MIDDELBURGSCHS T. No. ^di J 807 C O U H A DEN 16 J U N IJ r w .11 k'^.- i; -c s ;3 I Z .1 -^ H z o. d, '- 5 S fc J S J O 5 3 -o S S 5 r/s' -•'t* p R. I S S E N. DANTZIG den i^Mei. VVy hebben heden dé eer- fte opgnve ontren: de Levensmiddelen ontvsn- een die zich in deze Stad bevinden. Dezelve bedra gen 300,000 centneu Trr*-, 100,000 flisfen Bnnde- tvyn, 1,700,000 llesfenWyn, en vele andere looriea ,-van Lev'ehsmidd^lenwelken grooten voorrr.ad door voli^ende opgaven zal bepaald worden. Men heeft hier ook verfcheidene duizend Paarden gft. vonden, maar in flegten toeftand. Te Scr-ekochin, in Pruisfiesch Polen op de grenzen ^an Gallicien gelegen, wilde, eenise weken geleden, éi Regering ook eetlen Poolfchsn Adelaar laten gereed maken om dien plegtig voor het Raadhuis op te hangen. Daar echter in dat Plaatsje geen Schilder te vinden wns, 7.00 liet men er een uit eene naburige Oosterykfch- 'Poolfche Plaats komen. Deze begon nu den Adelaar te fchilderen-, dan, de verwen niet nsar genoegen te Sczekochin kunnende bekomen, nsm hy den Adelaar mede naar huis in het Oostenrykfche. Gedurende zy- nen arbeid werd dit uitgebragten dencommandeeren- den Oostenrykfchen Officier daar van kennis gegevea. Deze liet den Schilder zyn werk ten einde brengen srrefteerde hem toen met den Adelaar, en zond beide raar Krakow aan het crimineel Gerichtshof. Men fehreef daarop aan den Oostenrykfchen comraandeeren'dsn Offi cier, om hem oratrentdeze zaak in te lichten, en hem te verzoeken van toch op de Vrouw en Kinderen des ODgelukkigen te zien. Op dit fchryvon ontving men iet volgend antwoord Ik heb de eer u op den uwen te antwoorden dat het Huis van Oostenryk eenen Bur- ■ger uit zyre Staten nimmer ongeflraft laten kan j dieaan «•en vreemd Land een Ryks-wapenlevert om daarmede Jiet Wapen des regtmatigen Regent» te vernietigen en jen Burgeren de trouW aan denzelven gezworen, uit tt borst te rukken. Komt voor Polen het gelukkig ao' gefblik, waarin de algemeene Vrede den Poolfchen A delaar op nieuw jjlant, dan kan elk brjaf Polak, die '2ich eenFeestvieren wil, door Ooiténrykfche Schilders iich eenen Adelaar fchilderen laïèn. Voor ditmaal echter laten rtaatkuiidige redeneïn dit handwerk niet aan .'Oostenrykfche Schilders toe. Wees vei zekert, dat de 'Vrouw en Kinderen des ongelukkigefi my zeer aan 't ■frartegaan die overigens de eer heb te zyn enz." D U I T S C H L A 1>J D. HAMBÜRG den J 'junj. Onderde tweeDeenfche Regimenten hebben zichwat in veie Jaren niet ge beurd is, dezer dagen zeer ernRige èproe.-igheden ver toond; zoo dat men is genoodzaakt geweest om onder «nderen van eene Compagnie den tienden man ter dood 'ie veroordeelen; welk Vonnis echter in zoo verre door den Koning is verzagt, dat alleen de voornaaraüe bel hamel ter dood en de genen waarop verder het lot Mvallen is, tot Vesting-arbeid verwezen zyn. De Raad van het Canton Freiburg in Zwitferland, leeft dezer dagen eene zonderlinge Wet uitgevaardigd, ijezelve verandert-namelyk de firsffen 'op onderfchei. tjene reisgrypingen gefteld, in eenen nooddwang om «nder de 4 Zwitferfche Regimenten inSoldy van Frank- *yk te dienen. Die zich aan vegteryen fcbuidigmaakt, die by een gezond Ligchaam geen werk heeft of weigert werken i die Vader van een onecht Kind is en geene iddelen tot opvoeding van hetzelve heeftook dis ty- dingen