Ne. 64. MIDDELBUPvGSCHE C O U R A N T. DONDERDAiS I Y'''''^ LIEN. IÈ07 eró t;-ës-§^-: DEN 21 M E L s s S -3 -1 s ^^t3 «2 S - TRIEST den ï8 ,-lpn!. Gister üond er aan ce Beurs aangeplaktdat de Ensielichen wederoin \ier Scliepen, die uitde Levsnt Vw-.tric^n vertnees^erj haddw en naat Cnttaro liadden opgé/.onden-. Hoe groot het verlies isdst on^e Koophandel geleden heefc en nog degelyks lyd blykt daaruit, dat wy van Rus land reeds meer dan twee miHioen en van Engelnndnog veel meer te vorderen hebben. Men haeft deswegens nieuwe vertogen asn het Weener-hof ingeleverd. Dezer dagen is er e^n Rusfiscii Fregat in de wattfen van RaguCa vergaan, fonder dat men één man van het zelve heeft kuntien redden. jL^v.'-L,- D U i T S C H TT Ür. N D. 4»"'FRANKFORT den lo M«(óver Frankryk). Aile de brieven die men van Bsriyn ontvangJn heeft, zeg gen ftellig, dat men met alle mogélyke drukte aan den Vrede werkt, en dat de onderhandelingen re^ds zeer verre gevorderd zyn. Niettegentlnar.dJ de geduchte toebereidfelen die er van weerszyde gemaakt worden om <3en Veldtogt te openenleeft m.en fleeds altyd in de hoop dat raên totgeenenieuwedadeiykhedsn zal komen, en dat de Vrede denkelyk eerder zal gefloten zyn dan men gedicht had. Dit is ten minden zeker, datertoi lieden toe in Öost-Pruisfen niets is voorgevallen. Het Franfche Tloofdkwartier is nog iteeds te Finckenftein, en dat der Rusfen te Barteflein. Van Hamburg meldt men, da: de verandering in het Engelsch Minifterie de levendigfie Terifatie op den Rus- llfchen Keizer gemaakt heeft. Het is bcitend dat die Vorst nog altyd iets op het hart heeft wegens het voor malig gedrag van EngelandWoor het ruchthjar maken van het geea er tusfchen da Kabinetten van Petersburg, Weenen en Londen heeft omgegaan, betr'ekkelyk het maken eener derde Coalitie. Men verzekertdat er ei^tve zeer levendige corres respondentie tusfchen den Keizer van Rusland en den Koning van Zweden, over het geld dat er op Inst van den laatstgenoemden is aangehouden plaatsheeft. Kei zer Alexander vordert en zuiks opeei;en zeer nadruk- kelyken toon dat hem hetzelvetertig gegeven worde. 3 R O O T-B R 1 T T A N N- I E N. LONDEN den 6 Mei (overFragkryk.) Menmeend jteer wel te weten,'dat er gister zeer hevige debatten hebben plaats gehad, tusfchen den Minister van Buiten- Itndfche Zaken en den Rusfifchen Ambasfadeur, om trent zaken vsn het hoogst aanbelang. Wy durven alles niet opgeven wat mên dssrvon in het publiek meld doch daar is iets dat men ztinder gevaar te lopen van te zui len gelogerdraft worden J kan opgeven eridatmogelyk ■welde grond gegeven heeft tot t!s klagtendoor den Am- bttsfsdeur gedaan dat is namelyk de èxpeditien die thans door Engeland gedaan worden. De RusHfche Minis ter heeft volgens het zeggen, deswegens opgemerkt, dat het zonderling is, dat Engeland na alles in het werk ge field te hebben om zyne Bondgenoten in de neteligfte om- ftandigheden te brengen, alleen bedacht fchynt om ten zyrieo profyte plans van ondernemingen te maken, en alleen zynen roajt gebruikt, (diehy aan de [Mogendhe den had toegezegd ora metdenzelven eene gcmeenezaak te msken) om exptditieH te doen waar by geene roetii te behalen is. Men' verzekert dat hy met eigen woor den zou gezegd hebben, Daar is in Engeland geene questie dan van èxpeditien die er gedaan en van