No: 7 5' MIDDFXBURGSCHE Ï807SI C O U R A N T. fe^^t ZATURDAG DEN 13 J U N Ij fe 5 "g.-^ o,- o 1^2 ^5 -i - s«s S" - s .3, e OTIpl* P 0 L E N. WARSCHAU den 25 i»/^'- tetl sanzicn def ge vechten, die omllreeks de helfi deier maand, het tydftip der vruchtelooze poging tot ontzet van Dam- zig «sn hei anrier uiteinde van de lliiie der Cantonoe fiien'ten voorgevallen «yn cntvangt men alhier verfchei- deneafzoiiderlyke berigien die tevens allen verzeld gaan éoot de lyding, dside Ma2rfchall< Masfena zyne beko- inene voordeden op den Vyand voortzet, en alïooden Veldtogt da.ielyk geopend, biyft. Van dezen aard is de aavol^ende Brief, door de Courant dezef Stad uil Wegr- *yuow,indatoden:6 deze» wedegedeeld „De Rusfen weren op verfcheidene puntetï óVer de Narew gegaan, en hadden op denregter-oeverettelylte der afgeleii;endfte Cantonncmenten overvallen, welker Troepen, by derzelver verwydering vanelkander, niet in ftaat waren de aandringende masfa te weérftaan. De Vyand had pp deze plaats 1500 man InfamefJe, 8.(hiU- ken Gefcbu! en veel Kavallerie, wsar onder men, be halve de Kofakken d!e thans beter geoeffjnd zyn dan voorniaais, verfcheidene Eskadrons reguliere Kavallerie befpeurde. In den beginne dreven ij eenige onzer Voorposten terug, en bragten dezulken die verfsscht en te zwak tot wedsrftand wareoom hals; J4 Solda- teu ven het SSflo Regiment werden in eene kleine Ver- fchanfing omringd'en fneüveldsn liever tot denlaatden man, dan zich overtegeven, Eene Comp. Grenadiers van bet 64 Regiment wrferd door de gezamentlyka magt der Pwusfen aangegrepeUè Hun Kominandant trosch op zynen overn.agt, rukte tot nsby de onsen; eii beval jnet een verachtend wezen den Franfchen Kapitein zich overtegeven. De Kapitein nam een Snaphaan, lag aan, cn fchoot hem ter asrde, met de woorden: zoo geeft een Fransehman zich ovet. Kort daarna kwamen drie Battaillons deze dappere Compagnie te hulp, lloegen de Rusfen, en vervolgden bsn op de hielen. Behalve .de gek weiden, lieten dezen meer dan 150 dooden op het Slagveld* De Franfchen verloren flechts 60 man. Vele Kofakken verdronken indeNarew. Naarmen ver neemt heeft de Maarfchalk Masfeiia een nog veel uit- .ftekender voordeel bevochtenomtrent het welk men nn. dere officiëele berigten ihwscht. De geheele Armee fchyntin beweging. Ten einde niets den mafsch der Troepen ophoude, heeft de Maarfcbdlk Masfena bevel gegevenom de Bagagieen alle verdere Goederen wel ken men ontbeeren kan, achterwaards te zenden. Btn 27 Mei. In den nscht van voorgister is (3e Turkfche Ambasfadeur, Emir-Vahid-Effendi, van bier naar het Hoofdkwartier des Franfchen Keizers afgereisd. ,Twee dagen na deszelfs vertrek heeft een herwaarts af gevaardigde Courier, uit Konftantinopel j de blyde ty- ding aiingebragt, dat de Engelfchen in Egypten door de Turkes) ganfchelyk gellagenen gedwongen zyn om we der fcheep te gaan. Onze Commisfie van Regering j t!ie thaöS het alge meen beüuur van Polen uitmaakt, heeft ven Z. M. den Franfchen Keizer verlof bekomenom den voormaligen Landbode van Lyfland, Heer Batowski, by Hoogst, deszelfs perfoon aantetiellen. Daarentegen beeft Z.M.» van zyn kantden Heer Vincent tot zynen Gommisfa- ris by het PoolsCb Gouvernement benoemd. S 1 L E S I E N* BRESLAü den 30 Mei. Eergistef avond is alhier officieel berigt ontvangendat de Vesting Niifa ver zocht had, om te kapituleeren dat daarop devyande- lykheden opgehouden hadden, enmen federt met onder handelen bezig was. DUITSCHLAND. WEENEN den 25 Mti. De Perdaanfche GeiSnt Myrzp.