E X T R A o R D I %A I R E IDDELBURGSCHE COURANT. No. 74 2 8q| V R Y D A G D E N IS J U N Ij rfü>«..l' as dat liienBa^teryïn voor gloeijende kop'.s oprigtte ca zyne Schepen in brand te fchieten, is hy aan boord ge- gaan en vertroklten. Hy is te Piliau terC- gekomen. Hec Fort Weixelmunde had zich nog niet overgeje- ven. De Generaal Lefebvre heeft hetzelve den s6 doea opëifehen, en terwyi men men de Kap'itul.atie regelde, is het Garnizoen uitgetrokken en heeft zicb overgegeven. De Commandant die zich verlaten zsg heeft zich over Zee gered wy zyn dus meester van de Stad en de Ha ven van; Datitzig. Deze gebeurtenis zyn goede voorte kenen vónr den Vèldtogt. De Keizer van Rusland ent de Koning van Pruisfeo waren te Heiligenbeel. Zy heb ben uit het ophouden van het fchieteti kunnen cpmakea dat de Stad over was. Men kon ten miniïen het Gefchuc aldaar horen. De Keizer 'heeft, om aan het belegerend Légei- zyn te vredenheid te kennen te geven, san ieder Soldaat ee- ne gratificatie gefchonken. Het beleg van Graudentz: neemt eenen aanvang onder het bevel van den Generaaf Victor. De Generaal Lazowski commandeert de Ge nie, en de Generaal Danthonard dj. Artillerie. Grau dentz is fterk door zyne menigvuldige Mynen. De Kavallerie van de Armee is zeer fcboon. De di-, vifien ligte Kavallerie* twee divifien Curasfiersen ee- ne divifie Dragonders zyn den 26 te Elbing door deti Groot-Hertog van Berg in oogenfchou'.v genomen; Dien zelfden dag begaf Zyne iMajefteit zich naar BifchofFver- der en Sirasburg alwaar hy de divfisn Curasfiers vat» Hautpoulten de Dragonder divifie van den Generaal Grouchy in oogenfchouw nam. Zyne Majefteit was o- ver hunne goede houding eb den Raat hunner Paarden zeer te vrede. De Ambasfadeur der PorteSeid-Mo- maar de Weisel heeft u..,Oyio;:Jc.v.ci dienst geit hamraed.Emeu-V<=i-'J, >>-« o-..-..-.ja-g* .cntwee *t De Zeelieden van de Garde deden deScbodJ-,^, a^.. den.Pr.ns van Beneye.nt, aan den Keizec Ider'^e Bafte/yen van Graudentz doorkomen. De voorgedeld .aan welkehy zyne Geloofsbrieven heeft^o- rlDDELB'JRG den 11 >«7- ïn den Moniteur x^k ven d.'n 8 dezer, vindtmen het 77(16 BULLE TIN </^r GROOTE ARMEE, gedagieekend Fir.ken- ^einóen 29 Mei, het well; wy ten einde onze Le- z-en niet tot onze sewone Zatutdag/che Courant w- teüellen door eene Extrairdinairt Courant meenden te moc:cn mededeelen. Dantzig heeft gekapituleerd. Die fchoöne Plaat, is in onze magc, Agt honderd ftukken Gefchut, iSla enzvnen van allerlei aard, meer dan 500,000 quitalen Graan, aanmerUelyke Voorraad-keldersgroote voor raad van Laken en Speceryen middelen van onderhoud ,an allerlei aard voor het Leger, en eindelyk eene zeer fterke Plaats ter dekking van onzen linkervleugelge- gelyk Thorn het centrum en Praag de regtervleugel ïugfteunt; dit zyn dein den Winter behaalde voordeelen die den rusttyd van het Groote Leger hebbeiT'doen uit blinken dit zvn de eertte en fchoocde vrugien van de Overwinning van Eylau. De ftrengheid van het Jaar gety; de Sneeuw die ditwyls onze loopgraven heeft bedekt, de Vorst, we'.ke nieuwemoeüykheden veroor zaakte hebben geenfints onze werkzaamheden doen ophouden. De Generaal Lefebvre heeft alles getrot- fecrd. Hy heeft de Saxen de Polen en Baden, ellen met denzelfden yver bezield, en ze tot zyn oogmerk doen medewerken. De moeilykheden welkende Artille rie moest te boven komenwaren zeer groot. Hon derd Vuurmonden 5 ii 600 duizesd ponden kruid een ontzettende menigte kogels uit Ststtin en andere Plaat- fen van Silefien zyn op ons gefchoten, Men heeft vele moeilykheden in de transporten moeten overwinnen. Generaal Chasfe'.oup de Generasl Kufienerde Colo- nel Lacoste, in één woord, alle de Officieren der Ge nie hebben zich uitmuntend gedragen. De Myngravers hebben veel cnverfchrokkenheid aan den dag gelegd. Het peheele Artillerie Corps onder den Generaal Lari- borsfieren, heeft zvn goeden naam eer afingedaan. Het ade Regiment ligte Infanterie, het 12de en de Troepen van Patys,de Generaal Schramm en de Generaal Puthod, hebben iiit'lïekendè dingen gedaan. Men zal van dit Beleg een uitgebreid Journaal maken, waarin vele hel dendaden tet gedagtenis