N.o MIDDELBURGSCHE C O U R A H T. 1.^ DONDERDAG I807 DEN ï4 M E t •s2 .1 Volgen*brievea van Koaingsbergen, makende Ros i^ - n.2 o I 2 5 i I èL> So: ca 2| SS ■i s I 2 S-g "t 'S .5 o =-5.a ^.:S u o =-s I g J g --------------tje, met^ "ol ""^-ë '-feme's Pi u bo-- A 4* QJ ?f 2 E c 5 3 O •P o. 3 c4 -^ "H ~-' r^ o CJ ÉL ■o »- T U R K VEN. I l"<-'n grooie toebereidfeléri om den Veldtogt te openen, i-/- ONSTANTINÖPEL dén 25 Mar.n. De Croat- en een gedeelte hunner Armee trekt naar d&n kant van Xv. Vifir neemt deh 30 dezer de reis aan. Dl- Ar- l Grodno om tegen dat gedeelte dér Franfcbe Atmdete c -a c o bée over welke hjl het bevel zal voeren, is meer vian 60,000 mnn (ierk. Hy trekt n»ar den Donau. De toeberéidfelen die aan dsn kan: van Gjorgien ge- maakt wordeö i^h niet min gedacht. Het Engelfctie Eskader heeft by zynen doortogc doorl de DaidSnellen, cite weinig geleden. Met is raar Maltha jtetrokken, om zich van zyne fchadecehef- nellen. Hel Engeifche Admiraaifc'nip heeft zyne groote Mast verloren. De Schout-by-Nacht Louis en de Vi te-Admiraal Dütkworth zyn beide gevaailyk gewond geworden. De Rusfen hebben eens attaque o? bet Eiland Té- nedo» gedaan, dbch liürine pogingen oiii hetzelve te Vermeesteren zyn tot heden toe vruchteloos geweest. Men heeft twee Engeifche Couriers, die decorrej- pondeniie van den Engelfchen Minister Atbuchnot o verbragte nJet zyn Drogman en den te Bucharest refide jenden Confulgearrefteerd, Vólgeti» fiet fchryven van den Franfcheti Conuilden Heer Mechinzyn de Forten aan de Darcianfellen in itn bejteh ftaf.c van tegen weer, het Engélfche Eska der wal zeer gehavend geworden en had naar IVlaltha ilevenende, het Rusfisch Eskf.der voor Tenedos ont moet} er waren disputen tusfclien de Commandaiuen ^ier beide Eskaders voorgevallen de Engelfchen be toonden iich hier over des te meer te onvreden om dat zy alleen ten gevalle det Rcsfen met de Turken den Oorlog begonnen hebben. Zoo gy (zeggen zy) Moldsvien en Wallachyen niet vermeesterd hadwas alles gefchikt geweest, en Frank.y't zou dePórtenïet tot zynen Bondgenoot gehad hebben. De Heet Mechin meldt nog in eeüen brief vah dfen ao Maart, dat de Kapiteins van twee Oostenrykfche Koopvaardyfchepen verzekerd hebben datde Admiraal Xonit aan zyne wonden isoverleden: dat Tenedos aan; zieniyke verfterking bekomen heeft; dat het Ergelfche Eskader deerlyk is geteisterd geworden 5 dst de Viöe- Admiraa! Duckworth aan de hand zwaar gekwetst wss; dat de groote Mast van de Ka^al Georges door eeii marmeren koge! was afgefchoten, en det de Rusfen 8 Öorlogfchepen voor Tenedos haJdeii. Rusland is niet geflsagd io zyne byzonJëre Vredes onderhandelingen met de Porie en Perfién. De Heer Dupré Franfche Conful te Erzeroum by den Pacha Jnsfuf, meldt, dat de Schau vaa geen verdrög heeft willen hooren. R U S L A N PETERSBURG den 4 /Ipril. Ingevolge een Kei jterlyk bèfluit van de ti Maart, uioet een derde van de Militie in sctiven dienst gefield worden doch on gelukkig heeft men gebrek aan fnaphanen en die Militie It tot heden toe met pieken uitgerust. Het Coramercie-Tractaat tusfchen Rusland en Enge land vervalt op den 2Ö Maart; het zelve is tot heden ioe niet vernieuwd, en zoo zulks plaats heeftzullen ifr zeker eenige veranderingen iii hetzelve plants hebbon, len minden men heeft alle reden om zulks te