-Rbiza-Kan is, op zynen terugtogtuit hetPransch Keizerlyk Hoofdkwartier naar Perfiënalhier aangeko. men, en zal eerstdaags de reize voortzetten, Verzeld door eenen Franfchen Kapitein en drie Soldaten, die ten dien einde mede alhier aangekomen zyn. Een ander Gezant, die insgelyks op zyne terugreii is, de Pruisfifche Minister, Baron Senft van Pilfach is den 21 uit Konftantinopel alhier aangekomen, Z. M. de Keizer wordt alhier in den aanvang der ■volgende maand verwacht; zullende hy den terugweg uit Hongsryenover Stiermarkenen Salzburg nemen, ten einde die beide Provintien te bezigtigen. Men vreest wederom voorliet leven van eender f.eden van de Keizer- lyke Familie", namelyk den Aartshertog Ferdinand, die door eene borstziekte is aangetast. MUNCHEN den 29 Mei. Van den bfoedigen en ongelukkig uitgevallen, doch weldra vergoeden Stryd pp den 14 dezer, te Cauth in Süefien, geleverd, {zie ht^ifif Bullttin,') is rlhier hetojvolgend officieel be- C 'h o 5,3 fa -^ Q -O -3 W -2 .2 'S t^ a tl} a k: b2 rigt bekend gemaakr» „Terwyl men, vanden kant van finkenflêiii .deves ting Glatz gadefloeg, ten einde deberetting dier plaats a c niets mogt kunnen onderneuidu te^en het Corps't welk J 5 1 cS S Neisfa belegert, floop de Vyand, ten getale vsn 2400-3 g 'g cd -S man Infanterie én 400 man Kavallerie, uisGistz over o 5 tl J Waldenburg en Freiburg, naar Cauth, om BresUu te S i- verrasfen. Prins Jerome, van dit ontwarp berifitont o -^ vsngetl hebbende, zond den Generaal Lefebvre afmst'^.S S het sdeBataülon van het ifte Regiment van lyinie eene •- - Compagnie uit het iftèBatnillon vaa dat zelfde Corps, S £ene Compagnie van het iode Regiment van Linie; een 3 S "H Batailton van het Saxisch Regiment van Niefeiimenfchel, 'S -^ een Eskadron van het 2de Regiment Chevaux-Leger dest g^ Konings, en een detachemeijt van het ifte Regiment" i 5 Dragonders, met 2 ftukken gefchur, om den Vyand op Si 4 te zoeken en hem aan te tasten, waar men hem zou c'S mogen vinden. c O S -2 E o F V .•ei -. -■> l"^ 1—c OJ o d Cl et Den r4 werd de Vyand te Cauth ingehaald .endoor m «-• er si c c o toonen, en rukten in dezer voege voorwaarts. De Beyerfcbe Kavallerie ternasuwernood Uit iio a m -" f^ - 5 O 5: -o ts de Beyerfche Troepen uit de Stad gejaagd. Hy week 2 'S S S S-5 naar gene zyde der Rivier Schweidnitz, enn^ai opeene g-u o\^ o ;r S hoogte eene zeer voordeelige itmJplaats. De Beyer cjö'>- g=^-|S'^^"r:" fchen trokken de brug over, fchaarden zich in halve- oo^^^ö^""*^"" Compagnien raet ruimte tusfchen dezelveri ten einde c S een breeJe front aan den veel talrvker Vvand te ver- S'^Swiis'^? - C i- '-■ iöaü bellaande breidde zich in aller yl uit, om tenaas I "C 2 o -ë -1 ten by zoo veel gtönds te beflaan ris die des Vyands ,'^-~ c'^ wh1'° die uit twee Eskadrons Husfareti en een Eskadron Uh- g ii lanen beftond. De vyandelyke Ruitery naderde op ee- fe "ê'g iien Zachten draf; de onzen reed haar tegemoethieuw met hevigheid op haar in en, na een zeer hevig ge«-j vecht, waarin de behendigheid der Beyerfche Chev;iuX- Legers, in hergebruik van den Sabeldeoverwinning beflistte, dwongen zy den driemaal ilerkeren Vyand de vlugt te nemen, en vervolgden hem twee uren ver, zon- der hem den tyd te geven, om zich teherzamelen ,of. fchoon de Pruisfifche Officieren herhaalde malen poog. den hun Volk te doen omkeeren. De Kolonel var.'s Vy ands Ruitery werd gevangen. De Luitenant Grsaf L»- dron van het 2deRegiment Chevaux-Legers werd het iLl^ paard onder het lyf gedood, en hy zelf ontving twee.5 S -"^£ Z S.