11 I mk C OU RART No. 70» MIDDELBURGSCHE J .iiêfpmi^^«i0'isi^r^si^ DONDERDAG I DEN4 JJ|J N U- - 5 - ■^02 AUQ'SBÜRC dei 31 Mti, Al!«de kerigtwdie !ae| ,- o S 'S 'I r^ t-?- ym Si -2g •t« T» CÜ •-? tkCU a r^ *- -* -5 o er •S co o .9 .5 c 'S o» •fc c c: r^ r: cj •-' S .E ir, L - 'S F Z^ r: ALIEN. TRIEST demo Mei De Generaal Marmont is van Zara naar Raf^ufa vertrokken, alwaar een Fransch ï,eser-corps van 14000 man byeen trek: om Caitaro te belegeren. De Amedkanea houden de Haven van Tünls'óJ) niéuw l^eblok'keerc;. - VENETIEN den 17 Mei. Voljens ds laatfte Be- tigten van Rfürnft-, is de Geppmal Lauriston, aan bet Jjoofd vsn 1500 -^nn, van daar vertrok ken, zynen marscl» over Trehij^.!;) naar !;o«iiien rigiende.- Volgens Brieven v>ri./l/uorBo ne-rmt de Koophandel <3ier Srad d" elyk» tre, fin sdeZeemotitdur Engelfciien én Rusfen ckn A'chip''! en ile Levant overgetrokken is. Daar hlvft fleets éen kle;r set?! Fregatten enligre Vajr- tuigen dier beide Natiën in de A'^riatifche Golf over. Z W I T S E RL A ND. ZURICH den i8^«'. Men tnaakt groote toebereid- ffélen voor di'n aanftaandunL';r;ddag, die alhier op het Stad- iuiS zal Kthouden worden. De Frnnlche Ambasfadeur ïè"Geni;rafll Vial, en de ander»>n by de Republiek refi ^l^énde Ministers, .worden binnen deze Stad verwacht 3^ gedurende de Zittingen der Vergaderingaldaarte bly '»en. Het Publiek houdt zich tliaus grootendeels bezig met ,,^58et ernflig disput, dat er tasrcl-en de twee voornaara- |?'ite Msgten van het Ksnrcn van Tefin ontftaan is. Er TJüs kwestie, wat maatregels er te neinen ftonden, ten opzigt van bet rekruteren voor den Franfchen dienst. Pie, welken door den Kleinen Raad diede uitvoerende magt heeft., waren aangekomenzyn door den Grooten Raad die roet de wetpevende m»g! bekiéed is, verwor- [pen geworden. De Landzaimaii belilaagde zich by het [Kanton, dai men zoo langzj'iim te werk ging met éene iüaak, waar by deganfche Stni(tbelang heeft. De Kleine iJRaad dCt^ateerde daarop den H;er M-jggl, één zyner Le den, om den Lntioimmrn vsn hst gebeurde berigt te ge ven en ziCi levens teverontfc uidigen aangezien de Crnx)fe1'»o1 ïich tegpr hrt uHvcorar, yj,n dt'n gagfcveu last verletten bleef De Groote.Raad heeft den Ad- vokaat Bust Hi herusarts ge/onden, om zyn gehouden gedrag te biUyken, doch de Lan. ïmmanhet gedrag van den Kleinen Raad hebbende goedgekeurd en de GrooteRsad eenf Wetgemdi kthwbhende, waardooreene 'foort van Militair-' Coiscripiie ward vastgedeld, kan róen "daar door deze zi ak zoo goed als afifëdaan befchouwen, Eeiiè andere kwestie, di. er tusfchendie twee Mag- "ten plaats beeft, zal ter dec fie vpn deLandvcrgadering ■gelateii wó'rder n'tneiyk, of de Grooic Ra?d regi heeft oin te deliber ren over zaken, de hem niet door den Kleinen Rasd zyn vóorgefte'd, Ditverfchii is niet nieuw. 'Irüe Heeren Giütz'en iVfotipn hebben teu tyde dat zy met ^e waardigheid van LandSmman bcideed wnren depar iMy van den Kleinen Raad gehandhanfthet zal nu te be- 'iienftaan, hoe deLandvergadenng deze kwestie zal be- ilisfep. P' U' I T S' X H L A N D. WEENÈN den 17 TI/-»? (over Frankryk). De lant- fiebetigten van Bermanftat melden, dat de Rusfen 3ie fintseenigentyd het beleg van Ismaïl weder aanvaard t^; feadden voor dé derde reis eenen aanvai op deVesting Tft gewaagd hebbendochdatzy met een aanmerkelyk ver- lies zyn afg'edagen geworden. Men denkt zelfs dat, iia. dienbloedigenen vruchteloozen aanvalzy op nieuw Èer