No. 62I - MIDDELBURGSCHE COURANT. 'f. 2-5 £.2 f: ZATURDAG IBO7 DEN 16 M E I. 8SD ce kort 2^ O s^^ïr- 1^-13 den opfhnd baddeo zoeken te dempen, me-groot ver»O lies verjaagd haddefl. Deze ber'chteu vereisfchenech-£ ter inzonderheid nadere bevestiging. Het volgende is een berigt van,het voorgevallene voor tó 5 S 'E. 'S ''- 'S S g S> verloor in dit gevegt het linfcer been door eenen kanons-g o FRANKFORT den 5 Hfei. Onder demaatregelen' j-o 5 g van voorzorgwelken Keizer Napoleon uit zyne be- kende voorzigtigheidblyft nemen, isookhetapprovian- deeren der fterKe Vesting Maagdenburg. Dereedsaan-<g ,:.2:i.^- c zienlyke Magaiynen dier Stad zullen nog vermeerderd S ,S Z S worden, en ten dien einde worden thans 10,765 quin-§'S v^ talen Tarwe, 500 quintalen Erwten en Garit,!£5ooo!^ 'S e l^olS^g-Sg"* quintslen Stroo, 34,000 fchepels Haver, en 1650 pon- ösS"*",- .^*'.&o'ö"o'^ den Kaarren gelevetd. J 7 <=v* o t: ^.g g g 9. G R O O T-B R IT T A N N I E N. 1 £*g 2 -§ S -^ LONDEN den 30 /fpril. De Koning heeft Sir A. Ijd'-S - -^ 5 'g Paget benoemd tot deszelfs Ambasfadeur by de Verhe-^ ««Kn ici.o^-2 - ne Portezullende dezelve ia weinige dagen derwaarts e?t'§t:«4)ë«"^-ës ..i.,.._ S H K, s ei 0.0 r. vertrekken. Eene fterke msgt zal fpoedig naar de West-Indiên worden gezonden; zynde vyf Regimenten gelast, om zich te Deal intefchepen en nog drie andere hebben W g dezelfde order gekregen. Twee Regimenten worden^ S %-■' RUSLAND. irjETERSBURG den 5 Jpril. IMm Ijeefc alhier een X nieuw bewys, dat de' meening van ons IVliniüerie niet de ireening van ons Voll< is,en dat alle pogingen, om de kennis vaa den voorfpoed derfranfcbe en Turk- fche Wapenen voor onre Ingezetenen te verbergen vruchteloos geweest zyn. By eene Ukafe van den 30 der vorige maand zyn alle gefprekkeii over llaatkun- dige onderwerpen op her ftrengst verboden. DeUkafen, ten tyde der Regeringen van de Keizerinnen Elifabeth en Katharina uitgevaardigd, worden daarby hernieuwd, en de Senaat is gelast, óm voordeaf koniiigingenhand- having van dat bevel te zorgen. Men beeft hier thans een omflandig berigt uitgege ven van den flag by Pruisfisch-Eylau, zoo als hetzelve door den Generaal Benningfen is geleverd. Het verlies derRusfen wordt daarin op 12000 dooden en 7poo ge- kweiften begroot.- P R U I S S E N. MEMEL den 12 Jprii. Het was op den 6 dezer, dat de Rusfifche Gardes, onder den Groot-Votst Con- ftsntyn, de Rivier de Memel, op welke het ys nog vast lag, zyn overgetrokken. Twee dagen ie voren waren HH. MM. de Rusfifche Keizer, als ook onze Koning en Koningin naar Keydellen tegenover Georgenburg, «fgereisd. De Engelfche Generaal Lord Hutchinfon ■ftond mede op het punt, om naar Keydellen te'vertrek. - -o ^a 'O a o to fe o «b o ftj r\ c c 3 c 3 -^ 7; {j CL cc (U Oi UZ '^■c i2 o 5ï -o- S 2^ o o -c j= o .- - E o -v? c É"i ■U CS -^ e; o» o Q ^5. <ti a t_ c S o 2 53 o Ji W "O wJ et o V** O) zyner Onderdanen veroorloven tou daar te doen." De Koninp van Pruisfen heeft dezer dagen een Offi 5» cier, die op zyn woord van eer krygsgevangei; der Fran- fchin was, en in weerwil daarvan om aanilelling ver- j; zogt, van zynen Militairen rang ontzet. Men wil hier berii;tPn uit Sclavonien hebbenvol gens welke in die Provintieeenea ernftigen opftand zou 2 zyn uitgebarften. Men voegt er zelfs by, dat de op-j roerlingen in verbintenis ftaan met de Serviërs, en dat O .0 S zy reeds eenige Eskadrons OostenrykfcheTroepen,die'f .