iritfirooit, welke verontrustend of omtrent de trouv? van Frankr^k mistrouwen wekkend zyn mogten; alle deze moeten 4 Jaar lang in gezegde Regimenten 'dienen, of zich door anderen, op hunne kosteoen ver- «ntwoordelykheid, faten veirvangen. De jongfte brieven uit Denemarkeir:fiebbea hier be- figt aan^ebragt, dat, in den nacht tusfchen den 123 en 24 Mei II.in de Stad Mofzin Noorwegeneene felle trand ontdaan is, die by het vertrek van den post van daar nog bleef woeden; wanneer reeds 50 Huizen een prooy der vlammen waren geworden, HetSteedjeFar- enberg, aan de Havél-, heeft omtrent denzelfden tyd ED gelyk lot ondergaan 5 doch deberichten daarvan lui dden nog vreesfelyker, zynde er, binnen weinige uren '140 Gebouwen, v/aaror,der de Kerk en het Raadhuis' ;5n asfche gelegd. De Hertog van Mecklenburg Stre- ïitz, onder wiens gebied dat Steedje behoort, is, den .27 IVIei, dsarwaarts vertrokken, om zich met eigene oo- 'en van de fchadete onderrigten en heeftallen onder- nd beloofd- G R O O T-B R I T T A N N I E N. LONDEN den 5 >nj. Met het Sch'p Dhmedes, geen nu onlangs te Portsmorth binnen gel'oopen is eeft het Gouvernement de tydingbekomen eenernieu- verovering onzer Krygsmsgt in Zuid-Amerika, Het - -^ -V, N - S"-° i-, -5 0 u ^u 0^ •- •-- g r-J -^ -g S -•?* 'O «B <- e. -J •- S k: a> ej >i p .i- 1 co >- a to •(.-: -i; i: 1^^ c c -^ r CS 0- c^ 1 -^_ S j: 5/ >- ;- if --^ S i: -- 02 a 5J F ii 2 XI .5 2 S -. -o e •a c 5^ 5 5; >- 1) is name'yk die van hef Vlek Colonia di Sacramento ,n3ij de andere zyde der Rivier de la Piata teaen overBue- no5-Ayres gelegen, endeplaats, van waardeSpaanfche-S -x^ - - expeditie die ons hu kortlings gemelde Sisd ontnomen J Z -aS S "S - heef;, van w=l «ak. Deze beziinemingheefi de lioop - 5" '-^> -^ S^ op|de herovering vanBuenos-Ayres doen herleven; doch c by al dezen voorffJoedblyft men hier te lande erDrtig"^ beducht; tiat de uitbreiding zelve onzer veroveringen 5, in een Werelddeel, *t welk alle dekrschten van Gr-jot' Brittannien niet bezetkunnen houden onsde vrucht van de gedane kosten en van het geftorte bloed eerlang zal-S doen ve'lie'T, - q De zoogenaamde Groote Expeditie heeft zoo Inngin onze Havens gedraald, dat haar doel verloren is gegaan 1 en hare befiemming veranderd moet worden. Men heeft? namelyk alhier de zekere tyding ontvangen van de vero a vering der Vesting Dantzigdoor de Franfchen. Onder- tusfchen is het niet zeker, ofdenoodzakelykheid totde- ze veranderang van beftefflming onze Ministers al dan c öiet te leur geftfld hebbe. S k De Amerikanen hebben hunne verüchiüen mét de Re-- gering en van Tunis en Algiers bygelegdzoo dat, en - - hier in zyn zy gelukkiger dan wy derzelver Handel in de Middeilandfche Zee thans niet aieer door de Kapers dier beide Staten zal gehinderd worden. tó FRANKRYK. ^t PARVS dea 6 Junj. De Kroonprins vrn Holland O bevindtzich by H, M. de Keizerin te St, Cloud. De Koningin van Holland is den 30 Mei in den namid W ...-i^c«2 dag te Sourdeaux aangekomen, en in het HótelFieroelS 9 ^1 Z c C tl u i. S; -j if "g ■Z <=.:a M i- C" c - 'S 5 c -: .U3 -^ -O C ti, 4J O M, houdt even eens s!s de Koning een (nLj Ja: Cl s- c c ,1 a c >-> PC c 0 -0 r T^ Or Z. 