II- No. 6t* MÏDDELBURGSCHE C O U RANT. DONDERDAG k" i'p"''"°°f z- w. ■'de,; 1807 D£N 28 M E I. S -o- a z s 1 o o z >- •o 5 -= S sa. - Je ;2 2 - <- -ë «-So ^zaï%^EB^t S fc .^^s Walach,„ z,n »n,etast.aaf,e.a.k:. .et verii« vaa wy^'^^ter^^^J va« EiU„d dat Voor -.."ó," DUITSCHLAN WEENEN den 8 Met Qovet Frnakryk). De aan ons Hof refideerende Rusfifche i\Iir,is:er, heeft een Courier van den Generasl Benr,ig,f_n, uit deszelfs Hoofdkwartier teSartï^nfiein ontvangen hem meldende, dat er by de Armee niets is voorgevallen, en dat de flegte wegen bem lothedeiuoe belet hebben zj'ne krygs operatien te beginnen. Men verzekert, dat gemelde Ambssfadear, de Heer Rafumowsky, aaa ons Kabinet nieuwe voorfiajen van eene Alliantie tnet zyn Hof^zou gedaan hebben doch aen had die vooiÜa^en van da hand gewezen, en aan het Kabinet vEn Sr. Petcrsburfï te kinnen ge<;even dat het Oostenrykfcbe Hof, van het zelve fiius het begin van dezen f>ürlog ascginomenfystema van Neutraliteit niet voornemen was aftegaan. aiUNCHEN den 12 Mei. In het Dagblad dezer Stad, vindt lEen bet volgend cEciSel Rrpportv^n de irygsverrigiingen in SüeHen; „Terwyl het beleg v;.a de Vesting van Neisf met kracht word doorgezet, zoo heeft het Garnizoen van da Stad Kofel, die op nieuw ten naauwden treblokkeerd word, eenen uitval gewaagd, doch werd door het Beyerfche Corps, ODd;r bevel ran den Generaal Raglovich terug gedreven. Een deiachemen: vr.n het 6de Bataiilon ligt te Infanterie.an T^xis, heeft in'tbyzonder uitgemunt; cm de Pruisfen des te eerder te kunnen aanviüentrok hy onder het vyandelyk vuur coor eene uitgeilrekte moe ras, waar in d« Soldaten tot aan de bofji toe in het water ftondeii. Een Tambour van 15 jaren oud, niet verder kunnende voortkomen waren er eenige Solda- ten, die hem behulpzaam uüden zyn: trekt maar voort riep hy hur. toe, en tracht flegts dsn Vyand afte- maken, ii;^ zal hier ftaande, voor-gaan met den trom ie roeren." Onze Koning heeft den moed van dien dapperen Jonseüng reeds beloond. „Het i/je Regiment ligte paarden van dea Kroon prins van Beyeren, was by het vertrek van den laatften Courier, te Elbing. Hy maakt thans een gedeelte uit van het Corps KavaHerie. dat onder da ordc.e von dca Groot-hertog van Berg rtaat, en word door den Gene raal Watier, onder d- riivifie van den Gener^ai Lafalle, gekommandeerd. De Franfche Generaals fpteken met 2eer veel lof van zyne bravoure. Hy is by alle de ge- ■vechcen die er fints het laatst van January zyn voorge- ■vallen, tegenwoordig geAiesu Zyn verlies bedaar in J7 raanfchappen en 139 paarden." In een brief van Pultusk van den 29 Aprilword het volgende gemeldvaq het Beyersch Leger-corps dat zich Sn Polen bevindt. „Tot heden toe is er by de Armee vsn den Gei:eraal Masfena niets voorgevallen. De Cofakken zelfs, die zich op de Rusfifche Voorposten bevindenhebben fints eenige weken geene vyandelykhedea hoegenaamd bedreven. De geheele Beyerfche divifie fchaart zich tot eene linie, langs de boorden van den Narew, Deze rivier fcheidt ons van den Vyand af. De Kroonprins deed den 15 dezer de revue over de Kavallerie van on- ze d.vifie, en deelde aan de Soldaten