^ ligte wonden. -"^^ «-S „Met niet niinder vruéht greep het Beyersch Voet!^ S 'S g volk dat des Vyands aan; de Tirailleurs vsn het Regi-S g 1 g e ment der Garde, drongen tot op deszelfs linker-flankc^ S g S -• door. en deden hnar Wul/on Ut, a...,^i1 Civ-^^^^-^rj^ <L e .j .=3 5 :-^ V. pi g<Q ■la 9 by hetzelve overgebleven was, met eigen hand gedood S te hebben. f g „Ditwykén van den linkervleugel was oorzaak, dat'^o de regter, offcboon in wanorde, het Saxisch Bataillon, ""^Sg'llö t^^ 't geen zoo even aangekomen was, naderde; ditBatail o2"Ec-ë= «-3 Ion werd nog vóór het zich had kunnen fcharen door -S^s^g^^ '^S-l den Vyand aangetast, en gedwongen om over de brue^ oSioiZ c'ei^^'^^a •n - f =ji. Cl) gedwongen om over de brug" 2 >ond bezetteden de Pruisfen die brug S S g g lagt, en hier door werd aan de Bever -g S ■Sc U iJ aj u j^ 3 5 S lüC o te wyken. Terft met eene flerke magt, en bier door werd aan de Beyer fche Infanterie den terugtogt afgefneden ;zynde de Kaval- 'S q g lerie nog altoos met de vervolging des Vyands bezig, i^ c Als toen ftormden de Pruisfen met eene talryke over S n |''5 magt op ons Bataillon in, en dreven het tot aan den m 3 o-5 s ^-^g; moerasfigen grond, op den oever der Schweidnitz, wier-S >==J^o -- water, door de regens en het fmelten derfneeuw, on-(§ 3 S-| 'S "g gemeen boog opgezwollen was. Beide de ftukken ge- ^-S^i^t^s^ië fchut en 100 man vielen in's Vyands magt. De Vaandrig g van het Regiment Garde, Karel van KIiigensberg,fprong,- - .1 c g u c c 3 ïi> -r^ door's Vyands vuur, of in het water. 5-^ "5 2 ^-S g g :4 \_Hier volgt eene lyst van gefneuvelJegeiwei^e T, c - S t^ .co w V- 'p x. ""^r* om zyn Vaandel te redden, in de Rivier, en vond al- E 'g 1 vl/ g g^ daar eenen roemryken dood. Omtrent 150 fneuveld'-n .T S 5 o "o - gevangene Officierenwaarna ^t Berigt aUus eindigt.'] S, «""Sc „Weldra brak de dag der wederwrake aan. De Rui-" S "-' -o M tij to b 5: u >s w -•= -a ■5 e; E ,1=5 S S S. o ji."- 5'. tery, van de vervolgirig des Vyands terug gekomen,S hieuw iich door, en vereenigde zich met het overfchot des Voetvolk, het welk divars door de Rivier ontko- men was. Te Schweidnitz werd men doorjooUhla- nen van het Poolsch Legioen en eenige ilnfanterie ver- «erkt. Men ging nogmaals den Vyand opzoeken, en bereikten hem des anderen daagsden 15 Meiby Prei burg, hy werd overhoop geworpen, en lotsan Linds- hut vervolgt; onze Troepen hernamen de beide Pukken f—^r -. N ir ^J S gefchut, welken zy daags te voren verloren hadden, cniCn Ji^^!^!, ^ra veroverden daar te boven twee Pruisdfohe (lukken; men ^,v «l V maakte ook nog 32 OfSciers er, 580 Soldaten gevpngen BERLYN licn 1 ,?«;/(r\ Gelyl: men^ vtT«-schte, if de ovcrgsve yju Let FortWeixeimuudaop die vanDw;, •to I

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1