beleg hebben moeten opbreken. Het Garnizoen yan Ismaïl, ziet zich thans de communicatie met Kon- ftaniinope! wederom geopend en men verwacht uit die iloofdftad zelf direkte berigten van het geen er voor die Vesting i» voorgevallen. De ligtingendie de Rusfen in Waüachyen en Molda .irlen getracht hebben te doen, zyn hun niet best gelukt. Pe Grieken fchynen weinig zin te hebben om de wape nen op te nemen: men weet, dat zyfints lang door de flaverny vernederd en door het genot der Vrede week geworden, weinig iust in den Krygdienst hebben. De öeneraal Michelfon heeft aan den Vorst Ipfilantifcherpe verwytingen wegens zyne beloften san het Hof van [Petersburg en aan de Ru^fifchi Generaals gedaan, dat 'het hem weinig moeite kosten zou om een Leger van 30 iè 40,000 man in die tweeProvintienop debeen tebren- f gen. Naauwelyk! heeft hy er zelfs 3000 kunnen byeen fktygen. De verflerking die ui: de Krim en Lucranien [is aangekomen, bedraagt op zyn hoogst 10,000 man. i Men heeft het niet raadzaam gevonden om de Krim ge- heel en al van Volk te ontblooten uit vrees van tnoge- jlyk binnen kort door de Turken te zullen worden aan- [gevallen. c tT c van Livorno en in 't geheel uit Itaüen bekomen heeft, §-^ ?,i J ftemmen daar in overeen, dat de Engeifciien door de "5 Jï 'S vereenigde Turken en Arnautenin Egypiengen''gen zvn. De omftandigheden zyn er nog niet van bikend doch dit is zeker, dat er verfcheideaeAdviesjagtcn in Je Ha- t:- - vens van Sicilien zyn aangekomen, methist asnhetge--^ -^-'^ '"z ring getal Engelfche Troepen die zich noc óp dat Ki =0 land bevindenom terliond naar AloMnirien «e ver- ai g -S trekken. Men heeft ook dergeiyke beveleit van iVlalcha S 2 5 S 0^ .5 '-iO •- tl 'O QJ ■- S o DO O 1» o «i B - D -p oj s j 51 Ji -H r-' -^ ^3 2 a, o» o o ontvangen, en men was er bezig met aile.de Trospe:;, die men er misfeo konin'-sfchepen. Het vo'ori:e--~ men van En?:--land isom zich het mag konen wat ïl het wil, van'Egypten meester te maken. LVien ver- wacht dus binnen kort eene nieuwe Engeilcbe expeditie in de Middellandfche Zee.- De Rusfifche Agenten krulsfen nog (leeds in Morea, g in de hoop, dat zy de Grieken tot den cpftand zuUen Si£ -I overhalen. Ook zegt men, dat er neraat te i:VIbnteDegro is aa'ngekoir.ea flj Kt--'"*.. £- Tl /7S <\j -C) W, CU E" t^ fc- ------------"f=i Ook zegt men, dat er een Rusfiscii Ge - ntenet'ro is anno-pl/m-pun nm An fn.Trn-.,^.- ■t^ _- o 6 o E bh 00 o u o o ■-■ >- 3? o - Gj o bc O aj 8 S Gi -^ S er •- j= - a» c o :x e; OJ V. s? fe o - -- -...„---------om de invToncrs o i£ k. -^ tot den Oorlog aantezetten, ea bunnemag": aan den kant --^ t^ g van Cattaro te bedaren, dat m.en eerstdaags verwacht f "t^'K door den Generaal Marmont aangetast te zullen zien.-? j^ "- -^ - Doch, volgens de ïaatfte berigten vanZara zooheeft'S S de Pacha van Bosnle'neen' gide.outeerden naarDaJn?si;e S Z afgevaardigd, om me.t.den Franfchen Generaal een mond-, g 2 -, - -° gefprek te houden, wegens e?ne expeditie, die er ge-'S,'0 a: 2 2 meenfchappelyk door de Franfchen en Turkeu moet on Si. £,2 derromen worden en die de Rusfen in hunne b.reke "2 a c O .5 S - ning weV zou kunnen te leur fleilen. 1? -c G R O O T-.B R 1 T T A N N I E N. LONDEN den 18 Mei (over Frsnkry!:). De Érie p** S g ven en Nieuwsoapieren die mennlhier vm Nieuw-York ontvangen heeft% loopen tot den 16 April. D; voor- naamfte inhoud derzelver beasathier ia: dat her. .Oorlog- ------------------------ (chip de JFespuitgerust was om nnar, Lomien het Vre des-Traktast, da: door den. Prefident },efr:rfon wai V3n.._. de hand gew.