V f -:m f i No. 6;; MIDDELBÜRGSCH D I N G S D A G C O U R A N T. I SI Vvji 1807 s DEN2JUNIJ. I t'^^-'f' c 5 i£; "il t*- a c z isc a 1-iHü^ t; e ^ffi o s= tó - g, s>~/ ■.•dK«r'i#?i-!ï ^•iJJiViuC O. CU ■O i o o <n C o -, o n£ "O -J 2 S 2 N M T U R K Y E N. AM DE GRENZEN den 7 A^ei. Den 16 April heeft, naar meu verneemt. amftreeks GUdowa een bloedige (lag plaatsgehad, imfchen de Troepen der Bevelhebbers MelenUo-Stoik en Kufai.zi Ali, HetOt tomanniiCh Leger onder den laaistgemelden werd om- Cngeld en deels in Gladowa gedoteudeels gedwon- gen met verlies door de Serviërs heen te (laan. On- dertusfchen moet men niet uit het 00- verliezen dat dit betigt ontvangen is uit Semendriaden zetel van het fierviescb Sytiode. r. D: iTSCHLAND. AUGSBURG den 17 Mei. In de publieke Dagbla den wordt thans de volgende brief van een aanzienlyk perfoon, in dienst vanZyne Maj.fteic den Koningvan Pruisfen gevonden: „In weerwil van de toebereidfelen, welke roo van den'eenen a!s van den anderen kant gemaakt worden, mag men egter alle hoop op Vrede nog niet opgeven. De onderhandelingen zyn niet afgebroken; zelfs is men bet over verfciieiden gewigtige punten reeds eens,niet- iegenftaande de vereffening van anderen aan meer zwa righeden fchynt onderhevig te zyn. Men handelt niet over eenen afzonderlyken Vrede met Pruisfen, maar over eenen algemeenen Vrede, wsar in Engeland zelfs be grepen zal zyn. „Naar men wil, zoude te Praag her Paleiï van den Graaf Czernim, tot het houden van het Vredes-Con gres, reeds gehuurd zyn, en de opening van hetzelve op den 1 Junydoch volgens anderen op den i July bepaald wezen. Binnen weinige dagen hopen wy, des- ■wegens caauwkenriger en zekererberigten te zullen ont vangen." STUTGARDden 18 Mei. Het gebrek aan krygs- voorraad heeft de Troepen het beleg van Neisfa uit- inakev.de, genoodzaakt het vuurgedurende eenige da- dagen, uittettellen. Zoodra de van Schweidnits op marsch zynde Troepen aangekomen zullen zyn zal het beleg met meer kracht worden voortgezet dan ooit. Den 30 April, heeft het Obfervade-corps, onderde bevelen des Generaals Lefebvrc eenepofitie naby Fran- kenflein genomen, alwaar de Voorposten dagelyks met den Vyand zyn handgemeen geweest. Om aan deze respective affaires, met het klein geweer,een einde te maken, tastte de Generaal Lefebvreden a, den Vy and op alle punten aan. Deze aanval was zoo geluk kig, dat de Vyand genoodzaakt werd vsn alle kanten terug te deinzen. Het 2de Bataiüon Jagers te voet, heeft in die actie twee man dooden en één gekwetften gehad. Dienzelfden dag hcd et ook eene kleine affaire by Reichenbach plaatstuffchen een detachement van het 2de Bataiüon Jagers te voet en een Pruisfifché Pa- ttauille. De laaifte werd met verlies terug gedreven. GROOT-BR ITTANNIEN. LONDEN den 19 Mei. De nieuwbenoemde Am- basfadeur by betWeener-HofLord Pembrokeisreeds naar zyne betlemming vertrokken. Sommigen willen dat by met volmagc tot Vredesöndefhandeligen voor zien is genoegzaam van denzèlfden inhoud, als die, waarroede Lord Lauderdale voorleden jaar te Parys be kleed was. Anderen daarentegen bewerenmisfchien met gelyken grond, dst hy gevolmagiigd is, om het Huis van Oostenryk eene ruime fublïdie aan te bieden, .ingevalle bet konde befluiten, om met ons eene nieuwe Alliantie tegen Frankryk aantegsan. De