gelooven, ra de Ordonnantie die den i January in het licht ver- fchenen is, en daar de Efigelfcheü zCo zeer te onvfe den over geweest zyc. nu^lTSCHLAND, FRANKFORT den 3 Mei (over FrSnkryk). Van de grenzen van Hongaryen wórdt gemeld, datdeTurk- •fche Armee dagelyks nieuwe vcrllerkingen omvangt, en dat men binnen weinige weken gewiscige gebeurtenis- fen te gemoet ziet. Uit de toeberéidfelen die er ge. maakt worden, maakf toen op, dat de Corpfen van de TurkfcJieArifiée, die men thans reeds berekend 150,006 man fterk te zyn zich allen ie gelyk in beweging gaan Hellen, om gezamentlykeeneii aanval op de Artóéevan MichelfotJ te doeri. Volgens de Hamburger brievetirou er na den Wa- t)eniiiUlahd, die er tusTcheri den Maarfchalk Mortieren ^en Generaal van Esfen gefloten is, een nondgefprek dst vry lang geduurd Heeft, lüsfchen die beide Gene' iSals hebben plaats gehad, en men dacht in'tslgemeen, dat er weldra een afzonderlyken Vrede tusfchen Frank' Tyk en Zweden zou gefloten worden. De Generaal heeft te'rtlotid, na dk gehoudene conferentie met den Maar fchaik Mortier, zynen eerden Aidè-de-Camp aan den Kcfnifig zynen Meester afgevaardif;d. De Maarfchalk Brüne werd te Hamburg verwacht. De Bataaffche Troepen hebben in het Hertogdom van Mecklenburg een Kamp opgerigt. ageren dat tusfchèn OftroleDka en t5oulylloch öaat. G R O 3 T-B R I T T A W N I N. <u cc B CJ E j- t? j^ 2 o oj O) a~^ - o t> 00 ons t£ Hl -- c o 1 Cd O ^5 UJ O) i_. o H-O -^ -£ o c o --. ..„wu^ ■"6>-i*"'"ciic lujjpuricjioac ae expeai' o '- tie, die dcdr den Generaal Crawford gecommanieerd J <S i wordt, zich van de Stad Cumana in Zuld-Amerika had i 'S et U3 o ex g - c E .Ti 3 - o o •o JJ 1= (j3 cri c SJ r.-^ QG ^-C VS o -T3 I o o m a -o i 5= C CJ I co D 5 10 i ti tó B.» er LONDEN dèn 54 ^p'ril. Men heeft heden morgen "S '5 - alhier de Brieven en de Dagbladen van JamaiKaontvan- o -n gen; dözèlve loopen tot den 14 Maart. Volgens hun-S nen inhoud had zich een Franscb Eskader, dat men 5 dacht dat van Rochefort te zyn, aldaar vertoond: de Admitaal Cochrane had, óp daar van bekomene berig. ten, zich met zy lie geheelemagt onder zeil begeven om-2 g 3 hetzelve te gaan bpioeken. Hy had voor zyn vertrek o g t^ aan zyn Gouvernement depêches afgevaardigd om het 2 „1 n zelve hier van berigt té geven. ,c - "s De Nieuwipapieren van jaraaika melden op grond n -T t J'|,S 5 c vdn verfcheidene ingekoraene rapportendat de expedi- '2'2£gwS=°'is 2 -•-"-••■■- -- -'""cfcjQ-^^.Mc-', meestergemaakt. '^- Die zelfde Briefen en t'apieren geven ook Berigtcn 5 op vai^ Si. Domüjgo, die tot den 6 iVIaan loopen. De^" Burger-orlogdie er tusfchen de Generaals Christophe K g en Pideon ontdaan was, had te dier lyd een einde ge-1 nomen; Zy wareii overeengekomenom een einde aan S dezelve te maken, en in 't vervolg allen t'.»ist voorte-w komen, de Kolonie in tweeën te verdeelenen datie- o der hunner over het hem toegewezen deel het opperge- zag zou voeren; De» 27 iipril. Het was niet zonder grond, dat men de oiitbihding van het t>arlement als een denkelyk g p, gevolg van de verandering van hetMinifteriebefchouw- de. De KanfeÜer zond gister aan een zeker getal Leden van de Kamer der Gemeenten eene circulaire rond, waar ■=--- by hy hun kennis gaf, dat op heden den 27 April het Parlement zou geprorogeerd, doch iramediaat ontboii- den