die zich byzon- der ged.stingueerd hebben. Eer-medailles uit. Het Loof.kwariier van dien Prins en dat van den Luitenant- Generaal van Wrsde, is nog ahyd hier. De Generaal Rhnucci IS te Bogatz. Hy heeft een brief van Prins Jerome Napoleon ontvangen waar in deze hem in de vle.jendfte bewoordingen over zyn gehouden gedrag 3n Seleflen roemden hem tot een blyk van zyn ge noegen tevens eene fnuifdoos. met diamanten bezet ten gefcheuke toezend. Het Hoofdkwartier v=n dea Maarfchals Masfenais tbaus te Prasnisk. Men (lelt al.es in hec werk om onze Troepen van alles wel te voor zien, zy hebben noch aan brood, noch aan vleesch gebrek, de brandewyn alleen is wit fchaars. De Sol daat ,3 wel gekleed geniet eene goede gezondheid is vo moed en heeft de bestmogelyke gezindheid. Zoo het op een vechten aankomt, zullen zy toonen niet minder moeds dan de Franfchen te bezitt4 Den 13 Mei. De Weener-btievendie men gister slh.er ontvangen heeft, fpreken tegen de overwinnin gen, die de Serviërs op de Turken zouden behaald heb- ben, en oie de Presburger Ccuranc zoo~breed had uit. gemeten. De Weener Courier is heden aangekomen. Op het oogenblik van zyn vertrek, was ereenFransch üfBcier door die Stad getrokken, die zich naar Polen be^af word Z Tn^' ^«-"«'d WO d zou de Generaal Micneifon door de Turken in 4 J3 i c O 25 Hukken gefchut en ongeveerd 5000 man zoo dooden J als krygs^ievangen. N'a dat eerfte bed.sfend voordeel. 5 zouden de overwinnaar* met allen mogelykcn fpoednaar Moldavien zyn getrokken, het welk thans geheel en al -J door de Rusfen moet ontruimd zyn. Te gelyker tyd f zyu er andere Turkfche Corpfen tegen de Serviërs op- S'^- ge:rol:!:e.n die hen van Nisfa alwaar zy poCtiegeno l men hadden verdreven hebben. -Ü -^ Deberigten van den Zeekantzyn niet minder voIdo»n.^ f de: volgens dezelve zou de Kapitein-Pachanaar de - - Dardanellen te zyn doorgetrokken, de Rusfifche Vloot, 8 J di= voor Tenedos lag eo den haar aangeooden flag niet -§ bee.t durven wagen, van daar. verdreven hebben- de J d Engefchen hadden voor Thesfalonika (Macedonien) S I dezelde rol gefpeeld, die zy voor Konrtantinopel ge' fpeeld hebben: zy hadden de Stad tot de overgave ^e. fommeerd en gevorderd dat men dea Franfchen Conful '-^^ zou wegzenden, doch de Pacba hunne voorflagen met S S verachting hebbende afgewezen, heeft terftond zooda-l''* r^ Dige maatregeien genomen datzy het voor hun behoud H. veilig geoordeeld hebbenaftetrekken. a De Dagbladen hebben reeds eerJgen tyd geleden mei- fi dmg gemaakt van de voornaaoifte omdandi-heden van'? S een perfoneel verfchildat er tusfchen den Zweedfchen - o Minister aan het Weener Hof. Graaf van Dub-n en den Beyerfchen Generaal Baron van V/redeen" waar- •- v vat, de gevolgen onvermydelykfchenen heeft plaats ge-^-^ had. De briefwisfellni?HiP A=..^.„^-^ O H o 'S a •«1 o o U o 'S K <5 5> CS o E. o 5 S Q NI c -Z ->: o -T3 o O ei o o o - ^3 Tt- C= -- O O ".-^ u-1 E 3 E rt *J -* CQ 30 - =- bad Debr.efwisfeling, die deswegen» tusfthen dieZ ^o-i S S S, ^"1 beide Heeren heeft plaats gehad, en de brieven die zy S "^J A V J beiden van hunne Heeren en Meesters ontvangen heb Z 1 ^^l 1 5 ben, zien thans het licht. In den éénen wordtaan den S S S - .