ïSo;ii^J^||Mi!!^H C O U RANT. No. 66, MIDDELBURGSCHF D I N G S D A G noon D-A M E R I K A. DENEMARKEN. DEN 26 M E I. 5 - iS -5 S ^J^l o rr;<£'. £<x5 e 2 Den 16 Met. Men wil, dat de Vesting Neisfe in oÓ 5 t" '- WASHINGTON d»n 30 Maarr. D^n 14 derer heeft de Prefideot der Vsret-nigde S:aieri eene :i>rocl«maiie uitgevjgfdljtd, wsar by re Akts tot vtr- hiedh'van der inVo*r van liritfcheKoopmarfchappen is oFge''clio"den tweeden Maanda^; id demaaod De cember lauftaande. In hetbegindezpf maand is de beruchte Kolonel Burr in bet Land vsi, Tornbi^bee gearreneerd Hy is thans te Nieuw York gevnsen en het reêtsgecJing over hem •il OU fpoeeig aanvaBi^en. 1 U R K Y E N. KONSTANTINOPEL den 13 /Ipril. De Porte '^^byut QOgtnspls eene poging te willen doen om de Set- .- Vicfs te bevredigen. Zy heeft hun eenen Gelastigden toegezonden, die dooreenen Fra,fchen Agent verzeld «(ordt. Ondertusfcben is de verbolgendheid tegen de Rosfen en derzelver geheime aanhangers by het gemeen tot xulk eene hoogte gere/en, dat een nieuw Corps A- fitiifcne Troepen 't (veik onlan^ïs weder herwaarts o- ^ergekomen «m, dezer ds^'en, begonnen heeft de Win del» van de Grirkfche Inwiners dtr Hoofdl^adaantetas- ten en te plunderen. De Grooie Heer heeft hierop ter- ftond die winkels doen fluiten. Uit Egypten heeft min de tyding ontvangen, dïtde grootfte vriend di.r Eoijelfchen in oie Landft'^eek, de bekende Flphi Brv, den 30 Jsnuary, op eene reize tttsfchen Danianhours en Manfurf lotj'ings overleden is. P R U I S S E N, DUITSCH-EYl AU den 29 /Ipril Heden heeft inen nier slier juioelvkst het Gefchuc de--belegering van I>»ntzig gehoorii; (y/elke plaati seljk nen vanelders reiiii gc'ield heeft in de laatfle dagen van /iprilge- weidig bcfchoten ii) Het is onm 'gelyk dat die Ves ting hel noj; lang uiihoude. De Keizer heeft zyn ver- blyf nader by dezelve verplaatst, ten einde den arbeid ie befp.iedieen maar hetaroote Hoofdkwartier ftaat nog •Itoos te Finkcnftei'. De Artnée beh<'udt almede nog lleeds bare eerlte ftelling, aan gene zyde dier zoo ge- ■wigtlge Vesting. De Maarfchalken B^madotteo en Soult flaan deels aan den eenen, deels aan den anderen oever iJer Neder Pasfarge; de Maarfchflken Nay en Davoust liaan aan de Alle; de Poolfche Truepeo verbinden het Corps van den Maarfchaik Davoust met den Maarfchalk Mssfena, we.kt laatfte de Narew bezet houdt. Siots lang fpreken de Rusfen van het leveren eene» Veldflags; die bu" volfirekt noodig is tot ontzet van Graudentz en Dantzig; doch zybiyven by toebereidfe- len en fchyn-aanvallen. Nog eenige weinige dagen en ly zullen waarfchynlykmet fpytbemerken «lat zy hao* sen tyd verloren hebben, vermitsDanczigs val demagt l»aarover de Franfchenbefchikken kunnen, aanmerkelyk vermeerderen moet, door de Troepen, die thans met iet beleg dier Vesting bezig zyn san de Veld-Armée terug ie geven. De fchynbare rust van het Franfche Xegei is dus voor dezelven hoossivoordeeligterwyl men voor de belluiteloosheid, die inde ontwerpen der Rusfen befpeurd wordt, geene reden weet te geven. De Generaal Bennigfen heeft deze geheele maand met 2yn Hoofdkwsrtier te Bartelsftein gelegendeszelfs Troe pen »ormden eene linie van Koningsbergen over Heils- berg, Seeburs.Wsrtensburg, Pasfenheiaen Ortelsburg. Over het algemeen, fchyntde Rusfifche Armee