werden. Hy voegde in die foort van Nota er by dat het hem leed deed, dat verfcheidenebyzondereom- ftandigheden hem belet hadden, om van dezen maatre--------------- gel aan de daarby belanghebbenden eerder kenniste kun nen geven. Ingevolge dit berigt, zyb er tërftond een zeer aan zienlyk getal Leden van de Kamer der Gemeenten van S" Londen naar hunüe respective Graaffchappen vertrok- ken, ten einde aan hunne nieuwe verkiezing te werken Men kan zich geen denkbeeld vormen van de bewegin-J gen, die er gister onder de Famielien van deParlements Leden plaats hadden: niemand fcheen op zyne hoede S te zyrifchoon men bét onweder ïeeds lang had zien op. o komeii. =1- LordKlëlvilIe is gister morgen mei den meesten fpoedQ naar Schotland vertrokken. De Ministers maken ftaat van dun kant esn groot aantal voorftanders te zullen "Z vinden. Men doet in de meeste en voomaamde ge- zelfchappec binnen deze Hoofdftad eene lyst omwan-1 delen, van de 16 Pairs, die wegens Schotland als Re- prefentanten In bet Hoogerhuis moeten verfchynen zie hier dezelve; de Graaf vari Aberdeen, Aboine, Dal-^ hoüfie, van Glascow, Hadilington, Hupton, Hume, I Ketty, van Selkirk, van Stratmoré, de" Vicorat Ar- butnoth, de Lords tatheart, Ftirbes, Napier, Sin-'*' clair en Somerville. pi, Men denktdat hét nieuwe Parlement op het laatst vSn Juny zal byeen komen het tegenwoordige moet op morgen den 28 ontbonden worden. Gister namiddag rezen it i^ondfen i pCt. en zulks op gerachten die er liepen, dat er een Parlementair ie-° Z o Döuvres van Frankryk waj aatigekomen. - "i W S i Het Couverneiheht dóet het Garnizoen van Güern- o E'.S -^ fey verderken. P j FRAwkkYK. --s"^'"» ALEXANDRÏE (Departement van Marengó^ den 2 I j; H J" 29 Aprih Twee 4 drie honderd Napelfche Galeiboeven O g H hebbefi getracht eergister avond tusfchen 4 en 5 ui en, S 2 te ontfnappen. Gelukkig zyn zy voor de veiligheid - J;^ 2 <'ari deze ftreek, door de waakzame zorg van de Troe- S pen, hierin vefbindefd geworden de voornaamrte cm- ta fe i^ daridiehèdeti van dit PPUIiI UinrHpn An, r,nr,oao„a„ f»» "5 g- D 6 S. 2 O r^ S e>o .k: <u O o •o o -o -S E u. tS o: «-J -o e: s 3 ■o o» E -O O QJ C O C <u 5 fcr "r. <u TS o o o ZJ o T3 bc - CC c z> TL c o C to ö«5 g o S ps - C 1- .!S 2 o Cl, R n fe e; -ö 5; -o 5; E G> S X e ÖJ c» ■5 bj -2P Bo *- .5 n U c^ -5 .IS a o- c C TI E jo ca - n oj o .j o 2 'S O.JD o« tT' o I g-S S S ia o 2 .c a N 5, OJ I—'o. I.- XI .0 *-^ o» S o> E S Ji,«= u. I g -0-5 .4- lT^.-! is f- -~ .D O -tl. O £r« o 5 o j= j, w.' ridighedeti van dit geval worden dus opgegeven De- J s.m S iJ S f re Knapefl waren bezig aan de Boorden van den Tanaro "'rSg'^^Q>i-°-o''fcK Riemen daarin lag óp het Strand, en kwam hun ter^^ i*^ S ^-5 '5 3 Denaast-^^Ljg;! i B S ^'S"^ byzynden gaven het teeken, en ontwapenden daarop ter- -».»». dond drie van de Oppasfers, die hen vergezelden. Men te werken, met eene foort van Sluis op die Rivier te ma- keilen daardoor viel het hun niet raoeijelyk om aan de -S -f" o óverzyde ie geraken. Een klein Roei-Schüitje, met| -' Riemen daarin, lag óp het Strand, en kwam hun iet ^Ji A»k nitvoèring van hun voornemen, zeerteftade. De naast-^^{bJ deed etp de taatstgemelden verfcheidene fcnotendoch' flecbti a«n eeodtarvaabragtmen jelukkig maar eenektó.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1