l^-itóeltDÖ No. 77» MIDDELBURGSCHE C O U RANT. i DONDERDAG DEN 18 J U N IJ. <ui S to Éïrïï/ir-E S s Gister heeft Zyne Keizer 5 "S - lyke Hoogheid, de Onderkoning, de Gasthuizen eo Fa-is g brieken derzer Stad bezocht. Hy heeft zicht byzonder-ë Si,Z,-? opgehouden by de Fabriek Milanldie eene der voor- 5 .e ..ca naamfte is. Het volk besaf zich in menigte opdeftra-iS ten om dien jongen Vorst te bewonderen, wiens teede- re bezorgdheid zich verdeelde tusfchen de<verbïyfplaat» «- 0;";^ fen der Zieken en de bronnen der Welvaarten Nering. i; C, f - MANTUA den a Juny. Gister by het invallen van5~o'-S -^01 den nacht is Zyne Keizerlyke Hoogheid, deOnder-Ko- o -cl s se !- a a 2 c S S ''S 5 e POLEN. CRACAÜ den ao Mei. Men heeft hier eene Cir culaire van be; Keizerlyken Koniiiklyk Gouverne ment van GsIHcien bekendgemaakt, wasrby uitdrukke- lyk aen alle particulieren en eigenaars uit de Provintie veiboden wordt, eeniy deel te nemen aan den tegen- woordlgen Oorlog. Zy is van dezen inhoud: In aanmerking nemendedat het in de tegenswoor- dige omftandighederi de pligt van ieder Burger in Gal- licien is, by zyne baardfteden teblyven, en een ftil ge tuigen ta bly/en van hetgeen êr is de naburigeLandea omgaat En egter onderrigt zynde dat er Ingezetenen zyn die hun Vaderland verlaten hebben om zich onder vreem den dienst te begeven dat zy niet alleen deze fchuldi- ge (lappen doen, maar daarenboven nog hunne Mede burgers aanmoedigen om zulk een gevaarlyk voorbeeld ie volgen, bet zy door hunne redenen, het zy door geldbei zy door publiekue proclamatien en gefchrif- ten: „En verder in aanmerking nemende, dat dit gedrag der Onderdanen van Zyne Keizerlyke en Koninklyke Msiefteit, geenszins overeenkomdig zyn met detzelfs aangenomene g^on.^betinfels van onzydigheid in dezen Oorlog; en dat daarenboven het Vaderland van zoo veal Burgers beroofd wordt, die in ftaat zouden zyn om de wapens voor deszelfs verdediging optenemen „VindtZyne Majefteit zich verpligt onder het oog van sllelnwoonders. Eigenaar van Gallicien te brengen ,alle de gevaren waar aan zy Kich door hun fchuldig gedrag bloot Rellen; en Zyne Msjefteit maakt diensvolgens de volgende befchikkingen bekend als zynen uiterften t wil- j 1. De 5 77 van het Criminele Wetboek zal in at zyn Iracht en zonder eenige uitzondering toepasfelyk zyn op alle de Ingezetenen van Gallicien, die zich onder vreemden dieast begeven en een dadelyk deel in den Oorlog nemen. Zy zullen overal waar zy zich bevin den, in hechtenis worden genomen en overgeleverd aan het naastbyzynde Regiment, om aldaar volgens de Wet te regt te worden gefielden opgehangen indien zy fchuldig bevonden worden. 2. Alle de Gallicifche Inwoonderidie zich thans zonder verlof of magtiging buiten hun Land bevinden en binnen twee of drie weken uiterlyk niet terug zynzul len voor Emigranten gehouden, en aU zoodanig be handeld worden, zoodra men zal weten aac zy zich in vreemden dienst begeven hebbenhec zy Militair of Civil. 