il m. Otjt^ A N No. 78* .MIDDELBURGSCKE T. S 'ZATURDAG ,„t<: 20 J U N y. 04 1 d -4^ 1^5 s z TO S, o ^.S S e I ni' -s S* - S -^ s -i 5 tj «"-5 ''S-S;3 I r^ <d^ ".'a» 3«:J t^ i^jLJi-IUt.. ,ril-->f:r RUSLAND. ,..(Tr\ETERSBüRG den 13 Mei. Kindeiyk, op den I:'-Jr 10 dezer, is het ys aer Neva losgegaan, en wel 'met zulk eene fnelneia', dat des anderen aaags die Ri- Nier rpeds vülkonien vry vaufctiorfen was en men met Booten in alle rifitingen op dezelve varen kan. Voor het overige fchynen wy plotfeüng uit d>.-n Winter in don •Zomer ovirgêbragc. Dien zelfden da^ vaa eerg.ster •hadden wy ook hier reeds het eerfte onwederverzeld -van -ee'nea Orkaai) en Hngelbui. Seder: is tfcht;;f de Inchc veel souder geworden. Zoo fpade de ysgangin onze ftrekeo heeft pUats ge- ad zoo vroeg^ydig is zy in Ue ZuidelyUe Gouvcni:.- en'en dês Ryks gebeurd. De Wolga, by voorbeeld, •was reeds in de helft van Maart, van Zargzin af, toe "aan hare uitwateting vry van yszoodac teedsinhec "beginvan April vyf Rusüfche Koop'Mardyfchepeu, uu 'terfif-he Havens, te AiltaUau aaogeicoaien zya., - O AL M AT I E IV. ZARA den 22 Mei. Van H-Jngaryei; verneemt men •dat de Rusfen hunnen af^ogt waatfchyKlyk niet e/en 'ongeftoord uit Wallacbyen en iVloldavien volbrengen zul- \ea sis zy hunnen intogt gedaan hebben. Zoo wel aan 'hunnen linker- als aan hunnenregtervleugelreikeu do Turkfche Troepen reeds voorby hen heen. Aan den eer- '{teo is een Ottomannisch Corps, naar Isnaaïl ontzet te 'kebben tot in het hart van Moldavien doorgedrongen, fv'ïn ie Falczy of Fexin de Rivier de i-ruia gepasfeerd, •vsn ivaar het met verhaaste inarfchen op jasfy aanrukt. "üan den andeten vleugel isdePacha van Rudfchuck de "IWilkO'vv, of Miglkowo jovergetrokken en dring: thans Sroort, ijigt langs de grenzen van Zevenbergen. De Rusfen die daar door tusfcben twee vuren gebragt zyn, 'tebben met overhaasti»;.; en -jjanorde den overtogt o.ver deRiviet Seret, of A'loldsivadie Waliachyenen .^?ol- lavien van elkander fcheidt, gedaan, en waren federt ioor laatstgemelde Provincie op de volle vlugt. Reeds Sevvyzc. waarop de Turken voorwaards rukken, doet zien dat het algeraeene plan hunner verrigtingen naar 'ije gewone regelen der Franfche krygskundi gevormd Js j maar men heeft nog daarenboven de gerustlleiiing '^at zelfs ieder afzonderlyk [commandant te Velde, en eder Gouverneur eenerTurkfche Vesting, édnofmeer 'Franfche Officieren en Ingenieurs by zich heeft, door «enen uitdrukkelyken Firman van den Grooten Heer roet 'tje magt bekleed, om het oppertoezigr over de krygs- verrigtingen te houden. Niet alleen de Wallachyers *Ê(loldaviers en Grieken verlaten thans do Rusfifche Va- en t maar ook de Tartaren die onder hen dienden Qoöpen by geheele benden tot de Turken over. P R- U I S S E N. - EXTRACT tiii cenen Brief van Koningsbergen, f' den 28 Mei. De tydiug der overgave van Dantzig beeft hier opaf- iede gemoederen een'diepen indruk gem.iakt, In'teerst '•wilde niemand aan dezelve geloofflaan; düchnu,daar men zekere bevigten hier omtrent omvangen heefthoudt ^Sien reeds alles voor verloren. De meesten verweii- ^Chen de Rusfen, en befchuldigen hun openlyk datzy ^4eene genoegzame pogingen hebben aangewend om die 'Stad te redden. Zy hadden er, zegtraen, ongetwy- feld nog meer voordeel bydanwv, want wy hebben niets meeren zy alleste verliezenmaar men troost. te ons altyd met Landingen die ons over't geheel van geen nut konden zyn, en verzuimde intusfchea het l.iatfte Bolwerk ie behouden dat het overfchot van Pruisfen nog dekken kon. Reeds openbaren zien de onaangenaamfle gevolgen ..