Dl m 5«l! C O U RANT. No. 7S^ rMIDDELBURGSCHE DONDERDAG DEN II J U N IJ. ^S o c 2 ,^1 -o .go f* s •- fl> is SS t R K YEN. WIDDIN den 5 Mei. Di Rusfen hebben dért So April Giurdzow verlaten. Musupha Pachaheef. Kavaüetie doen voortrukkenom hunne agterhoede tï vervolgen. Er loop^i geruchten, dscBucharest ont ruimd is 5 deze lyding is echter niet zeker. De omruiiBing van Giurdzow is niet het eeniglle ver lies, hetwelk deRusfen van de Ottomanifehs Tfoepeo geleden hebbet). Pelivan-Aga, r- -O f «j 2 c: o c 2 —i w 5 <u "5 S feN H r: 60 c I or, o .■2Ö .-* ej »- 2 m: j= o te o J3 fcJ »3 S S! üc ^- CJ c fti •-. KI n o O «3 U _i de magt v«n Bèïcisn tegen den Vyand des Rykstéwa- e 15 o penen, en wasrby hy gemsgiittd wordt, om, ingeval-o van nood, bet Franfche Leger te hulp te ro?pen. c De aankomst »an dezen Firman, welk door het ge--^ bulder van 't gefchüt is bekend gemaaktheef: den y ver des Ps;has doen verdubbeien, en den j moed der Bos. c niers opgewekt. De gemoederen zyn allen in beweging; T= E- 5.ts; i> iC - Q o J o Ui W Cl c CC "v r- c heeft ook een groot men heeft groote Hgtingen bevolen ec bewertielligd; Goüvetneurvanlsman, j geheel Bcsnien 1» in de wapenen :er verdediging van _g voordeel op hun behaald. Hy heeft j Godsdienst en Vaderland. Men heeft Kampen lan|s de 01 O c ftuk-i zich meester gemaakt van 6 K«nonoeerboten ,13 ken Gefchuten 600 man KrygsgevangenerSdii zich van e«a EiUod in den Donsu wilden meester maken eo echter waj het Leger van den Groot-Vizier nog met in linie gefchaard; het bevond zich den soften te An- drisnopelj was zeer fterk maar rukte langzaam voort. De Serviërs zyn door den Pacha van Nisna geCtgen, dïe hen zes Vaandels en 400 Gevangenen heeft ont- •weldigd j hunne hoofden zyn naar Konftantinopel ge zonden. De Generaal Michelfon «egt opfitilyki dit hy genood xaakt zal zyn te retireren en Walachyen te ontruimen indien hy niet fpoedig verflerkingen bekomt. HONGARYE l4. SEMLIN den 12 Mti. Zie hier eenige byzonder- heden omtrent het innemen van Ufchitzaj „Toen de Servifche Troepen zich naar de Grenzen begaven, kon hun Opperhoofd Stoncje-Stamanvorich Eiet by lyds met zyn Corps Albanien naderen van wa gens den hevigen regen. Mulisch-Aga die een Corps van 10,000 Arnauten commandeerde, wa» voor hen de Grenzen dier Provintie genaderd, Den 16 en 17 April recognosceerde de TofUfche Bevelhebber het gedeelte van Servien, hetwelk aan Albanien grenst. Geenö Troepen ontdekkende, dati kleine Detachementen Ka- vallerie, welke de engteos bezetteden maakte hy van deze gelegenheid gebruik, rukte met zyn Corps tot o ver de Grenzen van Albanien, trok dan 18 den Berg van Kumira;overenbereikte den 19, 'savoadi, deeng- te van dien naam. Omtrent 8000 man onder de bevelen van Deü-Hasfan-Bey, die post hadden op de Grenzen v«n Bosoien, van Zwomick af tot Wifcbegrad, ver voegden zich by hem. Den 4o, 's morgenskwam Muliscn-Aga by Revanita aan eu wierp de Se'rvifche Troepen, die het Cordon aan dien kant uitmaakten omver. Hy trok vervolgens naar Ufchitza, en hield zich gedurende het overige vanden dagfchuilindeVa- leyendie aan den voet der Betgen zyn. Na zich door ïyne Spions verzekert te hebben dat er zich (tegu 600 Serviërs in die Vesting bevonden, en dat de6000man