zich ver- dedigender wyt te willen gadra.en net welk men aan 4e op handen zynde komst van Keizer Alexander toe- fchryft, voor wiens aanwezigheid men geene gewigtige gebeurtenisfen wil wagen. KOPPENHAGEN deniaA/ff. VerfcheideneSche- pen, van hitr naat Dantzig gezeild, zyn terag gcKO »en, zonder aldaar te hebben Hunn«n binnen lnopen. De gemeenfchap dier Stad met de 7.ee U nu geheel ge- fttemden men gelooft algemi-en dat dezelve thans in een flechten tot(landis,en het waarfchynlyk niet lang meer zal kunnen houden. In Pülau werd een Corps vao 8000 man, zoo Rusfen als Pruisfen ingefcheept,mar viQ echter de beftemming met bekend was. DUlTSChLAND. STUTGARD den i o Mei. De herigren uit het Wur tembergsch Hoofdkwartier te 0«:mrch u. in dao den a Mei, melden s de jongfte Jtbeurtenisfen. welke by het beleg van Neiafa zyn voorgevallen. De Vypnd verdedigt die plaats met groote hardnekkigheid; het geen aan de Wurtembergfche Troepen nieuwe gele-en ieid geeft, om hare dapperheid en ft^nd astigheid asn den dag te leggen. Het klein aantal ftukten z^aarge fchut, dat ter befchikking die* dappere Troepen g'fteld «r«, ea wau vtn vele door het wel gerigt yunr de» i: T. 5 i c*^^ S<.^tC =4i'- e 5 '- 11 o - c -o o j f c n OJ i- c - C - o; o ^- 5 Vyand»geJemonreerd zjrnde Voorposten deze laatfte op den regter oever van de Neisfa 2 S S- welken iz o in het cr 05 c Furftengarten by deWalbmuhleen Johannismuble, hsd; S o' t%'^'Z zyne afzondetlyke werkenonder welken men het VVa t^' E S '1 ter-fort of Blockhans telde, maakten de verdediging- ^S^Ü»-lcJ -cr der Vesting gemskkelyker. Jg e g*^^'- Deeerfle hinderpaal, welke de bemeestering der pbaij "^"l-^ g-i: S^J wl-c^. in den weg was, werd vow een gedeelte opgerainid 5-° g|^<; ?5l.""^*' t^^eC^ door de MDkomsi vaneenig gefchut, van Schweidnitz g S-£"«=^4'^" '-2 Q. - J; S 5. p -- c ..et i- de tweede werd betinsgelyks in den nacht van den 30 A x ji> pril. Dewyl de Wurtembergfche Troepen zich byzon ^__w der in die omftandigbeid onderfcheiden hebben zullen T* 5 *n wy hier in eenige byzonderheden treden. o X HetWater-Fortmoestdoorden Kolonel van Neubronn"" 1 k c en den Majoor vau Brusfelemet 400 man ftorraender--^' 9' -i hnnd worden ingenomen; de'.Vs|kmuhle,doorden Lui-:| o -^ tenant van Thanhcufen, metsoman; de Johannismuh-t -f I -5 Ie, door den Kapitein Bauer, met 100 man, en de Fur--2 e v-^ ftengarten door den Luitenant-Kolonel van Hugel.met ^~l 200 man. Alle deze aanvallen hadden op een zelfde oogenblik 1 o plaats en werden met zoo veel juistheid en dapperheid -^ al» goeden nitOag ten Uitvoer gebragt. De duisterheid N S. -" van den nacht, de kunstm:!tige overftrooming van de c 5.^ Neisfa en de Bilau, het beftigfle fchrootvuur en dat des w X klein geweer, de vyf voeten di-pe gracht, vol water, J welke het Water-Fort omfingelde zouden aan minder g krygshaftige Troepen onoverkiimelyke hinderpalen heb S ben in dea weg gelegd; maar de Wurtembrrgershet^, ■- terrein kennende, den dood trotfeerende, en alleeniyk -^ aan den roem der Koninklyke wapenen indachtig', hr-f^ reikten ten vollen het doel diens aanvels. Het Warer- Fort werd geheel en al gedoopt, en de gebouwen sn den Furftengarten van de Johannismuhle en vanden Walkmuhle, werden afgebrand. Negen ftukken gefciur, en 130 gevangenen, zyn in handen