iliHlO No. fl. MIDDELBURGSCKE g COURANT, r^^-'t ZATURDAG DEN 6 J U N IJ. u T U R K Y t N. voor gemeldeplsatsliggendeEneë;fcheWa2t-'c'':p, met c - -o s- c - s .-; 5 1 - s tj; - 'H -p s 2 N' Sz 5 c jO H :5 z 2 zoo bloeijenden handel reeds merklyl; nadeel toegebragt. -' gende s^ !i g-c *-- S >- ZÉ s se lyken bdgravsn. j^Oen 16was eene Divide ven 6000 Rusfen, onderB'S n.% - - o- J ^*- '**C »'(L---- C - 9r 2 -, 5 c VAN bE GRE^^'•:EN den S Hfti. De tyding der overwinuin^, door de rilufalmanr.en behaald, heeft zich bevestigd. 7,y bt-bhen den Ser-iers by Nisfa cenen bloedigen Velcfla^ gwleverv-l, en een voikómene zegepraal op hun bevochten. Zie hier het berist, 't welk daar van roor de Servi.rs welven gegeven wordt: Den 92 der vorige maand prepen de Turken het Camp der'serviers by Msf? aan offchoon deze Isstfien zulk eecen aanval piet veiwrcbt hi.dden, ooonlonden zv den fcaok met zeer veel on verfchrokkenheid en dieven zelts den Vyand een uur ver terug. Ma; ree Turken, talry 3ce verwerkingen ontvangen héhbende, hernieuwden den aanval, en na cenen ftrvd die tot in den nccht voort duurde, behaa!(?en zy eene volkomene overwinning. De Servisrs werden 9 mylen ver terug gcflagen. Hun verlies in dezen Slag bi-drsagt,.83odoode;i 7835 82- kweiften en 8on gevangenen hehsUe 8 Rukken kanon, fi vaandels, lóos^weeren en vry vte'smmunitie. De Turki-n hebben C48ó'dooden3068 geKwetften, en 160 gevangenen verloren" Ondertusfchen fchynt na den flsg de gewone doldrif- tigheid der Otionf?nnifche Troepen voor een ander klei» lier gedeelte derzelven vry noodlottig ge'weest te xyn blykenf het n-ivolgend nader berititj ,,Dn 25 April de*avord«verrcHeet) een Corps Ser viërs voor de Vesting Oscfurukj het wttd doordeTurk- fcre Voorposten ontdekt. Een deel der bezettingdeed gedurende den nacht eer.en uitval, en viel de Serviërs onverhoeds op bet lyf. Eer aantal d'rzelven, 't welk tot aan de voorde verfchanfingen genaderd was, werd in de grachten gedrongen. De aacvoercr der Serviërs JVliio, zyn Volk verzameld hd'bende .nam de wykdwars dooreene valei, alwaar hy 'ich vereeni^'de met het Le- jier corps, 'i welk voor Nisfa de nederlaag bekomen bad. Mild. hiei den Opperbevelhebber beraadllsagd hebbende, zette zyne vluct voort, om de Turken die iero vervolgden, achter ;-.ich te lol; ken; In eene twee de valei gekomen, deed by zyne bende fland houden, en verwachtte den Vyrnd die hem weldra met hevig heid aangreep. Aistoen vertüunden Zich op het onver Mtpch-st de overige Servifc'ie Kolcmmsn, en vielen op de Turkeii aan. Deze laatften, verre dezwakilen in getal, moesten, na er-n zeer bevi^ gevechtde wyk ne men. Zy lieten 450 man, zoo aan doodenals aan ge- kwetften, op het Slagveld en verloren daarenboven 700 seweerenpistolen *n ksrghi^fs of Turkfche mesfen. Het verlies der Serviërs beftaat in i7odooden en p8 ge it wetften." DENEMARKEN. KOPPËNHAGEP; den 23 üfei Met Scheepsberig- ten heeft men de tyding dat het Rdsösch Hoofdkwar tier van Bsrtenftein naar Heiiiger.leil verleud is. Ook heeft een Noorweger Sc'oipper die den 15 dezer Pillau verliet, de nog ger.'igtiger ker.riftevirg gedaan, dat, ^a hetverflaan der Pruisfen op Frisch-Nerung