en ten voorbeeld zullen opge- teekend worden. Den I7den èziè. de Myn èen Blockaofeti. van de Wapenp'.aats des bedekten wegs, fpringen. Déii 19 des Avonds ten 7 uren trok men den Gragtdoor. Den 21 had de Generaal Lefebvre, alles tot den ftorm in gereedheid doen brengenen men begon een aaiivang met dezelve te maken, toe de Colonel Lacoste, die des morgens om zaken den dienst rakende, in de Stad was ge-veest, terug kwam met berigt, dat de Generaal KalkretitK verzogt te kapiiulêren op dezelfde voorwaar den, als hy weleer aan het Garnizoen van Mentzhadt toegellaan. Men Hemde hier in toe; Men zou den Hakelsberg zonder groot verlies ftormeiiderhand hebben kunnen nemen: maar de Plaats wrs nog in zyn geheel5 een bteede gragt, waarin een loopend water was, lever vethandigd. Hy heeft een uur in het Kabinet van dens Keizer doorgebfügt. Hy is op het Kasteel gelogeert, en bewoont de Kaméi-van den Groot-Hertog, die af wezig is tot het doen der Revue. Men verzekert dnt: de Keizer hem zou gezegd hebbendat hy en de Kei zer Selim van nu af aan onaffcheidbaar waren, even als de regter-en linlserhand. Men had de gunftigeberigten van de voordeelen van Ism:Il en uit Walachyen ontvan gen. De Ruslen zyn genoodzaakt geworden het beleg: van Ismsïl optebreken, en hebben Walacbyen moeten ruimen. Kapitulatib van Dantzio. Na eenen langen tegenftand en na dat de loopgraven i gediuiade 51 dagen waren geopend, hebben omftandig- heden van grooter gewigt het onderhandelennoodigge maakt over he t overgeven der Stad Dantzig aan de Troe pen van Zyne Majelleit den Keizer der Franfchen en Ko«' ning Van Ualienen aan die zyner Bondgenoten er is dus tusfchen Zyne Excellentie den Heer Generaal van de Kavallerie, Graaf van Kalkreuth Ridder van de Or de van den Zwarten Adelaar, en van de Orde van Sc. Andries-, en tusfchen den Heer Generaal van Divifia DrouetKömmandani van het Legioen van Eer en Grooc Kruisheer van de Koninklyke Orde van Beyeren, Chef van den Generalen Staf van het lode Leger-Corps des Grootén Legers voorzien van volmagt van Zyne Ex- een bteede gragt, waarin een loopend water was lever- urooien ucfcci»'""''■■'- n de zwarigh^edeVgenoeg op, zo^o dat de Belegerden het ceUentie den Maarfc a, het Ryk L^^^^^^ Beleg makkelyk nog een veertien dagen hadden kunnen uithouden. In deze cmflandigheid oordeelde meti bet best eene eerlyke Kapiiulatie toeteRain mandaat van't gezegde Corps, de volgende Capitulatie gefloten. Art. I- Het Garnizoen «al den 27 dezer loopende maand ït eene eeriyKe t^apuuiatie toeieiiain. >-'■-' ------- Den 27 trok het Garnizoen, den Generaal kalltreiuh ten negen uren des morgens «ittrekken met Wapenen e« «in hun hoofd hebbende, de-Stad uit. Dit fterke Gat- Bagagie, vliegend Vaandel, (laande Trom brandende nizocn hetwelk eerst uit löooo man heeft beftaan, en is op 9000 man verminderd, waarvsn4000 gedeferteerd zyn. Onder de Deferteurs bevonden Zich zelfs OfH- cieren. .,Wy willen niet, zeiden zy naarSiberien," Verfchiidene duizend Artiilerie-Pcardea 2yn in ocze han den gelleld doch zy zyn in eesten flegten ftaat. Men is bezig de Maeasynen op tenemen en te fchryven. De Gene'sal Rppp is tot Gouvernear van Dartzig benoemd. De Rusfircne Luitenant-Generaal Kamenski heeft zich, ra den 15 gedaccn te zyn ragwaards onder de Batte- lyen van Weixelmunde gezet-, hy is daar gebleven zon der iets te durven ondernemen, en hy heeft aanfchou wer van de overgaaf dier Plasts geweest. Toen hy zag Lont, twee ftukken Gefchut van 6 €6 met hunne Cais- fons, en befp'n^en ieder met zes Paarden. II. De overige Artillerie-Paarden zullenJnhaRdenvsn het Franfcbe Leger worden overgegeven. IIL De Wapenen van allerlei aard die boven dé VvV- poning der Onde'-Ofiicierea on uittrekkende Soldatea gaaa, zullen aan Officieren der Artilleriedaartoe toe te benoemen, overgegeven worden. IV. HetgarnizeenzaltotaEn de Voorposten van het Leger van Zyne Msje^leit dea Konin»; vso Pruisfente Pillau begeleid woroen door het Nehrougfche trekkende^i binnen 5 raarschdag^n men zal de rustpiaatfen bepalen. V, Het garnizoen veibind: zich binsen den ty d vsn é<<s

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1