_<sii I m y< f' Ho. 68* MIDDFXBURGSCHE C o U RANT. >v ZATURDAG j 807 P 6 L DEN 30 M E I. 2 e u •-- •s s - S s 1 o I c. i: 1 5 -s -2 ^s< .go 1 -S cj 3 o 'o. ■V: ofP N. D-' Prins v?.n Bene e ifreizs '.vc en heeft WARSCHAU den 9 üfe:. ventFrsn-'c'i Minister vsn BuitenlanAc ken, venrok'dsn 6 dezer van hier naar he: FtJ-nsch Kei zerlyk FloofJkwariier ceFiükenftein welke ;.fre der eenige hucpe van nieuwe Vrtdeshsndeiir.se doen opvstten. Intus1c!ien heeft Zyne Doorluchligheid dêii Keizernietanni^e'-rcfFcn, maar 13 daar gebleven; wor dende Zyne Majefteii heden of morgen ;e FinkenUsm reru^ verwoc'nr. Den 13 Mei. Dé Veldtogt van het Jaar 1807 is ge' opcnd, wel in Polen, door de Pooücne Treepen. Htt antwoord, door den Gencaai Kalkreutb op de ze o;:ëirching jjegeven, is vanden navolgeoden inhoud HEER HA AnsCHAtK! o L' !-: o D 5: S c- -3. c - 5 .'«S- tJ: -v-S bt, - g, E o 00 - •r\ '-Ti .O- "C Z- ^c. t- "-' n o- .jUw Adjudant had den OiBcier van de Poortwachter -355 verzJ.ierd, dat de brief, dien Uwe Excellentie aan mv o &I o «5^ had gerhelde Officier denzel^eo, niettegeriflaande myn <u - Gy Zttit'Jeev 5 S -5 c - ;j U o P •- CS geliefde te addresfeeren gehee! geene betrekking' tot de overgave van Dantzig had daarop yertrou?.'ende, c5 had gemelde Officier d'enzel^en ni uitdrukkelyk Verbod aangenomen^ Masrlchalk, myne naauwgezetheid op dstpant iiiec rais^ ketinen en ik hebe.en zop^.grooi denkbeeld van u, dat-^ 3 'S -^ W-. f-f^ a, O - D-n 9 Wei ten 2 uur des morgensis eeneDivifie on- ik my vleye.fat gy dezelve zuit willen verfchonen.z u o g ze"r Landslieden, tot het Legercorps var, den Maarfchalk Het is een ervaren Krygïmsnais u,zoogoed ais aan my jj g. M?sfena behoorende onder bevel vtin den Gt-ncrar! Le- f bekend dat geen Kommandant eenige voorfligenin o- inanoi3,'de rivier de Narew overgegaan, geiyktydig j verweging neemtzoo langer nog geen br.s in zyne^"' niet het Corps Beyerfche Troepen, het welk mede een j Wérken sefchotsn is, waarin 12 racn naast elkander kun- deel van Jat Leger uitmaakt. De Polen hebben rietnen marfcheeren^ Ook ben ik wel verre van te gelo S .NS C o 5: o een eenig man verloren; van da Beyerfchen iséé;i Offi cier gtfneuveld en zyn drie Soldaten gewond doch P> D ca o ven, dat het Uwe Excellentie ernst is om vaneen msn van Eere, wiensnaatngyregt wilt laten wedervaren ,eene Q -^ S o daarentegen zyn van de Rusfen vier Kofskken gedood'Sagbeld te verlangen. Gy wilt, dat ik zulks ten beste by welke men veel geld gevonden heeft. Ten aanzien (lezer eeifte kryesverrij'ting en derzelver gevolgen is lioor den Generaal en Senriteur Gouvienaiiiier op gis ter, een berigtbekend gemaakt, waarin hy zich onder anderen, op navolgende voorsODze 3'rOepea alletver- ferendrte wyze uitdrukt» rrsAl^rjf'SJgniif ■•;-■■ De Gereraifl LajnatroiSdie den 9 ^éiöJêt'ï^he'Öi- vifie de Narew <s overgetrokken heeft my zyoe meer. dan gewohe tevredenheid betuigd over de Lanfendragers der esrfle Pooifche Dlvifle. Een detachement dier Ka- vailerie-. Hechts loó paarden Cerk heeft gistei-byZa. tory een luistertyk gevecht geleverd tegen 300 Kofak- ken van welken 30 "gedood, even zoo veel gekwetst, en de overige cp de vlagt geflagen zyt:. De Majoor Izumlaoski» die deze Lanfendragers coairöabdeerde, had fiechis 5 dooden en b gekwetften; hy keerde in het Le- fer weder, zonder dat deVyar.d, die, van deneetften fchrik terug gekomen uit hoofde zyner ovörmagtzulks ]ijTie!vk had kut^nen doen ook flechts waagde hem te «ervol^en. De Generaal Letnarrois pryst p.imede ten hoogde het gedr»g der Beyerfche Troepen by den over van de Inwoners der Stad Dantzig zoude doen deze Os: c Si BC j; W s MetJ verzekertdat Öhiej» Monarch vernieuwden r* trst aan den Generaal Kalkreuth gezonden heeftom SP! dejVesting Dantzig tot het uitertle te verdedigen, rns: bygevoegde belofte, dat die dappere Bevelhebber eerst -j ^3 2 daags op éea fterkoo onderftand van den Zeskaut ftaat ko9 Blaken. S i L E S I E N. - "'1 BRESLAUden 16 Af«. Eene buitengewone Byiagé tot-onze Courant van heden, bevat het volgende: „De Vyand, die door de Kolonne onder de bevelen des Generaals Dumay^ den 14, van Canth verdreven fierd, waar door hy een aanmerkêiyk veilies geledeii ------------- heeftbewerkftelligde zynen tirugtogt na;r den kcr.c van het gebrrgte. De Generaal Lefebvre begaf zich op niarsch om hem te vervolgen, en. fliet, den 15, te -^ o ci >-, r: jogt over de Narswj fitt Jriger-Reêiinent van Braun, j Quolsdorf op denzelvén. ?onder van 'sVyands ver- ■liecft byZonder uitgctnuht De fnel'e overgang onzer Troepen over de Narew, heeft de Rusfen bewogen. Dm •slle. de .Houtvlotten te veibranden^ welken zy teWys- kow verz:me!d hadden." Ondertusfchen heeft vernonien én dit misfchiétï is ■wel-Sroornaamlyk de beweegreden van het onverwacht- te voortrukken der Troepen dat de Rusfen boven PuU tusk in grooten getale byeentriekken, Hetis derwaarts, dat hunne van den oever der Ksrev,- verdrevene betiden «Ie wyk fchynen scROTuen te hebben. P RU- I S S ÉN. KONINGSBERGEN den 9 Mei. De belegering ies te gewagen j w^lk hy aan dooden leed heeft de Generaal Lefebvre 700 msn gevangen gemaakt waar onder rich 30 Offitiicren bevihdene:i denzeiv^ti 3 Huk ken gefchiit af^eromi-'n. Nog kent men niet den ge- heelen uitflag van dit glansryk ir^fFen, waar in onze brave Bondgenooten wonderen van dapperheid verrigt hebben." ..^i>jj^.-.ijy' SGHWÈRiN den 17 Mei. Ér had zich een getucht verfpreid, dat de wapenftilftandtusfQJien den IVIaar- fchalk Mortier en den Baron vanEsfen gefloten, afge broken ftond te worden, en hiertoe-fcbeen de komst V *0 o «j tu ft Gj w C O O M- CO c é- j Cd r\ j *-■' 5 «J -TT SO "2 S Q« 3J O XI o c <u td t: V CJ u (U CS UI _0 W a Qj van Dantzig wordt met nadruk door de Frarfchen voort-' van Zj IVl. den Koning van Zweden te Straalfond ■gezel, terwyl de Kommandani-dier Vesting, de Generaal 'Kalkreuth, fchynt befloten te hebbendezelve tot het iiiterfte te verdediger. Zie hier den inhoud der opëifching door den Jïaarfchalk Lefebvre gedaan én van het ant woord, door den Generarl Ks'.kreuih daarop gegeven. ■De eerfie Brief, die van den Mcarfchalk luidt als \olgt.: •,*:.j;!-i^^ HEER GENERAAt!