die beftemd warenom met de andere Troepen van deü Commandant Stanoje-Stamatovich, het Garnizoen uit- temaken, zicheerst te Czaczackbevonden, driemylen ..vanUfchitta, verzamelde hy 5000 man zyner beste Troe- pentegen middernagt naderde hy de Vesting en beftorm de ze, alles wat zich door devlngtniet redde, fprocg over de küng. Omtrent 150 Servifche Soldaten hadden aich op twee punten buiten de.Vesting, niet verre van de Batteryen verfchanst. Zy boden den Turken den hardnekkigften tegenüand; en verfpteidden door hun Musket vuur de fchrik in de Stad. De vlugtelingen die met hunne Vrouwen en Kinderen aankwamen, ver- neerderden de neetflagtigheid. De Turkendie zich al dus van de Vesting hadden meestergemaakt .ruktenlaet 4000 man tegen de Batteryen der Stad aan; en beklom men dezelven zonder tegenftand ts vinden. De ving- telingen die zy tegenhielden werden zonder medelyden nedergefabeld. Deze overwinning werd des anderen daag» morgens, door het losfen van het Gefchut aange kondigd. De Turkfche Bevelhebber Mulisch-Aga be gaf zich vervolgens op marsch met zyne overige Troe pen -en fcrneerde een Cordon lang» de Rivier Tetina vsnUfchitz af tot aan Zenitzaen op de Grenzen van Sidoitza af totsinRevanitza en Kumitza." I T A L I E N, NAPELS den 1$ Md. Deoitonderfcheidefieplflat fen der Middelandfche 7eetngekomeneberigrenfteromen hierin overeen, dat de Engelfche Troepen, die in E- gypten onder bevel v:n den Gener??! Ftsfer geland lyn, reedsverfcheldenegewigtigeverlieren ge'.edenhsb. ben. Men verneemt, datzy groo e verl*er'.:ingen heb ben noodig geoordeeld, en met aller hr.;jc,uit Sicilien hebben moeten komen ,,,oin de Troepfiv «Ier-Expeditie te g?»n verilerken. r MILAAN den 25 Mei. Onlant"! mt Ètsfiië» «sngeko- neceberigten,melden,dster teTraunickeetiCourier is aangekomen met een Firtnan van den Grooten Heer, Vïiby ssn dca Pacha de magt wordt gejeven on al o il O grenzen van Bosnien opgerigtzoo wel aan de kam van Servien alt asn dien der Montenegrynenen de Tros- 'S pen fnellen van illen kanten toe. in korten tyd zal Bosnien in den best mogelyken ftaat van tegenweer zyn, g S S en de Volkeren van die flreek zullen ia ftaat zyn om 5 «J - den Oorlog op 's Vyands bodem over te brengen. 5 S c DUiTSCHLAND. -3 •5 :r' g - 2 '-^ T. c «CO .2 .5 g o V, c- c 3 o §•■2 f E ■9 V B -= -5 t, •a c WEENEN den 64 A/«. De laatfte Courief üit ?=--5 ïn o s 0.-S n «ft c -j- f IZ S rB X •c -J -T5 o ij H Turhjen berigt onsdat het Servifche Leger zich het binhenftevan Servien zich concentreert, éndatniets tot nog toe het voornemen der Turken aan den dSglegt om in hetzelve doortedringen. De Generaal Michel fon wiens aanvallende maasregelen tot nog toe allen mislukt zyn^ en die zich in de onmogelykheid bevindt V3U zich vso de'Turkfche Vestingen roeester temaken, B~ °- beeft het befluit genomen van zich op den verdedigen--C den voet te houden. Hy ftelt middelen in 't werk, Sc«2 c «j «-^ om Walachyeu en Moldavien tegen de Turken te be- g J S veiiigen» S <H -= Mén verneemt, dat de Groót-Vifief thans met een 2li*. geducht Leger op marsch is, orazichvEn AndrianopelV,^ a% naar de boorden van den Dtinsu te trekkencth zich aldaar met den Pachi van Rudftuck te vereenigen. Men verneemt uit Turkjendst