^p5* MIDDSLBURGSCHE C O U R A N 'I 6?^' Ï3 i N G S D A G Jéo7 DEN J9 M E I. 2 o =^'2 1 e S 2 if 5-^t 1 J 5 S H -2 H H - 1: «j o .2« Mr S «■Sz^a «r' o .^-> DUIT •EE?CEN den II LAND. Ksar teen zegt, heeft de op het vernemen van den S C WEENEN den 2 Msr Pachn vnii Widdiii, moord aan den Pacha Soliman en de Turken, die nog in Belgrado gebleken wsren gepleegd; alle de Christenen, die zig ten getale van 3000 te Widdin bevocdenom hr!s doen brengen. 3ERLYN' den 5 3/e<. De laatje berigten, dieman hier uit het HoofJkwartier der groote Armee te Fincken- ftein heeft. Iepen tot den 20 April, tot op weiken d.ig by dezelve niets vaa belang voorgevallen was. Dsbe- Isï-eriug van Dsnt:'.!^ wordt yverig voortgezet:, en •-or eert nerk; federt den 24 April moet zelfshet bombf.r- dementuii 100 ftuksen zwaar gefchut begonnen hebben. He: beleg der SüeCfcbe Vesting Neisfe vordert ook. In een suhentiek tjeriiitiiii Breslao van den 2 dezer heet het: „Gistel mor.^en ten 3 uur hebben de Wurtenburg- frhe Troepen, cie Neisfe belegeren ,het Dl.okhuistv.ee ?.lo!êns en de FurP-engfrten, alles buiien-werken eet Vesting, met gevelde bsjonet ingenomen. Alle daarin iich bcvir.dende manfclifp '-verd ge-.-^ngen genomen of afgem^tkr. Vyf k'^nonnen en honderd gevangecen, -vraronder dtieOflicieren zyn in onze handen HAMBURG den 8 Mei. Sedert eenige dagen bevindt 2'ch de Maaifcbilk Brune wederom binnen onze muieaj n hebben wy bter ook wedsrom ve'e HollandfcheTroe- Tijn. Binneh kort Hasn echter meerder Troepen in deze i>rêken aan te komen. Men kondigt ons een sactal spssDfche en FrEnfche Troepen aan. en onder delaatfte zvn onder ïndere cenige Bstsillons Matrozen en Zeeiie den van de Keizerlyke Gsrde, welke uitPsrys en Bou logne op wagens herwaarts^in asntogr zyn. Over Kopper.hagen heeft men berigten uit Memel rot <Jen23 April, volgens welke Keizer Alexanderbcfloteu bad om wel in de nabyheid zyner Armee te blyven maar echter het opperbevei over dezelve aan dea Gene raal Bennigfen te laten, FRAWKRYK. PARY3 dea is Afei. Aanftaanden Zondag zal ds overbrenging van den Degenen verdere Decoratien van Frederik den Gr^ofen sis mede van de veroverde Pruis Cfche Vaandels, met groote plegtigheid nsar het Hotel der Ir.validen plaats hebben. De Aarts-kanfeÜer des ^ykj, thsnsby sfwezigheid des Keizers de hooglle magt en waardigheid in Frankryk bekledende, lü die pleg tigheid bywoonen, gelyk ook all;dehooge Collegien, ia deze refideniie refiderende doen zullen. Hi Mi de Keizerin is naar Brosfel vertrokken oiö al daar eenigen lyd met de Koningin v;n Holland en de Groot-hertogm van Berg, op het Keizerlyk Kasteelvajj JLaeken, door tejbrenge.n De Prirfes van Borghèfe; jj den 9 dezer van hier vertrokksn om de Wateren van Greous, in het Departement des Basfe* Alpeste gaan -gébiuiken.' HOLLAND. DEN HAAG den 14 Mei, Eergisteravond kwam tier H. K. IL de Groot-Hertogin van Berg van Parys aan, en begaf zich dadelyk naar de KoninklykeFamilie '.op Haaqvüet by Voorburg, alwair Hoogstdezelveden overbragt. Gister morgen bezigtigde zy het Pa leis in 't Bosch, en gisternamiddag zyn vervolgens Hun- [ne Mrjefteiten de Koring en Koningin benevens den [jongen Ptin3 Hoogstderzelver thans eenigen Zoonen verzeld van H. K. H, de Groot-Hertogin voornoemd, scet een aanzienlyk gevolg van Haagviist vertrokken l-om zich over Gorinchem nasr het Kasteel van Lasken fty Brusfel te begeven. Tegen Zondag wagt men Z. M. den Koning vandaar wederom in deze Refidentie terug tcrwyl het overige booge Gezeifchap eenigen tyd te Z.