deFran- fchen zich, doormiddel van vcro' erde PruisCfcbe Vaar tuigen in bezit dsr Stad Pillcu gelK ld hadden. DUITSCHLAND. BERLY^* ceh -ié Mei. „Men heeft, (dus meldt ons Dagblad de Telegraaf.) alhier op gister officiëele berigten ,gedsgteekendvan den 52, üit het Keizerly- ke Hoofdkwartier te Finkenflein ontvangen* Zy melden,' dat,ophe't oogenblik toen men gereed ftönd, eenen ftotm tegen den Hagelsberg te ondernemen de Vesting Dantzig verzocht heeft om te mogen ca. pituleren. Het is dus hoogstwaa-fchynlyk dat op dit oogenblik de Franfche Troepen reed» in Dactzig binnen gerokt zyn.'* In onze voormalige Hof-courant leest meii eén ge- fprek, 't welk Keizer Napoleon te IWarienwerder met den Heer von SCheinitz zon gghad, en by welke gele genheid Z. M. onder ande-en gezegd zou hebbendat Fruisfen zich thans in de armen vanRufland, en Rus land wederom in de armen van Engeland geworpen heb hende, dit den Vrede zeermoeilykmaakte: datervoor den Koning van Pruisfen maar twee middelen overig wa. ren om naar zyne Hoofflad teiug te keerenhet eene was, dat hy daarheen door Keizer Napoleon aan de fpits zyner Gardes gebragt wierde, het andere, dat de Rusfen hem daarheen bragten; dit laatde middel was echter eerst dan uitvoerbaar, warneer de Ffanfchen ee nen Veldfiag aan geene zyde derWe'xel, drie tusfchen den Weixel en de Oder, rn drie tusfchen de Oderende Elve verloren; hun Land naderden en reene middelen Beer hadden om verfterkingen aan zich te trekken. VAN DE NEDER-ELVE den 26 Md. De in Cux- kïven £eihtioneerde Troepen hebben een Sloep ysn bet O S o '- o c- -^ ,Ci - 10 Matrozen bemand, prys gemaakt. Gcni ld:? Sloop— i, 5^ c t^ti was reeds meermalen aan wal geweest f m Volk, 't weik -^^Ti -' in 't geheim voor Engeifchen dienst was afccgeworven,g ='S_S:r^cS"S^ -00 cJver te nemen. 'O-% %- Z z fi^ -a t> c j; li: j= --2 Mogendheden ziCh in^ieioige van een Firman van den o v!,'—-- -~ Orooten Heer'tegen ons verkharJ hadden j datdi Bey's -c ^^2 Vso Tunis en van Algiers de eer!>en waren in het begin- S -= s£jS 5 t. iien dervyandclykbeden, en de MiddellandfcheZee was o „^«=3 als bedekt met hunne Kaptrswelken m-?evei:detls zoo 2 - -'c g klein fyn dat zy niet gemakkelyk door onte Schepen S g S kunnen genomen worden die zy door hun Tiel zeilen '-■ ontloopen. De Kooplieden welke op de Levant ban-c del dryven, zullen het meest öier door lyden hebben S c/. de de gebeurtenisfen vsn het vorige J?.ardezen anders S t- G R O O T-È R I T T A N N I E N. LONDEN den 22 P.Jei. Met een Schip uit de ven Eilanden, te Leverpool aan'.'ekom-nhe^'ft lucu t. depêches van Sir T. Duckworth antvangei dienietzeeiE 5, ashgénaam zyn alsbeheize'.jde dataUede Barb arfche o R C-. -^ 2 t» Het Traktaat van Koophandel met liuslsnd no-j niet f* e- - i= ë.Z*f^ t« t>; i= 5.2 V- C3 S -»» Vernieuwd zynde, hadEngelanddaardoor deszelf* voor j< b. •- regten verlonn, en geen Engelschman kon in Rusland Si; \^J c-if^ï^-S komen, zonder een Paspoort voorat vin Peiersaur^; 0[i:;^P>-.^o>C2o - vergezonden doch At Ambnsfadeur van Zyne Keizer- O P; a ''T 5 E om tot nader or «c; .i t> -^ H 3 .li - C lyke Msjefieit heeft bevel ontvangen, der Paspoorten afteleveren. Van Falmouth fbhryft men, in onto den 17 dezer s 'O Heren ii Zyner Majefteits $ch\p de Herald van iS en de Chi/ders vsn 14 (lukken, benevens het Provi.