het Rusfifcbe Lë-" get, het welk op de grenzen van PefQen ftaat, geduch te verfchanfingen heeft opgerigtop de Bergen van deii Caucafus welke Perüen van het Rusfifche Ryk fcheiden het welk te ketinen geeft, dat zy zich aldaar verdedi ger wyze zullen houden. De Rnsfen maken teffensge- feedheid om Crimea en dë andere Zuidelyke gedeeltens van Rusland tegen allen aanval té dekken. Men zegt, ^t er in Rusland eene ligtiog vauTartaren, Kalmuk ken, Bafins, Kirgifeks, 'en andere Barbaarfcbe Vol keren is uitgefchreven i het is egter te vermoeden, dat il i- -T. ex 3 .-^ Kr öc O -r; ai. O c X ft^ GJ P CJ - -O ^- o -g o :r c C5 o 5 c L ti B 't: - -o o UI J. o to 5 o deze ligting met aan het oogmerk van betGoaveroement -§ cL zal voldoen. .s MUNCHEN dêö aéMei. Ons Hof heeft berigten uit 11 5 5(7^y?<f« bekomen. De Generaal van Kleisthadhetftout'S S ft, -B - o ^e» 2 P 's; tó ti Ui toe b ej-iè:.Si ec e voornemen gevormt, om zich langs omwegen naar Bres- o'°^-^<-S!2^.oü lau te begeven om zich aldi's van die Stad meester te -^ "t: o o W3 -5 c -S C - e a 2 mSken. Hy had reeds eenige voordeelen behaald toen %%0 g\ hy door den Generaal Lefebre en Raglowich wierd aan- 1 gevallen, welke zyne Troepen overhoop wierpen en op 1 f tó ^J S hem verfcheideue krygsgevangenen maakten. >i.n~>S 2*" De Franfche deviöen, onder de Generaals Boudeten f g "^-^ Molitor, hebben, naar men verneemt, orderbekomen, O 1 2 "5 J om 2ich over Berlyn naar den Oder té begeven alwaar -s'.S*"lz§'S s ^-ö zy hunne verdere beftemming zullen vernemen. De 2 &a: U0"0 S"®'^^ g' GeneraEl Bondet marcheert op Frankfort, en de Gene. "'^J-S'l"^ raal Molitor op. Jtettin. Men voegt er by, dat het S g o E g S-.^ Kamp, het welk by Maagdenburg moest opgerigt wor-^'^l^l<%^\^^s.'^ den, contra-order beltomen heeft. g-5sgSo.'BgE«i;«.i CARLSRüHE den i6Mei. ZyneKcitiipglykeHoog.:! a - o" i 11 „- heid, de Groot-hertog van Baden, heeft order gege J3 e 9 o SS* ment Hnsfsren van deö Markgraaf Louis, en uit een nieuw Bataillon ligte Infanterie, en eene diviQe ligie"* _ï'n5S''g Artillerie. Dit fchoone Corps wordt in otize Refiden- "1 I «^2 tie opgerigt, en lal zicb den 4 Juny op msrsch bege-^ S^ c"* "'cij ven, onder de bevelen van den Adjüdsni-Genefaal vanS'S^^IS?" Porbek, om zich dadelyk ö«at Maagdenburg te begeven, altt'jsr hetzelve heiObfetvatie-leger, onder de bevelen >-^2-S '"'b.*'»'-^ VPD 7yne Excellentie den Maarfchalk Brune, zal ver^ e 4,*'S S^H t (lerken. Het isbezyden de waarheid, dat hetzelve ge- 5l-S.|:«iS:S~ fchikt om zich by het Badenfche Leger-Corpshet li |J :S h 2 o o S w H thanr«en Detachement op, hetwelk bvprovifie tot 500 S S 2 -5 t». welk zich by de Belegering van Dantzigbevindt, tever-pj voegen, zoo'als men eerst gezegd bad. Ten eindedit Corps Hulptroepen aliyd voltallig.te houden, rigt men te .f* man zsl gebragt worden eo het welk binnen veertien t5 3^°. j^ dagen naar het Leger zal vertrekken. Een^ander vertier. J^tJ kings Detachement, Rerk 700 mssi? reeds"federi ee |I^ 2 ^m\ 2 nige dagen op mar*chom infgelyly bet Bèiegerip.^. corps van Dahtzig te verfterken. HAMBURG des >7 A/«. Een K*pi7eïn van N'ocrffeegfch £ch'p,w«:ie Püha 5-d"; jiiT!"c v.-j tl o je XI c u:

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1