toebereidfelen tot de proo:e Expeditiewaar van 4oo lang gefproken is, wordc-n thans met nadruk voort gezet. De Transportfchepen in Portsmouth liggende, hebben order ontvangenom in Duir.s de Troepen in te nemen. Die, welken te Deal worden ingefcbeept, befltian zoo men wil, uit lOjOoo man Voetvolk en 4000 Ruitery. Vier Compagnieii Arf.Ucry worden te Woolwich ingefcheept. Met een Cartelfchipvan de Franfche kust te Ports mouth aangekomen, verneemt men, dat Het Fransch Eskader, hetwelk onlangs uit-Brest gezeild is, beftaat in zevenofachtSchepen van Linie, opgevuld met Troe pen, en, zoo men meende, nasr de West-Indiën be- ftemd, alwaar de Franfchen zeer veel magt bycen ver zamelen. Brieven van Ceylon meldendeter onder de Troepen van Holkar zeer onrustigebev.'egingen ontfiaan zyn we gens het achterblyven van hunne foldy. De Prinfes van Wallis, tegen welke men kwaadaar- diglyk de houendfte aantygingen verfpreid had, zegen- praalt thans volkomenlyk over hare vyanden. Sedert hare eerfte verfchyning en vriendelyke cntvjngstby het Cour der Koningin, is zy heden op dedrie-en-zesiigfte Ceboottê-veriMingliaterMajeüelt, te-: Hove togenwoor- >- - o, u. o :.- 1» o dig geweest, en ook in de Opera verfchenen alwaar J -^ tnen baar federt verfcheirten jaren niet gezien iiad, by 2 weike gelegenheid zy nieuwe blyken van do hojgnchting - r§ des Volks omving. Wyders verneemt men dat er we -5 j gens deze onaangemame zaak niets meer in het lichi iü^ -nO (TCgeven worden, en het publiek zich zal moeten v^erge- noJgen met de verklaringdat de Souverein de g*. S jj, heelè Kooinklyke Familie en vooral de Prns van Wal--^ |J lis zelf, volkomen voldaan zyn, ende befcouidigiiigen -Sg valscb, ongegrond en lasterlyk gevonden hebben. -. F R A N K R Y K. -^ -^ g Ten aanzien van de Vredes- £- j; i= 0 c M •o rï. J3 B «i. C 0 Jk 0 Cl n, 0 <rr. n r 1 o: 0 rj c e» 6 O ■u -^ i. n: c< -5 w .-" c U - >S= o s: O -o d> r» - c X. u. ■- .y. o o PARYS den 34. Mei. onderhandelingen, onder bemiddeling van Oostenryk ^j ^y waarvan zoo veel gefproken is, heeft men tha.is het _g o-o gerucht, dat gezegde bemiddeling door Rusland en Frank-g ryk zou zyn aangenomen, en dat die beide Mogendhe-y den zich tot handelen bereid verklaard zouden hebben, 'S 3 onder beding, dat inmiddels geeneWcpenfchorfing plaats 1 hebben, en de Oorlog onbelemmerd voortgezet worden g ^"c 20"' 2 -S t:. t. Ook ten aanzien van den toeftand van zaken met Zwe- cS m.= «i den, heeft men thans zonderlinge geruchten. Zyne-c -i^ i^ g J~ ZweedfcheMaie!leit,dieeindelykvanMa!moënaac5traal-.5-o S j; fund overgekomen is,zou, volgens fommige brieven, naar S 2 g zyne Duitfcte Staten zyn overgekomen alleen om de c^^ "2 Troepen in dezelve te infpecterenen voorts by der^g S 4,:^5 3 hand te zyn om, wanneer men het ten aanzien van— -yjtd ^>'r 9, o >ii^ t <- o £3 o '5 5 M o c 5; .5! zekere punten eens kon worden, te geraaklyker over£;_, Vrede te kunnen handelen. Volgens andere betichten echter, zou de Koning van Zweden offchoon de.; \Va-^^J^^~i^^ penftilftind bekragtigd hebbende, tevens verklaard 'neb-^_j j^5_^'3 S ben, dat hy genen afzonderlyken Vrede wilde, en zou hy overgekomen zyn, om zyne krygsmagi in Poaime- ren op nieuw te organiferen, en, na dezelve door meer- dere Troepen uit Zweden verfterkt te hebben zich in peifoon aan