'S C^ S r? >- I Ce} a Q b-H -o W 2 f- o d 2 o w 8 o -a g 1- t> c w a ra. *-• c* ft. 15: 0» -a N; e i> ►o J3 afgeftapt, H litikt incognitCi Den 9 Jun-j. Mevrouw Sebsstiani', Geihaïin van den Ambasfsdeur, en Dochter vanden HeerdeCoigny Oüd-Kolonel-Generaat der Dragonders, is ,rteKonftaD'. tinopelna een hiiwlyk van een Jaaroverleden. Het lyk van Mevrouw Sebastiani 's met alien raoo*. lyken luister ter aarde befteld en de Sultan zelve heeft zich verwaardigd om deswegens aaa den CaymakanPa- (iha te fchryven r „Ik heb met fmerteket overlydender Echtgenote'Van den Generaal Sebastiani, Ambasfadeur van Frankryk, vernomen; dat de Reis-Effendi zyn i' S Tolk ontbiede en hem, van mynentwege, belast'te U met myn rouwbeklag én myn verlangen te kennen <^e 2 'S - ven, om wegens den Haat der gezoudheiJ van d'en S Sg Ambasfadeur onderrigt te worden." gj ZP^ HOLLAN-D. .ë"«0 DEN HAAG den 9 Het Lyk van den jen- 5 -ë gen Prins N/.poleoi* Karel het>ivelk vooreenige da. - Ew gen verzeld van den Generaal Canlincourt en vanden 'S o c W Groot-Aalmoesfenier vsn het Hof, van hier vertrokken 1 Z is, !S des avonds van den 3 dezer te Antwerpen aan- - 5 gekomen, en den volgenden dag, des morgens ten t! «ren, fteeds van genoemde Heeren vergezeldwederom %A van daar vertrokken. Het is, gelyk men nu met zeker-1 S 2 heid melden kannaar Parys beftemd om aldaar in -o S het Graf der Keizerlyke Familie plechtig bygezet te 'S J worden. g, c O De Minister van Finantieo van Z. M. den Kcninc S van Holland heeft, by «ne bekendmaking, ter kennis 11 der belanghebbenden gebragt, dat denoodice orders ge S fteia zyn op de Kantoren der Ontvangers en Gaarders 'S c van het M-.ddel van het Klein-Zegel opeenige voorwer- S" c« pen van Hancïel en Weelde, om aan alle zoodanige Koop lieden en WiDkelierswelke, onder genot van crediet, .- en de daar mede m verband ftaandeverpligting om de Ze- g gels aan de impost fubjecte objecten iel ven aantehechten verlangen mogten ten dezen einde nu reeds de Zegels In voorraad te ontvangen, de te verzoekene Zegels dadclvk afiegevcn. ^"^S. Den 11 Jiitij. (Omtrent eene kleine door de Én- 5 il getfchen aan den mond der Elbe gedane doch doorde ■- Hollandfche Troepen kloekmoedig afgèweertie Landing g>H beeft men uit het Hoofdkwartier van den Generaal g g 5 L" Dumonceau, alhier devolgeude berigten ontvangen O S "S ,-,Den 24 Mei II. hebben de Engelfchèn mjtd'rie ge-n r S" *apende Vaartuigen, eene landing b'y Dimen Ceen 2 O S-^- Dorp op eenifen sfftand van Cu.xhaven gelegen on-J O 'E -2 dernomen. Ten einde hunne aannaderingzoo veelmo-^i Z - o gelyk bedekt te htsaden. hadden de Vyanden hunneit=iïï I >._-- Barkasfen vermengd onder eenaantal Visfcher.f-fclniiten C>SGs'S2-5-5g| en andere kleine Vaartuigen, van werken me,» hen niet Tm 7 1^ J^ g konde onderfcheiden en, het geen zOo veel te moeije!,^ 7<^l%^ .yker moestzyn, daarde eerften zich gewonelyk ineenUJë= S Cj - groot aant-.l langs de Kusten bevinden. De Schildwacht '*^^«-?-^^F^>s op de meest voorwaards gelegen post, geene demi^iïïè vyandelykhe.d vermoedende, ontwaarde de En^elfche Troepen niet eerder, voor dat zy spn wa' fpro.,..-«B. o T3 O- I 2 -o s' c -^ t^ S F o« 5 S-S^'-ë gr g-=^H E - o t) 3 c o M ti P r. c K S o p 01 g -73-0 - o- c o 60 -, «J r. S ■O -O O o -- - o 0-- O ts3 -rs S 'S H c o ~J J= Cl» i- UI 1; fj c: o O'. 00 c w -^ >- c c a> 'U O lo^ .-3 •o" IJ .- g O f' O C/3 Ci r - - «3 S g C-. "O OJ -T3 .ï- Ci C3 c fij -a '•- tN. 9

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1