -o De Generaal BÜicher zoude verklaard hebben dat men S .o" niet ^an met groot gevaar en nadeel de Frar.fche Armee,,. 'S zoo als dezelve thans geposteerd (laatkan aanvallen.^ De Vestiii^weriten 'an Koningsbet^en worden veel ver-'g 5 beterö, en lOen egt dat aldaar een Referve-Korps van S van 12000 man zal komen te ftnr.n Er waren fteeds veel-ë 2 o o -a fc. .rj. 1» Cl M O c bsls gcbragt zyndochdar.r deze beriaten wederom zieken hy df Ru.sfifche en Pruisfifche Arméënen ^e tvan'3'en zyn langs eenen weg, door welken men reeds den 3 Levensmiddelen bleven zeer hoog in prys. zoo dikwerf verdicjte of vergroote tydingen ten voor- deele der Rusfen bekomen heeft, D'g men met grond aan dezelve twyfelen. Met meer zekerheid weet men. S ii co «e .S O dat twee Frarfche Regimenten der voorhoede \an den Generaal Marmont reeds tot by Trawnick, de Hoofd nad van Bosnien genaderd zyn en dn hunne verfchy- ning genoeg geweest isom een Corps Mancenegrynen, welk de Stad Trebigno omfmgeld hadop de vlugt te dryven; in de onderfcheidene kleine gevechten diête- gen de weetfpannelingen geleverd zyn, hebben zy om trent 900 man verloren. Weldra zal het gros desFran- f chen Legerslangs de met vly t herdelde '.vegen van Dal- matien, de voorhoede volgen. Te Ragufa alleen ligt een Garnizoen van 4000 mail. WlDDlN den 22 Md, Het ontwerp der vereeöi- ging van de RHsfifche Armee en oproerige Serviërs is volkomen m.islukt. Hetfchynt, dat deze laatfteh zich, omftreeks het eind van Maart en den aanvang van April in. drie Kolommen verdeeld, en dat de eerfte haren weg naarNisfa, de andere naar den oorfprong van de Rivier Timock en de derde naar Negodin aan den Donauge nomen had. De Rusfen hadden beloofd ter zelfder tyd san den tegen over üggenden oever des Donaus te ver- fchynen, ten einde alzoo de bedoelde verêeniging tot l\"and te brengen maar de zwakte der Ru^fifche Armee liet haar niet toe, de beftemde plaats te bereiken, Da Kolom Serviërs, die naar Negodin trekken moest, had zich reeds van een Eiland in den Donau meester gemaakt doch daar zy aan hare eigene krachten overgelaten bleef, greep H'dris, Facha van Widdin haar met nadruk aan, en dreef haar tovug, zoo als mede de. Kolom die langs de Timock afzakte. De Servifche Troepen die op het Eiland geposteerd waren., werden Krygsgevan- gen genomen. Men heeft opgemerkt, dat de Rusfi- fche Armee, wel verre van de gedane belofte te houden op geene vyftig urea verra he: puo; va» verëenig-ojirlfp. denkt, dat t?: Keizetly!: Hoofdkwsrtiïf-binne?} E -^ w c P io K «J S -2 c S 3 a 01 -= Volgens een br^ef uit Koningsbergen van den 3 Juiiy,"^ j; tifaren.den 98 de Keizer van Ruslanden de Koning van c" Pruisfon in Banenftein. De Arméën ftoivien trog in hun c ne vorige pofitien en buiten eenige Schermntfelingen der <u Kofakken met dePranfche Voorposten was er niets van |f g belang voortievBllen. De bezetting van Dantzig zoude- of deiit4 in Pillau aankomen. S^ DülTSCHLAND, ^^5" STÜTGARD den iojuny. De overgaaf van Neisfe S Z is het gevolg geweest van eene op.-ifching door den Ge--t; j neraai van Danime den 25 Mei, aan den Governeurge- daan. De Generaal had vooraf, gedurende drie uren s sj al zyne Baueryen op de Stad doen fpelen; endnor be- "-^ hendige b.;wegingen en Onderfcbeiden krygslisten, had S^ hy de Bezetting in het denkbeeld gebragrdatdeTroe- ^-^ pen der belegering talryke VerQerkingen hadden befto. o J^ men» De Kspitulatie, den I dezer vastgefleld .behelst, =3 dat de Vesting Neisfo, en de onderhoorige Forten, den -^ 16 de'zer aan de verbonden Tro;pen van dön Keizer der o. Franfchen zullen overgegeven wordenindien de Be" zetting op dien. dag geen hulp bekomt. Al wst tot de - Vesting behcorrArtillerieKryt{SbehoéftensWapens, .0 Plans en Magazynen van allerlei fooftj ztillen getrouw--o o lyk overgegeven worden asn de Officieren die Zyne g Keizerlvke Hoogheid de Prins Jeróme Zal benoemen, Z g om dezelven overtenemen. DeBezetting is krygsge-? -3 ^S .- vangen, zal den 16 des morgens ten lo unrmet krygs-'c S '-< eer uittrekken en vervolgens de Wapensneêrleggen. De Z Onder-Ofiicieren en Soldaten behouden huuue Rand- g felset!Z. S c ,5 Briewen van Rofenau by Finienfiein van deu 3 der z;r. melden, cat Z. D. dï Prins van Benevetit en ds'^^ia^*^*\''fS^^^ Turl:fche Gezant den i dezer Z. i\''..den Keizer naar Dantzig gevolgd zyn. Al de Bureaux die te V.'arfchfiu gebleven waren, moeten zich ook d?rwa?:d begeven, CJ V, ■Se.- g T3 a CC"-* -a R, ex CS c: rt3 «- S ïó'^-atd^-o c S .- H S - «B -1 C3 «'S '-' 4> tï -5 wsU S c a jr r; o w O 4i ï- M c cc ra 55 O Z, n. 0 c 0 <ii il 0 0 p» C 0 00 c CC e 3 o. a 0<. 0 0 O» cc 0 o Ji - .0 d •O 5 x: .3; - s -i S t: jiï 2 J. y -o tn" o o - So -o C M t-. C" V3 s»^ "-S - CL

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1