ï<-ë 0-3 Dantzig vanden 15 tot den 19 Aprils „Ten einde de q s 2 .5 g - 't 'S geraeenfchap van Dsntzig met Weichfelmunde, die tot g jvC. g hiertoe, te water en te land nog op-^n was, te beletten, g .2 r moest lusfchen Dantzigen Weichfelmunde aan de uitwa-o 5 c tering van het Baake-kanaal in de Weichfel eene Schans aangelegd worden. Deze gevaarlyke onderneming werd in den nagt op den 16 door de vereenigde Troepen, --o onder aanvoering van deo Generaal Gardanne geluk- o* kig uitgevoerden niet alleen een bedekte weg van 400 fchreden lang opgeworpen, maarookeene redoute J! ^^S en eene geheel aan den Oever leggende fleche tot eene "g 's, g hoogte gebragt, dat de manfchap tamelyk gedekt was. _g S g o „Den 16 des morgens ten 9 uur deed de Bezetting t= ij 60 fe O ,i£ -o ken, en zyn reiswagen was reeds ingefpannentoen hy - v de tyding der verandering in het Engelsch Miniflerie van Dantzig mee 1000 man Rusfen eeuen uitval tegen wntving 5 waar op hy zyn voornemen liet varenen j dit nieuwe werk. In de redoute ftonden 250 man Fran- p—v i—-r' j: Üechts eenen Courier aan de4i Koning afvaardigde, Eer-jfche, Saxifche en Poolfche Troepen, zonder kanon, 1,^2^^ p gister i» de Rusfifche Miniswr, Baron van Budberg,en onder bevel van den Generaal Gardanne. De Rusfen voor eenige dagenop een Zweedsch Fregatde Ge neraal van Wenning rlhier aangekomen. Eerstgemelde is heden naar Koningsbergen vertrokken. De bekende Ceneraal van Kucher wordt aan de Voorposten ver- "waöbt. DÜITSCHLAND. SCHWERIN den i Mei. De Wapenftilftand roet 'de Zweden welke het gelukkig gevolg geweest is der noodlottige bloedvergieting, die nu laatftelykzoo nut. tetoos in Poromeren heeft plaats gehadfchynt nog duur. zamer te zullen worden dan men gehoopt had j ten .jninfte is, op den 29 der vorige maand, door den Maar- Jchalk Mortier en den Gouverneur-Generaal vnn Esfen een nituw artikel by die fchorfing gevoegd inhouden de: „dat de vyandelykheden tusfchen de Franfche en Zweedfche Troepen niet eer zullen kunnen aanvangen, dan na dat men elkander, in plaats'der te voren by het Aiiikel vastgeftelde tien dagen,ééne maand vooruit /.((al gewaarfchuwd hebben." AUGSBURG den i Mei, DebeftemmingderTroe- yen die uit Italien in het zuiden van Duitschland wa- ten aangekomen, en welken men uit de rigtingdoor hun genomen, oordeelde naar de Groote Armee te zyn op geroepen, fcheen nog niet ftellig beflist te zyn. Het i( eerst giicer middag, dat een Courier, die metden ui tertsen fpoedin negea dagen tyds, uit het Keizerlyk Hoofdkwartier te Finkenftein herwaarts gefneld was .aan - de Geieraali Boudet en Molitorhet bevel bragt, om onverwyld met hunne Divifien naar Leipzig en Kalle •voorttetukkenalwaar zy nadere orders ontvangen zul len. Alle de Troepen; die in onzen omtrek aangeko men waren', hebben|hier op heden den marsch hervat, en werden op denzelven gevolgd door de veldere man- fchai)die nog gedurig uit Italiën herwaarts opkoomt. Behaiven de reeds vroeger gearriveerde Troepen is gis ter nog een