der Overwinnaars gevElIen. Het verlies der Wurtembergers in die onderneming en over bet «Igemeen gedurende hei beleg van Neisfa, beftaat in p8 dooden en gekwe ften. Het Regiment Jagers van den Hertog Lodewyk, en bet sde Bacaillon Jagers ie voetwelRe rot dus ver een gedeelte van h<H Obfcrvatie-Corps, onder de bevelen des Generaals Lefebvre hebben uitnemaakt, gsan zich nu by het Belegerings^orps vervoegen; het eerHe is reedt aangekomen. -~ f= -te .'S -' t *j 1> »J a - s r- -S ^-o w -a 50 -;; te NS 5 it <a V c - 5 t, c -o ei C t. 7; tó 5 -^ 5 -i -;? S O ■°t>J S - a. -" -= -^ ^.f-ïk S i o c2 ^- -^ s - - s; s 'i B% c 'S e s Ci Z BERLYN den 13 Mei. Asn den rechtef-oeverder Weixel, beneden Dantzig, bevind zich een kanaalhet weik een Eiland vormt. De Vyand was van dat Eilr.nd roeester gebleven het welk door 1000 Rusfen bewaakt werd. De Franfchen hebben het asngeta.n; 400 Rus «^'f-S.^-? b.5 -=-ëzi3é fen zyn daarbyomijekomen en de overigen 600 ge^'an- .^1 '<»t;'^~'*c<'^o Men bad by die gelegenheid 17 ftukken g'^tSlISgïiSS^ 2P 6 °-2 i 5 .2 2P Si.... -c gen genomen. gefchut en alle de redouten bemagtigd, welke gezegd Eiland verdedigden. o -c -^ -^ w K <u aj - j ti: -= -" td De Franfchen hebben zich reeds in den bedekten weg -^ i^ o S Z - van Dantzig vastgezet. De belegering vorderten gaat 1^''*' zoo goed al» mogelvk is. t j Aan de floping der Vestingwerken van Breslau, had* 3 L bc den tot hiertoe iSoo a 3000 Landlieden gearbeid Op^ S J3 •- - .ei 'S "c "k 5 S 4J V, 5 to"^ 3 a dat echter de Veld-arbeid niette veel «Jaarbylyden zou. S-.^"^S'"°'i'=^"5 heeft Prins Je^óme bevolen, gezegd getal tot op poo^ cT S "l S te verminderen. Thans word onder and(>ren a«n ,i.« j,."5 i -'S <v O J td te verminderen. Thans word onder anderen aan de ge-jk lykraaking vsn het glacii voor de ScheidBitzer poort ge <r arheid waar zich hei tedenkteeken ter eere des voor maligen dapperen Vfrdedi,;ers van Bre^)au, des Gene raals Tauenzien, bevindt. Dit gedenkieeken moet niet W .c C tt CS OJ 4i .^2 S.-« C M CT i; w S - S o - s c- alleen op bevel des Prinfen Jerome, uit achring voorde - 'S •- S t t verdienften dèsGenerasliTauenzien, onbefchadigd b'y-H S t ven. maar bovendien zal. co zvn hevel Ho uioi,,^ 5i -ï! >r o 5 "O maar bovendien zal, op zyn bevel, de vlakte, -a welke aldaar ftaat te korren den raamdragen van Tauen«E - c ziens-plein, en dienen tot een Ex.-rcitie-en Infpectie-«- -T' 5? o - veld voor de Troepen. o 0.-Z. S "S 1: j •- c - al -r a. Zl a S O. 3 Ss: Silefien, - indelyk zou gecapituleerd hebben, waarvan.3 Z t wy verlangend de bevestiging te gemoet zien. •?JèoO.^'*'Ü<S**oc5 Ook wil men, dat de Konint van Zweden' den Wa 5 S i l'^ S 3 -S penftilftand bekrachrigd. en zich tot onderhandelingen 'S gi^ 5« =<Z s vsn Vrede, onder bemiddeling vsn Denemarken .bereid 5-l siKj5^S:2:"* ïi'^ 5 tiH 3 -D getoond nebben zon. -g De Maarfchalk Brnne, die iich te Hamburg bevind, S 2 s'-S^^ t^'^ zal, zegt men, eene lalryke Referve-Armée asn de ""^K 5-^ «•"-*< - i" 1 e 5 hoorden der Elve commanderen, waar van de 5ooo'«^D g^ t: 2 ^C man Spsaofche Troepen, die uit Eirurien op weg zyn,* tI en de 25 of 27,000 tnan andere Spsanfche Troef>eiidi« direct uit Spanjsn gewagt wardenetn gedeelte ten uitm.tkea. I«a

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1