iBo7li No. 65. MIDDELBURGSCHE C O U R A N T. il ZATURDAG DEN 23 M E L 5 5 2-- ii S g- «3 &5 (SE 2: I E S 5 o i: ^uz ^Z 'n 2 .i; o s £>;iS .'5'5^ -^ 5: s a •5 g.' Z'T 'f''' '■''r''' g^'i^-nde de verdedig van de plaats gehouden hebben. es S 5 s c "S ?3 f, ,3 z „'S S S 5( ^5 <.i^z 5f :9>'«§^ '5-?^"^ SAID MAHAMEÖ NAnt ÈFFENDL 5 S HAGG MAHAMED KATEP. S E S SIEG IBRAHIM BASSA, '^'^J<'Ï>Z i. ALEX. FRASER, Gener»,l.Majoor cmmandee-S: 5 1 J cr.,,r Britfche Trtepen. 2^-1"'° BENJ. HALLOWELL, /^^p,>«„ yan ZjntrMa- S §"1 ;>y?«/'n i'fi/^ de Tyger. "f Z .a i 3 unze papieren zyn opgevuld met onderfcheidene ver-^-Jl.i'-^ Men wegen, de verkiezing van Parlements Leden, waar '^^-^ "?S 'h-^ hebbén. oneenigheden pU.t.I^N'pH I Q I 3 Holland -- -o s 5 u t is T U R K Y E KO^:STANT[NOPEL den 11 Jpru'. i het Engelsen Esksder, het we'k zici- crJpel verwyderd heefcis een RusHsch Eskader van 10 Schepen béneden In p'.siis van h Uit den Ar chipel verwyderd heefc '- het Eiland Tcnedos voor snkef ge Uitgefteld. VAN DE GRENZEN den 11 /ipriL indien men de berigttn uit Wallfchyen, die ons echter reeds zoo dikwerf misleid hebben, geloovenmag, zyn de her nicuwce vyandelySheden der Serviërs allernoodlottigst voor de Oi;omannen geweesr. Zie hier, wat men ten dien aanzien verhaalt. Den 29 Maart had het Synode te Semendria eenen Courier van den Generaal Micheifon tntvangsn, methet aanzoek dat de Serviërs de Moraiva mogten overtrekken, als wanneer hy tegelyker tydeene onderneming tegen den Dönau doen zou. De Opper Bevelhebber Czerni-Georges ,neefi hierop ,den 2 April, 'met 32,000 man dien overtogt bewstkdellijd en is iia een hevig gevecht met de Ottomanifciie Troepen "tot san geene zyde van Nisfs op den weg naar Soph,a 'Voortgerükt. De Rusfifche Generaal vjn zynen kant 'heeft de Vesting Giurgewo doen beftormen etina ■tweemaal sfisflagen te zyn, by eene derde poging vér o én *i» t_ J .2->C '-o hebber d.arvsn Is benoemd, eo dat het bevel vin ge-ïSs melde Maarfchalk zich ver genoeg uitarekr om de kry'j. 3 ver,2fnger. van het Groote Leger te kunnen dekken? -^ Door zekere tydingen uit gemeld Groote Leger ver-S f-^ 2 neemt men dat tot den 4 dezer by hetzelve ni.ts is^ voorgevallea. ,^^~i ^G R O O T-B R IT T ANNI E N o^È^ LONDEN den 11 ifr. Voorleden Zaturdag ,vcnd - iï' 5 werd er eene Hof-Courant uitgegeven, met de tyding -. :i ,v j_, 5 z v2 5 o - "1 V3t ■- EC -ï: welke d.eb morgen was ingekomen, behelzende de In neming van de Stad Alexandria, in E^ypten. door den Generaal-M.joorFrafer ;by welke gelegenheid ook twee Turkfc e rregatten Korvet en =a Koopvcardviche. SlSt Z pen, alle in d.e Haven liggende, genomen warenop P O I 5 net atg.an d,er bengten maakte een Corps zich gereed S S S tot het veroveren van Rofetta. Twee dagen na het in- - J 1 ne:nen van Alexandria, was de Admiraal Duckworth, S 2 'I met zyn Eskader, .n die Haven gekomen doch (-dert 2 -5 wederom van daar, met 4 Schepen van linie, naar Si- .