<?f- iMtn blyveii zal. Het op den 29 April door 7.. Jï. genomen Decreet, "ioudendeReglementop hetBef!u-jr in de Departementen, ■Verdeelt het Ryk in tien Departementen, naardedaar- i.wsn onUngs bekend gemaakte Grensfcheidingende [iloofdplaatfen dier Departementen zyn ce weten voor Stad en Lande van Groningen, Groningen; voor Fries- »nd. Leeuwaarden; voor Drenthe, Asfen voor Over- JsfelZwollevoor Gelderland Arnhem voor den Lan dde van UtrechtUtrecht; voor Amfteiland, Haarlem; 'voor Maasland den Haag voor Zeeland, Middelburg «n voor Braband den Bosch. Elk Departement is ■wederom in Kwartieren verdeeld als: dat van Gtonin- jen in tweewaarvan de Hoofdplaatfen zyn Appingndsm M Groningen; dst van Frieslsnd in drie, wajrvan de Iloofdplaitfen zyn Heereveen, Sr;ee!: en Leeuwarden; (dst van Drenthe in twee waarvan de Hoofdplaatfen zyn Asfen en Meppeïdat van Overysfel in drie. waarvan ^e Iisof.ipiïalfïa zynAlmalo, Deventer en Zwoiiej da; o Z -3 o *-■ -c tiJ van Gelderland in drie, waarvan de Hoofdplaatfen zyn .g g Arnhem, Zniphen en Nymegen dat van Utrecht in iwee s U-g wcarv-Tn de Hoofdpl£a;!en zyn Amersfoort en Utrecht; S Z-^ dat van Amfteliand in twee, waarvan de Hoofdplsftfen S^ 5 zyn, Arailerdam en Hoorn; dat van Maasland In drie, waarvan de Hoofdplsatfen zyn Leiden, Rotterdam en J Dordrecht; dat van Z^eiandintwee, waarvan de Hoofd- "S 5 plJatfto zyn Middelburg en Zicrikzee d.-.tvan Braband in drie, waarvan de HoofJplaatfen zyn Eindhoven den I '2 Boïch en Breda. In elk Kwartier zal, overeenkom(lig,"S s de VvVt vsn den 17 Apiii li., eeo Drost, en in elk De-S o CU -n C S S .J o "co I-, 2 -n 'S 1 S o g S -j a-S 4, X a o— i: C 'ri f-» .—I ai a; .2 - - 5 -^ .?H cj c- 55" t: t? «J -4 ,rz I- c> 5 S"^ .2 t> 2 CS T.-^^.Ü rt - a g X ^- j^ •- .i- rt c *-: r -= <i ■-' S -^ 2 cj 2 '^j a V =1* partjaer.t s-?n Land-Drost eii Asfesforen zyn; zynda S 5 5 het getal der las tile bepaald op 6 voor ieder Departement, g beiialven in dac van Drenthe, wsarmasr4 Asfesforen Zyn S o -f zulien> S D; tractementen der Land-DroscenA.sfesforen Se* '"a c cretarisfen-Generasl en Drosten zyn bepaal j als volgt2 a. Voor de Land-Drosten in de Departem.enten Am-5 s fellanti, ft-ta.-sland enZee!3ndop/'?,ooo:o:o. Voor f-k S den Land-Drost in het Departement Drenthe op 5 5 5 S ƒ5000:0:0. Voor de overige Land-Drosten op J 23 c= ƒ6000:o:o. fcj b. De Asfesforen in de Departementen AmtlellaDden^ ^2-2-ö-^=:ï'^a Maasland, zullen een jaarlykcsh tracteraent van fe 3500; o:ó genieten. Öievaa Dreiithe 2000 ;o:o. cj S fc^ Die van ué overige Departementen ƒ2,500:0:0. "".JSz^asSS"^ c. Voor de Secretarisfen-Generaal in de Departemen- j g '>2 S Si-S S tin Amltelland en Maasland 4,500: o o. Voor die g f^ H c 3 .3; 5 g g--^ *f 5 van Dreiühe ƒ3000:0 o, Voordie van de oveiigeDe-5 r^ S "2 'S'S "S-^ partem?:iten 3,500:0:0. S G q 2-S J. Voorde Drosten in het Departement Amftelland en j^ J =y 