Troe- 3, pen die er ingefcheept worder,. Hoezeer ftaan uwe Bondgenoten verbaasd, wanneer zy vervolgen» ver- nemen, dat die Troepen die mfin met ongeduld in het „"Noorden van Europa-verwacht, naarZuid-AmPrika naar de Middellandfche Zee, naar'Afrikameteen woord overal he«n beftemd zyn behalve daar waar de gemeene raak en het belang vsn den Oorlog dezel- 5, ven vorderen. Ik wil wel geloven dat onder die menigvuldige èxpeditien er wel eene voor het vaste t, Land zyn zal; maar ook die zal wei de laatfte in ge- reêdheid zyn en de meeste tegenkantingen ontmoe- ten meii zal aan dezelve zoo traag werken dat zy ■,i niet eerder naar Zee zal kunnen Heken dan wanneer het lot van Europa zalbeflist zyn. Hoe het ook zyn moge, ik ben gelast u te moeten zeggen, da tuv^e Bcnd- genoten ten hoogtlen bevreesd zyn dat ten tyd dat 5. die expeditie eindelyk onder zeil zal ktinnen g.ian 3) cm naar deNoordzeeofelders heen,alwaarzy hun vr,)* dienst zou kunnen zyn te ftevenen dezelve door M contrarie winden naar Zuid-Amerika of naar Egypte n gedreven worde." De nieuwe verzekeringen, die de Ministervan Buiten landfche Zaken aan «'en Rusfifchen Atübasfadeur gege ven heeft,zullen ongetwyffeld dienAfgezaat welecnig- a V o o C d. re ij O aa ^SCI er ca - o - <u c 2 a g 4* ï^i S 5 -2 a. o> p to o r-. r o *- O - S f- t-i .1 Ju i E c -^ N o o 2 T5 3 o o N ►J Tints tot bedaren gebragt hebben, doch volgens het zeg- o c S S sen moet die onderhandeling zeer koel zynafgeloopen. 2 g Wy willen thans voor de overige aanmerkingen, door ^v B 3 hem gemaakt, niet fprcken, doch men zegt, d3tzyvan=5-S S dusdanigen aart geweest zyn dat men omtrent de ver- o f "g :r ilandhouding van ons Kabinet met dat vsn Rusland zeer g o --^ onzeker en ongerust ii. o êi tf Doch wanneer men de zaken Uit een andef oogpunt g S "f 2 bcfchouwd als de Rusfifche Afgezant, zooheeft men in Engeland rede om beducht te zyn over die èxpeditien, wasr aan het Gouvernement de veiligheid van het Ryk opofFerr, door alle de goede Troepen die wy hebben tot het maken van verafgelegene conquesten te gehrui- ken. Indien Bonapart» door het (luiten van eenei Vre- o c de met de Mogendheden van het vaste Land (zoo als J men vreesd) eecs de handen ruim kreeg en ons opnieuw §"^5 met ceneveel (lerkere Armee, dan by Immer had kwa;n ;g "f.^ bedreigen, zou Engeland zeer in hetnaauw zyn als het geene andere tegenweer zou hebben dan die, welke het •^'2 plan van Lord Hawk^sbury met hetligten van vry-siUi. ,E 5 ger^ opleverd, Met heeft fints drie jaren zoo velen E van die foor jeu van plaas gemaakt, dat de vrywiiügers'S er reeds moede van zyn en niet den met voele moeite tot het nieuwe fystema dat men voor bun zoekt intevoe ren, toetreden zullen. Ondertusfchen ishettydrtipge £ij naderd dat er voor ons geen ander hulpmiddal meer ;jal 5 w overfchietenen het ftaat te bezien ofhet plan van Lord-g 3 5 Hawkesbury bet;r in ftaat zyn zal om de Armee van Ho-'S 5 Z 2 naparte :egen te houden dan de Legers van de» Kei-.5rl O i; zer van Rusland en den Koning van Pruisfen. F R A N K R Y K. MARSEILLE den 25 /Spril. De Ambasfadeur van 5 S S Z. M, den Keizer by da verheve Porte, de Generaal 5 &a>|H-^|S Sebastiani, heeft den Franfchen Koophandel ?.osige-\ -^1 S fproken, van alle de fchaden waar mede dezelve be dreigd word. De Kamer vsn Commence alhier, jev.oeUg