- F: o :S S S - u o -3 :h 5 V 5, cilien terug gekeerd; doch da,r regende AdmiraalLouis,' 5 5 z-^-^^^ 0 Rusfen en Serviërs te gemoetziet. De Oost«nrykfche Troepen, die de grenzen van Zê- IVenbergen bezet hebben waken met de uiterffe naauw- Keurigheid over de neutraliteit dier Provintie. Den 7 Sflezer maand had een Ru;fi;c!i Detachement hst Oosten- 'ryksch Grondgebied durven fcheacen. De Coratnsndant ■Van deo naajtbygelegen post deed de Rusfen ;er;lond «mcingelen en ontwr.penen. Hun Officier betuigde dat ïiy uit onkunde over de Grenzen gekoraerl was. Hy tneldde, dat hetCorpswaartoe hy behoorde, tusfchen Himnick en Kimkina, plotfeling door de Turken aa»- getast en verürooidzynde, de vrees uan niet tydig ge noeg Bakow te kunnen bereiken, hem had doen beflui. ten om westwasrds te wyken. D U I T S C H L A N D. BERLYN den 9 Md. In alle ce Fruisfifche Ht- ■vensmaar inzonderheid in het belegerde Da»tzigj ieerscht de uiteriïe fchaarste van Levensmiddelen. iVlen ■gelooft zelfs, dat deze omftaneigbeid de oorzaak tot •tene fpoedige overgave tan gemelde zoo volkryke Ves ting zou kunnen worden. Het beleg gaat onafgebrokeö '•Voort. De 54, 26 en 27 is de Stad allerheftigst gebora- bardeerd, en op verfcheidene phatfen :n brand gefcho- ten zeer velen der Inwooners zyn door het fpringen der boraben gefneuveld of gekwetst, en de vêr(lagend::eid is algemeen. Het Garnizoen is in onderfcheidene uit vallen weiken het gedurende de nachten tusfchen den *3 en S4, en 25 en 26, den 26 en 27, den 27 <len 28, en den 28 en 29, ondjrijam, fflet ter- lies terug geöagen. Inzonderheid heeft bet by die, tusfchen den 26 en 27 geleden, s!s wanneer de geheele voorhoede eenet Colonne gevangen gemaakt werd. Tus fchen de Vestingen het Fort Weixelmunde is de ge. «eenfchap afgefceden, Ondertus''chen heeft de Gene. ml Kalkreuth, op eene hèm na het eerst bombardement gedane opeisfching ten antwoord gegeven dst hy van geene voorflagen hooren wilde, aivores bresgefchotea iou zyn. Tot het bombardement van Colbergen Grpu- dentz, is mede alles in gereedheid. In Swinemund. *yn 400 man Franfchen binnen gerukt. - Onderfcheidene byzondere brieven docr tngïzeteneü «ezer Hoofdftad ontvangen, verzekeren, dat de ver- ■jMndheid der RusQfehe Genera-.ls, en in hethyzonder «er Aides-de-Camp van den Keizer Alexander, zelf» «et in detegenwoordigheidvsnZ. Pruisfi.cheMsjefteit Weteueelen was. Sommige der Officitren vsn het gevolg diens Vorst, hebben daar over openlyk hunne verontwa?r. *ig'.ngbetuigd, waar uit byzor.dere twijten ontltaan zyn. «en weet reeds, dat die Hechte verHandhoudingen den Koning van Pruisfen bewngen hebben het Hoofdkwar tier van Keizer Alexander te verlaten en naar Memel «rug te keeren. HAMBURG den M,i. Het gerugt word Mge- «een verlpreid, dat Z. M. de Keizer van Frankryk en Koning vsn Italien een Obfervations-Leger h^efr ge- forsEWd, in ds Msaffchili4 Bruaé, tot Opperbevel. en Rusfnch Eskader geblokkeerd wordt ^-^-5-^ ^5=^.. De Artykelen vsn Capitulatie op welken Alexandria ^A 5 t li overgegeven, zyn van den volgenden inhoud: ^- g r2 5 H Art. L Alle- de Eigendomme.i van byzondere Perfo- -' - o C ^j - _2 .