->zen terug te brengen. Gemelde Schip,-"""" dat omnreeks den^ iq April, vnn War!;infeton rrioesr ver- rreSken is nog met aangekomen. Genoemde 'Preiidcni- "i""' had in eene openlyk audiëntie gezegd, dat, a! ware liet dat g-melde Traftaat ter Tafel van de Vergadering van het Cpagres gekomen wareu en eenpirig door hetzelve o was goedgekeurd geworden, hy Prcfldent hetzelve nits 'S mer. door zyne handteeketrng zou bekragtigd hebben. De redenen waarom men dat Traftaat verworpen heeft,- - zyn nog niet regt bekend. AUeenlyk weet men uitde'-° g Brieven en publieke Dagbladen van Noord-Amerü, a dat SS de Prefident zich omtrent twee punien heeft uit-'ela'teii, g op eene w.yze die doet gisfen, dat de voorna.imfreenfS mogelyk wei de eenigde grond, waarom hetzelve niet^ S* is aangenomen daarin gelegen is. Het e'.'rlïe dier pun- 2 ten zou betrekkelyk zyn het presfen der Amerikaanfche IVlatrozen, dat de Engelfchen zich veroorloven Het fchynt, dat het Engelfche Gouvernement van dat'regl niét wil afzien, ea de Prefideot der Ve'ëenigde Staten vermeent, dat de equipagien, die aan boord van Ame rikaanfche Schepen zich bevindenvan oezelven door geene Engelfche Schepen mogen aelier wordenalwa re het zelfs dat het Engelfche Onderdanen wiren. Zoo 2-^ c 3. a c Ei f c "- r^ o *- CU tr b r- V a tl a> CJ c 3C o ..ca 1* o. o o» 't*. N o - c S s fchynt, dat het Engelfche Gouvernement van "dat'rêgt f^ il i S S J vermeent, dat de equipagien, die aan boord^vaVAme-'^ I S S ^«*l-ë .i T M c 4. <u 5> dit zoo IS, aan zyn wy verzekerd, d,t het Britfche Gou- S 5 o- g= E^ ^.- jj'.2 vernement nimmer hier in zal bewilligen. "Zt ^oSS^Z^^^nr» Het andere punt heeft betrekking op eene Nota,, die SK-^B-?S=-||r" by het Traftaat gevoegd isen waar bv Engeland aan - i ^f S.H |i S S^ zich behoudt,ora met de Vcrë;nigde Staten eene byzon i i S-^ sSleJ^= dere Conventie te (luiten; ingevolge daarvan zouden de a.|iOvSS„S§^T1 I beideGouverncmentcn zich verbinden, om irpmeenfchflD- - - - -- - G,/ tL» (1. w» Q E os 'S S -g _t/.. 5 C C "•'5' I^ ra o ?Std o ".E tc - j£ c s -o Or o j; s s> pelyk het Keizerlyk DecreetwaarbydeBritfcheEilan 5-ï den in ftaat van Blokkade gefield.worden buiten wer - S o king te brengen; zoo dat de Amerikanen, door die fchlk-^ "1 g king van de vootdeelen, die hun door Frankryk zyn U 3 -1 o 5 voorbehouden, zouden afzien. Engeland zou bun.oS ■-~ om hen deswegens fchadeloos te ftsllen, het eenSsj^^S^ of ander (luk grond aftlaan waar door zy hunnen handel - -= C S h in de beide Indien zouden kunnen uitbryden. Ten g minften dit is het, dat men, en uit het gezegde vsn den Prefident, en uit het geen men opentlyk zegt, meent te kunnen opmaken. Wat de akteaan.iraat, waar by ie Prefident der Ver- -^ - eenigde Staten den Bill, waar by dein vosr der Engelfche g goederen verboden wordttot den tweeden Maandag in- - December heeft opsefchort; de Heer TeiTerfon heeft zulks S c^ S^$'S g niet uit eigen beweging gedaan, noch om reden dat hy -^ S g ten opzichte van Engeland Vredes gezind denkt: neen;/«*«S I 5 2^ hy heeft geoordeeld dien maatregel te moeten nemen,LJ l'C^ -S S S' B alleen cm aan het algemeen verlangen der hsndeldry.^^^^^^^ j» p p»- vende Steden van Amerika te voldoen. FRANKRYK. cc J<1 c- Cl J. sr K w ~X V

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1