3. Die der voorfchrevene Inwoonders, die zich bin nen den bepaalden tyd van drie wekenhet j:y vrywil- lig het zy door geweld, niet binnen hunne haardfteden zullen begeven hebben, zullen niet alleen volgens de Wetten tegen het emigreren bepaaldmaar zelfs naar gelang van zaken, met meer flrengheidbehandeld wor den. 4. Zyne Majefteit beveelt eindelykdat indiente gen alle waarfchynelykheid aan, eenige Ingezetenen 200 vermetel waren van iets te onderdaan hetwelk te gen de publieke order en het algemeen welzyn Ureed '<3eze Ingezetenen zonder genade aan de flrenge maatre gelen, die in het 7de Kapittel van het eerfte gedeelre Van het Criminele Wetboek zyn vastgefleld zullen wor- dtn overgeleverd. Lemberg den 16 Mei 1807. (^eteeiend') De Graaf van WURMSER, fice. Prefident van het Gouvernemenf. WARSCHAU den aö Mei. De Commisfie van het Gouvernement, heeft den 20 dezer, een befluit geno men, waarby ieder vreemdeling, in het Land wonen ie, gelast wordt, het Gouvernement te erkennen, en binnen drie dagenna afkondiging dezes ge trouwheid en gehoorzaamheid 'te beloven, en zich te verbindenom geene verbintenisfen of eenige betrek. Itingen aantegasn met de vyanden van Zyne Majefteit <len Keizer der Franfchen, en Koning van Italien. Ie der vreemdeling die weigert zich hieraan te onderwer pen, zal niet langer in het Land kunnen verblyven.dan tem door bet paspoort, waal-van hy zich zal moeten voorzien, zal worden toegeftaan. De Cofskken hebben op de Voorposten van de Groo-, te Arméï gedrukte briefjes geworpenwaarin zy de Franfche, Duitfche en Hollandfche Soldaten tot defer tie aanzoeken, en zulks door hun geld. Militaire eer- bewyzen en fchoone Landen in Rusland aantebieden. Een Fransch Officier heeft hierop met een versje geant woord, waarvan hy don Coftkkca scnise affchriften Ibfeft doen toekomeo. O u H Cc' tvj aj A T I E N.^ '■JIJ lias» ij c o G a <ij •^0 - <L» o tU3 ra JD C3 S2 -^^ rr ot .{5 5 D A L JVI t\ i i c is.M ZARA den 5 2 M«. Wy hebbtn de zekere tydiog,-S dat deRusfen Walachyenen Moldavien met overhaasting c 'S ontruimd hebbende Pacha van Bosnien heeft er den -5, 2 14 dezerkennis van gegeven aan denalgeipeenen Conful van Frankr'yk, die zich by hem te Travenik bevindt, c g Deze fchielyke aftocht wordt loege.'cihrevenaan de vrees der Rusfen van zich door den regter-vleugei des groo- S ten Franfchen Legers van hun eigen groot Leger, dat'J in Polen is afgefneden te zien. Men verneemt ook van TTavenik, j^t de Groot-Vifir Andrianope! verlaten - en zich met zyn groot Leger naar deo Danau begeven J^ 5 u beeft. .-, -I e. 1, ^y --^■ 5 -^ X. '6 W O ft- I T A VICENCA den 31 Mei. asiffja^i't N. 5 ei o iQ C k- 01 i; T3 -3 O" cc C •iï -T3 -T3 O 'S s ft. O a QJ nin bi s Ol te o o T3 O -O iii il E E s- j^ -o <u OJ t^ -r- -3 o <J O ffi c c ^-^ g o f»- tii c c CTuJ c -o in deze Stad aangekomen; hykwam van Legna- c -^ c go, waar hy de nieuwe Werken nazag, en de bezetting-^-5 in oogenfchouw nam, Dezen morgen ten vier uren zat S c^'z de Vorst al te paard om onze Vestingwerken gade te c I J flaan ten tien uren heeft hy de Troepen op het Virgüi--S S aanfche plein geïnfpecteerd. -^1n S o" P R U I S S E N. Oc -*S gj_Jö =n,= DANTZIG den 3 Juny. Zyne Maj?fteit de Keizer ^i^-'^e^*— en Koning, is den iften Juny alhigr aangekomen. Hy hadt den vorigen nacht in de Abdy van Oliva doorgc- ----- bragt: hy beaft den gaufchen dag te paard geweest en heeft het geheele Legioen van net Noorden in oogen fchouw genomen. Zyne Majetteit i« gister den adsn naar zyn Hoofdkwartier-Generaal terug gekeerd. Men berekent de Reparatien die gaji.de Huizen de- --------------------------------- der Stad welks gedurende het beleg geleden hebben moeten gedasn worden, op twaalf millioenen. Men j.