-- o - o o -o =0 c a. X 51 nen het zy aan Land, of in Schepen, zullen geêer- b.edigd worden. De Godsdienst der In Woneren hun-^ I -S 5 ne Mosqueen en hunne Wettenzulleneven gelyk hunne Huizen en Familien mede geëerbiedigd worden. ,.11; ^t .°T' 2y'^^"E'^"llentie,Emon-Beyi -------- en Mohumed-Ka.m-EiTendibenevens alle de OtSci.. ren behoorende tot het Gouvernement, gelyk ook alle de Troepen en bet Scheep.volk zullen meldevJl. pens en hunne byzondere Bagagie na,r eene Tdrkfche Haven gebragt worden i doch zich moeten aanmeked als krygsgevangenen. en niet verpligt kunnen worden o# de wapens optevatten tegen de Britfche Jla^t, of d^zelis^Bondgenooten. voordat ay zullen uitge'wi:- ni. De Schepen, behoorende tot hét Gbuvèraement en alle publieke Eigendom bullen aan de Britfche Mag! overgegeven worden en men zal van weerskanten Cor^ misfar^isfen benoemen, om er den Inventaris van opre- yJJ^'Jïl Ottonldnnifche Schepen ,behoorendeaanby. Tn, Eigendommen van byzondl e Onderdanen de- Verhevene Portewelke binnen A.= - lexandria zullen gevonden worden, ^al tien eerjedl.! g n. Die Perfonen, welke verkiezen in hun Land te 1 1 blyven zullen daartoe vrykeid hebben, indien derzeJ 5 ver gedrag en karaktef het zullen gedogen en zy die - 3 verkiezen te vertrekken, .uilen hunne goederen mógn^1 5 1 medenemen en met Paspoorten voorzi'en worderom -. S"^ 1 n eenig gedeelte van Turkyen, het welk niet geblok- keerdis, te kunnen aanlanden, voo;,^1h.''t''''"^""""' ^°"'^-'"« Pl»f5 hebbent voor ahede Inwoners, en geen acht geflagen worden ,r.V' '^d"/" °P Eigendom Vin by- zondere Perfonen leggen, indien zy geene Vy.ndea van Groot-Brittannien zullen Wordenj - *-. r^ r; 5- .5 tf S JU Si «Cs r 1^ J3 jj 3 il K -3 "-o c Z c D 5 r^ H ït u: C S N - U -f. M 04 a. V e »2 O r? - o 'C W O 2 J= r- S EI O -.L^L^i-i^iiuüunien zunen worden* x - - üq yn. De Poort van Roietta zal inde tiiagt van Zyne 1 "2 .r t anni^che ^Kjefteit geQeld worden, gelyk ook het - g I ort Cretin en het Fort Cafarelli, J >'h T-S In het Camt huitu, J» c.-j m..i- «f 3 K B Fort Cretin en het Fort"Cafarelli In htt Camp buiten ie Stad Akxandriaden 20 blaart 1807, of den 10 yan de maand Maharen y»n%\ Het Jaar ista. 1^ iwa, geteekend) j -i O l.;5 «:n^^^' '7 ZyneMajeiieitdeKo- «nog 'I giitetav«,i, vm rsi»,w«Jkt HoojstJf o j5 w -S o. 5 'S 5i- C 2 -a 5 M - «j S c - fc£._ c r 5^ o ej C/3 «tCd \j> Co

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1