2 ^\Iaasl3^dƒs,8oo;o:o. Voor die van Drentheƒ 1,250:0:0. Voor die der overige Departementen 3.200:0:0. e. Voorde onkosten van de Bareau.K vooralle de Dros---------------------- ten, zonder ond'^ffchêid van Departementeneene fom van ƒ800: 0:0. Het Decreet, den*8 dezerdoot Z.M. genomen hou- de.ida benoeming der Land-Drosten Drosten Asfes foren en Secritarisfen-Generaaiin de respeftive De- ----- parten, benevens der Commisfarisfen rot inllallatie der Land-Drosren, Is van den navolgenden inhoud; LODEWi-K NAPOLEON, doorde gratie Gods en de Con-f^"^ -^'t ilitutie des Koningryks, Koning van Holland; o Willende oveJ-gaan tot de benoeming der Ambtena-g ren in de Wet van den 13 April laatstleden, voor ds f a - O. 2= Cd admiriiftratie in de onderfcheidene Departementen ge- g o 2 h defigneerd: z S Hebben wy gedecreteerd en decreteeren a, Zyn benoemd tot de natemeldene posten: 5? Art. a, Zyn benoemd tot de natemeldene posten: "2 2 "E. s In het Departement Jm/ieUand: Land-Drost, Mr. .a 2 5 van Styrum; Asfesforen,Mr. D. van «Se Asfesforen Horbag, Mr. L. T. de Kempenaar, Mr. J. F. Lee-^ H S inans, Mr. C. G. R. van Marie, en Mr. L G. Ver-'T S S 2 a F o N tj 5>^- ma ftoPs k van Soelen; Secretaris-Generaal, J. A, van Zuy--|,1-o f g lenvanNyeVeltj Drost, Kwartier Hoorn, Mr. H.Car-5 2 a «"1 bafius Boudez. g ^.^'■^Z'^^ In het Departementil/iJöjAjn</; Land-Drost, Mr. J.-^ D "S 'S J""! A. de Mist; Asfesforen,N. y=n Foreest ,"3 S "f 3 se s 00 J3 - - a to <i f!1 -^ ttJ CJ. -^ u, Bo a Z o g. o a F. van Hoogtlraten, Mr, J. de Lanse, G. J-a Z Loncq, en Mr. D. J. van Siingeland Secretaris-Gene- =2 raal. Mr. S. P. van Swinden Drosten Kwartier Rot-'S a tefdam, H. ven TonputteAz., Kwartier Dordrecht; f *~''^-- Mr. J. Repelaar. S S In het Departement ^«/««i^.. Land-Drost, Mr. A. So^ 3 tv. vsn Doorn; Asfesforen, Samuel Èoeye, Mr. C. G.3< if" Byleveld, Mr. Z. Paspoort, Mr, P, G. Schorer, Mr.-^—^^S L, G. vanSonsbeeekenM. Tak; Secretaris-Generaal, Mr. J. Snouck HurgronjeDrosienKwartier Mid delburg Mr. J, W. Schorer; Kwartier Zierikzee, Mr. o "o j; i F. Ermefins. 'cijt - - In het Departement Brahand: Land-Drosr, Mr. P. E. de la Court; Asfesforen, J. H. Creyghton, P. C.c: van Ghert, Mr. J, van AeumMr. G, de Jong, J. S Linge de jonge, en Mr. A.J.J. H Verheven; Secreta-1 ris-GeneraslMr. P. J, G. Vogelvanger; Drosten, VS Sj tj O N H .5 .2 H 7% -2 D sï 5 NO g - 5 ■Xï* ■^-^ c: o rf. -2 B --J s c CJ t. T3 tj O O *- Kwartier Eindhoven, van der Bruggen vaoCreoy a^'S'-g S'JJ-g ^^^-§'S^ Kwartier BiedaS -^ -^ a «5 i5 J» 0. a In het Departement L^/rM^/.- Land-Drost, j. H. vsn 2 1" 5 c c 5? LytideatotLrnenburg; Asfesforen, Mr. h'. A. Laan, °-9--= i$~ "'",S<^5 P. M. vsn Byievelt, Mr. G. G. van de Capellen, ^%- - s R. H. Nahuys, Mr. A. C. de Normandie van Schalk- 5*"-55„^-5£g'^H^ wyk, enj. A. Taets van ABierongen van Waudenberg »- - S Secretaris-Generaal, Mr. J. Hinlopen Drost, Kwar-^^ tier Amersfoort, S. Camp. LJ In hetDepartetfientC#W«."/fl«</; Land-Orost, G. W.' van Lamsweerde; Asfesforen, Mr. A. P. R. C. vsn derP,orchvanVerwolde,E. F. vsn Heecksren van Eng- huizen; Mr.B,T. W. vanfhsf^t, G.F.vj» Huj?'üootS »j J*-»' I o .0

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1