Regimentalhieraangekomen, en heden wor den er oog drie verwacht. BERLYN den 6 Mei. De onderfcheidene wyze •w«arop de Zweedfche gevangenen, en byzonder de Of ficieren behandeld worden blykt, onder anderen uit bet volgend Artikel, te vinden in bet Dagblad ieTeic graafh, van heden: Drie-eiwwintig krygsgevangene Zweedfche Officie- ft ren zyn eergister morgen van hier afgereisdom zich naar Frankryk te begeven. Men heeft hen eenen Offi- Vier medegegeven om hen te begeleidenom dat zy niet de geringde zwarigheden op de reize ontmoeten zouden. Zy fchynen met de vereerende wyze van be handeling, welke zy ondervonden hebben, te vreden geweest te zyn. Zy hebben te Berlyn zeer groote vry- heid genoten. Zy hebben zich als mannen van eer met de wapenen in de hand gedragen en hun woord vsn eer was toereikende, om hen het genot van eenige, •nders aan hunnen ftaatniet verbondeneaangenaamheden, te doen ondervinden. De Zweden verbreken hun woord tu «et «iet, «B nen weet, dat bun Koning aan geuea drongen nieitegeiiftaande het hevig vuur van klein ge weer uit de redoute, over éene fmalCe brug van Holm en tastten de Schans in denabyheid van 50 fchreden aan. Tegen deze groo'.e overmagt nam de Generaal Gardan- ne het rasch befluitalarm te doen flaan met de gaa- fche bezetting over de borstwering te fpringen en den Vyand met den bajonet aentevallen waar door de Rus- ------------- fen verrascht en ganscblyk overhoop geworpen werden. Maar oogenblikkelykkwnmen er 12 jli 500 Pruisfen uit b ^- j de Vesting, verzamelden de verftrooideRusfen en ver- 'S I Q nveuwden den canval. Het vuur was geweldig, doch JZ de Schans werd behouden. Het verlies der Rusfen en S H <3 f- Pruisfen kan op 400 man gerekend worden. Te 4uurtd O è>3 des namiddags was het gevecht geëindigd. Verfchei-g .g H" dene Vyanden vonden hun'grsf in het water de cveTi-w a's ge trokken in de Vesting terug en een gedeelte naar 9*^ 3 g-1 Weichfelmunde ea in de naby gelegen huizenuit wel -u -^ o ken zy verdreven en de huizen verbrand werden. jj .S c 'f „Den 7 des avonds te 8 uur liep een DriemastfchipO g met volle zeilen de Weichfel in en maaiue een vrees-J u - lyk kartetfchenvuur tegen de «ieuwe redoute, dochg werd, even als het tweede Schip, door een hevige 3 -ü P vuur, van deze zyde van den Oever, genoodzaakt,^*^ e' 5 te wenden en terug te keren. Een Saxifche Luitenant 2 ;S .S g b X 3 o -o, B o j,; <u w .r- •S J5 1= o o <t cj *- ^J O. 3 O 2 -p kogel." o, .o O) p-< -o. c o 4: - 2 E .5 S e E 3 5 i> E Cf i vj^e'^ c«: t^.« o - o JT"— Cl .j «o 2 to E S S «s -o naar Gibraltsr getransporteerd, ten einde aan tweean-g— «vf^ deren, aldaar zynde, gelegenheid te geven, zichbydeW C, to^ Siciliaanfche Armee te begeven. S K S H OL L A N D. ^ë^S§| DEN HAAG den loMei. By Kotinklyke DecTB- .uS^§ ^=t!^.ë^g^ lenzvn sedaan de navolgende benoemingen, als: o^ ^5 cH g g Van den Ridder J. A Bioi» van Treslong, tot Secre-1^ o g/^S f J «T taris-Generaal by het Miniserie der Marine.' PM m ^^[Mi)|iMij Van den Generaal-Majoor Collaerttot een der Ko lonels-Generaal van de Garde. Den 11 Mei. Omtrent het manmoedig gedrag on- I zei HolUftdrchf Tiotf 'm Ftaownviidi sen «og c a «s E S

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1