- „Uit achting voor-Owe Excellentie, ért Ilit Itiedeiy- den voor de Inwoners van Dantzig, heb ik tot nu toe geen gebruik van alle de middelen gejinakt, dieikinmy- ne magt heb om de Vesting te bedwiiigen. Ikgeioof, dat uw roem, die op oude bewyzen gegrond is, niet het minfte door de overtave der Stad kanbeiwalkt wor den daar het U toch b'kend moet zyn datdeZweed- fche Armee den 16 en 1711. geheel geflagen isenden 18 zich heeft moeten verbinden, om middelyk of on- middeiyk geene det Steden Colbefg of Dantzig eenige hulp toetebrengen; en eindelyk moet het tJ genoegzaam blykin, dat, by zoodanige omftandighedenalle hoop tot redding der Stad zo.ider grond is. Mogt toch U. E. ten beste der arme Inwoners, en om de gewigtie- fte Stnd neg voor de Pruisfifche iWonarehie ie behou den, den roem cpcfferen van die Siad'eenige weinige dagen langer verd.-digd ie h-bben. In deze overtuiging vordere ik van U, mydadelyk in het bezit van Dant- zii-, liii'chofsbergWeixelffiunde en Neufahrwasfer te fiellen. t»lk ben enz, lef eb vre. „PS. Ik heb last gegeven, de befchietina zoo lang üiiteftellen., tot d?t de Adjudant-CommEnoantde ileer Aym'é, brenger vaadese brief, teiug gekomen xal fd o N o c: (>o BS <u CS <S K «- deszelfs tevredenheid over zyn gedrag, by de laatüege- -^ t^ beurtenisfen in Pommeren geven wilde zoo ttapte Z. Ci aaiWeióing te hebben gegeven; doch men weet thans, dat deze geruchten geheel ongegrond zyn. Dewyl Z. M. den Baion van Esfen een eervol bewys van Hoogst- tdS. 2 O o ca &3 'O td' C <u w. t= o .2 bc ■5 2 Sd 2 M, by dien Generaal af, en vereerde hem met het Groot- kruis der Orde van het Zwaard. G R O O TB R I T T A N N I E N. LONDEN den 15 Mei. Men heeft thans van twee kapten het ^'eragt, na melyk van een Portugeesch Schip i"^- go S .5f 5 3 ?x -a "s J o' O O -13 en van den Admiraal Hood, die met zyn Eskader byiE^g^J'^-Só Madeira krtfist, dn ook Bu.-nos Aires, zich weder aan ^'i'^^f^'^g S de wapenen van 2. M. heeft onderworpen. ts'^ -^ S Z De vertraging, welke ten aanzien der Expeditie naar °t^ £H t=_ tï ex si ^S-S' bet vaste Land plaats gevonden heeftwordt door de Dag J lÈS. 85 S .2f O 4^ o 9. r4 ^/r bladen der.Oppüfitie als een teeken der beduiteloosheid -5 g 5 t^ -^ van de zyde der Ministers aangemerkt, Ondertusfchen :5J S c is zy niet opgegeven. De Infchepingen en marfcben - - der Troepen naar de Kusten gaan veel meer voort. De .0 m zware Artillerie van het Duit'ch Legioen is voorleden O ^c£^ Zó Meanda^ingefcheepr. De Generaal Cathcart is uit Schot-2 g land terug gekeerd, en men denkt, datdeeerfle tyding^ 5 O^ van het vaste Land derzelver fpoedig vertrek zal bïflis ë^f^^wSO^,;^,,- fen. Ondertuffchin beweren lieden die wel cnderfigt'^ ^gf'"' '"fe'a'^ zyn, dat geen Erigelfche Troepen naar het vaste Land^ -ë o zuilen vertrekken, voor dat op het Oorlo'gstoneel ge wigiige gebeurtnisfen voortgevallen zyn. f let getal der Troepen, die tot de expeditie beftemd zyn. bedraagt SS.oooman, waaronder zich) 15,000 vSn bet Duitscb L'igioen bevinden, Het MinifterieiegeprssltsTeral «qde varkiï^ïin'^-r.TSii het Parlemeot, c 3 •"-' 3 •5S V H -3 <u gp5 CL. TT. f

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1