•welke uit deze ongelukkige gebeurtenis noodwendig moe ien voorcvloeijen. De Koninklyke Bank enverfcheide- ie Effeften van den Koning, die onlangs met zoo veel gediuisch van Memel naar Koningsbergen gebragt wa- len, om het vertrouwen van't Publiek levendig te.hou- den, zyn inde grootlle ftilte, wederom derwaarts ge zonden; de overfüiging, dat deFranfchen(niet meer in ten rug bedreigd en aan den linker-vleugel door de Zee eveiligd) zonder gevaarop Koningsbergen kunnen aan- lukken, vtripreidt eene moedeloosheid, welke door het lleeds toenemend gerucht, dat de Rusfen toebereidfelen tot den aftogt maken, nog grooier wordt. Onze Staat- .kundigen troosten zich, wel is -«aar, daarmede, dat t'<Jit flechts een valürik voor de Franfche Armee is; doch Bie Heeren vergeeten dat men geene Adelaars op lymroe- ien vangt. Men beeft ons in ons Dagblad bedendig ver kekerd, dat de verilerkingen, welke by de Franfchen hankwanien flechts nit eenige Corpfen van 4^5000 man lieuwe Confcrits, grootendoeh jonge en angeoeltende Icapen, IjïUpnd, ea 4»; deoverl^^e bcweeiagenwel- -rif^il''''-»?'-^- r;jtó^ ï3 V ^1W •-'f,'!V - i' - Cl. a C 'J i; Cm ei - K- 11 a' 3- -a n O -ai M, 2; O ke men onder hoii befpeurdeniets dan eene wisfeling v> van Troepen was welke alleen gefchieddemet oogmerk "IJ 5 n^ oai te doui geloven, dat zy onzaggelyke verüerKin'-^en'-S S CJ ontvingen ■*- en niettegenftaande die alles heeft i^en W 4'S 2 D:nizig laten nemen, a 'S, rUenheeft ons gezegd, dat onze Koning de door Na.'S 2 tj poleon vporgeflagene.Vredes-bedingen mee geene mo<^e 'S .r iy-<beid kon aannemen doordien hy met zyne Bond-e noütenTr.aatengefloten;had, dfeallervoordeeli« voor 't l zyne Kroon waren, en waarby hy oneindig meer win-j"^ nen zou, dan Napoleon nem ooit viywilliglyk zou toe- '-^ •- ttaan i. 1- O :3 Is dan hei wegnemen- van Dantzig hec begin ^- it. ■Jer groote voordelen? Zou het niet kloeker geweest1 zyn een Verdrag aantegaaa mee den genendie de ge wenschte voordeelen in zyne hand heeftdaa met de zoo- danigeo, die deze vaaidöelen eerst moeten trachten te 3 verkrygen. L' -' i»i D U -1 - __,C—1 CS -3 Q td -c e =3 II O 2 ■- 'H '!>,'-g. si- -i o Hl- o - cï t^ r: c; 1 T S C H L es - ND e ra WEENEN den 3 >«J. On.e H^'f-Couran; van 2 3 bsden b.-he>sr, volgens gewoonte, berigten uic Tur- 2 Sc E ■- -o o I" i; c £-. flj 00 9, V.' r- S j r-. >-'...?- 'SC -- - kyen doen zy loopen niet zoo ver, als die reeds langs andere wegen bekend geworden zyn. Het ee.^igeNieuw's 6'S - o 't wein zy inhouden, is dat een aanval, welken dé S S' 5 Rusf.n uit Georgiër., of GruHnien, tegen de Grens-"^ -^,Z Vesting van Groot-Armenien.Kahres, ondernomen heb-.1^ S ben mislukt is. Met byzondere Brieven uit Koj.lan- f 'S S, 5 tinopel verneemt men, dat de Groote Heer, om den 5 g Franfchen Ambasfadeur, Generaal Sebastiani, een nieurtr S J3 c o blyk zyner dankr.aarheid te geven, hem met bet Laad-"'-' -" 'Z^'^ ?i -ë 1 goed Tapafia, welk Voormaals den Pnns Ypfilanti rf-k -ë r»S behoorde, befcnonkea heeft. De te Konilantinopel Q S >.l Q bertemde Gezant van Z. iVl. den Koning van Holland,^ -=■ f— Haer van Dedem tot den Gelder, is, op zyuereizeder waarts, verzeld van een tairyk gevolg, den 