~ fchat de Huizen, die op order van den Generaal Kal-'" kreuth, in de Voorfteden tot het verdedigen dezer plaats f s zyn omver geworpenop meer dan negen miliocnen. Deze Stad ondergaat dus alleen door de fchade der Hui- "-« zeneen verlies van één-en-trointig millioenen. Gedurende het beleg had men geen vleesch. Na dat [hetzelve geëindigd is, zyn er nog approvifione-t^ g menten gekomenj één pond vee'sch kost3 14francs, g S" De menigte van hout van conftmctie, het welk zich in de gragten en op de havens bevindt, is zeer aanmer .jT-^ kelyk. ga D U I T S C H L A N n Z AUGSBURG den 3 Jufiy. oo td p. U 2 et: 01 c e p^ Z O •S.SH V s X 5; <">J .-2 ÜJ 'S -J Cl o iJ o o ai -e S o2 UI S C3 o S ei c 5^ ^o S g -o «1 E 2 - g o g w \o Men heeft hier Brieven lö VAuTrieste ontvangen, welke melden, dat de Engel.<^ fchen, die onder het bevel van den Generaal FraferIn f Egypten aangeland zynzich in hunne rekening bedro. fe gen hebben, toen zy hoopten, dat de Mamelukken met 2 hun eene geraeeiie?aak tegen de Turken zouden maken. U t5 Integendeel hebb'n de Beys de party der Portegeko-"' zen, en aan den Pacha van Caïro verklaard, dat zy ge- reed waren om hunn? man,rchappen by de zyne tevoe-.1"° gen, ten eindedeEnse'fchen aantevallenenhentedwin- f "- gen van zien wederom in tefchepen. 'Een Turksch Le- 2 s gercorps, dat in Syrien verzameld was, heeftziclj ins---= gelyks naar Egypten begeven, om erdeOttomannifche Troepen te verfterken. De Hulp-benden welken de Engelfchen met zóó veel ongeduld verwagten, hadden, - =2 by het vertrek der laatfte tydingen het Eiland Maltha o --co noginiet verlaten. -= e DUSSELDORP den 3 Junj. De Heer Generaal 2 H S - Mara, gewezen Overtte van het zevende Regimen:-S S •-'S q- Huzaren, een derfchoonften van Frankryk is in dienst J td gegaan van Zyne Keizerlyke en Koninklyke Hoogheid-J K den Groot-Hertog. Die Generaal is federt eenige dagen "3 O td S g, te Dusfeldorp aangekomen, en moet zich weldra naars S p; SI Brunswyk begeven om er het eerile Regiment Rüitery o O te organifeeren. He: eerfte Eskadron van datRegiment t -S J g O zal behooren tot de Lyfwagt v an Zyne Keizerlyke en 5 g E Koninklyke'Hoogheid. Het zal alleeniyk beftaan uicf^"^ •-S jonge lieden, welke de eerfte onkosten van hunneKIe- ding en Wapenrusting voor hunne eigene rekening'ne I men en eene jaarwedde van honderd daalders trekken i zullen. De Heeren Baron van PfeilZoon vanden D;./ recteur der Stad Dusfeldorp, Reusch vanKomgewin- ler zyn de eerfte, ■welke zich onder die Keu:benden hebben doen cpfcbryven, STüTGARD öeq 4 9s..,:t. f,en CoBrier he^t S£» a o .0 dr." L'§ sa o "=- -o .0 Si o Q> o o BC g aj S; SB «to' tJ 2 c o. o- -5!' j. 5»' S -v c 5.$ U •5i td a B -S H -a .5 J5 3 O r o O B «O -13 w -^ Ol Q C ac- VA fc «tï Ki TS

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1