-- g - Heer Duben door Z. M. den Koningvan Zweden ver. boden die zaak doortezetten en Weenen te verlaten al< Die- waar zyne nooge bediening hem noopt te blyven u,s van den Konin,' van Beyeren aan zynen Generaal den Heer van Wrede, is van den volgenden inhoud: „Myn waarde Luitenant-Generaalt Volgens doDag------ bladen moet er tusfchen u-en den Heer van Daben een tweegevecht plaats bebb/n wegens eenige gezegdens------- d.c ru^tiiba.j ^yn geworden en die gemelde Heer zich zoo. ten opzichte van myne Troepen als een uwen v'r- oorloofd heeft fchoon gy gedurende dezeh Veldtogt door eene erndige ziekte verhinderd zyt geworden d1^^ Divifietecommandeeren. De goede naam en de achting i I die niyne Troepen hebben en die men u toedraai zvn al te wel gevestigd, dan dat eenigebyzondere aant Jn-^ gendie door ieder kundigmensch als valsch berc'-ouwd "l worden, de allerminde attentie zouden verdienen- en de Koning en het Vaderland dellen re vee! beUogi^het 1- leven van dea Luitenant-Generaal van Wrede, d'n d! S Ik zou kunnen toelaten dat hy hetzelve roekeloos in de waagfchaal zou dellen, door onwettige d.ppentedo^n endiegeenfiats droóken met zyne verhevene bedemming S Myn Kroonpr.Dien myne dappere Regimenten. die'° 2 in c gezicht van detv Vyand daan, wachten u op het veld 3 van eer; vervolgt de loopbaan die u tot nieuwe enn< nemen' befcberming S-^ (was get.) MAXIMILIAAN JOSEPH. 1 1 FRANKRYK PARYS den so Mei. Het BÜLLETIM, wasrvan.f wy in onze vorige meteen woord melding mianten be-- helst verder, dat de Perfiaanfche Ambasfadeur na zyn afTcheid gehad en het Portrait van Z. M. dsn Ke.zer S O o M «.ik. W -o 3 mj •- V c 2 o G O o o o. o tn ac M Q, ca i> a o "s c3 -O 2 S -=* c o *- ci a w -c «j u 5 -3 -<= n. - b£ O CS C CJ o Z i-" .4. - >>.=d o ^-^ c>i c! 'S J= =3 ei 2 -^ HZ S w o» ij 11» o <u a 1-. tot een gefcbenk ontvangen te hebben"; t7rdond zynTt" .s|-i.i|ii||s. rug reize naar Perfien heeft,=,nge,iome„. Hy is in zyn - .2 1 - S V S J^" c» Land een man van groot aanzien bezit zeer vee! ver- ^s5,= u"§-|2:S«<<-f:.'' ftand en heeft een zeer groot doorzigt in zaken het '5 1 P l"-! |5 wa. dus nodig dat hy naar zyn Vaderland terug'kèerde. 1 :s MSi Het IS geregeld dat er voortaan een calryk G.zantfch'p -è "S van Peifianen te Parys zyn zal. en van Franfchen te Teherau, De Keizer heeft zich naar Elbing begeven en de re- - vue over 18 i 20,000 manKavaüeriegedaan, die in den 5 o m omtrek van die Stad en op het Eiland Nogat (dat zeer veel op Holland gelykt) gekantonneerd li^^en. 3 J= O O) Si c O QC o %2 e-a a .0 •1 Dagjournaal van het beleg van Uantzig ^.^i men, dat men in den bedekten weg gehuisvest en dat de brand in de Vesting gebluscht is, voorts geeft hetzelve "Ci^C'-^^tl^Sol^ een breedvoerig verflag op van de fchoone operatie diehJ S [jj LJ 5 f g X^ de Generaal Dronet beduurd heeften doorden Kolonel JJ tj o A:mé, Chef van het BataiHoo Arnaud en den Kapitein Avy.is ten uitvoer gebragt. Door deze operatie zya Wabrh». -•"' ^"'^neiion, gloorde iurkenin Avy.is te n uitvoer e

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1