23 Mei te Pert aangekomen, en den 25 van daar wede: vertrok- ken. De Peififche Ambasfadeur, die zynen terugweg insgelycs door Turkyen neemt. Is den 27 van hier af- ------ gerei.sd, verzeld door eenen Franfchen Officieren ee- nige .Soldaten dier Natie, wier aantal, gedurende des An.t>„5f-deurs verblyf, reeds tot omüreeks 30 maa was aangegroeid. - Z. K. H., Aartshertog Karel, is den 27 IVIei uit Hon- - -'■ - g«fyen alhier weder teruggekomen. Z. M. de Keizer is nog al:yd te Oifen. BERLYN den 7 Juny. van Neisfa, in Silefien, is door depêches van Z M den Keizer zelve bevestigd. De Vesting heeft zich den I Juny, omftreeks den middag, overgegeven. Debe-'S zetting IS iirygsiicvangen; de Officiers zyn het op hun wooru van eer. Oe fnelle bemagtiging dier plaats is in7onderhem aan den meer dan gewonen yver van den Generaal van Damme en aan dien vande Wurtemberg- S fche Troepen, onder zyn bevd, te danken. De belegering van Colberg gefchiedt thans door de Tioe.en en onder het toezigt van den Maarfchalk Bru. ne, die, federt den 5 dezer, van Aiiklam weder te Stet-S tin ieiug gt-kumen is.. v-^ -- a> .cj a tl <lj -•» 5 g -S .5 a... wj tu -^■ o n. .y. e o 'O 11 -^ ^De tyding der KapitiUatie u: E t-i c c C3 n 0 J3 O) ft3 <U H OJ «0 P co a> 0 U c -n d CJ 0) to (U Xi s Q (U 01 3 N Z t .X •t3 *C bO -Cl c 0 -3 i> CS *u »j P 3= C*. T^ 1» De V 7-0-0 I (3 0.' «1 O a 3 N -^ escmg Gr..«dentz is, federt de overgave van-S 3 S P •S' O c o CJ er C "1 '5 'y a CA Oi o N C Ci4 ra o Dantzig, met verdubbelden nad.uk aangetast," en men S N aan s o. .5 o«= O O C i, G •3 S S V 1. Ol - o ■o Si begint reeds tegen haar een gedeelte der middelen te wenden die deze laatfte heboen doen bukken zoo 1 O dat men weldra de tyding hoopt te vernemen, dat de 5 o 'S geheele loop des Weixels in de magt der Franfchen is. n I De Spion die belast was om in pe Steden van Silefien5 J weiken nog m handen der Pruisfen waren, brieven aan de ^-^^ Commandanten te brengen, is, volgens het Legerberigt van den Pnns Jerome Napoleon, gedagteekendScheitnig ■- den 29 Mei, door eene Militaire Commisfie tot den dood verwezen ea is ook terftond daarna gearquebafeerd VAN DE NEDER-ELVE den ffur.y. De op he- e - E den aangekomen Koppenhagener Post beeft niets van ^-^ H belang, aangaandedeonderfcheidenArmeên?angebragt 'S Lora Pembroke is met zyn gevolg uit gemelde Refiden- S"* tie naar Me;nelen Lord Gower naar Petersburg ver- f "E trekken. 'g e^ Men wil hier, dat de Maarfchalk Brune, die voor i g - - 1 'S t- eenige dagen van Stettin naar Aaclam gereisd was een c-g^^-^S-^ mondgefprek met Z. Majelteit dea Koning van Zweden. S gehad heeft. I P ;2 UitLube(:k verneemt men het navolgende„VVyzyn S O nog in 't on-?ekere aangaande de maatregelen der Zwe."^ den jegens ciizes Koophandel- Een Vaartuig uitPillau'^ o op heden alhier binnen gekomen, is door het Zweed ^"1^ S -i: -' >s i*. fche Fregat by Darsf geftationeerd, aangehouden g^-t^**"^ 1 -5^ O "^0 weest, doch daar het uit zyne Papieren bleek dat het -T*^ f«i -^ ,CP"^ Lubecksch Eigendom was, weder vrygegeven. ander uit PÜlau uitgeloopen Vaartuig'is door hetzei^ Vaartuig -sange!)o«dea, en wet e«n Pr^jmees.«ï nt^ u>. 'S ,- -c 'S o 5 o- o C ;- -F, j= <s .1. o S -i u, o c CJ <u .£j 2 E t 't'; -= g O C' g O u. o c Ci, o, -^^ t^ I— OJ e; t-. S- l=< O es -—til - - -; -i w <li A"™*-':

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1