aaa dus danige gunst, heeft in hare zitting van den 21 dezer, ge- e -o o delibereert over een Dank-adres deswegens aan Z.Esc. S;1 g'~ cg'S-S toetezenden. o o Ei N CC J d Q -3 p. t. o c c; o -c OU D-.S? o -a Q» -- a> e ei -c c - >- a> re C f, p -o - j: 00 V- J^ r» o CJ o ■5 d ir cj -o O -o c Waarna bertoten is, eehen brief asn gemelden Ara-"S o S J E -S es 4> -O basfadeur te fchty ven om hem te bedanken voor het be- j^ 'l lang dat hy in den Franfchen handel neemt. o S PARYS den ij^Mei, De Kapers /a Revanihe en/r S |- Radeurhebben den 7 en 8 dezerdrie Engelfcbe Vaar- Z'-^S.'^ - tuigen genomen en naarCahis opgezonden; i\8rcelyk<^c - S K. yffjK/Jvan 96 tonnen-, de Belzi van 100 tonnen en rfs S Cat'iaiina AlUe van 130-tonnen, S '-' De Engelfchc Brik Garland, van 130, is mede -S door den Kaper Napoleonte Calais opgebragt. S m =5 o pe drie laatstgemelde Schepen, w.jrea geladen met ingezouten Vleejchdat voor den Zeedienst beftemd «--Sn S was. "•S"-^£?^ DeftanfchèKaper/«>/<|^W, van Granville, heeft 's'° -^ genomen en den 7 dezer te St. Malo opgebragt, het^s'c Engelsch Brigantyn-fchip Jantvan 117 tonnen, l>0 bc LD E «j 5--«> f. g -^ o» fl> <U -o E- 5 E S c S -f; OJ tu o o. - 3 -o c u (U o o o o ca o t-* N 3» i». C fc* c» O O-g a. .- o .j c ia D B c o. Z F '3 c -^ O. S c Ïf5 bi O» -O O naar Greenock beftemd: de laéing beflond uit Zout,l Wyn, Citroenen, Oranje-appèls en Katoen» Brieven v.in Corfika melden, dat eene Franfche di-Q vifie, die vsn Toulon was uitgelopen, in die ftreken het Engelsch Fregat V* ChevaJ Marin vsn 44 ftukken genomen heeft. De Perfiaanfche Ambajfadeor, is denstf April op het Kafteel van Finckenftein aangekomen. Hy heeft het S* Logement, dat voor den Erfptins van Baden die thans by het beleg van DantzigZich bevind, beftemd is be- 8 trokken. Den volgenden dag werd hy ter audiëntie by 2 den Keizer toegelaten, die hem den daarop volgende dag twintigBatailions van zyne Gntde te voet liet zien en's in zyne tegenwoordigheid deed man(Bnvr«ren: dieMi- nister zeer te vreden over dit gunstbewysftond van verwondering als opgetogen. De Keizer deed ^ien Afgezdöt, den 09 by Zich In 1 den tuin roepeiien onderhield hem een geruimen tyd over de Perfiarnfche Litteratuur en de Oudheden van J dat Lsnd. Men zegt, hem cèti zeer kundig man te g zyn hy verzekerde den Keizerdat ef in Perfien Me 3 -O' s^**-©"!» -a-o <*4>7;o-acc-oj;5g O) C V N '2^^ ir tl a P- s -o c M c cj -ö 11 .S, s) C -o T3 Cl VO c «*- 3 E bc Z 3 4» o 'J 3 (U fc- o ex bo -73 -r o Oi O M t) c: <u -o 1^ 4} C4 ai 2 .c C 11 tj- w C c morien berusten over den Oorlog der Parthen met de g 'S S 'g S Romeinen die niet bekend zyn als ook eene hiftorie 1^ S 'S -^ f f^ J= R o s 2f w uit (1. "O r: ?J van den Grooten Aleiander, die geheel van de by ons bekende verfchilt. De Tolk den Keizer berigt hebben- de, dat üie hiftorie in de Bibliotheek gevonden word,"^ 2: heef: Z. M. gelast, dat men dezelve zal hebben te ver--g -^q talen. <u Den I Mei heeft gemelde Ambasfadeur .Z. M. verge- zeld by de revue die hy over 30 Eskadrons van zyne Garde te paard, met 30 ftukkan van de ligte Artillerie, (JtIetvsTvtlge}d0 kar.t van d(»e kfae'zydf.} O O) t^ S -r: tjc a> er 2" .2 -° S cc O) 's 5 c s.> c «j fN 13 Cj (U c •o c w S 5 5 «j a .2i .5 a UW -o CS -u MTS S

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1