derzelver hoofd te Hellen. Dezelf.leberig ten voegen erby, dat er eene Pruisfifchedivifie van Sooo man, en eene Engelfche Armee van 35000 man, te Straalfund gewagt wordenom onder het opperbevel-------- des Konings van Zweden, meten benevens deszelfs Ar mee, ie dienen, en dat men dus ieder dag eene opzeg ging van den wapenflilfland van den kant des Koning» van Zweden te wagten heeft. Eindelyk fchynt nog uit die zelfde berigten te blyken, dat dit reeds lang het plan by de gecoalifeerden geweest zy, en reeds veel g vroeger zou in 't werk gefteld zyn geworden, maar dat Engeland eerst nu er toe heeft kunnen komen om bet 5 S I 'S -S ■5" 5 g z «3 bp g 2 i'^O s H Is b .5? 2 a> XL •a o o. o o.- '^iJSi.. E -o «J, S (-- -a *?-» t* •- i! opperbevel over zyne naar het vaste Land te zenden'j:; 2 - - Armee aan den Koning van Zweden over te geven. ^.2^ ""..«S-^ Offchoon men nu geenszins voor de gegrondheid der 'o S laatst vermelddeiberigten kan inftaan, zoo komen dezel-.S w .a o S ^'S 't: -p o n Cl o - E o C <u (u aj o p E j; o. c a O C c - T3 -^ OU ven ons evenwel voor, niet ontbloot te zyn van waar- - >s - <u o fchynlykheidvooreerst, om dat werkelyk de Engel-^ lh-S^— i'§i« g fchen federt het begin dezer maand druk bezig zyng* fe -ë S om eene vry aanzienlyke Armee naar het vaste Land m ■5'x S "- tefchepen, en voor eene eenigzins afgelegen reis te^<^ g c <S S 2 proviandeeren, (den 15 dezer waren reeds Jgeheel hetg S'^ïïog.g'S Duitfche Legioen, uit 15000 man beftaande, en ver- S" e 1 c i! S fcheidene andere Regimenten, aan boord) ten anderen, jj omdat de Maarfchalk Brune, benoemd tot Opperbe--^ K. g velhebber der Obfervatioos-armée van 80,000 man die E by Maagdenburg zaamtrekken moeit, zyn Hoofdkwar-^ Z tier naar Schwerin in het IVIecklemburgfch? overgebragt td jj S heeftaan dien kant vele Troepen verzamelten de Stad C 5 Rostock met allen fpoed in llaat van verdediging laat 5 -i brengen, ten einde daaraan een ftcunpunt vaor zyDe< w z operatien te hebben. .upj^'S Den 26 Mei. Heden is hier publiek'gemaakt het-H -,3 >,-S -2, S navolgend zeer belangryk 5; 74fle BULLETIN i«r GROOTE ARMEE -^ G Finckenflein ótn 16 Mei 1807. g- o „Prins Jerome ontdekt hebbende dat drie Buiten-wer-o J ken van Neifs, langs de Bielau gelegen, de opieratien c der belegering verhinderden heeft den Generaal van Dam--c "9 me bevolen, om zich van dezelven meester temaken. Die {Generaal heeft gezegde V/erken in den nacht van J den 30 April op den 1 Mei, aan het hoofd der Wurtem bergfche Troepen overmeesterd, de vyandelykeTroe-^3 1 pen die dezelven verdedigden over den kling i^ejaagd 150 Krygsgevangen gemaakt en p ftukken Gefchut ge- nomen- De Kapiteins der Genie Depoutbon enPiost,"^ de eerfte Officier d'ordonnance des Keizers, zyn aan het Pj hoofd der colommen gemarcheerd en hebben blyken van dapperheid gegeven. De Luitenants Hohendurff, .Ba-^« wer en Mulher hebben zich byzonder onderfcheideu. ,,De* 2 Mei heeft de Lnitenant-Generaal Camrer het bevel over de WurrembergfcheDivifie op zich genomen. Sedert de aaoliomst vsn Keizer Alexander indeAr- m(5e, fchynt er teSsrtenCep ecnïnjrooiea Krv^s-Raad t-, a> B B '3 <j ,;t. H .0 P5 a> CS (-< JU -TI -= CJ w O W S -c tr o 1* o W5 r^ euj o 1-^ o r; r: T^ o o Q c Sh o-S S o

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1