^i^^ antfchip </f .5>r/»/)«, vin hier uitgezeilJ met veertig naar de Middeiandfche Zee hedemde Schepen waar onder 22 Transponfchepen met Troepen en Krygsbe- ------------ boeften." FRA'NKRYK. BAYONNE den 19 Af ei. Laatstleden Zaturdag heeft men in onzeHiven, uit Lisf^bon de tyding bekomen, dat een Sc'^ip uit Rrafiüe;! aldaar berigt hüd aangcbragt,- dat de Spanjaarden Monte-Video hernomen, en by lie gelegenheid aan géenen Engelschman lyfsienade verleend hebben. Deze firengheid die in andrre sevallen wreed S. beid genoemd zou mogen worden, fcnynt geoeff.'iid te «r 2 3 zyn als wedervergelding voorde hanjelwvze der Engel 1 •- fchen i die, tyd»ns de inneming diJr Srad eenelCerk,-| - S g waarin ettely'.-fiSpaanfch'e SoMat n geviujt waren, o -1° pengtbruken, en de vlugtelincen om hrls gebragt had i "S o tC deo. De herovering van Monre-Vidéo is, naar men i E zegtj Wederom te danken aan-délleer de Lx-iars. die .5 kort te voren Ruênos-Ayres hernomen had. Waar -S S fchynlyk zal m 'n eer!a;-g met zekerheid vernemen in "g i: hoe verre dit Scheepsbengt waarheid zy. -° - O L L A N D. g g l^t^ Q"" t)EN HAAG den 31 Mii. By het Gouvernement 5 s r-Ê X' is hier door een Courier direft ontvangen, bet navol-"f -t---------a 7«fte DüLLÈtI^3'/^r GROOTE ARMEE. -ï) S g Finifrficin den 20 Mei 1807. ■- EerefchooneEntellche Corvetmet koper erdob- fe'5 5?= e: beid, met ijo Engeifchen -bemmd, en met kruid en r -^ p! kogels geladen, beeft zich voor Dantzig vertoond om - - sldasr binnen te loopen. Op de hoogte onzer Werken td genaderd werd zy van beide de.oevers dooreen hevig musketten-vunr aangegrepen en «edwoniien zich over o tegeven. Een Piket uit het Rei;imer.t van Ptrysishet eerst san boord gefprongen. Een Aide-de-Csmp van den Generaal Kalkreuth, dis uit het Rusfiscb Hoofd kwartier terugkeerde, en verfcheidene Engeifche OITi ciers, zynaan boord gevangen genomen. Het heet dr o" c j Onbevreesde, en had, behalve de 120 Engeifchen ,6o- ^'J' ê'.Ji Rusfen aan boord. 5 o ,j's Vyandi verlleü hy hef gevecht vsn tVeixelniiindê, óp den 15, is zwaarder geweest, dan men in den Be ginne gedacht had; alzoo eene Rusfifche kolom, die 7 S"^ o het langs de Zee gehouden had, tot'op den laatllcn man 5 door de bfjonet gefneuveld is. Alles zaatngerekend t q ~- heeft men dertien hond?rd Ruffifcr- - Hees g -i .i? t/i cj o D. ja Ti v U co Xi 0 s 'ry CJ 0 M ij 0 0 •0 v> CS n Ui es 0) C3 c a c bevel van den Generaal Turkow vrn Proek ncsrde Bug en naar Pultr.sk getrokken, tên eindeeenen nieuwen ar. c- beid te verhinderen, toi welken bevel gegeven was, om S het Bruggenhoofd aldaar nog geduchier te maken. Deze Werken werden door zes IJeyerfche Bataillonsonder bevel van den Kroonprins ze! ven verdedigd, %'iermaal is de Vyand ten aanval ,':ekcmen. en is vier maal docr de Beyerfolien overhoop geworpen, en door de Bstteryen der onderfcheidene Werker; nst fohroot overdekt. Ds Maarfchalk Matfegs begroot 'iVyasis verlies op 30^- i- o 5 o V- - 0=0: a c: a> "-> C-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1